TNEWS TALANOA

Full Version: Mormon Members celebrated centenary of church in Tonga
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Celebrations of the centenary of the Mormon Church in Tonga have now come to an end leaving church members with fond memories of the pioneers that established the church in the Kingdom.

View full story: http://www.tonga-now.to/Article.aspx?ID=3303&Mode=1
'Oku hange hake 'a Siu'ilikutau ia ko Kuini Salote ka 'oku hange 'a e mata ia 'o G5 ha mata'i Siu.Tonu ke vakai'i na 'oku 'i ai hano konga Siu he na'e 'i Tonga ni foki 'a e kau Siu he taimi atu koee.
E Poko sio atu pe kihe fu'u leiti ko ena ko LavakaAta pea ma'u ai pe hoo fua. Koe mooni e famaili oe tui honau konga tonga totonu koe matakali oku matatatau 'uhi koenau mali famili pea mo ikai sia'a foki honau afi. Ka ko honau konga Siu-Siamane ena oku 'asi mai he fu'u ihu o pilolevu mo honau fuu la'e oku keevi pea oku tatau pe a Pilolevu, leiti's Lavaka mo G5. Ne mau i Siamane he taimi e taha ne fouange ai a Tupou 4 'o fakaekekeke ai he televisione one pehe oku iai hono konga Siamane pea ne hau ai ke fekumi kihono konga famili mole ko ia. Hange ha me'a fo'ou kianautolu ae fakalusa. Ko Pilolevu ena ne lolotonga pe ene nofo mali mo tuita kuo nonofo ia mo tuiono liava'a na tingtingband ai pe ha ngahitaimi neongo hono ilo kae pango foki he koe pilinisesi foki ia sii fakaofa pe sii tuita ne tonu foki ke alu atu mo tuita ia o kumi hane tingtingband ana ka ne lahiange ene manavahe. ko lavaka ena lolotonga pe ene nofomali mo pilisisesi nanasipauu kuo nonofo ia mo hono kasini tamasi'i ko mapaFaletau na tingtingsotoma ai pe naua. Siuhuuuuu malie kalafi Moala Lekutu pepenu vaha'a mango tautau mo feleti sevele lila puku lekapai pekalu vaha'alesi fohipa siapani tolohele. Pea ko G5 ena lolotonga pe ene nofo taemalitakai holo moe kau kaunaga ae kakai kuo mafuli ia o nofo fakatangata pea sai pe kakai lalahi kae toe fakasotoma'i si'i kau si'ihifo. Pea e kaungahia ai pe fonua ko enau taki.
Komiti ngali ko e 'uhinga ia ho hingoa ngali fu'u lahi ngaahi komiti 'oku ke kau ai fu'u lahi ho'o 'ilo pea to e taka loloto .'Oku 'i ai ha'o ma'u ki he ta'ahine fika tolu pe /mo (and or) fika 4 'a Pilolevu he 'oku mata'i Liava'a ia.
Malie foki Poko e KOLE LAU! ha ha ha ha! 'Io, 'oku ma'u 'ehe tokotaha 'ae mata 'o Liava'a pea ma'u 'ehe tokotaha 'ae telinga. ha ha hah
'osi taimi ke papi moutolu kautama he siasi he mahalo koe 'ikai ke mou lautohi fakasapate eee...ngaahi foi lesoni fakaMee ia 'o Komiti 'oku te'eki keu lava au 'o lau he 'oku fu'u mamafa fau....
e poko koe lau foki ia o fakafuofua ki he vaha'a taimi ne hoko ai 'a e tingtingband 'a e ta'ahine ko Salote Pilolevu mo e fo'i tamasi'i ko ena meihe lausi'i ka 'oku ikai ko ha fu'u loko me'a foki ia kiatautolu pe ko fe ta'ahine a liava'a moee 'a tuita. koe me'a pe oku mahu'inga nena ifo kinaua pea kuo lo'ia ai pe 'a e mana'ia mei lausi'i pea fielau foki he 'oku 'ikai koha toki pakia fo'ou 'eni ia a e mana'ia ni he koe 'osi atu e pilinisesi hoko mai ki he pilinisesi. ko pilinisesi siuilikutapu foki koe 'uluaki ohoana ia 'o liava'a pea toki fa'ao fakamalohi'i ia 'e tupou 4 'a siulikutapu meia liava'a 'o fakamali'i mo kalaniuvalu. ka oku mou pehee oku pehee ha me'a i mamani ke ha'u ia o fa'ao e mali oe motua koee. si'i fakaofa pea koe atunga ia 'ene fa'ao e mali o liava'a hanga atu koe liava'a 'o papi 'a Salote Pilolevu koe ta'ahine lahi pe ia e taha 'a tupou4. hooiii malie pilolevu kae malie lahi ange a liava'a. ko moua pe foki. pea tuku poko ho'o kole lau na'a faifai pea mo'ua ha taha. fakamaama atu foki a poko 'e ipod faifai pea mo'ua taha he lau he koe atunga ee kuo ninimo a moana ia he ngaahi saame.
komiti 'oku 'ikai foki ko ha fo'i talanoa fo'ou 'eni he na'e 'osi hakule ia 'e Kalali he nusinusi 'ae taimi'otonga.
Koe me'a 'oku malie'ia ai 'ae motu'a ni ia koe pehe koia 'e Liava'a na'a ne takitaki'i 'eia 'ae kau te'e 'a Pilolevuu kihe tuliki 'e taha pea 'oange mo 'enau kofu pinati ke nau haangaa ai kae moumoulu mai leva ia kihe ta'ahinee 'o fai 'e sousouluu ia. 'Oku totonu ke tautea'i lahi e kau te'ee he ko honau fatongiaa koe tokanga'i e ta'ahinee telia na'a to kiha fakatu'utamaki. Pea kapau koe 'atungaa ee ke takitaki'i 'aki pe ha kofu pinati pea taa 'oku totonu ke 'uluaki fafanga kapaika'i kinautolu 'i 'api pea toki ngofua ke nau muimui he ta'ahinee. Hoooooiiiiiiii.
toe lele hake 'eku fie kai pinati ia 'a'aku ongo me'a homo lau kai pinati e kau te'ee...hahahaha
neongo ha'ate kai pinati 'i Amelika ni pe Nuusila pe ko Australia ka 'oku kehe atu pe pinati ia 'a Tonga...
Kou lolotonga ninimo ni au Komiti he fo'i talanoa ki he poko ko Liava'a pea 'amusia Liava'a ia na'e kai 'e ia fo'i kilimi kae tuku mai fo'i chocolate ia ke fefe'i...iauuuuuu
'Osi totonu ke tautea'i lahi e kau Te'ee moe vale. Tui au ipod ki ho'o fokotu'uu. Tonu ia ke 'uluaki fafanga e kau te'ee ke nau makona pea toki hoko atu e fakafe'ao. Ko hono 'atungaa eeeeee kuo fakahekeheke'i 'aki nau tolu e kofu pinati moho. 'Io, koe 'ita ia 'ae pokoooooooo!
Ko ho'o mou fai fua e loii ke a'u ki feeeeee? Tuku ho'omou loi he na'e 'ikai pani 'a Liava'e koaa pe ko hai he ta'ahine pilinisesi. 'Ai pea pehee na'e ofi ai 'a Liava'e. Mahalo na'e mohe makasia 'a Liava'e ia, pea ofo hake ai pe ia mei he'ene makasiaa 'o tala na'e ofi he ta'ahinee. 'Ai pea peheee, 'iaueeeee tangaloa tupu'a eeeee 'ofa aa 'o hifo mai he kuo loi loi loi ''e'elo 'e forum loi 'e'e'elo ko 'eni.
Kuo fuoloa hono mea'i he kakai Tonga Kololi 'a Liava'a moe ta'ahine Pilinisesi...Ko koe pe taha Pilinisesi loi na'e 'ave 'e Pilinisi Kalali 'o taufale'i he Dateline...Me'a mole taimi kau forum he talanoa moe vale ko eni koe 'oho takai holo pe mo MALA...Kuo 'osi mo'oni 'ene poto koe vale eni ia 'oku ne lele 'aki
Moana tokanga na'a ke mo'ua koe lauikovi e ta'ahine pilinisesi 'o Tonga. Tuku e feinga ke ngalikovi 'ae fale 'oe tu'i he 'oku 'ikai koha me'a ia 'oku sai. 'Ofa mai 'o 'alu 'o 'eke pe ko hai ho lea'angaa pea ke 'alu 'o ava ai. Me'a ta'emanini'ia mo'oni ko ho loungutu 'ulii he lea kihe ta'ahine pilinisesi 'o Tonga.
'Ofa mai Kololiana 'o fai mo ke faka'ilo ka u to'oto'o atu 'eau 'ae ngaahi la'i ta na'e 'omai 'e Liava'a ki falehopo. Ko Liava'a 'eni ia 'oku loto moia ke 'alu atu 'o tu'u he puha 'o fakamatala 'ena me'a na'e fai. Kapau 'oku 'iai hao ivi faka'ilo pea ke 'ofa mai koe falefakamaau'angaa 'ena 'oku kei tu'u moe lau! Me'a atu kiai he vave taha.
Tuku aa blood ho'o fai e loi moe ngakau loi. Koe la'i taa ia mei fe? He na'e 'iai ha me'a pehe? Mou oo kihe lotu he koe fanga vale ta'elotu kimoutolu. Tala kia Liava'a ke tuku 'ene loi 'e'elo he na'e 'ikai ofi ia he ta'ahine pilinisesi. Fafangu atu 'ene mohee he 'oku kei makamakasia pe 'a Liava'e.
Ta ko e fo'i loki 'eni ia 'oku "juicy news" pea relaxing ki he 'ahia 'o tnews...he! he!

Faka'ofa si'i malu'i e...tomui he kuo ho'ataina e news ia...THE TRUTH SHALL SET YOU FREE...'e "malu'i"!!
Kololiana longo he taumaia neongoko Pilo ko ho tokoua ka he 'ikai lea atu ia na'a na tingi mo Liava'a.Talamai tonu 'e Liava'a kiate au ko e kamata'anga 'ena feohi mo Pilolevu ko 'enau inu 'i Panela pea na'e 'alu ki ai lolotonga 'e ne Polisi.'Ohovale ia he tokotaha 'oku ala ange hono mui sio hake ko e fo'i Pilinisesi 'o e 'Otufelenite.Ngata ai e konga ko ia.Ko e ki'i ta'ahine fika tolu 'oku tatau tofu pe mo e leka 'a e tama lahi 'ia Liava'a.Ko e lau ia 'a Liava'a.KOLOLIANA longo e.
Poko, 'ouaaaaa! ha ha ha ha
Mei vale au he kata he ala 'ae fo'i ta'ahine pilinisesi he me'a kamosi 'o Liava'a. Tuku aaaa Poko na'ata a'u kihe moana vavale.
mmpoko mo ipod, malo mu'a e li taula he fu'u loki talanoa fakamanavahe ko 'eni. Ko e tangata ko Liava'a ko hoku kaungame'a fafale pea 'oku 'ikai koha tangata ia 'oku loi. Koe tangata lea mo'oni 'aupito ia. Ko si'ono tukuaki'i 'ehe fefine ko Kololiana 'o pehe 'oku fasitu'u 'ae talanoa 'a Liava'a, 'e lava keu talaatu hangatonu pe 'e au he pooni 'oku 'ikai loi 'a Liava'a ia ka koe talatoo pe ia 'a Kololiana makatu'unga he 'ikai lava e pilinisesi 'o Tonga 'o mapule'i hono tupenu huluhulu!

ipod ko ho'o pehe ke tukuaa na'a mo too mo mmpoko kihe moana vavalee - kuo mo 'osi fakata'ane he loto moanaa siana. 'oiaue ongo tama kuo mo a'u ho'omo fakakaukauu 'amoua kihe laumalie'iaaaaaaaaaaaaa! he he he he.

Mo'oni pe 'a Liava'a ia, tuku mu'a pilo e fa'a ala he me'a kamosi 'oe kakai tangataa he 'oku lele ua ia moe fa'a fiu ta'ofi ke tu'u 'ae me'ata'ofi. Koia ai Kololiana, si'i 'ufi'ufi hifo ho kasini moe ngalivale. Kapau 'oku 'ikai ke ne lava 'o mapule'i ia pea ke 'ofa mai aa 'o fakalongolongo moe fakama.

Ka, he 'oku maa e valee??????
Kehekehe
kuo 'ikai ke toe ui ko Kololiana ka ko Hiafakamala'ia 'Otuangu Naufahu pea toki ha'i mai mei mui 'a e Kololiana 'o peheni HON Liana. Uiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Ko e ha ko e e fakanounou 'o e Hon ko 'eku ma'u aku ko e hohong.....
Tuku mu'a keu ki'i akonaki atu he potu faingata'a ko'eni pea mou fa'iteliha pe pe temou tali pe 'ikai. 'Oku ou hanga 'o 'analaiso 'ae fa'ahinga natula 'oe kakai 'oku nau ngaue'aki 'ae loki talanoa ko 'eni 'oku pehe ni:

MMPOKO:
koe tangata pe fefine ko 'eni 'oku 'ikai pe ke 'iai ha'ane fo'i poini 'ana 'e taha 'e 'omai ke fai mei ai ha ako. Koe tangata talanoa maumautaimi pea 'oku totonu ke 'oua 'e toe hu mai ia kihe loki ni kae'oua kuo 'alu 'o fai ha ki'i ako kae toki ha'u 'o kau mai he fopotalanoa'aki. Koe tangata manako he lea kovi moe kapekape kae 'ikai pe ke 'iai ha poini ia he kaveinga 'oku fai ai ha talanoa.

TAMA4KAKAI:
Koe tangata fieme'a lahi 'eni, pea 'oku 'asi pe ia he fa'ahinga lea 'oku ne ngaue'aki. Hangee kiate au koe tangata ko 'enii 'oku 'ikai ke 'iai hano tuofefine 'ona. 'Ikai ke 'iai ha poini, koe taukapekape pe mei mu'a ki he'ene 'osi.

OKEEDOKEE: IPOD: 737: 531: PANEL:
'Oku MOU tatau kotoa pe he 'ikai ke 'iai ha'amou poini 'e li mai kihe ha'ofanga ni, ka 'oku mou lau me'a faikehe pe kimoutolu. Lahi e ngaue'aki e loi moe palafu.

MOANA: BLOOD:
Koe taimi 'e ni'ihi 'oku 'iai ho'omo ki'i 'uhinga ka 'oku 'ikai ke fu'u malohi ho'o 'uhingaa. Mahalo kuo fu'u lahi hono brainwash koe 'e 'Akilsi moe kau fakafofonga.

SEFO:
'Oku fu'u hulutu'a e fiepoto ia 'a Sefo, pea kuo 'oho kui takai holo pe 'ene fa'ahinga fakamatala, ta'emaau, pea ta'eta'e'uhinga.. 'Oku ou tui 'e toe saiange 'ene fakamatalaa 'okapau 'e toe foki 'o ako laukonga.

'EPALAHAME:
Ko 'epalahame ia 'oku puke ia he mahaki koe vale hano faka'uhinga'i ha me'a ke mahu'inga malie. Mahalo au koe tangata palakuu lahi taha 'eni 'ihe loki ko 'eni. Fu'ulahi 'ene ngaue'aki 'ae ngaahi lea kovi mo ta'efaka'apa'apa.

KOMITI MO HAI FUA 'OKU TOEE:
Mou 'ofa mai 'o hola ka mou mo'ui, he koe loki ia ko 'eni, koe loki pe ia 'oe kau pa'umutu. Kapau na'e 'ikai ke te 'ilo 'e kita ha fo'i kapekape, 'oiaueeee! ko 'ete hu mai pe ki heni kuo te 'osi 'ilo 'e kita 'ae kapekape kehekehee......

Mou hola ka mou mo'ui!!!!!!!!!!!!
KOU POUPOU PESETI E 100 ATU AU KA KOE FELETI SEVELE...KO ENI TEU HOLA AU...
MALO IA LOTOLELEI KE FEI MOKE POSIPOSII ATU KI HE PT FAKATAHA MO TOKE SEVELIA, HE 'OKU MO FU'U NAMU PEKA 'AUPITO HENI.

'AI MO KI'I TOLONGI'AKI E FA'IFINEE HA ME'I LYNX KAE TUKU E NAMU PEKAA. PEA KAPAU 'OKU MO HALA HE LYNX PEA 'OATU PE AA HA ME'I 'UMEA 'O VALI'I 'AKI .... HE HE HE HE .
FIEMALIE KOE PANEL HE KO HO FA'AFINE PE 'OKU OFI HAKE KI HO IHU PEA VAKAI'I NA'A 'OKU NANAMU ATU KI HE KAUNGA'API KAE TALA KI HE TAMATE AFI KE NAU LELE MAI 'O AFI'I UEHE 'O FIRE'I...SIUUHHHHH..
ihe loto lelei Wrote:FIEMALIE KOE PANEL HE KO HO FA'AFINE PE 'OKU OFI HAKE KI HO IHU PEA VAKAI'I NA'A 'OKU NANAMU ATU KI HE KAUNGA'API KAE TALA KI HE TAMATE AFI KE NAU LELE MAI 'O AFI'I UEHE 'O FIRE'I...SIUUHHHHH..

'OUA!!! 'OUA 'E 'ASI HA KOHU IA 'IHELOTOLELEI: PEA 'OUA 'E TALANOA AFI'I HE KOE AFI'II 'ENA IA 'OKU FAKAHAHANGA MAI MEI LOKI - 'UEEEEE! 'IAAAAA! HE FAKAILIFIAA E FU'U AFI'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MALIE ATU 'IHELOTOLELEI.
TUKU HO'O KI LAUPISII 'IHELOTOLELEI HE KOE AFI'I TAHA KOE HE KOLO NA'A KE TUPU HAKE AI... TALUNGA MOE KONGA LEISI 'AE PALANGII KE 'UFI'UFI'I 'AKI HO AFI''IIIIIIIIIIIIIII.
TALANGA MAI HA POINI KAE TUKU HO'O FA'A TU'U TELEFUA MAI HENI, MOE LANGOA! KOU PEHEE 'E AU PE KOE HA HONO 'UHINGA KUO MUMU MAI AI E LANGOO, KAE TA KOAA KO HO'O FA'A AVA TELEFUA MAI HENI. KUMI ATU HO TUOFEFINEE KOLOLIANA KEMO OO NA'A FAIFAI PEA 'IKAI KEI VAI 'AKI HONO FAKAMA'A HOMO ME'A SITII. ONGO VALE AFIIIIIIIIIIII 'IUVI'I! HEHEEE!!!!!! MOU UI ATU E ME'A TAMATEAFII KE LELE MAI 'O FU'IFU'I E ME'A VAI 'O 'IHELOTOLELEI, HE KUO PALANGIA. HEHEEEEEEE!!!!!!!!!!
'IO PANEL NA'A MAU AFI'I PEA HELA 'EMAU FANGA KUI HE NGAUE KE MAU MEI LEISI KE 'UFI'UFI'AKI MAU3..KE PEHE KE LOTO KOVI NA'A KE LELE HOLO 'O TOE HE MEI LEISI LI'AKI HO'O HU HOLO AI....HEHEEHHEHE...SAI PE IA KE TAU TU'U TELEFUA HE NA'A TAU HA'U TELEFUA.. 'UFI'UFI PE KOE HE KOE KALASI ATU E PAKU IA MOE POKUA EEE...VAKAI NA'A KE 'OHO MAI KOE 'O KAI HE KOE LANGO IA...'IUUVIII VALE KAI LANGO...Big GrinRolleyes
'IheLotolelei pea mo Panel, mo 'ofa mai aa hotau fakamo'uii 'o tuku aa e tau kapee ke 'omai ha poini ke tau ako mei ai.
Koe anga e talanoa 'ae kakai lalahi mo maama 'oku pehe ni: neongo te te 'ita pea 'iai e ki'i kapekape ka e mahino foki koe kakai Tonga pe kitautolu. 'Oua mu'a 'e hoko 'a 'etau ngaahi faikehekehe 'ihe tui fakapolitikalee kene vaetu'ua 'ae anga 'etau nofo.
Tuku e lau pakupakuu ia he na'e 'ikai ke 'iai ha taha 'i Tonga 'e ma'u ha'ane me'a, pea koe faka'ilonga ia e kakai pakia fo'ou.. Tuku 'aupito 'ae tau'aki ta'akii he na'e 'ikai ke 'iai ha me'a 'aha taha.
Mo fakamolemole pe ongo tangata kae 'omai mu'a ha poini ke tau ako mei ai.
Ke 'omai koaa ha poini Blood, koe ako pe ho'omou kautama mei he me'a 'oku ke fafanga faka'aho 'aki kinautolu? 'Oua 'e toe 'ita he kapau tete fafanga kapekape 'ae takangaa 'e kapekape ai pe 'ae kauleka.
Kapau 'oku ke loto ke 'oua 'e toe fai ha kapekape he loki ni, pea ke 'ofa mai aa 'o ta ha sipinga ke ako mei ai 'ae toenga. Kae 'asili aii he 'oku ke takimu'a pe koe 'ae kapekapee. Koia ai 'oua 'e toe 'ita......
Kololii 'oua 'e lea kia Blood na'a tala 'e blood ho'omo me'a na'e fa'a fai he talalo uafu ko Vuna. Maau pe koe ki lalo he 'oku molumalu ange pe ho'o me'a 'i lalo.
Pages: 1 2 3
Reference URL's