Post Reply  Post Thread 
KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
Author Message
09-05-2012, 03:56 AM
Post: #1
KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
Fa'u 'e Setita Millar | 4th September 2012

Kuo hake ki tu’a e kukuta ‘ae taha ‘oe kau faifekau ‘oe siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisii ‘i Nu’usila ni ko Faifekau Faka’osi Hau, ka ne huhua mai hono mamahi ‘ihe siasii kihe TNEWS pea moe Nusipepa Kele’’a ‘ihe ‘aho Monite ko hono 3 ‘o Sepitema ni. Ko Faifekau Faka’osi Hauu ko e taha ia ‘ihe kau tangata Nu’usila ni ne nau kau hono kamata’i mai ‘ae feohi’anga Tokaikolo ‘ia Kalaisii talu mei he ta’u 1978. Pehe ‘e Faifekau Hau, na’e makatu’unga ‘ene kau mai kihe Feohi’anga Tokaikolo ‘ia Kalaisii ko e to’oa hono lotoo ‘ihe fo’i mo’ui na’e malanga’i ‘ehe faifekau na’a ne kamata’i ‘ae Siasi Tokaikoloo ko Faifekau Senituli Koloi.

“Ko e me’a na’e to kiai ‘ae fakamamafaa koe fo’imo’ui pea koe malangaa koe mo’ui ‘a Sisu Kalasisi”, koe fakamatala ia ‘a Faifekau Hau kihe TNEWS pea moe Kele’a.

Na’a ne hoko foki koha Tikoni talu mei he ta’u 1991 pea ne toki hoko koe Faifekau ‘ihe siasi Tokaikoloo ‘ihe ta’u 2003. Hili ‘ene hoko koe faifekauu na’a ne ma’u ai ha faingamalie ke ne hoko koe taki ‘ihe ngaahi tu’unga ko’eni ‘ae siasi. Ko e faifekau kihe potungaue talavou ‘ae Siasi, pulengaue ‘ihe ‘ofisi ‘ae siasii ‘i Nu’usila ni lolotonga ‘ae langa ‘oe falelotu ‘oe siasii ‘aia ‘oku ui ko Nasaleti pea ‘oku tu’u ‘ae falelotu ko’enii ‘i Mangere, ‘Aokalani. Na’a ne toe hoko foki koe taki ‘ihe va’a pisinisi ‘ae Feohi’anga tokaikolo ‘a Nu’usila ni ‘aia na’e ‘iloa ‘ihe taimi koiaa koe Maamafo’ou.

“‘Oku kau ‘eni ‘ihe siasi ‘oku mau matu’aki ilifia mo’oni ke mau fai ha lea kovi ki homau takii Liufau Vailea Saulala telia na’a fakahifo kimautolu mei homau tu’unga faifekau, tikoni pe koe tangata malanga”, ko Faifekau Faka’osi mai ia kihe tnews pea mo e nusipepa Kele’a.

‘Ihe uike ‘e ua kuo hilii na’e fakahoko ai ha fakataha fakakolo ‘ae siasi Tokaikolo ‘ia Kalasi ‘a Nu’usila ni pea ne faai mai e fakataha ni ‘o a’u ki he konga he ‘asenita´ ‘oku pehee pe ‘oku fefee ‘a e fakamatala pa’anga ‘a e fakakolo´. Na’e tu’u ai ‘a Faifekau Hau ‘o fehu’i pe ko e ha ‘oku ‘ikai ai ke ‘omai ha fakamatala pa’anga ki he fakataha’anga´. Pehe ‘e Hau kihe tnews moe Kele’aa, na’e kaila mai ‘ae Faifekau Seaa mei mu’a ko Faifekau Pita Vai ke ne “TA’UTU KI LALO”, ka na’e kikihi atu pe ‘ae ‘a Faifekau Hau ia ke ‘omai ha fakamatala pa’anga he koe ‘uhinga ‘oku nau fufuu’i ai mo ‘ikai loto ke ‘omai ha fakamatala pa’angaa he ‘oku nau ngaue hala ‘aki ‘ae pa’anga ‘ae siasi. Na’e toe kaila mai e faifekau Seaa ke “TA’UTU KI LALO”. Na’e kikihi atu pe ‘a Faka’osi ke ‘omai e fakamatala pa’anga´ he ‘oku mahu’inga ki he kaingalotu´ kenau mea’i e tu’unga fakapa’anga ‘a e siasi´. Na’a ne kole ai kia Faifekau Akoako Samisoni Samani ‘aia koe tokotaha ‘eni ‘oku ngaue ‘ihonau ‘ofisii ke ne tu’u hake ia ki ‘olunga kae fai atu pe ha fehu’i kiai fekau’aki mo e pa’anga ‘ae siasi. Na’e toe kaila mai ‘ae Faifekau Sea Pita Vai kiha Faifekau Samisoni ke ta’utu pe ia ki lalo pea ‘oua na’a ne lea kiha me’a fekau’aki moe pa’anga. Pea tafoki hake leva ‘a Faifekau Vai ‘o talaange kihe taha pe ‘oe kau faifekauu ko Faifekau Talau Hala ke hoko atu ‘ae fakatahaa ia kihe fehu’i hoko. Na’e puna fakalaka pe ‘a Faifekau Talau Hala ia ‘o ‘alu kihe fehu’i faka’osi ‘aia na’e pehe ‘e Faifekau Hau, na’a ne mamahi lahi ai, pea ne toe fehu’i atu pe koe ha kuo hiki fakalaka ai kihe fehu’i faka’osii ‘oku ‘iai e ongo fo’i fehu’i ‘e ua he ‘asenitaa ‘oku ne fiema’u ke fai ai ha’ane fehu’i. Na’e toe me’a mai pe ‘ae Faifekau Seaa mei mu’a, ke ta’utu ki lalo.

Na’e hoko atu ‘ae fakataha kihe fehu’i fakamuimui tahaa. Ko e me’a malie foki na’e hoko ‘ihe fakatahaa he na’e fakaha ‘e Faka’osi Hau ia kihe Kele’aa na’e lolotonga ‘ene kikihi atu ke fai mai ha fakamatala kihe pa’angaa kuo ‘oho hake ‘ae ongo tama ia ‘e toko ua kena tuki ai, pea ‘oho hake leva ‘ae kau tama ‘o pukepuke. Ka e pehe ‘e Hau na’a ne loto to’a pe ke fakahoko ‘ae me’a ni koe’uhi, he kapau ‘e ‘ikai te ne fai ‘ae me’a ni, ‘e ‘ikai ke toe ‘iai ha taha ia te ne lava ‘o lea kihe kau taki he ‘oku nau mate kinautolu he ilifia.
Kaekehe ne a’u mai ki he ‘asenita kihe fehu’i faka’osi pea koe fehu’ii pe ‘oku ‘iai ha me’a ke fakalelei’i ai e ngaue´ pea ke fokotu’u ke ‘ave ki he Fakavahefonua´ pea na’e toe tu’u hake ai ‘a Faifekau Faka’osi Hau ‘o ‘oatu ‘ene fokotu’u ‘e 5.
1. NOFO ‘OVA ‘AE FAIFEKAU SEA: ke alea’i e me’a faka-‘Imikuleisoni ‘a e Faifekau Sea´, Faifekau Pita Vai he ‘oku ne ‘ilo’i ‘oku ta’efakalao ‘ene nofo ‘i Nu’usila ni, pea ‘oku ne nofo ‘ova pea ‘oku hanga ‘ehe Siasi ‘o maumau’i ‘enau aleapau mo e pule’anga Nu’usila ni ‘ihe tafa’aki koia.
2. TAMATE’I E KI’I ‘APIAKO ‘AE SIASI ‘I NU’USILA NI: ke tamate’i e ongo ako ‘a e Siasi´ ‘i ha ta’u ‘e 5 ki he 10 kae taa e fu’u mo’ua honau ‘api´ pea mo fakalelei’i e falelotu´ he ‘oku tutulu pea fakalelei’i mo e toiletii pea pehe kihe holo he ‘oku fu’u palaku ‘aupito.
3. TA’OFI E TOUTOU LI PA’ANGA KO’ENI ‘OKU FAI: Ke ta’ofi e toutou līlī pa’anga ‘a e Siasiē he ‘oku fu’u lahi mo fakavalevale. ‘Oku fiema’u ia pe ia kenau foki ‘o ‘ai pe vahe 10 he koe me’a pe ia ‘oku tala ‘ehe folofolaa ken au talangofua kiai. Ka na’e fakaha mai ‘e he Faifekau Sea´ kia Faka’osi ko e me’a ia ko ia´ ‘oku ‘ikai ke kau ia ai pea ‘e pule pe ‘ae Palesitenii ia kiai.
4. ‘OMAI HA ‘ATITA KE NE ‘ATITA’I ‘ENAU ME’A FAKAPA’ANGA: Na’e toe fokotu’u atu Faka’osi ke ‘omai ha ‘Atita ke ne sivi’i e tu’unga fakapa’anga ‘a e Siasi´. Pea ‘oku ne fokotu’u atu ke ‘omai pe ‘ae memipa totonu ‘oe siasii ‘a Dr. Pohiva Tu’I’onetoa mo ‘Ofa Afuha’amango Ketu’u kena oomai ‘o ‘atita’I ‘ae me’a fakapa’anga ‘ae siasi.
5. FAKAHIFO ‘AE PALESITENI LIUFAU VAILEA SAULALA MEIHE TAKI ‘OE SIASI: Ko e fokotu’u faka’osi leva ‘a Faifekau Hauu ko ‘ene fokotu’u atu ke fakahifo ‘ae Palesitenii Liufau Saulala mei hono tu’unga´ he ‘oku fu’u pule fa’iteliha pe ia ki he pa’anga ‘a e siasi´ pea ‘ikai ngata aii ka ‘oku malo ‘ene takii ka ‘oku lahi e ngaahi me’a ‘oku lahilahi ‘ene maumauu lolotonga ‘ene taki.

Pehe ‘e Faka’osi Hau kihe Kele’aa na’e hangee ‘oku mahuhuhuhuu ‘ene fo’i fokotu’u ko’enii kihe loto ‘oe tokolahi pea kau ai moe Faifekau Sea. Ne kaila mai e Faifekau Seaa mei mu’a “He te ke lava? He he teke lava?,” Ne kaila atu leva ‘a Faka’osi mei mui “‘Io teu lava! He koha me’a koaa ia ‘oku faingata’a!” Ne toe kikihi atu aipe ‘a Faifekau Hau ke ‘oatu ‘a ‘ene ngaahi fokotu’uu kae pangoo he ne kelesi mai ‘e Faifekau Pita Vai ia ‘ae fakataha pea fakamatuku moe fakataha.

Ko e me’a ia na’e hoko ‘ihe fakataha fakakolo ‘ae siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisi 'a Nu'usila ni. Ne makatu'unga mei heni 'ae fakakaukau 'a Faifekau Hau ke hu aa ia 'o 'ave 'ene ngaahi fakakaukauu kihe tnews pea moe Kele'a. Pehe 'e Hau, koe ha hano kovi ke nau talanoa'i 'enau ngaahi me'aa fakalotofale? Koee kuo 'ikai ke nau loto kinautolu ke talanoa'i faka-tekinautolu pee ka kuo iku 'o mama 'ae me'a ni kihe ngaahi mitia.

Na’e fehu’ia foki ‘’ehe tnews moe Kele’aa ‘a Faifekau Hau pe koe ha hono ‘uhinga ‘oku fu’u mamahi pehee ai ‘ihe Palesitenii mo e Siasii pea koe tali ‘eni ‘a Faifekau Hau:
Kuo lahi fau ‘ae ngaahi poloseki kuo hoko koe fakamole ‘ata’ataa pe kihe kainga lotuu makatu’unga ‘ihe faitu’utu’uni fakatikitato ‘ae Palesitenii kae ‘ikai ke ‘ave ke alea’i ‘ehe talasiti ‘ae siasi.

Poloseki ‘uluaki: Na’e fakatau ‘ehe siasii ‘ae fu’u vaka na’e ofi he miliona. Na’e ‘ikai ke fakataha’i talasiti ‘ae poloseki ko’eni, koe tu’utu’uni pe ‘eni ‘ae Palesiteni. Ne iku ‘o maumau pea ta’e’aonga ‘ae vaka ni pea ‘ikai ke ma’u ha me’a 'e taha mei ai.

Poloseki ua: Na’e ‘iai ‘ae ki’i fefine tokua mei ha siasi ‘e taha pe 'i Nu'usila ni ko hono hingoa ko Malia, na’e ‘alu ange kihe Siasi Tokaikolo ‘o talanoa mo Liufau, pea ne no ai ‘ae laui mano kae toki fakatau ‘ene ‘alapama he koe tokotaha fa'uhiva ia 'i 'Iulope pea ‘e ma’u ai ‘ene laui miliona, pea koe taimi pe ‘e ma’u ai ‘ene laui milionaa kuo ne totongi ‘osi leva 'eia ‘ae mo’ua ‘oe siasi. Ne faitu’utu’uni leva ‘ae Palesitenii ke to’o ‘ae laui mano ko’enii ‘o ‘ave kihe ki’i fefine ni. Pehe 'e Faka'osi Hau, na'a ne fehu'ia 'ae me'a ni kia Liufau 'iha hili ha'ane malanga 'i Nasaleti 'ihe Sapate 'e taha, pea ne talaange 'e Liufau, ko 'ene fehu'ii koe fehu'i hala he potu hala mo e taimi hala, pea situ'a 'ae Palesitenii 'o hu kiha ki'i loki 'i mui 'ihe falelotu. Toki ‘ilo ia ki mui ko e loi pe ‘ae ki’i fefine ia, ka kuo 'osi to atu 'ae laui mano ia 'ae Siasii kihe ki'i fefine ni. Ne toki 'ilo ia kimui ‘oku hala ‘ataa ke ‘iai ha’ane ‘alapama ‘a’ana, pea 'oku 'ikai ke ma'u mata'itohi ia 'ihe musika, pea 'oku 'ikai ha'ane ta'anga 'a'ana 'e fakatau atu 'i 'Iulope. Pehe ‘e Faka’osi Hau, kapau na’e fakataha’i 'ae kole ko'enii 'ehe talasiti ‘ae siasi, ‘e ‘ikai ke mole noa e pa’anga ia 'ae siasi. Kaepango he na’e faitu’utu’uni mai pe ‘ae Palesitenii ia ke ‘ave pea nau fai pe kiai, ko Faka'osi Hau mai ia kihe tnews.

Poloseki tolu: Pea koe fakamuimui tahaa ‘eni, ko ‘enau invest 'enau pa'anga fakafuofua kihe $1,500,000 'ihe kautaha 'ae tangata pisinisi ko David John Hobbs ‘o Nelson ‘i Nu’usila ni pe, ‘aia ne ha’u ‘ae tangata ni ‘o ngutu’i ‘ae Palesitenii mo ne fakaha ange kihe siasi, koiaa koe milionea kae ‘oange ha’anau pa’anga ke ne hanga ‘o invest ‘ihe’ene kautaha. Hili mei ai ha ta’u ‘e taha pe ua, ‘e tupu ‘ae pa’anga koiaa ‘aki ‘ae peseti 33 ‘aia na’a ne pehe ‘e ma’u mai mei ai ‘ae $30 miliona. Pehe 'e Faifekau Hau, na’e fakaha leva ‘e Palesiteni Liufau ke taki $100,000 ‘Amelika ‘ae potu siasi kotoa pe. ‘A Nu’usila ni, ‘Amelika, ‘Aositelelia, Tonga pea mo Hawaii. Koe ‘uluaki takii ia na’e fakahoko ‘ihe 2005. ‘Ihe 2006, ne toe foki atu ‘a Hobbs ‘o toe ngutu’I ‘ae Palesitenii ke toe ‘oange ha $1,000,000 USD kae lave ke tukuange mai ‘ae pa’anga ‘e 30 miliona. Pehe ‘e Faka’osi Hau ne toe tu’utu’uni pe Liufau ke fai moe me’a koiaa.

‘Oku tukuaki’i foki ‘e Faifekau Hau ‘ae to lalo ‘ae siasii makatu’unga ‘ihe ngaahi faitu’utu’uni ta’efakapotopoto ‘ae Palesiteni. Na’e toe fakaha foki ‘e Hau, na’e mei ‘osi pe ‘ae ta ia ‘oe mo’ua ‘o Nasaleti (honau ‘api siasi) kihe pangikee ka ne ta’e’oua hono fa’a toutou to’o ‘enau ngaahi tanaki pa’angaa ‘o ‘ave ta’etalaasiti’i ke fakahoko ‘aki ‘ae ngaahi tila maumautaimi ko’eni kuo kau ai ‘ae siasi 'ihe faitu'utu'u ni 'ae Palesiteni. ‘Ihe’ene pehe, kuo pehe pe ‘e Hau ia kuo taimi ke fakahifo aa 'ae Palesitenii mei hono tu’unga koe Palesiteni ‘ihe siasi kae ma’anu hake ki 'olunga 'ae Siasi. Na’e toe hoko atu foki ‘a Faifekau Hau ‘o pehe koe tu’u ko’eni honau ngaahi ‘api siasii tatau pe ‘a Nu’usila ni, Tonga, ‘Amelika pea mo ‘Aositelelia, ‘oku nau kei ta mo’ua kotoa pe kihe pangikee. Ko Nu’usila ni, kuo tu’utu’uni ‘ehe pangikee kuo pau kenau totongi ‘ae $100,000 he mahina kotoa pe kae’oua kuo ‘osi honau mo’uaa. ‘Oku kei toe ‘ae pa’anga ‘e 1.5miliona honau mo’ua kihe pangike.

Na’e toe fakaha foki ‘e Faka’osi Hau, na’e kau ‘enau pa’anga liilii ‘ae siasi ‘o Nu’usila ni kihe ta honau mo’ua kihe falelotuu ‘ihe pa’anga na’e ngaue’aki ‘ehe famili Saulalaa kihono katoanga’i ‘ae hoko ‘a Sangstar Saulala koe Minisita Ngoue moe Toutai ‘ae pule’anga Tonga. Pehe 'e Faka'osi Hau, na'e fakaha ange kiai 'ehe tokotaha ko 'enau pa'anga liilii na'e 'ai 'aki ia 'ae fanga ki'i sila me'a'ofa 'o tufa moe koloa 'ae kau minisita moe Palemiaa 'ihe taimi na'a nau me'a ai 'ihe katoanga'i e fakanofo minisita 'o Sangstar. "‘Oku mamahi ai ‘ae tokolahi ia ‘oe siasii". Ko Faka’osi Hau mai ia kihe TNEWS moe Kele’a. Koe tukuaki’i ko’enii ‘oku fakaikai’i mai ia ‘ehe sekelitali ‘ae Palesitenii ko Melenaite Fifita. Pehe ‘e Melenaite ‘oku ‘ikai mo’oni ‘ae lau ia koia ‘a faifekau Hau.

KA KO HAI KOAA ‘A DAVID JOHN HOBBS ‘OKU NE ‘ALU MO E MILIONA ‘AE SIASI TOKAIKOLO?

Ka ko hai koaa ‘a David John Hobbs? Koe tokolahi ‘ihe siasii ‘oku nau fehu’ia ko hai koaa ‘ae tangata ni? Ko ‘ene ha’uu mei fe? Pea ‘oku mo’oni koaa ‘ae ngaahi palomesi na’a ne fai kiate kinautoluu pe ‘ikai? Ko e tokolahi ‘oku nau kei tui pe ki honau kau takii moe tangata ko’eni ko Hobbs ‘e ma’u mai ‘enau 30 miliona.

‘Iha fakatotolo nounou ‘ae TNEWS moe Kele’aa kihe hisitolia ‘oe tangata ni pe koe tangata fefe ‘eni, ko’eni ‘ae ngaahi mo’oni’I me’a kuo ma’u ‘ehe tnews moe Kele’a:
Ko David John Hobbs koe tangata pisinisi mei Nelson. Pea ‘oku tukuaki’i ia ki he’ene mastermind mo ‘akiteki’i ‘ae fo’I scheme ta’efakalao ‘oku ui koe "ponzi scheme" ‘aia ‘oku tui ‘ae kau ma’umafai ‘o ‘Aositeleliaa kuo ne hanga ‘o okooko mo aoao mai kiai ha pa’anga kaakaa fakafuofua kihe pa’anga ‘Amelika ‘e 42miliona. Kuo toe tukuaki’i foki ‘a Hobbs, mo hono uaifii ko Jacqueline Hobbs, pea mo e kau ‘Aositelelia ‘e toko ono kihe hia ko ‘enau takihee’i ‘ae kau investors pea mo ‘enau fakalele pisinisi fakapa’anga ta’ema’u ha laiseni ke fakalele ‘ae pisinisi ko’enii ‘i ‘Aositelelia. Na’e taketi’i foki ‘e Hobbs ‘ae kakai matu’otu’a kuo nau ‘osi ma’u pension ‘i ‘Aositelelia. Pehe ‘ehe Australians Securities and Investments Commission, talu mei he 2002 pea kuo laka hake ‘eni ‘ihe kakai ‘Aositelelia ‘e toko 700 kuo nau to ‘o invesi ‘ihe scheme ta’efakalao ko’eni ‘a Hobbs. ‘Oku mahino mei he Australians securities and Investments commission ‘oku aoao kakai ‘a Hobbs mei he ngaahi fonua ‘oe pasifikii kau atu kiai ‘a Virgin Island, Vanuatu pea mo e kakai Tonga ‘o Nu’usila ni ‘aia kuo ma’unga Tamaki ai ‘ae Siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisi. Kuo hanga foki ‘ehe pule’angaa puke ‘ae ngaahi account moe ngaahi ‘apinofo’anga ‘o Hobbs ‘i ‘Aositelelia pea mo Nu’usila ni foki. Na’a mau feinga foki ke fakahoko ha fepotalanoa’aki pea mo Hobbs kihe polokalama ni, ka ne ‘ikai ma’u ‘ae tangata ni. ‘Oku ‘asi foki mei he lekooti ‘ae Companies office ‘oku ‘iai ‘ae ngaahi tu’asila kehekehe ‘o hobbs ‘I Nelson ka ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha fika telefoni ‘e lisi ai. Na’a mau toe feinga foki ke fakahoko ha fepotalanoa’aki pea moe Palesiteni ‘oe Siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisii Dr. Liufau Vailea Saulala ka na’e ‘ikai ke ola ‘ae feinga koiaa, ka na’e tukuange mai pe ‘e he’ene sekelitalii Melenaite Fifita ha’ane tali ‘o pehe ‘oku ‘ikai ke mo’oni ‘ae ngaahi me’a ‘e ni’ihi ‘ihe ngaahi tukuaki’i ‘oku fakahoko ‘e Faifekau Hauu. Na’e toe fehu’I atu foki pe ‘oku hala ‘ae pisinisi ‘ae ngaahi ongoongo felave’I moe ngaahi poloseki ‘ae siasii pea pehe pe ‘ehe sekelitali ‘oku mo’oni pe ngaahi me’a ia koiaa ka koe ongoongo koia fekau’aki pea moe nofo’ova ‘ae faifekau pulee ‘oku ‘ikai ke mo’oni ia he ‘oku lolotonga fakahu pe ‘a ‘ene pepa kole nofoo ‘ihe taimi ni. Na’a mau toe feinga foki ke fakahoko ha fepotalanoa’aki pea moe Faifekau Pule ‘a Nu’usila nii FAifekau Pita Vai, na’e ‘ikai ke ola mo e feinga koia.

Ends.
Quote this message in a reply
09-05-2012, 11:04 AM
Post: #2
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
E faifekau Hau kou kau fktaha au mo koe he loto ke fkfisi ae Palesiteni e siasi moe lahi e maumau hahaha pehee ange mai oku lava ketau hikinima'i pe paloti'i hono tukuange oe Palesiteni katau hikinima'i ke 'oua e toe ala ta'epoaki hono nima kihe pa'anga ae siasi pea ikai ngata ai koeha ha konga hono sino ketau lava o sio atu ai e fai ha manavahee pe ilifia kiai he tala atu ene nonoa'ia mo fkaoaoo he koloa moe pa'anga ae siasi
Quote this message in a reply
09-07-2012, 09:27 AM
Post: #3
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
(09-05-2012 11:04 AM)Kulii Wrote:  E faifekau Hau kou kau fktaha au mo koe he loto ke fkfisi ae Palesiteni e siasi moe lahi e maumau hahaha pehee ange mai oku lava ketau hikinima'i pe paloti'i hono tukuange oe Palesiteni katau hikinima'i ke 'oua e toe ala ta'epoaki hono nima kihe pa'anga ae siasi pea ikai ngata ai koeha ha konga hono sino ketau lava o sio atu ai e fai ha manavahee pe ilifia kiai he tala atu ene nonoa'ia mo fkaoaoo he koloa moe pa'anga ae siasi
Talu e fa'iteliha 'a Liufau he pa'anga 'ae Siasi mei he kamata'anga, me'anii koe toki 'aa hake eni e Tokaikolo 'o fakatokanga'i? Koe vaivai pe 'oe tangata'eiki Palesiteni hono lali e kaingalotu kenau fe'ao pe moe pakupaku he taimi kotoa.
Quote this message in a reply
09-08-2012, 12:26 AM
Post: #4
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
faka'ofa lahi mo'oni koe 'ikai ke hao mu'a e lotuu ia kae palaku tokotaha pe pule'angaa.'oku fakatu'utamaki ange 'ae kai kakava ia 'ae kau faifekauu.koe pa'anga 'ena 'ae siasii 'oku 'ihe loto kete 'o sengii.
Quote this message in a reply
09-08-2012, 10:04 AM
Post: #5
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
Kapau koe mo'oni ena na'e 'ai 'ae fanga ki'i sila pa'anga 'ae kau minisita na'e 'ihe katoanga fakanofo minisita 'o Sengi mei he silini liilii 'ae siasi pea ta koe toki ongoongo fakaloloma ia, pea toki mo'oni ai 'ae lea - KAI 'AE LULUTAI 'IHE FANGOTA 'AE VAIVAI.

'Unga 'e hikinima 'a Sengi ia 'ihe fa'ahi 'a pule'anga 'iha a'u atu 'ae falealea kihe VONC???
Quote this message in a reply
09-08-2012, 02:44 PM
Post: #6
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
(09-08-2012 10:04 AM)Pila Wrote:  Kapau koe mo'oni ena na'e 'ai 'ae fanga ki'i sila pa'anga 'ae kau minisita na'e 'ihe katoanga fakanofo minisita 'o Sengi mei he silini liilii 'ae siasi pea ta koe toki ongoongo fakaloloma ia, pea toki mo'oni ai 'ae lea - KAI 'AE LULUTAI 'IHE FANGOTA 'AE VAIVAI.

'Unga 'e hikinima 'a Sengi ia 'ihe fa'ahi 'a pule'anga 'iha a'u atu 'ae falealea kihe VONC???

Pila kuo 'osi mahino pe ia 'e kau 'a Sengi ia kihe fa'ahi 'ae pule'anga, he 'oku toe fklalahi mai 'aki ia mo hono ta'aki mai 'e faifekau Hau ia 'ene tamai he tnews, pea kuo fkkaukau ai leva a Sengi ia ke kai ai leva moia ia he kohono taimi, 'o fai pe me'a tatau moia 'oku fai 'ehe 'ene tangata'eiki kihe kakai 'oe siasi, pea 'e toe hala koa e lea tonga ia, he'e toe 'alu hake koa e siaine ia 'o kauhopa,
Quote this message in a reply
09-08-2012, 05:21 PM
Post: #7
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
(09-08-2012 02:44 PM)swimm Wrote:  
(09-08-2012 10:04 AM)Pila Wrote:  Kapau koe mo'oni ena na'e 'ai 'ae fanga ki'i sila pa'anga 'ae kau minisita na'e 'ihe katoanga fakanofo minisita 'o Sengi mei he silini liilii 'ae siasi pea ta koe toki ongoongo fakaloloma ia, pea toki mo'oni ai 'ae lea - KAI 'AE LULUTAI 'IHE FANGOTA 'AE VAIVAI.

'Unga 'e hikinima 'a Sengi ia 'ihe fa'ahi 'a pule'anga 'iha a'u atu 'ae falealea kihe VONC???

Pila kuo 'osi mahino pe ia 'e kau 'a Sengi ia kihe fa'ahi 'ae pule'anga, he 'oku toe fklalahi mai 'aki ia mo hono ta'aki mai 'e faifekau Hau ia 'ene tamai he tnews, pea kuo fkkaukau ai leva a Sengi ia ke kai ai leva moia ia he kohono taimi, 'o fai pe me'a tatau moia 'oku fai 'ehe 'ene tangata'eiki kihe kakai 'oe siasi, pea 'e toe hala koa e lea tonga ia, he'e toe 'alu hake koa e siaine ia 'o kauhopa,
'Oku ou 'amanaki pe 'e hoko 'a Sengi kihe 'ene ki'i motu'i fae'e tangata ko 'Osaiasi Naitoko na'e 'i Kolomotu'a ka kuo ne pekia ... 'o tu'u kihe mo'oni, hahahhaaa!!!. Kapau leva 'e hoko ki hono konga Leimatu'a Vv 'a 'ena 'oku 'iai katoa 'ae kau VV MPs pea teu fakatonu pasika'i ho'o lau Swim.

Koe me'a Fk-Vv 'ae ta'efietoo ka koe tika taha ke fai 'ehe 'oku Vv 'oku poto, 'o hange ko hono fai 'e Puli'uvea Afuha'amango ka ko hono fai 'ehe Vv ta'emahino pea 'oku totonu ke ziko tu'o 6 ia 'i hono sese, eehhheeeeeeeeeeeee
Quote this message in a reply
09-09-2012, 11:11 AM
Post: #8
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
Ne 'iai hoku tokoua lahi ne faiako 'i Lavengamalie 'aki pe 'a 'ene tui ki ngaahi me'a ne malanga'i 'e Senituli Koloi ( kuo pekia) pea hoko hake 'a Liufau pea 'ikai fuoloa pea fkfisi peau 'eke 'ae 'uhinga, pea ne pehe kuo kamata ke lahilahi e feinga $$ 'a Liufau pea neu talaange ke nofo pe he koe fkhoko fono ia 'ae 'eiki kiate kinautolu.
Pea ko'ene tali 'eni : Masi'i dogman 'e faifai pea 'e poto ange kulii ia 'iate au ,he koe ongo'i pe 'ehe kulii 'oku kamata ke ngaahi kovi'i ia he'ene tauhi ko'ene 'alu ia kihe mama'o taha meihe 'ene tauhi koia kou longo pe mo kamata ke hafu hoku lo'ihoosi he loto mamahi kia faifekai saulala.
Quote this message in a reply
09-10-2012, 01:56 AM
Post: #9
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
'Oku matu'aki fiema'u 'aupito ia ke ma'u 'a e faitotonu moe fakamaautotonu he Siasi kae tautau tefito ki he ngaahi tukuaki'i mamafa ko 'eni pea moe ui 'a Rev Hau ke fakafisi e Palesiteni Siasi Tokaikolo Rev Liufau Saulala.
'Oku faka'ikai'i 'eni mei he Sekelitali lahi 'a e Siasi Melenaite Fifita pea te'ekiai ke ma'u moha fakamatala mei he kau taki tukuaki'i. 'E fakafalala pe 'a e 'atikolo ko 'eni he mo'oni talaloto 'a Rev Hau.
Koe fehu'i;
1. Koe ha leva 'a e falala'anga moe mo'oni 'o e ngaahi tukuaki'i ko 'eni? Ko hai 'ia Rev Hau mo Melenaite 'oku lahi ange 'ene 'ilo pe 'ilo kanokato ki he ngaahi manuva kotoa 'a e Siasi Tokaikolo?
2. 'Oku hanga 'ehe tukuaki'i ko 'eni 'o ho'ata mai ki tu'a ha 'ata matu'aki faka'ofa mo matu'aki tukuhifo mo'oni ki lalo 'a e kotoa e Siasi Tokaikolo 'ia Kalaisi, honau kau memipa 'o a'u ki honau kau taki, kau ai e kakai ongoongoa mo ako lelei.
3. Kapau leva 'oku mo'oni 'aupito pe ngaahi tukuaki'i ia ko 'eni, 'oku ngaue hala 'aki 'ehe Palesitesi pe ni'ihi kau taki e Siasi Tokaikolo e pa'anga. Koe ha leva ha toe 'uhinga ma'olunga 'oku si'i kei kivoi ai si'i kau memeipa he Tokaikolo tulou atu pe mo kimoutolu?
4. 'Oku kei faka'amu pe ke fakapalanisi 'etau ongoongo ke tu'otu'atatau, fakalosiki ki he 'efika 'o e totonu moe konisenisi.

later
kizmai
Quote this message in a reply
09-15-2012, 02:56 AM
Post: #10
RE: KOLE KE FAKAHIFO 'A LIUFAU VAILEA SAULALA MEI HE TU'UNGA PALESITENI 'OE TOKAIKOLO
Mo'oni 'aupito Kiz e fokotu'u ia, ka na'e hange kiate au na'e 'osi fai pe 'ae fetu'utaki ia kiai 'ae ta'ahine ko Setita pea na'e mahino kihe sekelitali koe fetu'utaki mei he mitia pea koe me'a ia kuopau ke paaki pea tufaki pea 'e sio mo lau ai 'a mamani pea kau kiai moe kau memipa 'oe siasi.

'Oku ou tui na'e totonu ke ne (sekelitali) fai leva he vave taha ha ngaue ke solova'aki 'ae fu'u fo'i tukuaki'i mamafa ko 'eni, pea 'oku ha'u leva kihe 'eku fakakaukau 'ae me'a ko 'eni:-
1. 'Oku mo'oni pe 'ae tukuaki'i ia na'e fai 'e Rev. Hau he 'oku 'ikai ha toe tali mai.
2. 'Oku 'ikai mo'oni 'ae tukuaki'i ka 'oku tau tauhele mai 'ae sekelitali mo siasi ke na 'eke totongi huhu'i ki hona ongoongo meia Rev. Hau moe Tnews kapau 'oku hala 'ae tukuaki'i 'oku fai pea 'e foufou atu ia 'ihe tu'afale 'oe lau kovi'i. Kaikehe, tau ki'i tali si'i pe he kuo mei hu mai 'a QueenA 'o fakama'ala'ala'i 'ae tapu lea kihe pani 'ae 'Eiki.
Quote this message in a reply
« Next Oldest | Next Newest »
Post Reply  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: