Post Reply  Post Thread 
Kole 'a Kite Tu'akalau kia Sitaleki Tupou ke liliu hono hingoa forum - Sitaleki Tupou
Author Message
01-08-2008, 04:13 AM
Post: #31
RE: Kole 'a Kite Tu'akalau kia Sitaleki Tupou ke liliu hono hingoa forum - Sitaleki Tupou
Si'i he me'a mole mo'oni ko e tau'ataina 'a e kakai he loki ni ho'o ha'u 'au Kite Tu'akalau ke kumi 'a Kalino Latu. 'Oiaue fu'u siana mo hono fu'u loto fakapoo!!! 'Osi tala atu 'e Kalino Latu kapau 'oku tukuaki'i ia ki he ngaahi hingoa ko 'ena pea 'oku fiefia ia ai 'o pa ki langi!!!! Ko e ha leva e me'a 'oku ke kei si'i feinga ki ai siana!!!!! Mani e 'a e fa'ahinga loto!!!!!

Tuku a foki pe ko e 'ai mai 'a Tupou 5 he 'oku pehe atu koe 'itioti ia mei fe!!!! Hehehehehehehe!!!!

Kovi lahi 'eni ko ho'o toe polisi fakatotolo!!!! Hahahahahahaha!!!! Ma'u pe ha'o ki'i vahe ai!!!! Kuo fakalahi 'eni ho'omou valengangau he fakatotolo 'o tala ko ia pe na'e Feleti Sevele mo Kalafi's Fan. Tangata kapau ko e ola e fakatotolo ho'omou potungaue polisi pea ko e toki me'a fakapo atu pe!!!! 'Oku mou lava ko a 'o hu hifo 'o study fakalelei e member list 'a e Tnews na'a hu atu ai ha me'a ki homou 'uto pe ko e fakamahamahalo pe!!! 'Oleva kau ki'i tu'usike kau toki faka'osi atu eeee!!! Hehehehehehe!!
Quote this message in a reply
01-08-2008, 12:35 PM
Post: #32
RE: Kole 'a Kite Tu'akalau kia Sitaleki Tupou ke liliu hono hingoa forum - Sitaleki Tupou
OT tu'usike pe koe keke mahu lelei, kake toki ha'u he teke ha'u pe koe 'oku te'eki ai ke lava 'ehe MA 'o lau kotoa ho'o tohi hihihihihihiihih.
Quote this message in a reply
01-09-2008, 01:22 AM
Post: #33
RE: Kole 'a Kite Tu'akalau kia Sitaleki Tupou ke liliu hono hingoa forum - Sitaleki Tupou
Kehekehe 'oku fuu fakapiko 'aupito e MA ko 'eni. Manatu'i e me'a ko 'eni. 'Oku 'i ai e me'a ko e MA na'e A, B pe C. Lahi taha 'oku nau ma'u e 'u B ko e tama ko 'eni 'oku ou tui 'oku ne ma'u 'e ia 'e 'UC!!! Hihihihihihihihihihi!!!!
Quote this message in a reply
01-09-2008, 01:44 AM
Post: #34
RE: Kole 'a Kite Tu'akalau kia Sitaleki Tupou ke liliu hono hingoa forum - Sitaleki Tupou
OT 'oku ikai 'U C pee 'oku ne ma'uu ka 'oku ne toe ma'u 'eia moe fa'ahinga mahaki 'oku ui koe 'U C folahi hihhihihihihihihhihi
Quote this message in a reply
02-01-2008, 11:57 AM
Post: #35
RE: Kole 'a Kite Tu'akalau kia Sitaleki Tupou ke liliu hono hingoa forum - Sitaleki Tupou
Kataki pe he toki 'asi tomui atu henii ka na'aku lele atu kihe state evergreen 'o 'aholotu mo 'eku fine'eiki kuo toulekeleka.
'E GVF[Gay Vahaava'e Faalahi] Malo mu'a e fie fakamole ho taimi he matetupu'a holo homau hingoaa.Ko au koe fo'i tokotaha pe pea 'oku ou nofo Fakakai he koe Tama4kakai au ka 'oku ke fie sio kia au peake ha'u ki heni kihe motu e Pose keu fafanga 'aki koe e Pose ke 'alu noa pee ho ta'ee.Ka na'e 'ikai e fakailifia mai e ki'i sotia ta'x ko'ena kuo fuoloa 'emau oo atu 'o taa moutolu 'o laku ki tahi.Tokanga pe koe 'o fehu'ia pe koeha ne tau iku ai 'o 'iai e fu'u tu'i fakaleiti ko'ena pea koeha ho'omou me'a 'oku ma'u hono 'emo hono 'uzi 'oku 'ikai temou palaku'ia.Kuo 'ikai toe ha taha palaku he pule'angaa he 'iai 'ene ki'i fena 'emo pea ko koe 'ae 'uluaki fena 'emo 'a G5.
Ha'u ki mulini 'o talamai he 'uu pepa Tonga henii pe 'oku ke i fee kau 'alu atu keta fesiofaki he 'oku ou fakapapau atu .'Oku ou palomesi atu teke mimi pe ho sese 'oka ke ka sio mai kia teau.Fai pe lau ko'ena 'i Tonga 'oku lava aii .TUKU HO'OMOU FAKAPIKOO MOE FAKATUPU FIESIKOA.Mou 'ofa 'o tau talanga he ngaue 'ae kakai ke fakalaka ki mu'a 'a Tonga kae tukua ho'omou fie'eiki he kuo 'ikai toe pehe atu 'e taha koe tangailepo e hou'eiki.Tu'o fiha 'eku talaatu 'oku 'ikai teu fie 'alu atu ki Tongana he 'oku namu siko e fonuaa he ngaue 'ae tu'i,sevele,lope,kalali,kololi,afi'iaki,'Esiko mo hai fua.Kapau 'oku mou fakapapau'i 'oku tonu mo ma'a ho'omou fakalele e pule'anga pea 'oku falala e kakai kia kimoutolu pea tau FILI KO'ENE PAU TAHA IA.Koeha e tala mai e tonu ho'omou ngaue ka mou ilifia pe ke tau sio kihe loto e fonua.'Ikai koe 'ilo ena e ta'eloto e fonua ki ho'omou taki kovii 'oku mou fakamalohi mo kaiha'a aii.
Quote this message in a reply
08-14-2008, 10:04 PM
Post: #36
RE: Kole 'a Kite Tu'akalau kia Sitaleki Tupou ke liliu hono hingoa forum - Sitaleki Tupou
Kehekehe Wrote:'OKU TOE 'IAI KOAA HA POINI 'A GVF PE KOE 'ITA AIPEE KIA KALINO! GVF 'OFA MAI AA 'O TUKU E AVA'IFA'O HE TOKOUA HO FINEMOTU'A 'OKU OU LEA KIATE KOE SIANA KE TUKU HE KOE ME'A IA ''E 'IKAI TEKE SAI AI. FEINGA PE KOE KE SIO HO FINEMOTU'A TOKOTAHA PE, TELIA NA'A KE HANGE KO HO TAKI PM , 'O TUKU 'A 'AINISE IA 'I TONGA KAE SIO VA'AVA'E ATU IA 'I MULI.

'E kehekehe neu fanongo he fo'i news misipeka neke kau mo koe he matakaukau he tokoua ho wife pea na'e kaila e fu'u me'a pea lele atu ho'o fanau ta ko koe pe ia 'oku ava'ifa'o SIUHU???

pea tuku e vavalo moe fie'ilo ki he Palemia he na'e 'i aussie pe mo hono wife 'Ainise he taimi na'amou 'ohofi ai 'o pehe na'e sio Bmovie

Pea koe ha leva ho'omou palopalema mo 'ene sio B movie?
'oku affect ai hono lakanga fk-etaki??????????NONONONONONONONONOONONONO

NONONONONONONONONONONONO

Toe pe ke pihi e palemia pea mou ongoongo'i mai na'e namu tukumisi 'ene pihi mahino 'eni ia 'oku mou 'i ai tonu pe he taimi kotoa pe 'oku siko mo mimi ai 'a e palemia ke fk-hoko mai ki he kakai 'o e fonua ke fk-'ita'i kinautolu

Tukunoa'i a e Palemia ke fai hono fua fatongia pea tuku noa'i a mo 'ene taimi pe 'a'ana kene tau'ataina ki ai pe 'oku fie sio Bmovie pe 'oku fie honkytonky 'o tatau pe mo koe kehekehe mo ho'o taimi fk-mafana hinalolo koe taimi tau'ataina pe ia 'a'au
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 1 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: