Post Reply  Post Thread 
TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Author Message
09-07-2011, 12:02 AM
Post: #91
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(09-06-2011 05:52 PM)Cinderela Wrote:  
(08-19-2011 01:10 PM)vilivili Wrote:  KATAKI KAU KI'I KAU ATU MU'A 'I HE LAFO .. FAKAMOLEMOLE NA'A TE KAUNOA ATU ...

Pea tulou atu mo e paenga ni, kau ki'i lafolafo atu mei he tafa'aki 'o e kau "mate" ...

Ko e 'eku ki'i vilivili ...

1. Ko e lau 'a e punake ... Ko e 'olive 'e ua, pea toki malohi ha fonua ... Pule'anga mo e Siasi.

2. 'Oku 'iai 'a e fa'unga 'o e ongo 'olive. Fa'unga kehe pe 'a e Pule'anga, pea fa'unga kehe pe 'a e Siasi. Pea 'oku takitaha fou pe 'i hono fa'unga mo hono konisitutone.

3. 'Oku mahino 'a e ngaahi fa'unga mo e konisitutone 'o e ngaahi Siasi takitaha. Pea 'oku nau takitaha fou ai.

4. Ko e fa'unga 'o e Pule'anga 'oku mahino pe mo ia. Pea 'oku ou tui, ko e 'uhinga ia 'o e "mali famili", ko e fa'unga 'oku 'iai 'a e konisitutone mo e lao 'o e Pule'anga (Fonua).

5. Pea 'oku tau tui, mo faka'ofa'ia, 'i he si'i munoa 'a e fanau 'o Ha'a Moheofo, 'i he feinga ke muimui ki he konisitutone 'o e fonua. Pea 'oku tau tui, 'oku 'ikai ke 'iai ha'anau si'i fetokanga'aki 'iate kinautolu, ka ko 'enau feinga ke muimui ki he Konisitutone 'o e fonua.

6. 'Oku tonu ke tau si'i "admire" atu si'i Fuifui 'o Loto Palasi, mo 'enau si'i feinga ke pukepuke 'a e Konisitutone.

7. Ko hono ui 'a e kau Faifekau, Patele, Pisope, Father, mo e ha fua 'a e ngaahi hingoa 'o e kau ngaue Faka-Faifekau 'o e ngaahi Siasi .. 'oku hala ia (it is wrong to call for their help). He 'oku 'ikai ke 'iai ha'anau kaunga 'e taha ki he me'a ni, he ko e me'a faka-Konisitutone ia. Mahalo pe 'e 'iai ha'anau kaunga atu, ke lotu ma'anautolu. But it is a Constitutional Issue.

8. 'Oku totonu ke tau ui 'a e kau Faka-Fofonga Fale Alaea, mo e Faka-Taha Tokoni, mo e Kapineti, ke nau liliu 'a e Konisitutone, kae lava si'i fanau 'o Ha'a Moheofo, 'o 'ata'ataa ke nau fili pe honau 'ofa'anga.

9. And one more thing ... na'e 'alu 'a Sekope ('i he Tohitapu) 'o ngaue'i hono mali, ki he tuonga'ane 'ene fa'e. So, ko e mali famili ia ...

Kaekehe, ko e vilivili pe ...

Vilivili, pea ko e kupu fe ia 'i he Konisitutone 'oku ne tu'utu'uni ke ngofua pe 'a e mali faka'apa'apa 'a e Ha'a Tu'i? Kapau ko ho'o 'uhinga ki he tu'utu'uni anga fakafonua 'oku pehe ke toki mokoi pe finangalo e Tu'i ki ha mali 'a hono famili pea toki ngofua, pea ta ko e fu'u Tu'i pe ia 'oku pule ki he anga fakalielia ko ia. Pea 'oku 'iai pe foki mo hono famili ofi kenau fale'i mo fakapoto atu ki ai... pehe atu, "Tuku ia 'oku kovi ia".... ie. mum, brother, sister etc...

malie pea malo mu'a Cinderela e tokoni mai ki hono fakamaa'ala'ala 'o fekau'aki moe uatau ko'eni 'oku hoko koe 'uhingaa pee koe teu katoanga TA'ANE (pe ko hono uii koe MALI kia kimautolu TU'AA), .
Koe ongo pilinisi/sesi ta'anee koe ongo 'ilamutu mo'oni 'o HAUKINIMA mo KINGI .'oku 'ikai tena toe loko 'asi mai he ngaahi 'ahonii koe na mo'ua he teu e kavatoho,tokonaki moe fanga monumanu kihe katoanga ta'ane hono familii.ko hono fu'u toto mo'oni 'a PUNIMA.Tau sio mai ha valivali nge'esi nima mo nge'esi va'e 'a Hau ihe 'aho malii ee?.

Te tau toki sio pe kia HAU ha 'osi 'ae malii.koia ai Cindy malo ho'o 'alu pe peake 'eva mai 'o check out the comedy club.
Quote this message in a reply
09-07-2011, 04:25 AM
Post: #92
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Malo mu'a e luku ...

Ko 'eku ki'i vilivili ...

1. Kataki pe Sinitalela 'o to e lau mai 'a e ngaahi talanga ki mu'a ... he ko e kupu'i konisitutone, ko e "Part II #33" ... So it is not a "tu'utu'uni anga fakafonua" but a Constitutional Right.

2. And YES, it is all up to the KING ... according to the Constitution. And YES, I agree that the others can be advisors (mum, brother, sister etc), BUT AT THE END OF THE DAY ... IT WILL ALL DEPEND 'I HE TU'I (His Constitutional Right).

3. Kaekehe, ko 'etau laku atu pe foki ... he 'oku mo'oni 'a "Tama4kakai", 'oku 'iai pe tafa'aki 'oku mo'oni ... he 'oku ngali fepakipaki ... Kaekehe, ko e laku atu pe, ko e 'ikai ke mahino 'a e tafa'aki 'oku mo'oni ...

Kaekehe, ko e vilivili pe ...
Quote this message in a reply
09-07-2011, 07:49 PM (This post was last modified: 09-07-2011 07:50 PM by Tama4kakai.)
Post: #93
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(09-06-2011 11:20 PM)HAU-KI-NIMA Wrote:  
(07-31-2011 11:53 PM)Admin Wrote:  Updated: Sunday, 31 Jul 2011, 12:11 PM EDT
Published : Sunday, 31 Jul 2011, 12:11 PM EDT

(NewsCore) - NUKU'ALOFA, Tonga -- The announcement of a royal betrothal is usually a cause for national celebration, but an official statement about planned nuptials involving Tongan royal cousins sparked shockwaves in the South Pacific Sunday.

It was announced by the royal family on Friday that 26-year-old Prince Siaosi Tuku'aho -- who is better known as 'Ulukalala -- was courting his cousin, 24-year-old Sinaitakala Tu'imatamoana Fakafanua.

The announcement indicated the couple are to wed, with news website stuff.co.nz noting that there are strict rules about who Tongan royals can marry with the kingdom's constitution requiring royals to marry royals.

Even since Tonga's current King George Tupou V failed to produce any heirs, the nation's royal family has faced a crisis with only nine marriageable single women and seven single men.

For the prince, who is second in line to the Tongan throne, the only option outside marrying a cousin was to wed a member of the royal families from either of the nation's South Pacific island neighbors, Samoa or Fiji, but there has reportedly been little interest shown in the possibility.

There has been no public opposition to the marriage, stuff.co.nz reported Sunday, but in Tongan language internet forums it has been a topic of interest with one writer describing it as "grotesque saga."

Tongan news organization Matangi Tonga reported that a date for the wedding had not yet been set with the prince currently pursuing studies in Australia, while his bride-to-be works as a tutor at Queen Salote College in the Tongan capital Nuku'alofa.

Read more: Stuff.co.nz


Tukumua keu oatu ha aofangatuku kihe ngaahi loto oku kei hohoaa kihe teuaki ae taane oku teu fakahoko kihe 2012 koe fananga mei he tohitapu o felavei moe talanoa kia isoa mo sekope oku uhinga ai ae tukufakaholo ae ngaahi femaliaki ae fale o tupou mou laulau ae hisitolia o isoa mo sekope ae mei he kamata anga pe e lava o mahino ae tuunga oku iai ae fale o tupou moe houeiki oe fonua koia mou feifeinga atu ha toe topiki ke mou laulau siva atu ai fefe etau timi ikaletahi moe teu ae fakaava oe ipu a mamani koe taimi eni ke mou poupou mai kihe tamaiki kuonau teuteu pea oku oatu ae talamonu mei he hau oe fonua kihe fanau pea e toki oatu ae ofa mei fale lahi ihe osi ae feauhi pea moe fokimai ae fanau ki tongaeiki malo moe fakaapaapa lahi atu

HAU-KI-NIMA
VILAHAU,,,KOU FAKAMALO LAHI ATU 'AUPITO KIATE KOE HO'O TOKONI MOE FAKAMA'ALA'ALA KUO FAII...KA 'OKU HANGA HO'O FAKAMATALAA 'O UE'I E ME'A 'I HOKU LOTO KETEE 'O HANGE KA TEU FAKALELEE.
KOIA AI HAU KOU KOLE FAKAMOLEMOLE ATU KAE TUKU MAI MU'A E KI'I FAINGAMALIE KO 'ENII KEU 'ALU MU'A AI KI ...FALEMALOLOO. 'ofa atu Hau.
Quote this message in a reply
09-08-2011, 09:25 PM
Post: #94
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Malo 'a e kei tali si'ete kaunoa atu 'i ho'omou paenga ...

Ko 'eku ki'i vilivili ...

1. Kataki pe "HAU-KI-NIMA", 'oku 'ikai ko ha poini aofangatuku 'ena ia, he na'e 'osi fai pe lave ia ki ai ki mu'a. Pea 'oku ke lave kia 'Isoa mo Sekope, kae fefe 'a e 'Atama, 'Ivi, mo Keini ... ???

2. 'Oku lahi hono 'eke'i 'a e tu'unga faka-Konisitutone 'a e MALI ni, ka 'oku tonu ke toe 'eke'i ... PE KO FE 'A E TU'UNGA FAKA-KONISITUTONE ke ta'ofi ai 'a e mali ni. Ko fe'ia 'a e kupu 'a e Konisitutone, ke ta'ofi ai 'a e mali ni ... ???

3. Ko e ngaahi poini 'oku 'omai ke ta'ofi 'aki 'a e mali .. 'oku ngali hala kotoa ... He ko e tala 'oku 'ikai ke Faka-Konisitutone - 'oku hala mo ia, he kuo u 'osi 'oatu 'a e fo'i konisitutone 'oku ngali faka-Konisitutone ai. Pea ko e tala 'oku 'ikai ke Faka-Lotu - 'oku hala mo ia, he ko e veesi 'oku 'omai (Levitiko 18:6), 'oku 'ikai ke 'iai ha'ane kaunga ki he mali ni. Pea ko e 'uhinga 'oku 'ikai ke muimui ki he Tukufakaholo mo e Taufatungamotu'a mo e Faka'apa'apa, 'oku hala mo ia .. ko e me'a pe mei fuoloa 'a Ha'a Moheofo. 'A IA 'OKU 'IKAI KE 'IAI HA FA'AHINGA 'UHINGA KE TA'OFI AI 'A E MALI NI.

4. Ko e 'uhinga pe 'oku ou mahamahalo ki ai ... 'Oku fie pani Ha'a Moheofo ha fa'ahinga, he ka ta'ofi 'a e mali ni, 'e ngalingali 'i ai ha chance ke lave ai ha taha ki he Ha'a Moheofo.

5. Ko e 'uhinga 'e taha 'oku ou toe mahamahalo ki ai ... 'oku ngalingali nofo pe ha fa'ahinga kakai ia TAUNGA LEA ki Ha'a Moheofo. Pea 'oku nau fakasio pe 'enautolu ha me'a ke lea ai ki Ha'a Moheofo. Taimi tatau, 'oku ngali hala pe me'a kotoa 'a Ha'a Moheofo ki ha fa'ahinga.

Kaekehe, ko e vilivili pe ...
Quote this message in a reply
09-09-2011, 10:51 AM
Post: #95
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Pea kapau koia pea ngali kuo tonu e lau ia 'a 4kakai fai mo tuku atu aa ke fai mo fkvilivili'i 'ehe tuonga'ane ia hono tuofefine peana toki taataakoto aipe kuona nonga ,kae 'oua toe fai ha lau konisitutone ia moe longoa'a......hahaha
Quote this message in a reply
09-13-2011, 05:13 PM (This post was last modified: 09-14-2011 08:51 AM by Fale.)
Post: #96
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(09-08-2011 09:25 PM)vilivili Wrote:  Malo 'a e kei tali si'ete kaunoa atu 'i ho'omou paenga ...

Ko 'eku ki'i vilivili ...

1. Kataki pe "HAU-KI-NIMA", 'oku 'ikai ko ha poini aofangatuku 'ena ia, he na'e 'osi fai pe lave ia ki ai ki mu'a. Pea 'oku ke lave kia 'Isoa mo Sekope, kae fefe 'a e 'Atama, 'Ivi, mo Keini ... ???

2. 'Oku lahi hono 'eke'i 'a e tu'unga faka-Konisitutone 'a e MALI ni, ka 'oku tonu ke toe 'eke'i ... PE KO FE 'A E TU'UNGA FAKA-KONISITUTONE ke ta'ofi ai 'a e mali ni. Ko fe'ia 'a e kupu 'a e Konisitutone, ke ta'ofi ai 'a e mali ni ... ???

'Oku mo'oni 'aupito 'oku 'ikai ha konistutone ke ta'ofi 'aki e mali ko eni. Ka 'oku 'ikai koe Konisitutone pe 'oku fakalele'aki 'etau 'u me'a fakapule'anga mo fakafonua. Ka fai ke fakakonisitutone pe, pea 'e hala kotoa e ngaahi me'a faka'ulungaanga fakafonua mo fakaKalisitiane 'oku muimui'i 'e he nofo fakaTonga.

'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi 'aki e mali tuonga'ane pe mali tuofefine (cousins) 'ae me'avale, ke toutou 'ave ai kinautolu ki he fakamaau'anga mo kuhukuhu'i 'e he'etu nofo fakaTonga? 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke fakahaa'i ai kuo pau ke ngaahi pola mo tuetuee e kainga tofi'a 'o e hou'eiki he taimi 'oku katoanga'i ai 'enau mali mo 'enau kavenga? 'Oku 'ikai .. ka koe ha 'oku fai ai e me'a koia> Koe'uhi he ko 'etau 'ulungaanga fakafonua ia.
'Oku 'i ai nai ha konisitutone kuo haa ai kuo pau ke fai e mali katoanga'i pea toe fai e tu'uvala moe 'uluaki Sapate ke 'ave e 'api moe ngaahi me'a koia? 'Ikai ... Pea koe ha leva 'oku fai ai e 'u me'a koia? Koe'uhi he ko hotau 'ulungaanga fakafonua ia.

Koe poini leva .. 'oku 'ikai ke tau mo'ui fakakonisitutone 'ata'ataa pe. 'Oku 'i ai hotau 'ulungaanga fakafonua kuo pau ke muia hangee koe ngaahi ouau e mali mo hono ngaahi fatongia.

Koe fehu'i leva . koeha leva me'a 'oku 'ai ai ke fakakonisitutone'i e ta'ofi e mali 'ae tuofefine moe tuonga'ane (cousins) 'oku tapuhaa 'i hotau 'ulungaanga fakafonua ke sio mo ala e tuonga'ane he valaloto e tuofefine and vice versa?


3. Ko e ngaahi poini 'oku 'omai ke ta'ofi 'aki 'a e mali .. 'oku ngali hala kotoa ... He ko e tala 'oku 'ikai ke Faka-Konisitutone - 'oku hala mo ia, he kuo u 'osi 'oatu 'a e fo'i konisitutone 'oku ngali faka-Konisitutone ai. Pea ko e tala 'oku 'ikai ke Faka-Lotu - 'oku hala mo ia, he ko e veesi 'oku 'omai (Levitiko 18:6), 'oku 'ikai ke 'iai ha'ane kaunga ki he mali ni. Pea ko e 'uhinga 'oku 'ikai ke muimui ki he Tukufakaholo mo e Taufatungamotu'a mo e Faka'apa'apa, 'oku hala mo ia .. ko e me'a pe mei fuoloa 'a Ha'a Moheofo. 'A IA 'OKU 'IKAI KE 'IAI HA FA'AHINGA 'UHINGA KE TA'OFI AI 'A E MALI NI.

Kapau leva 'oku 'ikai ke muimui pe feinga ke muimui e kakai lotu Kalisitiane 'o Tonga ki he akonaki 'ae Tohitapu hangee koia he tohi Levitiko (koe tohi lao ia 'ae na'a ne fili ke muimui fakalotu ki ai, ta koe MALUALOI MOE KAAKAA LAHI koe FAASITU'U MOE LOI 'el* LAHI 'ENAU FAI E LOTU.

Koe tohi Levitiko 'oku taku 'ehe kau fakatotolo ongoongolelei koe Tohi Lao pea koe fa'u 'e Mosese. 'A ia leva koe fakama'ala'ala eni 'oe fekau 'e 10. Kuo loa 'e 'osi e fakatupu ia moe fekau 'e Sihova kia 'Ivi mo 'Atama ke fakatokolahi pea takoto e kainga 'o fai e fakatokolahi. Koe kuonga ia 'o Mosese koe taimi a 'o e fakalelei'i e nofo, 'afio 'a Sihova kuo lahi e pango 'ae kau 'Isileli. Pea ne tuku mai leva e Fekau 'e 10 moe ngaahi fekau 'oku fakaikiiki he tohi Levitiko.

'Oku 'ikai ke faikehekehe ia moe fo'i fakatupu koee a Kohai, Ko Au mo Momo mei he fo'i 'unufe. 'Osi e fakatupu, fai e fetolongango'i ke fakatokolahi pea a'u mai ki he kuo nga 'o Tala'atama mo Talaiha'apepe pea na 'ai'ai pehee ai pe. Ka koe kuonga eni ia 'oe maama Kosipeli moe Tohi Levitiko moe 'ulungaanga fakafonua ke ma'a. Koeha 'oku sio ai pe ki he fakamala'ia pea tala koe me'a tukufakaholo pe ia a Ha'amoheofo kapau kuo nau MALA'IA he me'a koia. Kuo tofu e pango e nofo mali fakafonua moe fakaKalaisi he'enau fai pea hulu atu. Koe me'a ni e fakakuikui pe ia ki ai he ko honau tukufakaholo? 'Oku sai pe fakamala'ia ia koia?4. Ko e 'uhinga pe 'oku ou mahamahalo ki ai ... 'Oku fie pani Ha'a Moheofo ha fa'ahinga, he ka ta'ofi 'a e mali ni, 'e ngalingali 'i ai ha chance ke lave ai ha taha ki he Ha'a Moheofo.

'Oku hala e ma'u ia koeni, he kuo 'osi fai ki tu'a 'a Ha'a Moheofo ia 'ia Pasikole pea kuo a'u e hako tu'a koia ki he Taloni pea koena 'e toutou fakamali'i fakafamili pe hako tu'a ia koia honau lotofale. Pea kuo tau fiu he sio ki he fetolongango'i 'ae kau hou'eiki ki he kakai tu'a he lolotonga 'enau nofo mali. Koe fu'u musa'a ia 'oku fulikivanu ! fakaenofo mo fakaKalisitiane. 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi e fetolongango'i pehee 'ae hou'eiki moe tu'a he lolotonga e nofo mali? 'Ikai .. Ka koeha leva me'a 'oku fai ai ? KOE MALA'IA !! Mahalo na'a sai ange ke tuku ke nau mali moe kakai 'oku nau loto ki ai ka nau faitotonu ki honau ngaahi mali. Mou sio pe kia Alaivahamama'o. Ne 'i ai ha'ane unfaithful ki hono mali? Ne lau kuo mali tu'a pea fakafisinga hono tu'unga tukufakaholo. 'Oku 'i fee hono hako he 'aho ni? 'Oku ho'ata mei ai e monu na'e tokateu 'e he tama ki hono hako he'ene fili ke mali ia mo hono 'ofa'anga totonu 'i tu'a mei he siakale 'o e Ha'a Moheofo !!!!

Mahalo koe tonu ange ke pehe 'oku fie faituofefine mo fiefai tuonga'ane e fa'ahinga 'oku nau taukave e lelei e fa'ahinga mali koeni 'oku tau longoa'a ai.


5. Ko e 'uhinga 'e taha 'oku ou toe mahamahalo ki ai ... 'oku ngalingali nofo pe ha fa'ahinga kakai ia TAUNGA LEA ki Ha'a Moheofo. Pea 'oku nau fakasio pe 'enautolu ha me'a ke lea ai ki Ha'a Moheofo. Taimi tatau, 'oku ngali hala pe me'a kotoa 'a Ha'a Moheofo ki ha fa'ahinga.

'Oku ngalo foki he tokolahi, ko Ha'a Moheofo koe taki ia, pea 'oku siofi ia 'ehe taha kotoa hange ha nofo ha fale sio'ata. Koe taki he taa sipinga lelei. 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi 'aki e lea 'ae kakai mo siofi e Ha'a Moheofo? 'Ikai !!!! Kapau leva 'oku fai e tangi ke 'oua e siofi mo tapulea'ia e fale 'o e taki lolotonga 'oku hala mo ha konisitutone, koe ha 'oku holi ai ke fakakonisitutone e ta'ofi e mali tuofefine mo tuonga'ane 'a Ha'a Moheofo he 'oku fulikivanu he hoka 'ae tuofefine moe tuonga'ane he nofo fakaTonga. Tuku a e kakai ia he Tohitapu 'oku mou lave ki ai he na'e 'ikai ke 'i ai ha'anau 'ulungaanga fakafonua 'anautolu ke nau tapu e tuofefine moe tuonga'ane.

'E hala pe me'a 'oku hala !!!! he 'oku nau tu'uaki e tapu moe faka'apa'apa tuofefine tuonga'ane kae 'ave 'enau fanau 'o lotu'i fakamali'i ke nau vetevala tauhoka hili'angongo fengu'ingu'i .. YUCK !!!!

[/color]
Kaekehe, ko e vilivili pe ...


(09-09-2011 10:51 AM)Hot dog Wrote:  Pea kapau koia pea ngali kuo tonu e lau ia 'a 4kakai fai mo tuku atu aa ke fai mo fkvilivili'i 'ehe tuonga'ane ia hono tuofefine peana toki taataakoto aipe kuona nonga ,kae 'oua toe fai ha lau konisitutone ia moe longoa'a......hahaha

Malie lahi !!! hahahahaha. koia kotoa Hot Dog. Mahalo 'oku sai ke amend a e konisitutone ki he Ha'a fai tuofefine na ke fakavilivili e tuonga'ane he tuofefine ke to'e ha uike pea li'aki leva 'i 'api kae 'alu ia 'o kumi kai. Koe toki tonu mo'oni ia 'enau tauhi konisitutone !!! hehehehehe
Quote this message in a reply
09-14-2011, 12:45 PM
Post: #97
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(09-13-2011 05:13 PM)Fale Wrote:  
(09-08-2011 09:25 PM)vilivili Wrote:  Malo 'a e kei tali si'ete kaunoa atu 'i ho'omou paenga ...

Ko 'eku ki'i vilivili ...

1. Kataki pe "HAU-KI-NIMA", 'oku 'ikai ko ha poini aofangatuku 'ena ia, he na'e 'osi fai pe lave ia ki ai ki mu'a. Pea 'oku ke lave kia 'Isoa mo Sekope, kae fefe 'a e 'Atama, 'Ivi, mo Keini ... ???

2. 'Oku lahi hono 'eke'i 'a e tu'unga faka-Konisitutone 'a e MALI ni, ka 'oku tonu ke toe 'eke'i ... PE KO FE 'A E TU'UNGA FAKA-KONISITUTONE ke ta'ofi ai 'a e mali ni. Ko fe'ia 'a e kupu 'a e Konisitutone, ke ta'ofi ai 'a e mali ni ... ???

'Oku mo'oni 'aupito 'oku 'ikai ha konistutone ke ta'ofi 'aki e mali ko eni. Ka 'oku 'ikai koe Konisitutone pe 'oku fakalele'aki 'etau 'u me'a fakapule'anga mo fakafonua. Ka fai ke fakakonisitutone pe, pea 'e hala kotoa e ngaahi me'a faka'ulungaanga fakafonua mo fakaKalisitiane 'oku muimui'i 'e he nofo fakaTonga.

'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi 'aki e mali tuonga'ane pe mali tuofefine (cousins) 'ae me'avale, ke toutou 'ave ai kinautolu ki he fakamaau'anga mo kuhukuhu'i 'e he'etu nofo fakaTonga? 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke fakahaa'i ai kuo pau ke ngaahi pola mo tuetuee e kainga tofi'a 'o e hou'eiki he taimi 'oku katoanga'i ai 'enau mali mo 'enau kavenga? 'Oku 'ikai .. ka koe ha 'oku fai ai e me'a koia> Koe'uhi he ko 'etau 'ulungaanga fakafonua ia.
'Oku 'i ai nai ha konisitutone kuo haa ai kuo pau ke fai e mali katoanga'i pea toe fai e tu'uvala moe 'uluaki Sapate ke 'ave e 'api moe ngaahi me'a koia? 'Ikai ... Pea koe ha leva 'oku fai ai e 'u me'a koia? Koe'uhi he ko hotau 'ulungaanga fakafonua ia.

Koe poini leva .. 'oku 'ikai ke tau mo'ui fakakonisitutone 'ata'ataa pe. 'Oku 'i ai hotau 'ulungaanga fakafonua kuo pau ke muia hangee koe ngaahi ouau e mali mo hono ngaahi fatongia.

Koe fehu'i leva . koeha leva me'a 'oku 'ai ai ke fakakonisitutone'i e ta'ofi e mali 'ae tuofefine moe tuonga'ane (cousins) 'oku tapuhaa 'i hotau 'ulungaanga fakafonua ke sio mo ala e tuonga'ane he valaloto e tuofefine and vice versa?


3. Ko e ngaahi poini 'oku 'omai ke ta'ofi 'aki 'a e mali .. 'oku ngali hala kotoa ... He ko e tala 'oku 'ikai ke Faka-Konisitutone - 'oku hala mo ia, he kuo u 'osi 'oatu 'a e fo'i konisitutone 'oku ngali faka-Konisitutone ai. Pea ko e tala 'oku 'ikai ke Faka-Lotu - 'oku hala mo ia, he ko e veesi 'oku 'omai (Levitiko 18:6), 'oku 'ikai ke 'iai ha'ane kaunga ki he mali ni. Pea ko e 'uhinga 'oku 'ikai ke muimui ki he Tukufakaholo mo e Taufatungamotu'a mo e Faka'apa'apa, 'oku hala mo ia .. ko e me'a pe mei fuoloa 'a Ha'a Moheofo. 'A IA 'OKU 'IKAI KE 'IAI HA FA'AHINGA 'UHINGA KE TA'OFI AI 'A E MALI NI.

Kapau leva 'oku 'ikai ke muimui pe feinga ke muimui e kakai lotu Kalisitiane 'o Tonga ki he akonaki 'ae Tohitapu hangee koia he tohi Levitiko (koe tohi lao ia 'ae na'a ne fili ke muimui fakalotu ki ai, ta koe MALUALOI MOE KAAKAA LAHI koe FAASITU'U MOE LOI 'el* LAHI 'ENAU FAI E LOTU.

Koe tohi Levitiko 'oku taku 'ehe kau fakatotolo ongoongolelei koe Tohi Lao pea koe fa'u 'e Mosese. 'A ia leva koe fakama'ala'ala eni 'oe fekau 'e 10. Kuo loa 'e 'osi e fakatupu ia moe fekau 'e Sihova kia 'Ivi mo 'Atama ke fakatokolahi pea takoto e kainga 'o fai e fakatokolahi. Koe kuonga ia 'o Mosese koe taimi a 'o e fakalelei'i e nofo, 'afio 'a Sihova kuo lahi e pango 'ae kau 'Isileli. Pea ne tuku mai leva e Fekau 'e 10 moe ngaahi fekau 'oku fakaikiiki he tohi Levitiko.

'Oku 'ikai ke faikehekehe ia moe fo'i fakatupu koee a Kohai, Ko Au mo Momo mei he fo'i 'unufe. 'Osi e fakatupu, fai e fetolongango'i ke fakatokolahi pea a'u mai ki he kuo nga 'o Tala'atama mo Talaiha'apepe pea na 'ai'ai pehee ai pe. Ka koe kuonga eni ia 'oe maama Kosipeli moe Tohi Levitiko moe 'ulungaanga fakafonua ke ma'a. Koeha 'oku sio ai pe ki he fakamala'ia pea tala koe me'a tukufakaholo pe ia a Ha'amoheofo kapau kuo nau MALA'IA he me'a koia. Kuo tofu e pango e nofo mali fakafonua moe fakaKalaisi he'enau fai pea hulu atu. Koe me'a ni e fakakuikui pe ia ki ai he ko honau tukufakaholo? 'Oku sai pe fakamala'ia ia koia?4. Ko e 'uhinga pe 'oku ou mahamahalo ki ai ... 'Oku fie pani Ha'a Moheofo ha fa'ahinga, he ka ta'ofi 'a e mali ni, 'e ngalingali 'i ai ha chance ke lave ai ha taha ki he Ha'a Moheofo.

'Oku hala e ma'u ia koeni, he kuo 'osi fai ki tu'a 'a Ha'a Moheofo ia 'ia Pasikole pea kuo a'u e hako tu'a koia ki he Taloni pea koena 'e toutou fakamali'i fakafamili pe hako tu'a ia koia honau lotofale. Pea kuo tau fiu he sio ki he fetolongango'i 'ae kau hou'eiki ki he kakai tu'a he lolotonga 'enau nofo mali. Koe fu'u musa'a ia 'oku fulikivanu ! fakaenofo mo fakaKalisitiane. 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi e fetolongango'i pehee 'ae hou'eiki moe tu'a he lolotonga e nofo mali? 'Ikai .. Ka koeha leva me'a 'oku fai ai ? KOE MALA'IA !! Mahalo na'a sai ange ke tuku ke nau mali moe kakai 'oku nau loto ki ai ka nau faitotonu ki honau ngaahi mali. Mou sio pe kia Alaivahamama'o. Ne 'i ai ha'ane unfaithful ki hono mali? Ne lau kuo mali tu'a pea fakafisinga hono tu'unga tukufakaholo. 'Oku 'i fee hono hako he 'aho ni? 'Oku ho'ata mei ai e monu na'e tokateu 'e he tama ki hono hako he'ene fili ke mali ia mo hono 'ofa'anga totonu 'i tu'a mei he siakale 'o e Ha'a Moheofo !!!!

Mahalo koe tonu ange ke pehe 'oku fie faituofefine mo fiefai tuonga'ane e fa'ahinga 'oku nau taukave e lelei e fa'ahinga mali koeni 'oku tau longoa'a ai.


5. Ko e 'uhinga 'e taha 'oku ou toe mahamahalo ki ai ... 'oku ngalingali nofo pe ha fa'ahinga kakai ia TAUNGA LEA ki Ha'a Moheofo. Pea 'oku nau fakasio pe 'enautolu ha me'a ke lea ai ki Ha'a Moheofo. Taimi tatau, 'oku ngali hala pe me'a kotoa 'a Ha'a Moheofo ki ha fa'ahinga.

'Oku ngalo foki he tokolahi, ko Ha'a Moheofo koe taki ia, pea 'oku siofi ia 'ehe taha kotoa hange ha nofo ha fale sio'ata. Koe taki he taa sipinga lelei. 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi 'aki e lea 'ae kakai mo siofi e Ha'a Moheofo? 'Ikai !!!! Kapau leva 'oku fai e tangi ke 'oua e siofi mo tapulea'ia e fale 'o e taki lolotonga 'oku hala mo ha konisitutone, koe ha 'oku holi ai ke fakakonisitutone e ta'ofi e mali tuofefine mo tuonga'ane 'a Ha'a Moheofo he 'oku fulikivanu he hoka 'ae tuofefine moe tuonga'ane he nofo fakaTonga. Tuku a e kakai ia he Tohitapu 'oku mou lave ki ai he na'e 'ikai ke 'i ai ha'anau 'ulungaanga fakafonua 'anautolu ke nau tapu e tuofefine moe tuonga'ane.

'E hala pe me'a 'oku hala !!!! he 'oku nau tu'uaki e tapu moe faka'apa'apa tuofefine tuonga'ane kae 'ave 'enau fanau 'o lotu'i fakamali'i ke nau vetevala tauhoka hili'angongo fengu'ingu'i .. YUCK !!!!

[/color]
Kaekehe, ko e vilivili pe ...


(09-09-2011 10:51 AM)Hot dog Wrote:  Pea kapau koia pea ngali kuo tonu e lau ia 'a 4kakai fai mo tuku atu aa ke fai mo fkvilivili'i 'ehe tuonga'ane ia hono tuofefine peana toki taataakoto aipe kuona nonga ,kae 'oua toe fai ha lau konisitutone ia moe longoa'a......hahaha

Malie lahi !!! hahahahaha. koia kotoa Hot Dog. Mahalo 'oku sai ke amend a e konisitutone ki he Ha'a fai tuofefine na ke fakavilivili e tuonga'ane he tuofefine ke to'e ha uike pea li'aki leva 'i 'api kae 'alu ia 'o kumi kai. Koe toki tonu mo'oni ia 'enau tauhi konisitutone !!! hehehehehe


KOE UHINGA FOKI E HOKA FAMILI AE HAA TUI KOE FEINGA KE OUA NAA ALU E TUI KIHE KAKAI TUA KA OKU MOONI E LAU A HOT DOG FKFEFEKAI E LAO KE MAHINO OKU IKAI PE KE TOE NGOFUA KE FAI HA MALI HANGE KOE FOI MALI KOENI OKU LAHI AI ETAU LEA

KA OKU TOTONU KE FKNGALOKU AE LAO KOIA KIHE NONOFO MOE HOOSI KE NGAUE AKI IA EHE HAA TUI HE TAUMAI A HOT DOG E FAELE HA HOOSI KE ALU AI E HAA TUI KI TUA
ofa atu
Quote this message in a reply
09-14-2011, 02:15 PM (This post was last modified: 09-14-2011 02:19 PM by Fale.)
Post: #98
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Pahupahuu atu eni ia he kata Vauniu. Pe ko 'enau toe kivoi he feinga ke fakatolonga toto'i 'eiki koena kuo katoa atu a Pasikole Metia moe Mesopotemia etc etc etc. 'ia Pu5 mo hono hako. Mahalo 'oku tonu ange e lau koena ia ke mahino kuo nau aoniu he fanga me'a mo'ui kotoa !!! kamata atu ha fu'u solofangua !!! ... mahaki he kata.
Quote this message in a reply
09-14-2011, 02:49 PM
Post: #99
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(09-14-2011 12:45 PM)vauniu Wrote:  
(09-13-2011 05:13 PM)Fale Wrote:  
(09-08-2011 09:25 PM)vilivili Wrote:  Malo 'a e kei tali si'ete kaunoa atu 'i ho'omou paenga ...

Ko 'eku ki'i vilivili ...

1. Kataki pe "HAU-KI-NIMA", 'oku 'ikai ko ha poini aofangatuku 'ena ia, he na'e 'osi fai pe lave ia ki ai ki mu'a. Pea 'oku ke lave kia 'Isoa mo Sekope, kae fefe 'a e 'Atama, 'Ivi, mo Keini ... ???

2. 'Oku lahi hono 'eke'i 'a e tu'unga faka-Konisitutone 'a e MALI ni, ka 'oku tonu ke toe 'eke'i ... PE KO FE 'A E TU'UNGA FAKA-KONISITUTONE ke ta'ofi ai 'a e mali ni. Ko fe'ia 'a e kupu 'a e Konisitutone, ke ta'ofi ai 'a e mali ni ... ???

'Oku mo'oni 'aupito 'oku 'ikai ha konistutone ke ta'ofi 'aki e mali ko eni. Ka 'oku 'ikai koe Konisitutone pe 'oku fakalele'aki 'etau 'u me'a fakapule'anga mo fakafonua. Ka fai ke fakakonisitutone pe, pea 'e hala kotoa e ngaahi me'a faka'ulungaanga fakafonua mo fakaKalisitiane 'oku muimui'i 'e he nofo fakaTonga.

'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi 'aki e mali tuonga'ane pe mali tuofefine (cousins) 'ae me'avale, ke toutou 'ave ai kinautolu ki he fakamaau'anga mo kuhukuhu'i 'e he'etu nofo fakaTonga? 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke fakahaa'i ai kuo pau ke ngaahi pola mo tuetuee e kainga tofi'a 'o e hou'eiki he taimi 'oku katoanga'i ai 'enau mali mo 'enau kavenga? 'Oku 'ikai .. ka koe ha 'oku fai ai e me'a koia> Koe'uhi he ko 'etau 'ulungaanga fakafonua ia.
'Oku 'i ai nai ha konisitutone kuo haa ai kuo pau ke fai e mali katoanga'i pea toe fai e tu'uvala moe 'uluaki Sapate ke 'ave e 'api moe ngaahi me'a koia? 'Ikai ... Pea koe ha leva 'oku fai ai e 'u me'a koia? Koe'uhi he ko hotau 'ulungaanga fakafonua ia.

Koe poini leva .. 'oku 'ikai ke tau mo'ui fakakonisitutone 'ata'ataa pe. 'Oku 'i ai hotau 'ulungaanga fakafonua kuo pau ke muia hangee koe ngaahi ouau e mali mo hono ngaahi fatongia.

Koe fehu'i leva . koeha leva me'a 'oku 'ai ai ke fakakonisitutone'i e ta'ofi e mali 'ae tuofefine moe tuonga'ane (cousins) 'oku tapuhaa 'i hotau 'ulungaanga fakafonua ke sio mo ala e tuonga'ane he valaloto e tuofefine and vice versa?


3. Ko e ngaahi poini 'oku 'omai ke ta'ofi 'aki 'a e mali .. 'oku ngali hala kotoa ... He ko e tala 'oku 'ikai ke Faka-Konisitutone - 'oku hala mo ia, he kuo u 'osi 'oatu 'a e fo'i konisitutone 'oku ngali faka-Konisitutone ai. Pea ko e tala 'oku 'ikai ke Faka-Lotu - 'oku hala mo ia, he ko e veesi 'oku 'omai (Levitiko 18:6), 'oku 'ikai ke 'iai ha'ane kaunga ki he mali ni. Pea ko e 'uhinga 'oku 'ikai ke muimui ki he Tukufakaholo mo e Taufatungamotu'a mo e Faka'apa'apa, 'oku hala mo ia .. ko e me'a pe mei fuoloa 'a Ha'a Moheofo. 'A IA 'OKU 'IKAI KE 'IAI HA FA'AHINGA 'UHINGA KE TA'OFI AI 'A E MALI NI.

Kapau leva 'oku 'ikai ke muimui pe feinga ke muimui e kakai lotu Kalisitiane 'o Tonga ki he akonaki 'ae Tohitapu hangee koia he tohi Levitiko (koe tohi lao ia 'ae na'a ne fili ke muimui fakalotu ki ai, ta koe MALUALOI MOE KAAKAA LAHI koe FAASITU'U MOE LOI 'el* LAHI 'ENAU FAI E LOTU.

Koe tohi Levitiko 'oku taku 'ehe kau fakatotolo ongoongolelei koe Tohi Lao pea koe fa'u 'e Mosese. 'A ia leva koe fakama'ala'ala eni 'oe fekau 'e 10. Kuo loa 'e 'osi e fakatupu ia moe fekau 'e Sihova kia 'Ivi mo 'Atama ke fakatokolahi pea takoto e kainga 'o fai e fakatokolahi. Koe kuonga ia 'o Mosese koe taimi a 'o e fakalelei'i e nofo, 'afio 'a Sihova kuo lahi e pango 'ae kau 'Isileli. Pea ne tuku mai leva e Fekau 'e 10 moe ngaahi fekau 'oku fakaikiiki he tohi Levitiko.

'Oku 'ikai ke faikehekehe ia moe fo'i fakatupu koee a Kohai, Ko Au mo Momo mei he fo'i 'unufe. 'Osi e fakatupu, fai e fetolongango'i ke fakatokolahi pea a'u mai ki he kuo nga 'o Tala'atama mo Talaiha'apepe pea na 'ai'ai pehee ai pe. Ka koe kuonga eni ia 'oe maama Kosipeli moe Tohi Levitiko moe 'ulungaanga fakafonua ke ma'a. Koeha 'oku sio ai pe ki he fakamala'ia pea tala koe me'a tukufakaholo pe ia a Ha'amoheofo kapau kuo nau MALA'IA he me'a koia. Kuo tofu e pango e nofo mali fakafonua moe fakaKalaisi he'enau fai pea hulu atu. Koe me'a ni e fakakuikui pe ia ki ai he ko honau tukufakaholo? 'Oku sai pe fakamala'ia ia koia?4. Ko e 'uhinga pe 'oku ou mahamahalo ki ai ... 'Oku fie pani Ha'a Moheofo ha fa'ahinga, he ka ta'ofi 'a e mali ni, 'e ngalingali 'i ai ha chance ke lave ai ha taha ki he Ha'a Moheofo.

'Oku hala e ma'u ia koeni, he kuo 'osi fai ki tu'a 'a Ha'a Moheofo ia 'ia Pasikole pea kuo a'u e hako tu'a koia ki he Taloni pea koena 'e toutou fakamali'i fakafamili pe hako tu'a ia koia honau lotofale. Pea kuo tau fiu he sio ki he fetolongango'i 'ae kau hou'eiki ki he kakai tu'a he lolotonga 'enau nofo mali. Koe fu'u musa'a ia 'oku fulikivanu ! fakaenofo mo fakaKalisitiane. 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi e fetolongango'i pehee 'ae hou'eiki moe tu'a he lolotonga e nofo mali? 'Ikai .. Ka koeha leva me'a 'oku fai ai ? KOE MALA'IA !! Mahalo na'a sai ange ke tuku ke nau mali moe kakai 'oku nau loto ki ai ka nau faitotonu ki honau ngaahi mali. Mou sio pe kia Alaivahamama'o. Ne 'i ai ha'ane unfaithful ki hono mali? Ne lau kuo mali tu'a pea fakafisinga hono tu'unga tukufakaholo. 'Oku 'i fee hono hako he 'aho ni? 'Oku ho'ata mei ai e monu na'e tokateu 'e he tama ki hono hako he'ene fili ke mali ia mo hono 'ofa'anga totonu 'i tu'a mei he siakale 'o e Ha'a Moheofo !!!!

Mahalo koe tonu ange ke pehe 'oku fie faituofefine mo fiefai tuonga'ane e fa'ahinga 'oku nau taukave e lelei e fa'ahinga mali koeni 'oku tau longoa'a ai.


5. Ko e 'uhinga 'e taha 'oku ou toe mahamahalo ki ai ... 'oku ngalingali nofo pe ha fa'ahinga kakai ia TAUNGA LEA ki Ha'a Moheofo. Pea 'oku nau fakasio pe 'enautolu ha me'a ke lea ai ki Ha'a Moheofo. Taimi tatau, 'oku ngali hala pe me'a kotoa 'a Ha'a Moheofo ki ha fa'ahinga.

'Oku ngalo foki he tokolahi, ko Ha'a Moheofo koe taki ia, pea 'oku siofi ia 'ehe taha kotoa hange ha nofo ha fale sio'ata. Koe taki he taa sipinga lelei. 'Oku 'i ai nai ha konisitutone ke ta'ofi 'aki e lea 'ae kakai mo siofi e Ha'a Moheofo? 'Ikai !!!! Kapau leva 'oku fai e tangi ke 'oua e siofi mo tapulea'ia e fale 'o e taki lolotonga 'oku hala mo ha konisitutone, koe ha 'oku holi ai ke fakakonisitutone e ta'ofi e mali tuofefine mo tuonga'ane 'a Ha'a Moheofo he 'oku fulikivanu he hoka 'ae tuofefine moe tuonga'ane he nofo fakaTonga. Tuku a e kakai ia he Tohitapu 'oku mou lave ki ai he na'e 'ikai ke 'i ai ha'anau 'ulungaanga fakafonua 'anautolu ke nau tapu e tuofefine moe tuonga'ane.

'E hala pe me'a 'oku hala !!!! he 'oku nau tu'uaki e tapu moe faka'apa'apa tuofefine tuonga'ane kae 'ave 'enau fanau 'o lotu'i fakamali'i ke nau vetevala tauhoka hili'angongo fengu'ingu'i .. YUCK !!!!

[/color]
Kaekehe, ko e vilivili pe ...


(09-09-2011 10:51 AM)Hot dog Wrote:  Pea kapau koia pea ngali kuo tonu e lau ia 'a 4kakai fai mo tuku atu aa ke fai mo fkvilivili'i 'ehe tuonga'ane ia hono tuofefine peana toki taataakoto aipe kuona nonga ,kae 'oua toe fai ha lau konisitutone ia moe longoa'a......hahaha

Malie lahi !!! hahahahaha. koia kotoa Hot Dog. Mahalo 'oku sai ke amend a e konisitutone ki he Ha'a fai tuofefine na ke fakavilivili e tuonga'ane he tuofefine ke to'e ha uike pea li'aki leva 'i 'api kae 'alu ia 'o kumi kai. Koe toki tonu mo'oni ia 'enau tauhi konisitutone !!! hehehehehe


KOE UHINGA FOKI E HOKA FAMILI AE HAA TUI KOE FEINGA KE OUA NAA ALU E TUI KIHE KAKAI TUA KA OKU MOONI E LAU A HOT DOG FKFEFEKAI E LAO KE MAHINO OKU IKAI PE KE TOE NGOFUA KE FAI HA MALI HANGE KOE FOI MALI KOENI OKU LAHI AI ETAU LEA

KA OKU TOTONU KE FKNGALOKU AE LAO KOIA KIHE NONOFO MOE HOOSI KE NGAUE AKI IA EHE HAA TUI HE TAUMAI A HOT DOG E FAELE HA HOOSI KE ALU AI E HAA TUI KI TUA
ofa atu


'Oku hoka holo pe mo Pu5 ia ka 'oku 'ikai fa'ele mai ki ai ha taha ia. Ngalo ange foki ko ia ia oku tokalalo....
Quote this message in a reply
09-15-2011, 01:51 PM
Post: #100
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Malo e kei lafolafo mo e kei tali 'ete ki'i vilivili atu ...

Ko 'eku ki'i vilivili ...

1. Hange 'oku "inconsistent" 'a e ngaahi claims. Na'e 'uluaki talamai 'oku mama'o 'aupito 'a e ngaahi mali 'o Ha'a Moheofo mei he Tukufakaholo, pea mahino mei he tukufakaholo 'oku 'ikai. Pea afe leva ki hono tala 'oku 'ikai ke faka-Konisitutone, pea mahino 'oku ngali 'iai pe Konisitutone. Pea toe afe ki he veesi mei he Tohitapu, pea mahino 'oku mama'o atu mo ia. Pea ko 'eni, kuo toe foki leva ki he tukufakaholo mo e ngaahi ouau faka-tukufakaholo.

2. Ko e me'a ko ee 'oku mahino, ko e ngaahi katoanga kotoa pe 'i Tonga, 'oku tau'ataina ki he kakai ko ia ke fa'iteliha ki ai. Pe te nau tu-vala pe tuetuee pe ngaahi pola, pe te nau 'uluaki sapate pe ha fua. Ko e me'a tau'ataina pe ia 'anautolu. He 'oku 'iai 'a e mali 'oku oo pe ki he falemali pea 'osi. Pea 'iai 'a e mali 'oku fakahikihiki'i. Kapau ko ha 'ulungaanga faka-fonua 'eni, pea 'oku tonu ke tauhi 'e he Tonga kotoa ki ai. Ka 'oku 'ikai. Ko e ha? Koe'uhi ko e tala 'e he Konisitutone ... PART I # 1. Ko ia ai, 'oku faka-Konisitutone 'a e ngaahi me'a kotoa 'oku fakalau mai.

3. 'Oku ou curious 'i he pehe 'oku toutou 'ave ki he fakamaau'anga mo kuhukuhu'i 'a e mali tuonga'ane pe mali tuofefine (cousins). Ko fe'ia nai 'a e ngaahi "cases" kuo 'osi mo'ua 'i he Fale Hopo. 'Ikai ko e ngaahi cases ko ia, ko e ngaahi case Faka-Mala'ia .. Tamai mo e 'ofefine, tuonga'ane mo e tuofefine. But NOT cousins. 'Oku lahi 'a e valau 'i he tuonga'ane tuofefine (brother sisiter), kae ngalo ko e mali ni ko e COUSINS not BROTHER SISTER.

4. Kapau na'e ta'ofi 'a e 'u mali cousins ... Te tau mali muli kotoa ('a e Tonga kotoa), he 'oku tau cousins kotoa pe. Pea 'ikai ngata ai, na'e fekau 'e he 'Otua 'a e kau 'Isileli ke 'oua te nau mali muli ... 'aia ke nau mali cousins pe ...

5. Fakaoli, he 'oku lahi hono fakamamafa'i 'a e kosipeli mo e lotu. Pea tala 'oku 'ikai fakalotu 'a e mali ni. Ko e toki fo'i loi lahi 'eni, hono feinga ke taukave'i 'a e fo'i poini hala lahi ko 'eni. Ko e uho 'a e kosipeli ko e 'ofa.

6. Fakaoli 'a e tala 'a e fetolongango'i 'a e Hou'eiki, pea pehe ki Ha'a Moheofo ... SO WHAT. It is not just the hou'eiki and ha'a moheofo ... I am sure that all families and all Ha'a and all matakali in Tonga are doing the same thing. So why 'oku ta'ata'aki pehe ai kinautolu. And so what if they are hou'eiki and ha'a tu'i. they are tongans like all of us. NO ONE IS PERFECT.

7. Fakaoli foki 'a e view ... KO E TAKI 'A HA'A MOHEOFO. Pea 'oku siosiofi leva nautolu mo taungalea ki ai. Ko e fo'i ta'efieauna lahi ia. THEY ARE JUST TONGANS with a title. Ko e kakai ko ee 'oku nau view pehe ki he Ha'a Moheofo, ko e kakai "sio ta'aki" mo "have nothing important to do". Ko 'enau mo'ui ko e nofo ai pe 'o sio takai holo. Hange 'eni ia 'oku nau sai ange nautolu. At the same time, I could be just one of those people. But I just don't know why the Ha'a Moheofo can be so up high in the sky ka tau 'i lalo kitautolu. Ko e tala 'a e Konisitutone Part 1 # 1 & 2, 'oku tau tatau pe kitautolu. Pea ko e akonaki fakalotu pe mo ia.

8. I still don't see Pasikole as an issue here. And so what if Pasikole has a hako tu'i. good for him (or her). To me, the issue is not "ko e mali tu'a 'a Ha'a Moheofo" ... but ... ko e ha 'a e finangalo 'a e Tu'i, HIS CONSTITUTIONAL RIGHT. Pea ko e tala pe ia 'a e Konisitutone.

Kaekehe, ko e vilivili pe ...
Quote this message in a reply
09-15-2011, 02:02 PM
Post: #101
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Neongo pe foki 'etau felafoaki he teu mali ko'eni ka he'ikai lava 'eha 'eiki fulufulu pe ta'efulufulu ke toe ta'ofi e mali ni,he kuo 'osi felotoi pe 'ae tuofefine moe tuonga'ane ke femali'aki pe 'ena fanau,'aia ko hono mo'oni koe fute atu pe fanau e lahi (bou4) moe siana mali kihe fanau 'ae si'i (Tu'ipelehake) mo'enau ta'ahine mali.
Ka 'oku ki'i fifili 'a Dog man pe 'e anga fefee ha 'asi atu 'a Tupouto'a kia 'Ofeina moe fktu'uta e tupenu na'e navu 'aki 'ehe tamasi'i 'a hono tuofefine pea huanoa ha a'u 'a jr kihe taa vaivaiaa he kaukau tahi e...fielau koe me'a pe 'a hou'eiki.
Quote this message in a reply
09-15-2011, 06:50 PM
Post: #102
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(09-15-2011 02:02 PM)Hot dog Wrote:  Neongo pe foki 'etau felafoaki he teu mali ko'eni ka he'ikai lava 'eha 'eiki fulufulu pe ta'efulufulu ke toe ta'ofi e mali ni,he kuo 'osi felotoi pe 'ae tuofefine moe tuonga'ane ke femali'aki pe 'ena fanau,'aia ko hono mo'oni koe fute atu pe fanau e lahi (bou4) moe siana mali kihe fanau 'ae si'i (Tu'ipelehake) mo'enau ta'ahine mali.
Ka 'oku ki'i fifili 'a Dog man pe 'e anga fefee ha 'asi atu 'a Tupouto'a kia 'Ofeina moe fktu'uta e tupenu na'e navu 'aki 'ehe tamasi'i 'a hono tuofefine pea huanoa ha a'u 'a jr kihe taa vaivaiaa he kaukau tahi e...fielau koe me'a pe 'a hou'eiki.

Fanongo atu pe kuo kole 'e Pu5 kia Seta Fusit'ua ke fai ha sio pe 'e fefe hano 'ai he ko Seta ko hono tavi ia 'ae 'ai me'a pehe.
Quote this message in a reply
09-15-2011, 07:14 PM (This post was last modified: 10-19-2011 03:00 AM by Fale.)
Post: #103
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
[/color]
[quote='vilivili' pid='34642' dateline='1316130687']
Malo e kei lafolafo mo e kei tali 'ete ki'i vilivili atu ...

Ko 'eku ki'i vilivili ...

1. Hange 'oku "inconsistent" 'a e ngaahi claims. Na'e 'uluaki talamai 'oku mama'o 'aupito 'a e ngaahi mali 'o Ha'a Moheofo mei he Tukufakaholo, pea mahino mei he tukufakaholo 'oku 'ikai. Pea afe leva ki hono tala 'oku 'ikai ke faka-Konisitutone, pea mahino 'oku ngali 'iai pe Konisitutone. Pea toe afe ki he veesi mei he Tohitapu, pea mahino 'oku mama'o atu mo ia. Pea ko 'eni, kuo toe foki leva ki he tukufakaholo mo e ngaahi ouau faka-tukufakaholo.

Na'e te'eki ai ha claim ia 'oku 'inconsistent' mo mama'o e mali 'a Ha'a Moheofo mei he tukufakaholo. He 'oku nau mali famili koe mali fakatukufakaholo ia. Ka 'oku 'ikai ko ha tukufakaholo e 'omai e hako tu'a hangee ko koe hako 'o Pasikole ki he fale 'oe Tu'i moe taloni. Na'e 'i ai e 'uhinga na'e fakahingoa ai he Konistutone 'a Tupou I 'a hono 'ea. Koe'uhi ke 'oua na'a 'ea hono fohavao , tama 'a Pasikole, ko 'Isleli Tupou (tamai 'a Vilai mo Vahoi kui 'a Mata'aho). Koe me'a ta'efakatukufakaholo ia na'e toki 'iloa mai pe he kuonga 'o Mata'aho mo Vilai.

Na'e 'uhinga hono 'eke'i e Konisitutone ke fakamahino e lau 'ae konisitutone kae hoko atu he 'oku 'ikai ke konitutone 'ata'ata pe 'etau nofo faka Tonga. 'Oku 'i ai hotau culture 'oku 'ikai ke tohi he konisitutone hangee pe koe lave ki mu'a.


2. Ko e me'a ko ee 'oku mahino, ko e ngaahi katoanga kotoa pe 'i Tonga, 'oku tau'ataina ki he kakai ko ia ke fa'iteliha ki ai. Pe te nau tu-vala pe tuetuee pe ngaahi pola, pe te nau 'uluaki sapate pe ha fua. Ko e me'a tau'ataina pe ia 'anautolu. He 'oku 'iai 'a e mali 'oku oo pe ki he falemali pea 'osi. Pea 'iai 'a e mali 'oku fakahikihiki'i. Kapau ko ha 'ulungaanga faka-fonua 'eni, pea 'oku tonu ke tauhi 'e he Tonga kotoa ki ai. Ka 'oku 'ikai. Ko e ha? Koe'uhi ko e tala 'e he Konisitutone ... PART I # 1. Ko ia ai, 'oku faka-Konisitutone 'a e ngaahi me'a kotoa 'oku fakalau mai.

'Oku tau'ataina e kakai ke nau fili 'enau founga fai mali. Pea 'oku fili leva 'e he Ha'a Moheofo ke fai katoanga faka'ali'ali ki mamani mo fakakina'i e kakai. Koe founga ia 'oku 'ikai ke tohi he Konisitutone ka 'oku fai pe 'e he kakai 'o e ngaahi tofi'a moe famili ko 'enau 'ofa moe faka'apa'apa kae 'ikai koe fakakonisitutone'i. Koe 'ofa moe faka'apa'apa ia 'oku 'i he famili fo'ou o e ongo me'a mali. Koe 'ofa moe faka'apa'apa tatau pe 'oku uho'aki e tapu 'ae tuonga'ane moe tuofefine mo hono ngaahi fatongia.

3. 'Oku ou curious 'i he pehe 'oku toutou 'ave ki he fakamaau'anga mo kuhukuhu'i 'a e mali tuonga'ane pe mali tuofefine (cousins). Ko fe'ia nai 'a e ngaahi "cases" kuo 'osi mo'ua 'i he Fale Hopo. 'Ikai ko e ngaahi cases ko ia, ko e ngaahi case Faka-Mala'ia .. Tamai mo e 'ofefine, tuonga'ane mo e tuofefine. But NOT cousins. 'Oku lahi 'a e valau 'i he tuonga'ane tuofefine (brother sisiter), kae ngalo ko e mali ni ko e COUSINS not BROTHER SISTER.

Ki'i vakai atu e case na'e ngaue popula ai a Sione Vavae . Koe case first cousin ia. Ka koe ha na'e ikai ke ngaue popula ai a Isileli Tupou ia mo Lavinia Veiongo? Koe ongo first cousin pe moia. Koe ha 'oku 'ikai luma'i ai hona hako, 'a Tupoumoheofo mo 'ene fanau, hangee koe kakai, kae fakapale'i ia ke toutou mali vilovilo ki he fale e Tu'i?

4. Kapau na'e ta'ofi 'a e 'u mali cousins ... Te tau mali muli kotoa ('a e Tonga kotoa), he 'oku tau cousins kotoa pe. Pea 'ikai ngata ai, na'e fekau 'e he 'Otua 'a e kau 'Isileli ke 'oua te nau mali muli ... 'aia ke nau mali cousins pe ...

Ko 'etau nofo fakaTonga 'atautolu oku a'u ki he cousin 4 'oku kei lau pe ia koe ofi. Na'e fekau 'e he 'Otua e kau 'Isileli he'ene Tohi lao Levitiko ke 'oua 'e mali moe kainga ofi. Pea fu'u malualoi e fo'i mali 'ae hou'eiki he 'oku lau e famili ofi he 3rd cousins 'oku 'ikai mali ki ai kae mama'o e 2nd cousins ia ke nau mali heheehe. Me'a faikehe ee

5. Fakaoli, he 'oku lahi hono fakamamafa'i 'a e kosipeli mo e lotu. Pea tala 'oku 'ikai fakalotu 'a e mali ni. Ko e toki fo'i loi lahi 'eni, hono feinga ke taukave'i 'a e fo'i poini hala lahi ko 'eni. Ko e uho 'a e kosipeli ko e 'ofa.

Hahaha Anga fefe ke fai ha 'ofa kapau 'oku fakakouna'i atu pe ia ke mali pea fakangalingali. 'Osi pe lau uike pea li'aki e mali ia kae kumi kai holo. Pea 'oku ta'x faka'Otua pe mali ia 'oku ofi pehee e famili. Kuo 'ai eni a ke 'i ai he lea Tonga fo'ou ia koe cousin ka ko 'etau lea Tonga koe tuonga'ane moe tuofefine. Koe me'a tapuha 'ena mali 'anaua. Koe lau 'ae tohi. koe kainga ofi. 'auaa. ko hotau kainga ofi e cousin 'aee pe 'oku tupu ai hono ui pe 'o'ona koe tuonga'ane moe tuofefine tatau pe moe brothers moe sisters. Tukuaa foki kautama e fie'uli ki he tapu moe te'engeli fakamala'ia !!!!

6. Fakaoli 'a e tala 'a e fetolongango'i 'a e Hou'eiki, pea pehe ki Ha'a Moheofo ... SO WHAT. It is not just the hou'eiki and ha'a moheofo ... I am sure that all families and all Ha'a and all matakali in Tonga are doing the same thing. So why 'oku ta'ata'aki pehe ai kinautolu. And so what if they are hou'eiki and ha'a tu'i. they are tongans like all of us. NO ONE IS PERFECT.

Hange koe lau, koe kele pe 'ae matavai pea kele ai pe moe muivai. Koe pehee ke maau e kakai he 'oku maau e hou'eiki moe taki e fonua? Koe poini vaivai e "No one is perfect" he 'oku 'ikai ko ha fu'u lokome'a e pue fakatokolahi ia. Koe me'a mahu'inga ia koe fai e me'a 'oku totonu ke fai. 'E 'ikai ke hanga 'e he kaunga fetolongango'i palaku tokolahi 'o fakatonuhia'i e palaku ta'efe'unga 'o e fetolongango'i he funga e nofo mali.Pea 'oku 'ikai ke 'uhinga e 'osi hoko ha fo'i pango (hangee koe fetolongango'i) ke ne fakatonuhia'i ai ia pea acceptable pe 'o toutou repeat he 'oku sai pe he na'e 'osi hoko pehee pe 'i mu'a.

7. Fakaoli foki 'a e view ... KO E TAKI 'A HA'A MOHEOFO. Pea 'oku siosiofi leva nautolu mo taungalea ki ai. Ko e fo'i ta'efieauna lahi ia. THEY ARE JUST TONGANS with a title. Ko e kakai ko ee 'oku nau view pehe ki he Ha'a Moheofo, ko e kakai "sio ta'aki" mo "have nothing important to do". Ko 'enau mo'ui ko e nofo ai pe 'o sio takai holo. Hange 'eni ia 'oku nau sai ange nautolu. At the same time, I could be just one of those people. But I just don't know why the Ha'a Moheofo can be so up high in the sky ka tau 'i lalo kitautolu. Ko e tala 'a e Konisitutone Part 1 # 1 & 2, 'oku tau tatau pe kitautolu. Pea ko e akonaki fakalotu pe mo ia.

Koe fu'u fo'i mo'oni ta'ele'eia e siofi e taki, no matter where and when. Pea 'oku 'ikai ke 'uhinga ia 'oku saiange e kau sio atu. 'Oku ngalo ma'u pe he tokolahi moe kau taki tokolahi, koe taki koe fa'ifa'itaki'anga. Pea ko 'enau nofo koe fale sio'ata pe hono anga pea koe sio atu ma'u pe 'ae kau muimui ke ma'u ha sipinga.

Kuo ha e tukufakaholo ia kuo toe 'ai ai ke tatau pe hou'eiki moe kakai hehehehe. Koe tuku'au mai ia 'a Tonga na'e tatau tofu pe hou'eiki ia moe Tu'i 'oku nau nofo 'i langi ka tau totolo holo tautolu i mamani. Ta 'oku totonu ke 'oua toe fai ha hanu ia he lea atu 'ae kakai he ta koena 'oku tatau pe. Toe 'asili e ma'ave'ave e fehipakaki ae Ha'a Moheofo he fo'i konistutone koena masi'i. Ta koena 'oku tau tatau pe , ka koe ha 'oku tau toe lea kehe ai kia kinautolu ka koe ha 'oku toe 'ita ai 'o tala ke tuku e lea ki he hou'eiki he koe hou'eiki ia ? Pea koe ha 'oku tau lea'aki ai e dialect kehe kia kinautolu? Koe fo'i MIO'I ia 'oku kafakafa 'ene 'afu.

Kapau leva 'oku totonu ke tatau pe treatment e kakai moe hou'eiki moe Tu'i, koe ha 'oku 'ikai ke mali tu'a ai 'ae fale Tu'i moe hou'eiki? Koe ha 'oku toe 'ai ai ke nau mali famili pe kinautolu kae tapu e mali pehee ia ki he tu'a?


8. I still don't see Pasikole as an issue here. And so what if Pasikole has a hako tu'i. good for him (or her). To me, the issue is not "ko e mali tu'a 'a Ha'a Moheofo" ... but ... ko e ha 'a e finangalo 'a e Tu'i, HIS CONSTITUTIONAL RIGHT. Pea ko e tala pe ia 'a e Konisitutone.

Kei 'amo'amo atu e valid moe relevant 'a e case Pasikole moe mali ki he tu'a 'ae fale 'o e Tu'i ki he mali ko eni. Koe me'a ia na'e mokoi ki ai pea fakatefito ai e mokoi 'ae Tu'i ki ha ta'ane - koe pau ke mali 'eiki lahi mo hou'eiki e hako o Ha'a Moheofo. Koe me'a ia na'e vete'i ai 'e Tupou IV 'ae mali 'a Siu'ilikutapu mo Tu'iono koe mali tu'a ae Pilinisesi. Koe me'a ia na'e konistutone'i ai e mali moe famili pe 'ae 'ea ki he taloni, ke 'oua na'a toe hoani e mali tu'a hangee koe mali a Siu'ilikutapu. Koe 'uhinga tatau pe na'e fakahingoa ai e Tupou I hono 'ea ki he tama hono 'ofefine(kae 'ikai ko e fakaholoholo hono ngaahi foha) ke tohi he konisitutone, koe'uhi ke 'oua na'a 'ea hono foha mo Pasikole (koe tu'a posii) he ne pekia hono ngaahi foha fa'ee hou'eiki teeki ke hala Tupou I. In addition ko Pasikole koe kui ia 'ae ongome'a mali koeni fakatou'osi.

Taimi tatau pe 'oku 'ikai ke fai e finangalo 'o e Tu'i / Kuini fekau'aki moe mali ae 'ea ki he taloni fakatatau ki he konisitutone. Ne talangata'a pe 'a Tupou IV ia 'o mali mo Mata'aho hili koia ko Melenaite na'e finangalo ki ai 'a Kuini Salote ke na mali - talking about ta'x fakakonisitutone ee. Pea double dose atu ai pe e ta'x konistutone he kuo fakaa'u ai e hako ia 'o Pasikole tu'a ki he taloni (against Tupou I's will). Koe ha leva 'oku toe tangi ai ke muia e konisitutone he mali koeni 'o mali famili ofi kae 'ikai ke kumi mai ha taha mei he kau hou'eiki 'oku ki'i cousin mama'o atu pe aa hangee ko Malupo, Tu'i 'Afitu, Luani, mo hai fua kau Nopele 'oku tokolahi moe kau hou'eiki 'oku 'ikai ke nau nopele ka koe sino'i 'eiki tete'e hangee koe kainga fale o Tungivaivai etc. Koe kau hou'eiki mo'oni moe famili tonu pe ia 'o e Tu'i ka 'oku 'ikai ke fu'u panaki 'ene ofi hangee koe ongo me'a teu mali koeni. Ka kuo ngali mo'oni leva e fakahua ia kimu'a atu, koe fakamali'i pe eni ia moe promote e hako tu'a 'o Pasikole he 'oku fili pe mei he hako 'o Pasikole.Kaekehe, ko e vilivili pe ... Pea mo'oni leva e lau a Hot Dog . ko 'etau laulau pe 'atautolu ki "INCONSISTENCY" (to use your word) ka 'e 'ikai ke lava ta'ofi he 'oku nau ma'olunga kinautolu he konisitutone .. . ta'x konisitutone pe koaa moia 'ikai ke tau tatau? hehehehe


Hot Dog 'e nga'emi fehaangaaki ai pe e fanau 'ae lahi ki he fanau 'ae si'i. Koe ngaahi me'a ia 'oku tau tuutu'ukina ai kitautolu he ala ki he tapu. Ka mahalo taimi ke teuteu mo e ki'i fo'i mo'uifa ke aangaki ai a jr ha'ane hake mei he kaukautahi he kuopau pe 'e 'ono tavaivaia .. pahupahuu mahaki he kata. Koe me'a kia Tupouto'a, koia te ne huki e ta'ahine mali pea ko 'Ofeina leva 'e fahu pea ko Tupou 5 leva te ne fafa e 'umu e fai e 'api kia Pilolevu moe kau fa'ee 'eiki ....mahaki tete he kata
Quote this message in a reply
09-15-2011, 08:38 PM
Post: #104
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
MALIE LAHI 'A E TALATALANOA MO E FELAFOAKI MO E FELINGIAKI MO E FE'INASI'AKI ...

Te u ki'i lepa heke atu hee, he kuo 'osi 'a e me'a vilivili ... Teu ki'i tokanga sio tau World Cup.

Pea malo pe si'i tali 'ete vilivili atu.
Quote this message in a reply
10-18-2011, 11:08 PM
Post: #105
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
At a time where the definition of marriage is already in crisis in other parts of the world, Tonga is using the excuse of ancestral royal linage and scriptural compromise to tear at the very core of what all Tongan people have been raised to believe.

You can call it all the words in the world but it is defined in this day and age as incest and it is a crime! A crime to our Tongan dignity and identity. A crime to our upbringing. A crime to the very core of the Tongan family system! A crime to the land that has been delivered to God and to His Son, Jesus.

I don't believe that this is a matter of Tongan Royal marriage but as how we have been raised to understand ourselves to be a Tongan people because of WHO WE ARE and therefore I plead for the sanctity of the TONGAN MARRIAGE to continue to be blameless and holy in the sight of God and of all Tongan people!

GOD SAVE THE SANCTITY OF TONGAN MARRAIGE
Quote this message in a reply
10-19-2011, 03:10 AM (This post was last modified: 10-19-2011 03:20 AM by Fale.)
Post: #106
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(10-18-2011 11:08 PM)Benilole808 Wrote:  At a time where the definition of marriage is already in crisis in other parts of the world, Tonga is using the excuse of ancestral royal linage and scriptural compromise to tear at the very core of what all Tongan people have been raised to believe.

You can call it all the words in the world but it is defined in this day and age as incest and it is a crime! A crime to our Tongan dignity and identity. A crime to our upbringing. A crime to the very core of the Tongan family system! A crime to the land that has been delivered to God and to His Son, Jesus.

I don't believe that this is a matter of Tongan Royal marriage but as how we have been raised to understand ourselves to be a Tongan people because of WHO WE ARE and therefore I plead for the sanctity of the TONGAN MARRIAGE to continue to be blameless and holy in the sight of God and of all Tongan people!

GOD SAVE THE SANCTITY OF TONGAN MARRAIGE

Tongan Royal marriages are still not sanctified 'cos they are just exercising marraige .. Not Marriage .. whoaaa ! VAIN AND RIDICULOUSLY DISGUSTING.

Koe ki'i katoanga fakafamili kau tama 'oku fu'u mateuteu teu moe fute 'ae kau te'epato. Ko Tupouto'a te ne huki e ta'ahine mali pea ko 'Ofeina leva 'e fahu he 'aho. Ko Tupou 5 te ne fafa e 'umu e fai e 'api kia Pilolevu moe kau fa'ee 'eiki mo 'ave e tupenu ne fai ai e 'api ki he ta'ahine fahu ke me'a ki ai ki he kafakafa 'ene faifatongia tauhi ..whoaaa ... koe faka'e'i'eiki mo'oni mei he kuonga 'o e caveman. Pehee pe ki'i famili ia 'o Ha'a Moheofoofongi .. mahaki he kata..pea koe palani kotoa pe ke fakamahino honau ta'ata'a 'eiki pe mo 'enau fai famili. TongueTongueTongueTongue
Quote this message in a reply
10-19-2011, 10:34 AM
Post: #107
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Fale, thank you for your post, kataki pe he 'oku lava pe tohi fkTonga ka 'oku ki'i malohi ange kihe tohiPalangi he koe 'atunga pe ia nofo Muli talu e hiki kei si'i mei Tonga.

I was brought up in this land far away from my homeland to understand that the angafk'apa'apa applies to all Tongan people regardless of status. I feel that the sanctity of Tongan marriage is violated by the royal marriage that is to take place.

How can I, as a mother, teach this to my son...that it is okay for a Cousin (considered and respected Brother) to marry another cousin (considered and respected Sister) IF you are Royal but when other Tongan people follow this way of marriage is considered unlawful and violates the Tongan sanctity of Marriage.

How can I, as a Tongan believe, after all these years of having lived and faithfully practiced my Tongan way of Fk'apa'apa that the Royal marriage between close cousins validates the Tongan way? I CANNOT AND I REFUSE!

I am proud to be a TRUE TONGAN, true to the integrity and dignity of what I have been raised to believe and follow as my Tongan custom and tradition. I will not teach my children about the Royal lineage of Tonga for the irresponsible example they are setting for the Tongan people.

It is one thing that they abuse money and power BUT IT IS A TOTALLY DIFFERENT issue when they begin to RUIN THE SANCTITY OF THE TONGAN MARRIAGE.


(10-19-2011 03:10 AM)Fale Wrote:  
(10-18-2011 11:08 PM)Benilole808 Wrote:  At a time where the definition of marriage is already in crisis in other parts of the world, Tonga is using the excuse of ancestral royal linage and scriptural compromise to tear at the very core of what all Tongan people have been raised to believe.

You can call it all the words in the world but it is defined in this day and age as incest and it is a crime! A crime to our Tongan dignity and identity. A crime to our upbringing. A crime to the very core of the Tongan family system! A crime to the land that has been delivered to God and to His Son, Jesus.

I don't believe that this is a matter of Tongan Royal marriage but as how we have been raised to understand ourselves to be a Tongan people because of WHO WE ARE and therefore I plead for the sanctity of the TONGAN MARRIAGE to continue to be blameless and holy in the sight of God and of all Tongan people!

GOD SAVE THE SANCTITY OF TONGAN MARRAIGE

Tongan Royal marriages are still not sanctified 'cos they are just exercising marraige .. Not Marriage .. whoaaa ! VAIN AND RIDICULOUSLY DISGUSTING.

Koe ki'i katoanga fakafamili kau tama 'oku fu'u mateuteu teu moe fute 'ae kau te'epato. Ko Tupouto'a te ne huki e ta'ahine mali pea ko 'Ofeina leva 'e fahu he 'aho. Ko Tupou 5 te ne fafa e 'umu e fai e 'api kia Pilolevu moe kau fa'ee 'eiki mo 'ave e tupenu ne fai ai e 'api ki he ta'ahine fahu ke me'a ki ai ki he kafakafa 'ene faifatongia tauhi ..whoaaa ... koe faka'e'i'eiki mo'oni mei he kuonga 'o e caveman. Pehee pe ki'i famili ia 'o Ha'a Moheofoofongi .. mahaki he kata..pea koe palani kotoa pe ke fakamahino honau ta'ata'a 'eiki pe mo 'enau fai famili. TongueTongueTongueTongue
Quote this message in a reply
12-19-2011, 01:07 PM
Post: #108
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Neongo ‘a e lahi ‘a e ngaahi lafo ki he topiki kamata ‘o e peesi ni. Ko e fo’i fehu’i ko ‘eni ‘a e Ta’ahine ko Kehekehee mo e tali ‘a e finemui matu’outu’a ko Faleee ‘oku toupili he tepile ‘a e Hou’eikii ‘oku ne ‘omai ‘a e uho mo kanomate ‘amio ‘o e talanga he topiki ni. Teu feinga ke tali kongakonga atu pee.

Fale Wrote:Malo Kehekehe e fakalanga fakakaukau. Malie lahi e fokotu'u ia. Koe ki'i lukuluku atu pe ee.

Kehekehe Wrote:1. Koe ha nai hono 'uhinga kuo hala ai ke mali famili 'ae hou'eiki? Fefe kitautolu kau kalisitiane?

Fale Wrote:Ko e'uhi he koe Tonga moe Kalisitiane kinautolu. Loua e ongo me'a koia 'oku fehaalaaki 'ena 'culture' moe akonaki moe mali famili.

Culture 'ae Tonga - 'Oku 'i ai e veitapui moe faka'apa'apa / tapu 'i he vaa 'oe tuonga'ane moe tuofefine. Ko Tonga pe 'oku taku ai e cousins koe tuonga'ane (brother) moe tuofefine (sister). Kapau leva 'e hoko e mali 'i he loto fakafamili pe, 'oku fu'u faingata'a leva ke fakatonuhia'i e 'me'ataha' moe 'unoho' 'oku uho'aki 'e he nofo mali.

‘I he’ene tu’u ko ee ‘a e fehu’ii pe ‘oku hala ‘a e mali familii? (ko ‘ene ‘uhinga kiate au ‘a e familii ki he “nuclear family”).

Ko e tali ki ho’o fehu’i 1: ‘Oku tonu pe ‘a e malii ia. Why?
Kapau na’e fehu’i ‘e Kehekehee pe ‘oku hala ‘a e mali ‘a “kainga ofi” ‘a e Tu’ii mo e Hou’eikii ‘ he’etau tukufakaholoo ‘a Tongaa?
TALI : ‘Ioo, ‘oku ‘osi ‘asi pe ia he ngaahi felafoaki ‘i henii neongo ‘oku ‘ikai ko ha tama hisitolia auu pe ma’u ha ngaahi fakamatala falala’anga ke fakahala’i’aki ‘a e ngaahi tufitufi ‘a Falee mo e kanungaa fefine holo mo e ngaahi Fuifuilupe ‘o Loto Palasii; pea mo e ngaahi hisitolia ‘ikai ke hiki tohi ‘o Ha’a Moheofoo mo e Hou’eiki ‘o Tongaa kuo ne ‘osi lave ki aii.

Fale Wrote:Akonaki faka Tohitapu - From Leviticus 18:6 "None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD." The Hebrew words for "uncover nakedness" simply imply sexual relations.

Kautama .. kapau 'oku talatonu mai ke 'oua na'a fai ha nonofo mo ha 'unoho mo ha kainga ofi, ko e ha kitautolu ke tau fakatonuhia'i e mali moe 'unoho fakafamili? Koe nofo faka Tonga koe nofo 'a kainga, takitaha e kupu mo hono fatongia pea 'ulu ki he 'ulumotu'a. 'Oku te'eki ke 'i ai ha fo'i fatongia(role) ia ha famili 'oku ha ai koe tuofefine mali tuonga'ane ee moe tuonga'ane mali tuofefine ee, 'o hangee ko 'etau lau koe mehikitanga koe fahu ia 'oe famili etc. 'Oku kau e mali famili, tautefito ki he mali famili 'oku alea'i pe 'e he famili, he malualoi moe faasitu'u mio'i lahi faufaua. Talu e tupu 'ae ongo ki'i tamaiki teu mali moe tala e famili, faka'apa'apa pea nau fesiofaki he tepile moe lotofale fakafamili tatau pe. Pea na toki a'u hake 'o fatu tangata mo fatu fefine pea 'ai leva ia 'oku mama'o e famili ka na mali 'o tau'aki vetevala? 'Oku fu'u fakapapeliane 'aupito ia !!! Koe kakai te'epato pe mo 'ulu mangoa papeliane mo'oni 'oku nau lango ki he fa'ahinga mali pehe.

Fefine Fale ngali ‘aonga pe tama ‘a e teu’i ko e ke oo ‘o ngaue fakafakafaifekauu ee. ‘e fiefia ‘a “feke” ha’ane ma’u ‘a e fakamo’oni ‘a e potu folofola ni. ‘Oku ou kole ke ‘omai pe mu’a ha’aku faingamalie keu fakalavelave atuu ki ho’o vahevahee mo toe tanaki atu.

English = near of kin (close relatives)

Ko e fakalea ni mahino leva ‘oku fiema’u ‘a e ngata’anga ‘o e “near of kin” mo e kamata’anga ‘o e “far from kin”. Kapau te tau ki’i manava ai ka tau hoko atu ki he toenga ‘o e Tohi kuo ‘omaii.

Vesres abstract are from Leviticus 18: relevant verses 7-23 (NIV)

'Oku ou 'omai 'a e NIV version ke tokoni he 'oku lea faingofua.

7 “‘Do not dishonor your father by having sexual relations with your mother. She is your mother; do not have relations with her.

‘Oku ‘a e tapu ‘a e fa’ee. (Implies she is one the wives of one man)

8 “‘Do not have sexual relations with your father’s wife; that would dishonor your father.

‘Oku tapu ‘a e uaifi ‘a ho’o tamaii. (In Moses time polygamous family was the norms).

9 “‘Do not have sexual relations with your sister, either your father’s daughter or your mother’s daughter, whether she was born in the same home or elsewhere.

Ko e sister ko ‘eni ‘uhinga ki ha ta’ahine te fa’e taha mo ia pe ta’ahine te tamai taha mo ia (half sister) ‘oku tapu mo ia.

10 “‘Do not have sexual relations with your son’s daughter or your daughter’s daughter; that would dishonor you.


‘Oku tapu ‘a e makapunaa ‘a ia ‘oku tu’u he tu’unga ‘ilamutu. Ko ha ongo tamaiki ‘oku tautehina (grandpas) kui or sister and brother ‘a e grandparents.

11 “‘Do not have sexual relations with the daughter of your father’s wife, born to your father; she is your sister.

Ko ‘ofefine kotoa pe ‘a e mali ‘o ho’o tamaii ‘oku tapu ia (again polygamous emphasis)

12 “‘Do not have sexual relations with your father’s sister; she is your father’s close relative.


‘Oku tapu ‘a e mehihikitangaa (auty) he ko e “close relative” ia.

13 “‘Do not have sexual relations with your mother’s sister, because she is your mother’s close relative.

‘Oku tapu ‘a e tokoua ‘a ho’o fa’ee he ko e “close relative”.

14 “‘Do not dishonor your father’s brother by approaching his wife to have sexual relations; she is your aunt.

‘Oku tapu ‘a e mali ‘a e tokoua ‘ete tamaii. (‘a ia ko e tu’u ‘eni ‘a e tu’unga ‘o e foha)

15 “‘Do not have sexual relations with your daughter-in-law. She is your son’s wife; do not have relations with her.


‘Oku tapu ‘a e mali ‘a hoto fohaa (tu’unga tamaii ‘eni ki he faanau)

16 “‘Do not have sexual relations with your brother’s wife; that would dishonor your brother.

‘Oku tapu ‘a e mali ‘o hoto tokouaa.

17 “‘Do not have sexual relations with both a woman and her daughter. Do not have sexual relations with either her son’s daughter or her daughter’s daughter; they are her close relatives. That is wickedness.

‘Oku ‘a e fakataha ‘a e fa’ee mo ‘ene tama. “Close relative” is define as first cousins.

18 “‘Do not take your wife’s sister as a rival wife and have sexual relations with her while your wife is living.

Mahalo ‘oku mahino pe ‘eni iaa ee?

20 “‘Do not have sexual relations with your neighbor’s wife and defile yourself with her.


‘Oku tapu mali ‘o e kaunga’apii.

22 “‘Do not have sexual relations with a man as one does with a woman; that is detestable.


‘Oku tapu ‘a e homosexual

23 “‘Do not have sexual relations with an animal and defile yourself with it. A woman must not present herself to an animal to have sexual relations with it; that is a perversion.


Mahino pe ia ka ‘oku fakamaa ee….. hahahaa

Ko e ngaahi fakangatangata ‘a e Tohi Levitikoo ‘oku sipela pe ‘o ngata he ngaahi tu’unga first cousin ki he faanauu mo e first cousin ‘a e ngaahi kuii.


Kehekehe Wrote:Tau pehe 'oku hala 'ae mali famili, 'e tonu nai ke mali famili pe 'ae hou'eikii ia?

Fale Wrote:'Ikai .. 'oku 'ikai ha totonu ia 'ae Hou'eiki ke nau mali famili pe kinautolu he koe kau Tonga fielotu tatau pe mo e toenga e kakai 'o e fonua. 'Oku totonu ke nau muimui pe ki he ngaahi fakahinohino 'oku 'asi 'i 'olunga. Koe fa'ahinga to'onga fakamolitonga na'e 'asi mei he kau mu'aki, talu mei he kuongaTala'atama mo Talaiha'apepe na'e fe'unga pe ia moe kuonga koia he koe kuonga ia 'o 'Atama hehehe. Koe kuonga lotu mo sivilaise 'oku 'i ai e hako fie'eiki tete'e 'o Pasikole 'oku tau feangainga he kuonga ni, kuo taimi ke tuku atu moe fakamala'ia !!!!
Aaa. ohu mai aa mu'a tou'a ha ki'i tulutaa he kuo lele mai e ninimo..

‘I hono fakama’opo’opo ‘o e maili famili/kaiga fakatefito he “culture” mo e Leviticus 18 &Law of Tonga:

CULTURE.
1.‘Oku hala ‘a e mali famili kapau ko e tamai taha mo e fa’e taha.

2. ‘Oku hala ‘a e mali kaingaa fatefito he ngata’anga ‘o e “near of kin” fakatongaa.

3. Ko e “incest” mahino pee ‘a e nuclear family mo e first cousins (downward and upward) ko e hoko ngata’anga ‘o e tu’unga fakakainga ‘e lau ia ko e “incest” ‘e makatu’unga pe ia he loto mo e fakakaukau ‘a e kaingaa mo e lau ‘a e kakai ‘o e fonuaa.

Leviticus 18 & Law of Tonga (Complied & Printed 1988)

1. ‘Oku hala ‘a e mali ‘a kaingaa kapau ko e “first cousin”upward & downward in family hierarchy of levels in terms of generations.

2. Ko e incest applies he keisi ‘a e nuclear family members mo e first cousins (downward and upward).

3. ‘Oku mahino ko e “close relatives or near of kin” ‘oku fakangatangata pe ‘e he Tohi tapuu he “first cousins” which means wedding between second cousins do NOT violate God’s instructions and the active Law of Tonga.

Ko ‘ene mahino kiate auu ‘oku tupu pee ‘etau longoa’aa ko e ngata’anga ‘o e “near of kin”. ‘E fai’aki ‘a e tukufakaholoo pe ko e fakangatangata kuo ‘omai ‘e he Tohi Tapuu & Lao ‘o Tongaa?
Tau inu aii …. To’ua tuku ee fengu mai tahaa he ‘oku taa kainga ofii ee….’ofa atu ee….
Quote this message in a reply
12-20-2011, 03:57 AM
Post: #109
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Malo e kei lakoifua ae faife'auu e Lokini kumete a hina.....oua teke uhinga'i hala e tohi kume oke feinga ke tatau Moho fiema'u tuku ia tu'ofiha eku Lea ka Koe oua teke fusi ke mama'o etau polave koe feinga atu keke ofi mai kake toe taha atu eni koe ia Keke fklaka ia POU5 mo hono fale......kuo ke mavahe eni koe meihe falesi'i o toe fklaka atu i falelahi ki falemalolo hihihihi lelee lelei koe anga e me'a oku kamata i falesi'i o fai ai ki olunga ko eni oku ke toe puna fkhomui pe koe mei falesi'i ki falemalolo hufanga he fktapu kae maloo lave mai
Quote this message in a reply
12-20-2011, 07:41 AM (This post was last modified: 12-20-2011 07:42 AM by vilivili.)
Post: #110
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Malo e tau mo e talatalanoa ...

Ko 'eku ki'i vilivili ...

1. I am sorry "kumete", I don't find anything new with your comments. All the things you have mentioned have already been discussed. So, I really can't contribute to your comments.

2. It is a pity ...

Kaekehe, ko e vilivili pe.
Quote this message in a reply
12-20-2011, 01:03 PM
Post: #111
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Malo lelei 'a "feke" & "vilivili".

"feke" - kataki pe 'o lau ke kakato 'a e vahee 'oku 'ikai ko ha'aku ka ko Folofola mo 'ene fakangatangataa.

"vilivili" - I am glad that you know and understand the issues involved as contributed by others in here. Ko e lii pe hee na'a 'aonga ki ha taha kehe tene lauu.

Cheers Ladies & Gentlemen.
Quote this message in a reply
01-23-2012, 09:12 PM
Post: #112
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
ko 'eni kuo toe katoanga'i 'ae fakama'u 'ae ongo mokopuna 'o Tupou 1v. 'E fai si'ena mali famili he ta'u ni. Kole atu ke tau protest 'o fakafepaki'i e mali fakamala'ia mo mali famili ko'eni. koe ha ha'amou lau kau lau folamu?
Quote this message in a reply
01-27-2012, 04:49 AM
Post: #113
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(01-23-2012 09:12 PM)Kehekehe Wrote:  ko 'eni kuo toe katoanga'i 'ae fakama'u 'ae ongo mokopuna 'o Tupou 1v. 'E fai si'ena mali famili he ta'u ni. Kole atu ke tau protest 'o fakafepaki'i e mali fakamala'ia mo mali famili ko'eni. koe ha ha'amou lau kau lau folamu?

Masi'i Kehe .. 'Oku 'ikai ke mau kau e fakakaukau'i atu e fai 'ae hou'eiki. Kuo mau maninia kimautolu he sio atu ki he fehaangaaki pehee mai 'ae tuofefine moe tuonga'ane. Toe pe ke huki mai a Tupouto'a ia 'ia Ofeina he fakakaukau'i e mali 'ena ongo tamaiki. Pea koena 'e hili'angongo natu mahaki e ongotamaiki cousin ia he'ena mali. 'Oku fakalilifu ia ki he'emau sio. Ka nau ka toki fiema'u pa'anga pe mei he kakai pea tala e famili 'o a'u ki he kui taha kilu pea ka nau ka fie'uli pe nautolu pea ta'efamili e first cousin ia moe second cousin.

Like said before .. 'oku kau ena ia he kalasi tukufakaholo kuo loa e taimi ke li ki he vao ke mohe ai e fanga puaka kaivao !!!
Quote this message in a reply
03-26-2012, 11:37 PM
Post: #114
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Mou manatui a etau foi pulu koena oku apiapi ae taimi pea kuou fakakaukau ke tataki ehe talakonipo9 mo ene paati pomao ae teu oe ngaahi tepile taumafa pea kihe pepa kelea kenau lukuluku mai ae ngaahi mea inu kotoa manatu koe taane ena oe senituli21.
Quote this message in a reply
03-27-2012, 01:11 PM
Post: #115
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
"The same rules that apply to every tongan family, also, apply to us."

This is a beautiful story written by a member of the Royal family, however, the above line got my attention, especially because I guess I realized that this statement is somewhat misleading. What rules apply and don't apply?

A PRINCESS DIARY: IN REMEMBRANCE OF HM KING GEORGE TUPOU V
http://www.thewhatitdo.com/2012/03/25/a-...e-tupou-v/
Quote this message in a reply
03-27-2012, 01:58 PM
Post: #116
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(03-26-2012 11:37 PM)HAU-KI-NIMA Wrote:  Mou manatui a etau foi pulu koena oku apiapi ae taimi pea kuou fakakaukau ke tataki ehe talakonipo9 mo ene paati pomao ae teu oe ngaahi tepile taumafa pea kihe pepa kelea kenau lukuluku mai ae ngaahi mea inu kotoa manatu koe taane ena oe senituli21.

Hau,'oku mau haka he langi kuo tau 'i ho'o anga'ofa 'o fakakau atu e talakonii he teu katoangaa 'o lava ai ke mau ala atu kihe teu katoanga 'oku faii...
koe konga si'i pe 'eni e tokonaki moe teu kuo mau 'osi fai hono fakatahataha'i.
kulii kilekila 'e 25,loli sinaamanu'i talo 'e 25,tangai muli'one 'e 25,talamu te'epupulu 'e 25,kato ngakau'i hoosi 'e 25,tangai tuituingutu pesiluku 'e 25,ngaahi fu'u fai 'e 25,popao posee e' 25,peva lalahi 'e 25,pea moe kau fakaleiti fo'ou te'eki ngaue'aki 'e 25.
koe teu pe 'ena kuo maauu, Hau kae toki tala mai e taimi ke mau fakatu'uta atu aii malo.
Quote this message in a reply
03-27-2012, 03:42 PM
Post: #117
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(03-27-2012 01:58 PM)Tama4kakai Wrote:  
(03-26-2012 11:37 PM)HAU-KI-NIMA Wrote:  Mou manatui a etau foi pulu koena oku apiapi ae taimi pea kuou fakakaukau ke tataki ehe talakonipo9 mo ene paati pomao ae teu oe ngaahi tepile taumafa pea kihe pepa kelea kenau lukuluku mai ae ngaahi mea inu kotoa manatu koe taane ena oe senituli21.

Hau,'oku mau haka he langi kuo tau 'i ho'o anga'ofa 'o fakakau atu e talakonii he teu katoangaa 'o lava ai ke mau ala atu kihe teu katoanga 'oku faii...
koe konga si'i pe 'eni e tokonaki moe teu kuo mau 'osi fai hono fakatahataha'i.
kulii kilekila 'e 25,loli sinaamanu'i talo 'e 25,tangai muli'one 'e 25,talamu te'epupulu 'e 25,kato ngakau'i hoosi 'e 25,tangai tuituingutu pesiluku 'e 25,ngaahi fu'u fai 'e 25,popao posee e' 25,peva lalahi 'e 25,pea moe kau fakaleiti fo'ou te'eki ngaue'aki 'e 25.
koe teu pe 'ena kuo maauu, Hau kae toki tala mai e taimi ke mau fakatu'uta atu aii malo.

Ko hono fakatu'uta mo hono fakafeta'i 'oe fu'u ngaue lahi fau ko eni 'e pehe ni leva ia....."FAKAFETA'I EEEEEEE FAI FAMILI FAKALEITIIIIIIIIiiiiiiiiiii.....".... pea 'e totolo fk-holomui atu leva a HAU5 kae mono kotoa e ngaue ni ki hono loto ta'ovala.......
Quote this message in a reply
04-02-2012, 12:30 AM
Post: #118
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Malo e lelei a tama4kakai koe teuteu lelei ena ia ka koe fakalea atu kemou muaki pehee atu kia talakonipuu9 kene sio mo vakai naa oku iai haane toe tanaki kihe teu kuo mou lele mai moia koe toko 25 fakaleiti pe oku ou fiemau kae tuku ae toenga ia ke misimisi ai a puu9 mo hono fale maloo ae teu koe toko25 fakaleiti oku fiemau ia kihe hapai moe fuefue oe ngaahi lango 4kakai mei he ngaahi tepile taumafa manatu koe mokopuna ena oe tuii haapai TUPOU1


(03-27-2012 03:42 PM)kavakuoheka Wrote:  
(03-27-2012 01:58 PM)Tama4kakai Wrote:  
(03-26-2012 11:37 PM)HAU-KI-NIMA Wrote:  Mou manatui a etau foi pulu koena oku apiapi ae taimi pea kuou fakakaukau ke tataki ehe talakonipo9 mo ene paati pomao ae teu oe ngaahi tepile taumafa pea kihe pepa kelea kenau lukuluku mai ae ngaahi mea inu kotoa manatu koe taane ena oe senituli21.

Hau,'oku mau haka he langi kuo tau 'i ho'o anga'ofa 'o fakakau atu e talakonii he teu katoangaa 'o lava ai ke mau ala atu kihe teu katoanga 'oku faii...
koe konga si'i pe 'eni e tokonaki moe teu kuo mau 'osi fai hono fakatahataha'i.
kulii kilekila 'e 25,loli sinaamanu'i talo 'e 25,tangai muli'one 'e 25,talamu te'epupulu 'e 25,kato ngakau'i hoosi 'e 25,tangai tuituingutu pesiluku 'e 25,ngaahi fu'u fai 'e 25,popao posee e' 25,peva lalahi 'e 25,pea moe kau fakaleiti fo'ou te'eki ngaue'aki 'e 25.
koe teu pe 'ena kuo maauu, Hau kae toki tala mai e taimi ke mau fakatu'uta atu aii malo.


Ko hono fakatu'uta mo hono fakafeta'i 'oe fu'u ngaue lahi fau ko eni 'e pehe ni leva ia....."FAKAFETA'I EEEEEEE FAI FAMILI FAKALEITIIIIIIIIiiiiiiiiiii.....".... pea 'e totolo fk-holomui atu leva a HAU5 kae mono kotoa e ngaue ni ki hono loto ta'ovala.......
Quote this message in a reply
07-16-2012, 03:15 AM
Post: #119
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
Say Halou atu mei he lolo moe taulanga ko puatalefusi,koe fie'ilo pe 'a Siemu pe kohai na'a ne vakai mo sio kihe tupenu na'e fakahoko ai 'ae famili 'oe ongo tamaiki ta'ane:heart:na'e ngali kei taupo'ou pe áe princess,na'e lava lelei pe 'ehe tamasi'i pilinisi o fakahoko lelei hono fatongia fakatu'í,'ikai koia 'e hoko kihe taloni kihe kaha'u?.......

My blessing to both of themHeartHeartHeartHeartHeartHeartHeart
Quote this message in a reply
07-16-2012, 10:50 AM
Post: #120
RE: TONGAN ROYAL COUSINS TO MARRY
(07-16-2012 03:15 AM)Siemu Wrote:  Say Halou atu mei he lolo moe taulanga ko puatalefusi,koe fie'ilo pe 'a Siemu pe kohai na'a ne vakai mo sio kihe tupenu na'e fakahoko ai 'ae famili 'oe ongo tamaiki ta'ane:heart:na'e ngali kei taupo'ou pe áe princess,na'e lava lelei pe 'ehe tamasi'i pilinisi o fakahoko lelei hono fatongia fakatu'í,'ikai koia 'e hoko kihe taloni kihe kaha'u?.......

My blessing to both of themHeartHeartHeartHeartHeartHeartHeart

Siemu kuo ke hange ha finemotu'a he fktotolo fu'u tupenu nae fai ai e fu'u API oe ongo moko o Pou4 hhhhhhh malie toko ko ena na'e fkha'ele atu e fu'u tupenu kia Pilolevu ke me'a kiai pea ko ena oku toe laulau a Pilo ke DNA koaa pe koe ha mo fkha'ele kia QueenMama ke toe me'a kiai ka kou pehee ke oatuu kia Queen'Eseta he koia oku ne 'ilo lelei e kalasi kehekehe totoo lelei meihe totoo kovi
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: