Thread Closed  Post Thread 
Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Author Message
11-19-2012, 02:12 PM (This post was last modified: 11-19-2012 02:19 PM by nuku'alofa.)
Post: #31
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
'Aisea ke 'ilo ho me'a koena 'oku fai koe 'aka ki he helepelu? Koe tangata'eiki Palesiteni koe PANI. 'Oku 'ikai ha'o me'ime'i manini? Ke 'ilo masi'i 'oku ke lea ka 'oku mau ongo'i fktaha moe ki'i kainga Tokaikolo koeni 'oku mau kei muimui kia Liufau.

Kou fk'amu pe 'Aisea na'e lava keke me'a ange 'o sio tonu he taimi 'oku mau hiki ai 'ae tangata'eiki Palesiteni. Ko homau lelei taha moe 'osi'osinga 'oku fai'aki. A'u pe ia 'Aisea ki he tu'unga 'e laka ange ke tu'usi e 'uhila/vai/telefoni kae fai e loto ia 'o Liufau. Koe fa'ahinga tui ia koee 'oku lau kiai e punake "TUI KI HE MATE"

Faka'osi 'Aisea kou f'amu pe au ke fanongo mai e Tokaikolo kotoa 'i mamani mo Langi. Mou 'ofa mai 'ia Nuku'alofa 'o TU'U KE MA'U. 'Oua toe heke holo. Ko'etau pa'anga 'e vave pe hono ma'u. 'Oua toe sio holo ki he feinga ai 'ae fili. Pipiki ki he ngaahi visone 'ae tangata'eiki he kou talaatu ka hoko 'o mo'oni, 'e toe fokotu'u moe Tokaikolo villiage he vaha'a 'o Niutoua mo 'Eua ke senitaa kiai 'etau ngaahi pisinisi.

'Aisea ke 'ilo e PULUSITE ko hono fktonga totonu ko e PULUSIPI 'a ia ko hono 'uhinga koe kolosi 'ae PULU moe SIPI 'o ma'u ai e PULUSIPI...hange ka teau 'e ui aipe 'emau ki'i pisinisi koe PULUSIPI INVESTMENT.
11-19-2012, 03:02 PM
Post: #32
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
(11-18-2012 09:00 PM)Setita Wrote:  
(11-18-2012 07:28 PM)nuku'alofa Wrote:  Kavaman ke 'ilo ko koe pe teu 'atu ha'o miliona he taimi koeee 'e ma'u mai ai 'emau laulau miliona meia Sisu. Koe toenga temou hala moutolu ka teu feinga kemou takitaha e pulu. Pa kapau 'e 'ikai temou fiema'u pulu 'e lava pe ia keke fili ha'o puaka pe ko ha'o fu'u sipi tangata.......hahahahaa

Mau Palesiteni pe 'oku kau he kau ma'oni'oni mo'oni 'a Naite ko naua koe ongo ma'oni'oni.

Fola he kataa Nuku'alofa, koe tufa pulu he koha feipulua?? mhk.....masi'i pau'u tama ko koe Nuku'alofa. Koe ha kuo ke pehe ai koe? Kapau 'oku 'ikai ke lava ha 'alu ka ia he faama pulu ko'enii, me'a nii 'e kei lele helikopeta aipe he pongipongi moe efiafi kotoa he taimi 'oku fakahoko ai e tau-hu'akauu mo hono tokanga'i e fanga pulu???? kaikehe, 'omai pe Nuku'alofa ha'aku fu'u sipi 'aku...

ta'ahine Setita kuo 'osi ange 'eku sio 'aku he fo'i faiva katuni 'oe fu'u taula tevolo ko Liufau pea kuou ongo'i 'eau si'i kakai 'oku nau kei muimui kihe fu'u taula tevoloni, 'ihe lau 'a swimm koe tokotaha eni 'e taupotu taha kihe afi 'o heli peau toki hoko hifo ai,

pea kia nuku'alofa fefee kapau he'ikai keu kau au he tufa pulu moe tufa sipi kae 'omai pe a naite ia ke ha'u 'o fkma'oni'oni'i au he koe fefine ma'oni'oni ia, pea 'osi pe 'eku ma'oni'oni pea toki hokohoko atu hono 'avwe takai ke fkma'oni'oni'i hotau lokini, kae 'oua pe kau ai a kavaman kae 'oange pe hane ki'i pulu 'ana ke fiemalie ai..hihi
11-19-2012, 03:58 PM (This post was last modified: 11-19-2012 04:07 PM by nuku'alofa.)
Post: #33
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Swimm 'ai 'o fk'esia e lea. Pea 'ai mo 'apasia. Ke 'ilo masi'i swimm 'oku makataki'i ngata'a ho'o kole. Sai e kautama ia koee 'oku nau fiema'u pulu, ko koe 'oku ke alasi 'e koe homau mafu.

Ke 'ilo 'a Naite koe fefine ia kuo polo'i pe ia mei he kamata'anga. Pea ko si'ene ngaue 'oku fai ki he tangata'eiki Palesiteni 'oku 'ikai lava ia 'e ha taha. Koia 'oku ne fkma'opo'opo 'ae ngaahi me'a fkpepa kotoa pe he ngaahi fktaha mo ha toe me'a kehe pe 'oku fiema'u 'e he tangata'eiki. Ko si'ene ngaue taumaiaa 'oku si'i vahe. Ka 'oku fai 'i he 'ilo'ilo pau ko hono tapuaki makehe ia 'o'ona.

Swimm neongo ko ho'o kole koe kole fklaumalie (fkma'oni'oni'i) pea 'i he sio 'a Nuku'alofa koe me'a totonu pe ia. Ka 'oku hange 'oku mata lahi ho'o kole ke 'osi koe pa toe hoko atu ki he kautama koeee...

Faka'osi swimm 'oku 'iai 'emau website 'e 2 koe 1. Tokaikolo Christian Church.com pea mo e uepisaiti ʻoku ui ko e Tokaikolo.co.nz. Ko elahi homou click hemau uepisaiti koe lahi ange ia 'emau pa'anga. Koe kole swim kataki fkaafe'i atu ho kaunga kavatonga mou misimisi pe mo kilikiliki hemau uepisaiti kae lava ke tupu 'emau pa'anga.

'ofa atu
11-19-2012, 05:33 PM
Post: #34
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Masi'i nukualofa e lava ke ma'u Mai ha ki'i Pulusipi kemau kamata hano invest fkili i Texas ni oku iai ae kalasi koe Puluhoka heni ke vakai ange na'a lava kena fekolos'aki kae ma'u ai ha hako lelei pea toe totongi lelei ange ia hano investment pea ma'u ai e kalasi lelei taha koe Puluzidi pea vave ange ma'u anga silini ae siasi pea ui peia koe La'ifauTokai Puluzidi investment mou kataki o puke'i mai a nalofa na'a lele o hao he koe fkfili atu oku faufauaa
11-19-2012, 05:50 PM
Post: #35
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
(11-19-2012 05:33 PM)Kulii Wrote:  Masi'i nukualofa e lava ke ma'u Mai ha ki'i Pulusipi kemau kamata hano invest fkili i Texas ni oku iai ae kalasi koe Puluhoka heni ke vakai ange na'a lava kena fekolos'aki kae ma'u ai ha hako lelei pea toe totongi lelei ange ia hano investment pea ma'u ai e kalasi lelei taha koe Puluzidi pea vave ange ma'u anga silini ae siasi pea ui peia koe La'ifauTokai Puluzidi investment mou kataki o puke'i mai a nalofa na'a lele o hao he koe fkfili atu oku faufauaa

Kulii ha'u aa keke 'ofa...sio ki homau ngaahi pea 'ofa mai aa koe 'o tokoni. Neu fanongo pe he tangata'eiki hange 'oku 'i ai mo ha visone fo'ou ki he kalasi pilu koena (Puluhoka) ka ku toe liliu 'ene fkkaukau ki he kalasi pulu mosilemi 'oku ui koe PULUFA'EL 'a ia koe kolosi ia 'ae PULUSIPI moe PULUHOKA.

'E fiefia lahi e tangata'eiki ia he mahino mai 'oku mou fie ngaue'aki 'emau kautaha. Pehe pe ki he tangata ho Hobbs he kuo mahino eni ia kuo kau mai moe kau tonga hono poupou'i 'emau ngaahi pisinisi ee.

Kulii 'e 'aonga lahi kapau teke hoko ko hamau agent i Texas. 'Ai pe koe ha 'akauni ha pangikee hena katau ngaue'aki pe 'akauni tatau "PULUSIDI INVESTMENT" ke faingofua hono transfer holo 'etau pa'anga...malo Kulii e toka'i
11-19-2012, 10:30 PM
Post: #36
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
(11-19-2012 05:50 PM)nuku'alofa Wrote:  
(11-19-2012 05:33 PM)Kulii Wrote:  Masi'i nukualofa e lava ke ma'u Mai ha ki'i Pulusipi kemau kamata hano invest fkili i Texas ni oku iai ae kalasi koe Puluhoka heni ke vakai ange na'a lava kena fekolos'aki kae ma'u ai ha hako lelei pea toe totongi lelei ange ia hano investment pea ma'u ai e kalasi lelei taha koe Puluzidi pea vave ange ma'u anga silini ae siasi pea ui peia koe La'ifauTokai Puluzidi investment mou kataki o puke'i mai a nalofa na'a lele o hao he koe fkfili atu oku faufauaa

Kulii ha'u aa keke 'ofa...sio ki homau ngaahi pea 'ofa mai aa koe 'o tokoni. Neu fanongo pe he tangata'eiki hange 'oku 'i ai mo ha visone fo'ou ki he kalasi pilu koena (Puluhoka) ka ku toe liliu 'ene fkkaukau ki he kalasi pulu mosilemi 'oku ui koe PULUFA'EL 'a ia koe kolosi ia 'ae PULUSIPI moe PULUHOKA.

'E fiefia lahi e tangata'eiki ia he mahino mai 'oku mou fie ngaue'aki 'emau kautaha. Pehe pe ki he tangata ho Hobbs he kuo mahino eni ia kuo kau mai moe kau tonga hono poupou'i 'emau ngaahi pisinisi ee.

Kulii 'e 'aonga lahi kapau teke hoko ko hamau agent i Texas. 'Ai pe koe ha 'akauni ha pangikee hena katau ngaue'aki pe 'akauni tatau "PULUSIDI INVESTMENT" ke faingofua hono transfer holo 'etau pa'anga...malo Kulii e toka'i

Kuo fuoloa foki 'eku fokotu'u 'a e "Holy Cow Finance" mo e "Bullzid Loan" 'i Hawaii ni pea ko hoku ngaahi partners ko e kau kalisitiane foki 'oku ha'a nautolu e ngaahi kautaha lalahi heni 'oku lau i milione 'enau pa'anga ka ko 'enau fie tokoni pe ki hotau kainga. Ko e me'a malie pe 'ikai ke 'i ai ha kautaha vakatahi ke faifononga ai e kakai heni he kuo fuoloa hono teuteu 'e he 'otua ha ngaahi saliote afi ke mau fononga holo ai hono 'a'ahi e ngaahi pisinisi ko 'eni.
Kaikehe, 'oku ou kole atu ki he kau kaunga fononga pilikimi ke mou tui ke lahi pea tu'u ke ma'u he 'oku nifi e ngaahi me'a 'oku ou feinga ki ai ka hoko mai e 'ea ki he palofita hoko 'a ia ko hoku foha lahi 'oku fu'u lahi ange 'ene fiema'u mo 'ene kai he ko e tamasi'i sino...'e toe fu'u faingata'a ange hono fakalato e ngaahi fiema'u 'a e siasi mo e palofita!

[talanoa67Undecided[/font]]
11-21-2012, 09:52 AM
Post: #37
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Malie masi'i Nuk'alofa manatu'i au e?koe milona nake palomesi mai 'oku tukuloto'i ia hoku 'atamai,Kuo faifai ho'o fk'aluma'i mai e kau fkaga pea kou ului au 'ia koe,kae 'ikai kenau teitei 'ilo kou 'osi lave'i 'eau koe e?Pea sai si'o piki pehe he kaveiga e siasi he kuo fai e mole ai,he kane tuku mu'a ho'o fo'i mano 'au keta fkvalevale 'aki,koe 'atuga e kuo samu'i ia 'e Hobbs....hhhhhhh
11-21-2012, 11:43 AM
Post: #38
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
HOLY SH*T!

HOW CAN THIS CHURCH SURVIVE AFTER ALL THESE!

WHAT IS THIS MAN?

FULL OF CRAP!

WAKE UP PEOPLE DON'T BE FOOLED BY THIS MAN, HE HAS NO GUT TO COME OUT APOLOGISE TO HIS PEOPLE , HE HAS MISLED THEM!

HOLY BULL! YEAH! BULL CRAP!
11-21-2012, 11:53 AM
Post: #39
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
'Oku ma'ene'ene pe 'eku kete 'aku he lau e ngaahi tohi 'a Nuku'alofa moe kau talanga ko'eni. Kau faikava, 'oku mo'oni 'a Nuku'alofa, he kapau te mou ki'i hu mai 'o kau he'enau Jesus Is Lord Insurance, 'e 'atu ho'o fo'i taha kilu 'a'au, pea koe taimi koee teke mate ai, 'e toe toho foki 'e ho kainga 'o'ou ha fo'i nima kilu, mou sioange aa kihe fakalata 'enau Jesus Is Lord Insurance, he 'oku 'iai ha'atau insure pehe kautama? Hala! koe taha, 'oku ikai ke 'iai hatau kaume'a 'otautolu 'oku ma'ume'a. Koe Palesiteni pe 'a Nuku'alofa 'oku kaungame'a moe siana 'oku ma'ume'a pea te ne 'oange 'eia 'enau 500,000. Na'e 'ofa ange 'ehe kakai ia 'e ni'ihi 'ae fanga ki'i laumano pe, ka 'oku 'ikai tali ia 'ehe Palesiteni 'a Nuku'alofa he 'oku fu'u si'isi'i pango ia, he 'oku loto 'enau Palesii 'anautolu ke fai mo 'alu hake 'enau dola ke taha miliona. Malie lahi Nuku'alofa! pea kou toe fanongo atu, koe pangike koee 'oku mou fengaue'aki, 'oku 'ikai ha pangike pehe ia 'i mamani, koe pangike pe 'e taha 'ae tokaikolo. koia foki Tokaikolo! Mou 'ofa mai 'o paki mai ha va'a de'ehoosi ke fota 'aki e Palesiteni 'a Nuku'alofa he 'oku hehee'ia! Pe koe puke he 'avanga kanisa pa'anga.
11-21-2012, 01:06 PM (This post was last modified: 11-21-2012 01:08 PM by shockshock.)
Post: #40
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
hihihihihihiihihihihihihi I have been shockshocked by the news! my socks also got shocked!

I could not believe we still have people like this. mate pe tonga he ngaue 'ae tonga. I'm trying to learn my tongan so i can debate fluently.

malie e talanga to e malie mo e 'eti 'a e palesiteni. ko fe fe'i teine ko kuini A fuoloa pehe ai 'ene puli?
11-21-2012, 02:48 PM
Post: #41
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
(11-21-2012 11:43 AM)Kehekehe Wrote:  HOLY SH*T!

HOW CAN THIS CHURCH SURVIVE AFTER ALL THESE!

WHAT IS THIS MAN?

FULL OF CRAP!

WAKE UP PEOPLE DON'T BE FOOLED BY THIS MAN, HE HAS NO GUT TO COME OUT APOLOGISE TO HIS PEOPLE , HE HAS MISLED THEM!

HOLY BULL! YEAH! BULL CRAP!

Kehe koe mo'oni e mo'oni e me'a 'okuke lau kiai, 'oku 'ikai ketau 'ilo pe koeha e me'a 'oku kei tuai ai hono fkpuna ki tu'a 'ehe kakai 'ae fu'u La'ifau Mafaufau, 'osi 'enau mamata he ngaahi fkmatala kuo tuku mai 'e Fk'osi Hau pea mo Pohiva Tuionetoa, kohai ia ha taha 'oku normal hono 'atamai 'e toe kei loto ke hoko atu e taki 'ae sianani, pea toe hoko mai eni mo 'ene ngaahi misi na'e fkmatala'i he 'enau vahefonua 'i n.z., 'o kau ai 'ene lau kihe 'enau Insurance 'oku ui koe Jesus Is Lord Inscurance 'oii hoto fkpo, 'ae kakaa 'ene mata kikila mai moe loi kae kei fai atu pe kakai he muimui kuikui, koe me'a kou sio au kiai Kehe koe fu'u kei tokolahi pe 'ae kakai ia 'oku kei ma'u 'ae da'eda'e mahino, pea koe me'a 'oku mahino mai kia au mahalo 'oku ikai pe mahino ia kiho nau 'uta hono lau e tohi tapu, kae tuku pe kia La'ifau tokotaha pe kene lau peane toki talaange kia nautolu koe fkha ia meihe 'otua, pea ka 'ikai mahalo koe matu'aki da'eako mo'oni pe kakai ia ko 'eni 'oku nau kei muimui kihe fu'u Taulatevolo, pea tokaange ha loto luo 'e laku ai nautolu 'e La'ifau Mangaungau.....
11-21-2012, 08:02 PM (This post was last modified: 11-21-2012 08:26 PM by nuku'alofa.)
Post: #42
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Malo ho'o mou lelei. Pea 'oku fkmafana 'etau feohi, 'asinga ai he 'oku tau feohi melino pe 'o 'ikai fai ha fetaa'aki he ongo fa'ahi.

Tuku mu'a keu talatalanoa atu he me'a koe TUI. Pea 'oku ou lave'i foki he anga 'emau fononga mai homau siasi 'oku kau ia he me'a mahu'inga.

Ko u manatu ki he ta'u ne mau ma'u ai ha fkha mei Lavengamalie 'e hanga 'e he Pule'anga Fktahataha 'o 'ohofi fkkautau 'a Tonga. Na'e fai hono talaki he ngaahi va'a 'oe siasi kae tautautefito pe ki Nuku'alofa 'e fai e 'alu ki he Tu'i ke fkha kiai 'ae me'a fkofo 'oku teu hoko ki Tonga.

Ne mau oo leva 'ae Palesiteni moe kainga lotu, fkfuofua ki he lauafe 'ae fu'u kakai ne mau lava atu ki Palasi ke fkhoko homau fononga telia e mo'ui 'ae Tu'i mo hono kakai. 'I he taimi koia si'i kaunga fononga ne TUI ta'x toe veiveiua homau tokolahi kiai.He koe konga 'oe talanoa ne pavaki mai ko ha ongo 'angelo ne na lava mei mei hevani 'o fkha mai 'ae teuaki fkpo 'ae UN. Pea 'asinga ai koe taimi eni 'oe kei mamalu pea fka'apa'apa'i lahi 'emautolu koeni he siasi 'ae Tangata'eiki (Liufau).

Kaikehe ne lava e fktaufolofola ki he'ene 'afio pea ko homau tala he 'aho koia kemau le'ohi 'ae Palasi 24hrs 'o fai aipe 'emau lotu telia na'a hoko ha faingata'a. Ne 'osi tala papau pe 'ae taimi pea moe 'aho 'e fktu'uta ai 'ae UN 'i Tonga. Ko e mo'oni e mo'oni koe toe ha ngaahi lau houa pea a'u ki he taimi koia ko kimautolu koeni ne ki'i ilifia 'osi ong'oi 'e au ia ku faikehe. 'ikai foki keu fie mate ee. Koe taimi eni ne HILIO ai e me'a koe TUI he KAINGA pehe ki he Palesiteni 'emau fepunou'i hono lotua ke 'oua na'a hoko e me'a ni.

Kau tangata moe kaufefine hotau fale ni. Ne iku foki 'o 'ikai hoko 'ae fktu'uta 'ae UN 'i Tonga. Faifai 'o 'osi e ngaahi miniti, 'osi atu moe houa, 'osi moe 'aho pea koe talanoa ia 'ae taha kotoa kuo tali lotu mei langai koe'uhi koe fa'ahinga TUI ne mau ma'u.

'Oku tau monu'ia koe'uhi koe ngaahi taleniti kuo foaki kia Liufau. 'Oku ne lava ke ne tala pe kikite ki ha me'a 'oku teu hoko he kaha'u. Pea 'oku hoko kotoa pe 'ae ngaahi me'a koia 'oku fktefito he TUI.

Ka ne ta'x'oua 'emau lotu mo le'ohi 'ae palasi pehe ni kuo pule'i kitautolu 'e he UN. Kou tui 'oku natula pehee mo 'emau ngaahi pisinisi. 'Oku fiema'u pe 'e he Tangata'eiki ho'o seniti ke li ki loto ki he kapa and then you TUI kae lava ke tupu. Koe key ki he tupu koe TUI. No TUI means no TUPU.

Koia ai kaunga kalisitiane pea kou tui 'e fkmo'oni mai ki heni e kau Tokaikolo tokolahi he kuo tohi'i he hisitolia 'o Tonga hono lotu'i 'e he Tokaikolo ke liliu e loto 'oe UN.

'ofa ke mou ma'u ha thanksgiving fiefia he 'aho 'apongipongi na ka tau toki hoko atu.

(11-21-2012 09:52 AM)kavaman Wrote:  Malie masi'i Nuk'alofa manatu'i au e?koe milona nake palomesi mai 'oku tukuloto'i ia hoku 'atamai,Kuo faifai ho'o fk'aluma'i mai e kau fkaga pea kou ului au 'ia koe,kae 'ikai kenau teitei 'ilo kou 'osi lave'i 'eau koe e?Pea sai si'o piki pehe he kaveiga e siasi he kuo fai e mole ai,he kane tuku mu'a ho'o fo'i mano 'au keta fkvalevale 'aki,koe 'atuga e kuo samu'i ia 'e Hobbs....hhhhhhh

Kava koe me'a ia neu 'uhinga atu ai kemou ki'i totomui hifo heku mo'oni e lea 'oku taka "HE'IKAI TUNU HAKE PE PULU PEA KULA LEVA". Ne 'iai pe 'ete ki'i $$ ne li ki he kapa ka na'e 'ikai a'u ia ki he mano. Ko koe pe mo QA nemo li lalahi. hhhhhhhh. Ka 'oku ke 'ilo Kava koe lahi ange 'ete li koe lahi ange ia hoto 'inasi.

Kava we have 2 option for you. Kapau ke fie toho kakato ho 1 miliona thats OK pe ko ha'o loto ke toe invest makehe ia then you get trible (3 miliona). Koeha pe ho loto then let me know. koe tu'u koeni taimi ni 'e ki'i malolo 'a Hopisi (Hobbs) kae hoko atu 'e Nuku'alofa hono fkmaketi'i 'emai JESUS IS LORD.
11-22-2012, 06:31 AM
Post: #43
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Kava kou pehe 'oku ngali tonu & fkpotopoto ange 'ae fkkaukau 'a Nuku'alofa.
Kapau 'oku lahi 'ene fo'i mano 'e taha fefee kapau tene invest 'ia Liufau,'e 'osi e ta'u 'e 3 pea laka atu e tangata kia Liufau ke toho mai ho'omo pa'anga kou tui 'e 'ohovale ha mono'i ange 'e Liufau ia e fo'i mano 'e 3 ,pea mo toki fkvalevale 'aki,kae manatu'i ke fktoe pe ha fo'i 1 ke toe fkfoki kia Liufau kene toe fkfa'ele'i mai ha 'uhi 3,he ko hono mala'e ia e fai fktupu.
11-23-2012, 12:18 PM
Post: #44
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Ka koe me'a pe foki Hot 'a Nuku'alofa ia h ekoe tama peia 'oku pehe...'Oku ikai mahino ia pe 'oku tu'u 'i fe 'oku manako ma'u pe ia he mau fa'a lave2 ke nofo2 pe 'i loto,He koe me'a ia 'oku ki'i faigata'a ai koe 'ikai pau kiha tafa'aki,he nau 'osi tala atu ke tokaga'i na'a 'osi homou lelei 'ia Nukualofa.....Ko hono 'ulugaaga pe 'ena hemau feohi 'oku ne fai he 'ene post,koe tama malie e?
'Oku kii faigamalie fkseniti pe foki a Nuk he ko ene mafana pe 'ana kuo li mano ia henau tina,ka kou fktokaga'i 'oku ki'i puli....pea sai pe ene li mano he 'oku ne 'osi fkpapau'i e toe foki mai ene dola ha fa'ele 'ae faga pulusipi 'i 'Eua,'omai aa haku ki'i pulu 'aku Nuk'alofa 'oku pau.........
11-23-2012, 06:40 PM
Post: #45
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
(11-23-2012 12:18 PM)kavaman Wrote:  Ka koe me'a pe foki Hot 'a Nuku'alofa ia h ekoe tama peia 'oku pehe...'Oku ikai mahino ia pe 'oku tu'u 'i fe 'oku manako ma'u pe ia he mau fa'a lave2 ke nofo2 pe 'i loto,He koe me'a ia 'oku ki'i faigata'a ai koe 'ikai pau kiha tafa'aki,he nau 'osi tala atu ke tokaga'i na'a 'osi homou lelei 'ia Nukualofa.....Ko hono 'ulugaaga pe 'ena hemau feohi 'oku ne fai he 'ene post,koe tama malie e?
'Oku kii faigamalie fkseniti pe foki a Nuk he ko ene mafana pe 'ana kuo li mano ia henau tina,ka kou fktokaga'i 'oku ki'i puli....pea sai pe ene li mano he 'oku ne 'osi fkpapau'i e toe foki mai ene dola ha fa'ele 'ae faga pulusipi 'i 'Eua,'omai aa haku ki'i pulu 'aku Nuk'alofa 'oku pau.........

hhhhh......Kava ne 'iai 'eku ki'i fanongo ku pehe homau taki 'oku ai e fanga pulu 'oku ui koe PULU FAERU. Pea 'oku manako ia he kalasi koia ko'ene ngako. Pea 'oku ai mo'emau kau Rev. moe kau Tiko 'oku hange 'enau 'umisi 'anautolu ki he PULUFAERU ha taha koee na'e 'aukai ha ta'u kakato. 'Aia ko'ene tu'u he taimi kuo mau ma'u 'ae PULUSIPI, PULUSIDI, PULUFAERU koe toe pe eni e PULUKOKOO. mou 'alu mu'a 'o 'ai hamou pisinisi ke mou kohikohi ai .....hhhhhhh. Ku 'ai eni ke ha'u 'o hivakava'aki 'emau ki'i pisinisi eee.... Koe me'a eni ka malie he kou fanongo ko hoku tokoua ko QA ku ki'i holomui mahalo ku ne ongo'i faikehe. 'Asinga ai mahalo ne alasi ha taha hotau fale ni hono lalo kete pea hola ai pe ia 'o toitoi.... ka koau foki ia koe 'alu pe ia ki he ta'x'aonga fktaha mo'emau fanga PULU... hhhhhhh ..'ofa atu.
11-24-2012, 06:48 AM
Post: #46
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Sio ange kihe ola lelei 'ae pisinisi holy cow 'a Nuku'alofa ... koe pulia ko'ena 'ae Kuini Fehuhu (QA), 'oku lolotonga tokoto atu ia 'ihe loki fa'ele 'i falemahaki. Ngalingali ne lavengamalie ai ha fu'u PULU FAERU ia 'e taha lolotonga 'ene punou 'o fai 'ae taukau ... hahahah.

Nuku'alofa, 'ai pea ako'i 'ae fanga pulu ke tuku 'enau manako fefine. Tuku pe kihe taki tokotaha ke fai pehe he 'oku ma'oni'oni pe ia.
11-24-2012, 09:24 AM
Post: #47
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
(11-24-2012 06:48 AM)Pila Wrote:  Sio ange kihe ola lelei 'ae pisinisi holy cow 'a Nuku'alofa ... koe pulia ko'ena 'ae Kuini Fehuhu (QA), 'oku lolotonga tokoto atu ia 'ihe loki fa'ele 'i falemahaki. Ngalingali ne lavengamalie ai ha fu'u PULU FAERU ia 'e taha lolotonga 'ene punou 'o fai 'ae taukau ... hahahah.

Nuku'alofa, 'ai pea ako'i 'ae fanga pulu ke tuku 'enau manako fefine. Tuku pe kihe taki tokotaha ke fai pehe he 'oku ma'oni'oni pe ia.

Pila ne hila atu e fu'u PULUFAERU ka QA kalokalo ia pehe he PULU ko'ene toki sio 'ana ee he hake'uta 'ae muli'one 'elefanite...hhhhhh.

KOu mahalo au ne lavea homau taki ha PULUFAERU 'oku pehee ai....
11-24-2012, 03:38 PM
Post: #48
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Mou sio kiai Pila mo Hot nau 'osi talaatu ko Nuk ia 'oku tau faha'i pe tau3 ia,ka nae hu mai ia ke fai 'ene ki'i asi2 mo ene ki'i fktotolo,pau talaage alu 'o kumi mai 'a Queen fehuhu na 'oku susu pusiketi atu ia he faama pulusipi 'i 'Eua ......
11-25-2012, 02:50 PM
Post: #49
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Laki Leaaetoa Malo e polave malie..tuku pe keu ki'i fklavelave he pa'anga fktatau kihe kii mau vaivai..1. Talamai ehe folofola OKU IKAI HA TOFI'A 'OE TU'UMALIE 'IHE PULE'ANGA 'OE 'OTUA...2..koe imisi 'o hai 'oku 'asi he laipa'aga 'AVE ME'A 'A SISA KIA SISA.....3..koe kau fefakatau'aki koee he temipale ke mau ai ha 'anau pa'anga na'e HAHA NAUTOLU 'E SISU 'O LAKU KI TU'A HE KOE FALE LOTU 'ENE TAMAI KA MOU GAOHI IA KOE 'ANAGA 'OE KAIHA'A 'AKAU....4..nae FKTAU E SIUTASI A SISU AKI AI PE AE PAANGA...koe mea koee oku tau mahino'i NAE IKAI MANAKO 'A SISU KE GAUE MOE PAANGA HE KO'ENE MISIONA NAE 'IKAI KOE PA'ANGA...oku lalahi ae palopalema he feitu'u oku fai ai ae mo'ui fkSisu kae toe 'ave'aveua'aki moe paanga he oku ikai kena kaiga ..tena lava pe o fetokoni 'aki ka 'oku 'ikai kena kainga...koe mea ia oku fili ai 'ehe ngaahi siasi ae tauhi paanga pe komiti paanga 'o makehe mei he lakanga faifekau .. he NA'E 'IKAI KE TAUHI PAANGA A SISU NAE 'IAI PE ENE TAUHI PAANGA IHE KAUAKO..pea oku hala ae folofola ha lau ai kihe gaahi fekau lalahi ke tau FAIFEKAU PEA TOE HOLI KE FKTUPU PAANGA..Setita oku 'ikai kovi e paanga 'iate ia pe ..KA KOE'UHI OKU TAU FEIGA HE TAIMI LAHI KE HANGA 'EHE PAANGA O FKHA KI MAMANI OKU MO'UI 'AE 'OTUA OKU TAU TAUHI (siasi mo'oni)..Ka oku ou tui he mea ko 'eni ..'OKU IKAI KOE PAANGA TENE FKFOTUNGA'I AE MO'UI 'AHA SIASI ...KA KOE FUA 'OE LAUMALIE 'E 'ASI 'ONE FKFOTUNGA'I KOE FO'I MO'UI 'IHE TAIMI KOTOA PE... 'Oku ikai koe paanga 'ae me'a mahu'iga tahaa..Ka koe laumalie oe tagata koe me'a ia 'oku mahu'inga taha.. koe anga pe eku lau..lol
Unlike · Reply · 2 · 8 hours ago via mobile

Daphne Taukolonga hehehehe, mahalo kane tauhi paánga á Sisu naé fuoloa énau tau taamate pe íhe taimi naé teéki ai ke pekia ai, hehehe, Laki mo'oni foki ho'o lau, ka naé toe fakaoli ange á e taimi ia ó Sisu naé tauhi pa'anga á e fuú ika, hehehehe. Na'e álu atu á e kau tanaki tukuhau kia Sisu mo éne kau ako ke tanaki mai énau tukuhau kae fekau é Sisu ia á Pita ke álu 'o to'o mai á e fo'i koini é ua meihe ngutu ó e ika. 'Oku tokolahi á e kau teolosia óku nau taukapo'i ko hono 'uhinga koe fakamahino'i ia é Sisu óku íkai ke ma'olunga ange á e paánga 'i hono fafanga fakalaumalie á e kakai. Óku tufi mai á e paánga meihe ngutu ó e ika ka koe folofola mo'ui á Sisu óku haú meiate ia pee. Koe lau foki é taha á e kau teolosia é ni'ihi koe fakamahino ia é Sisu 'e faingofua pe hono tufi ó e paánga ka heíkai ke maú fakataha ia meihe feituú óku malanga'i ai á e kosipeli, neongo óku íai pe á e felave'i ó hangee ko ho'o fakamatala Laki. ofa atu kia kimoutolu kotoa pe íhe ngaahi feitu'utaki taha óku mou 'iai.
Unlike · Reply · 3 · 4 hours ago

Tnews NZ malie malie foki Daphne mo Laki e okooko fakakaukau...'oku malie foki ho'omo langa'i mai 'ae tafa'aki tauhi pa'anga, he 'oku ou tui kapau na'e tauhi pa'anga 'a Sisu he Tokaikolo, kuo fuoloa pe hono fekau ke hifo meihono lakanga tauhi pa'anga lol...'oku toe malie foki Daphne ho'o langalaanga mai he ngaahi fakafekiki fakateolosia fekau'aki moe to'o mai e ongo coins mei he ngutu 'oe ika...neongo 'oku ou poupou loua pe kihe ongo fakafekikii, ka 'oku mahino mei heni, 'ae ki'i malohi ange 'ae tafa'aki ta'eloto 'a Sisu ke natu fakataha 'ene me'aa moe pa'anga. Na'a ne haha e tu'a 'oe kau lotuu he'enau ngaue'aki hon temipalee ke fakahoko ai 'ae fefakatau'aki. Na'a ne toe pehe foki ke 'ave 'ae me'a 'a sisa kia Sisa pea 'omi 'ae me'a 'ae 'Otuaa kihe 'Otua. Malie 'aupito 'ae ngaahi talanga. Ka 'oku 'iai foki 'ae ki'i tafa'aki 'e taha 'oku ou loto ke mono'i atu heni he talanga malie 'oku mou fai...Koe ha nai 'ae 'uhinga 'a Sisu..and forgive he 'oku 'ikai keu ma'u 'ae veesi kiaii...ka 'oku 'iai 'ae veesi 'oku pehe "......Te ne fakaava 'ae ngutu 'oe tama faka'auha ke ne keina 'eta koloaa 'o kapau 'e 'ikai ke 'oange 'ene me'aa...." lol koia koaa pe 'ikai..kataki 'o fakatonutonu mai ena Laki mo Daphne...'asinga aii koe tohi fakavave atu pe 'eni....
Like · Reply · 1 · 2 hours ago

Oboyz Tuilotolava kou liaki lotu ane afi ka ku maile kii malaga koe ni setita keu lava ai pe mahalo lava ai pe moe sapate koe ni hahahhahahhaha
Unlike · Reply · 1 · 2 hours ago

Daphne Taukolonga Setita, na'atau siotonu foki koe taimi na'e kei mo'ui ai 'a Senituli na'e 'ikai ke tauhi pa'anga pe kau 'i hano alea'i 'o e ngaahi fokotu'utu'u fakapa'anga. Na'e 'osi 'iai pe 'a e kakai na'e 'omai fakataha mo ia na'e taukei 'ihe tafa'aki kihe pa'anga, hangee ko Kimami Sitauti mo kinautolu kuo nau si'i pulia atu. Na'e kamata 'aki 'ehe Tokaikolo 'a e falekoloa, pea koe fakmatala 'a Kimami na'e tupu lahi 'a e falekoloa, pea na'e fakataumu'a ke kamata mei ai hono fakapa'anga 'aki 'a e kau faiako. Na'e mei lava foki ia he koe fokotu'utu'u 'a e kakai pisinisi, he 'oku develop 'a e fokotu'utu'u ko ia kiha toe fokotu'utu'u ange 'e taha 'oku toki ha'u pe ia 'i hono fononga'i 'a e 'uluaki fokotu'utu'u. Na'e faka'ai'ai 'a e kakai ke 'omai 'enau me'akai 'o uta fakataha mei Tonga ki Nu'usila ne 'iai pe 'a e feitu'u ai ke fakatauatu ai, pea 'ikai toe hela mai 'a e kakai ngoue 'i Tonga 'o fakatauatu he na'e fengaue'aki 'a e kulupu kakai 'i Nu'usila mo Tonga. Koe folau holo 'a Senituli na'e 'ikai ke teitei loto ke mole ha taha 'i hano totongi ha'ane tikite vakapuna pe fakamole ange ai. Koe practical ia 'o e lotu moe kosipeli. 'Oku kei valid pe 'a e taa sipinga mo'ui ko ia 'o a'u kihe 'aho ni.
Unlike · Reply · 2 · about an hour ago

Tnews NZ ahaa! koe taimi koee Daphne 'oku tau fakahoa atu ai 'ae ngaahi me'a na'a tau sio tonu ai 'ihe taimi 'o Senituli Koloi mo e ngaahi me'a 'oku tatau toe mamata tonu ai he Tokaikoloo he taimi ni, pea koe koto fakamamahi he 'oku hangee 'ae vamama'o hona faikehekehee moe vamama'o 'oe fu'u 'oseni lahi taha mo loloto taha 'i mamani ka koe Pacifci Ocean! 'Oku 'ikai keu 'ilo pe koe ha ha toe me'a te tau fai ke tokoni, ka oku ou tui 'e 'ikai toe lava ha tokoni ia he kuo taataapuni 'ae ngaahi matapa tokoni....
Like · Reply · about a minute ago
11-27-2012, 10:45 AM (This post was last modified: 11-27-2012 10:46 AM by shockshock.)
Post: #50
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
kote malie pe talanga kote tamaiki koe folamu ni. 'Ikai pe 'ilo kote siasi kote Liufau kote lohi koto hilo loi koe taimi kotoa pe. Lou siasi koe 'aa hake kote 'ilo kote fafanga 'aki moutolu kote loi 'e*o hahahahha kote kote kote son kote loi'e*o kote falealea. kote shock shock ai my sox!
11-27-2012, 07:38 PM
Post: #51
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Kou kole mu'a ke hao atu e ki'i fkmalo tu'a ni,kiate kimou3 kotoa pe fgtokoua 'oku tau kauga felafoaki he galuope ni,Koe mamahi'i moe fiekauga poupou ke teke e mo'oni tupu'a koia 'ihe mala'e 'oe lotu......

Ka koia 'oku lea kiai e 'apositolo ko Paula ki Tesalonaika,Ke 'oua na'a tau hoko koe kakai 'oku 'ikai fai kihe kosipeli 'a Sisu Kalaisi he koe fa'ahiga koia tenau kai 'a nunu'a,koe fk'auha ta'egata..

Kou fktokaga'i koe fo'i ta'emo'oni 'eni 'oku kei pikitai mo mateaki'i 'ehe ki'i siasi ni,ka koe mo'ui talagofua koaa,ko'etau fanogo atu henau malaga ..koe fkmamafa'i aipe talagofua,hala pe tonu fai pe koe talagofua kihe taki pea kuo a'u 'ani kiha tu'uga si'enau talagofua kihe tagata 'i mamani ko'enau fetukuaki,'o hage koe talanoa kihe tagata vale na'e 'alu 'o kumi hono talausese,'alu atu ia 'oku tautau mai hono talasese he uaea,Pea tu'u ia fiu he fkkaukau pe'e aga fefe ha tui hono talausese,Kau tagata koe me'a oli ikai ke 'alu ia 'o hu'i hifo hono talausese ki lalo,kae puna ia ki 'oluga kihe uaea ke tui ai hono sese,Pea oku pehe tofu 'etau lea kihe siasi ni,
Koia ai siasi koe talausese 'oku to'o 'o tui 'ia koe,Ka 'oku 'ikai ko koe 'oku to'o 'o tui he talausese
'Oku ou ma'u heni ha gh talaloto fiefia 'ae ni'ihi toko lahi he siasi ni ,he me'a 'oku lolotoga hoko hage koia koe me'a 'oku fai 'ehe faifekau Hau....'A 'enau fiefia he maama moe fiemalie lahi 'enau toki 'a hake ka kuo tomui,koe ta'u lahi koe li pa'aga pe hage ia ha nau veesi lauloto e li pa'aga moe tina,koniseti,lukuluku etc..He ta ko si'omau ivi koia ne fai 'aki ia 'ae fkhauee moe invest moe hafua enau gahi me'a na'e fai 'aki,kae si'i fk'ofa pe payment ia siasi,pea 'atuga e kuo 'ikai ke 'alu hifo e m o'ua kae 'alu hake ia kihe 1.8milona
Pea koe tokolahi kuo nau holomui meiha toe feiga pa'aga ae siasi,Nau lotu pe mo tali kihe tau'aki tagata 'ae ogo fa'ahi pe ko hai 'e win..he ka ne 'ikai 'ohake 'e rev Hau ia e me'a ni ko si'emau lelelele fkpo'uli aipe,koe toko taha mai;toki hoko atu Nuk'alofa ka ta ki'i male'ei 'o fksiosio ha kavatoga keta polave ai,pea ke kumi'i mai 'a QuiquininiA ke tau ki'i penolo,koe 'ai ke fai 'eku ki'i no henau kautaha,ka 'oku fuoloa 'ene puli
11-28-2012, 11:25 AM
Post: #52
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
'Oku te ongo'i fakalaumalie ma'u pe he'ete hu mai 'o lau 'ae ngaahi talanga he loki ni. Kuo ki'i fuoloa 'ae puli atu 'a QA mahalo kuo 'ikai ke toe 'iai ha toumohomoho he'ene ngoto'umu kuo 'osi ia he'ene kai. 'Oku toe fuoloa foki moe puli atu 'a Nuku'alofa, pea 'oku ou fifili he ongo tama ni pe ko hai 'ia naua na'a na kai 'enau puta toumohomoho. Kavaman, 'oku fakamafana ho'o talanoa pea 'oku ou tui au 'e 'ikai ke toe ava e ngaahi fo'i sika ia 'o kakai tokaikolo. Koe toe pe 'eni ia ke pehe atu 'a Liufau, mou puna kihe afi, tenau puna nautolu. Toe malie foki moe fakatalanoa 'a Laki, Daphne, tnews pea mo oboys. koe tafa'aki malie moia 'e taha. Kau talanga 'oku fonu mahuahua 'eku ipu 'iho'omou felingiaki 'oku fai he vahaope ni. 'ofa atu kau talanga pea 'oua 'e ngata hee kae hokohoko atu. Setita, koe ha e me'a kuo hoko ki ho'omou hopo na'e lau? Kapau pe 'e 'iai hao ki'i faingamalie pea ke kataki 'o li mai ai leva ha ki'i tali he 'oku fie'ilo atu kiai 'a Kehekehe.
11-30-2012, 01:24 PM
Post: #53
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Kavaman, kou faka'emeni kakato atu kiho'o lau. Koe me'a 'eni 'oku ui koe dum dum 'oku fai 'ehe kakai e siasi. ka ne ko au 'a La'ifau, kou fakangakau ai leva nautolu ke 'oua na'a nau toe moke hake. dum dum pea malo mu'a Kehe e fakalanga lau hehehehehehehe!
11-30-2012, 07:01 PM
Post: #54
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Na'e fai 'eku ki'i faka'eke'eke pe kohai na'e fakaafe fakalangilangi 'ihe tanaki tu'unga 'ae Kolisi Lavengamalie pea na'e talamai ko Rev Maile (Sekelitali Lahi). Koeha nai ha me'a ne hoko ne 'ikai faingamalie ai 'a Dr. Fau? 'Oku si'i tengetange?.

Ngali fiekau 'ae fehu'i ia ka 'oku ou 'ohovale lahi au he 'oku te'eki keu 'ilo'i 'eau ha me'a pehe ke toe fakalangilangi ha taha tukukehe kapau koha hou'eiki 'o hange koia na'e hoko kimu'a atu 'o fa'a fakaafe fakalangilangi ai 'ae pilinisesi Lavengamalie (Fane Tupou Vava'u). Na'a nau fakanofo foki 'a Fane ko 'enau pilinisesi, mea ni 'oku kei pilinisesi Lavengamalie ai pe 'a Fane? Kuo mali foki 'a Fane ia ka 'oku ou tui au ko Kilisitina Vaea ia 'oku pilinisesi Lavengamalie 'ihe taimi ni.

'Oku mou tui kiai kau tama? Tau talitali pe kia Nuku'alofa he 'oku mei hu mai 'o fakamahino'i 'eku fifili.
12-01-2012, 02:49 PM
Post: #55
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
(11-30-2012 07:01 PM)Pila Wrote:  Na'e fai 'eku ki'i faka'eke'eke pe kohai na'e fakaafe fakalangilangi 'ihe tanaki tu'unga 'ae Kolisi Lavengamalie pea na'e talamai ko Rev Maile (Sekelitali Lahi). Koeha nai ha me'a ne hoko ne 'ikai faingamalie ai 'a Dr. Fau? 'Oku si'i tengetange?.

Ngali fiekau 'ae fehu'i ia ka 'oku ou 'ohovale lahi au he 'oku te'eki keu 'ilo'i 'eau ha me'a pehe ke toe fakalangilangi ha taha tukukehe kapau koha hou'eiki 'o hange koia na'e hoko kimu'a atu 'o fa'a fakaafe fakalangilangi ai 'ae pilinisesi Lavengamalie (Fane Tupou Vava'u). Na'a nau fakanofo foki 'a Fane ko 'enau pilinisesi, mea ni 'oku kei pilinisesi Lavengamalie ai pe 'a Fane? Kuo mali foki 'a Fane ia ka 'oku ou tui au ko Kilisitina Vaea ia 'oku pilinisesi Lavengamalie 'ihe taimi ni.

'Oku mou tui kiai kau tama? Tau talitali pe kia Nuku'alofa he 'oku mei hu mai 'o fakamahino'i 'eku fifili.

'Oku kei fktotolo atu mo Nukalofa ia,hhh masi'i 'ilo'ilo tama ko koe Pila;hhhh,Kou tui peseti 100 au kia koe Pila,Kuo manifi atu Pila 'enau fai e me'a koe fkhikihiki 'eiki e? Kou manatu kihe taimi koee he'enau me'a si'i me'a lahi ae hou'eiki ko 'enau hapai aipe moe 'ave sila laumano pe a'u kihe kilu 'enau 'ave kia hou'eiki....He ta koe foaki ia koia koe me'a kehe ia 'ene mahino mai he taimi ni e?Koe me'a fkloloma taha koe 'uuni me'a koia 'ae kii siasi fklagalea,na'e fai tokotaha pe ia kihe tu'utu'uni ae palesiteni,'aia 'oku fai ai e fihi he 'aho ni..
Kapau 'e lau eni 'eha tokaikolo tenau fkmo'oni kakato mai kiai,Ka ko 'etau lau kaume'a,he siasi fk'ofa mo'oni hono gaahi 'ehe palesiteni.Tau fk'amu pe ke si'i mahino pea maama e kakai.Nau fua tautau age kihe kamata 'enau feohi 'o a'u mai kihe 'ahoni hono fkpulou'i kinau3..
Koe me'a 'oku toe fklaga lea age koe ta mai hoku kauga me'a he siasi ni 'anepo,Koene laulau mai 'osi 'ene tumu he ki'i faifekau sea ,Na'e fai 'enau tina he po falaite pea koe ki'i uamano tupu pe na'e mau.Pea toki lea ia he tuku 'ae tina 'o gahi'i e siasi pea 'asi hake ai 'ene pehe,na'e 'iai e famili ia na nau pehe he'ikai kenau toe tina nau3..Pea pehe 'ehe faifekau kenau 'alu a kumi ha siasi ke nau kau ai,Toki me'a me'a fk'ulia ia pe na'e 'ife'ia ke toki ha'u ai 'o tuli e kakai nanau hela he gaue'i mai e siasi..KOe faifai 'ene fktupu 'ita pea tala ha'a taha ai 'ene vave pe kihe tuli.....
Kuo maama foki e kakai ia ,henau toki 'ilo hifo koe tu'o fiha e tala kuo 'osi kae kei tina pe..he ta ko'enau me'a 'oku fai koe tufa pa'aga ta'x 'uhiga 'aki si'i ivi e kakai,He tenau pehe 'e to ki fe?Ko 'ena kuo kamata ke 'asi mai e me'a kehekehe mei he siasi moe me'a fkma mo palaku..............
Pea kou sio 'oku nau kei tu'u ka ivi pe ke he'enau ki'i lefu'i mo'oni fkekinau3 pe..'ikai ke nau mahino'i ko tonu 'oku lusa pe ,kaukaua mo 'enau loi pea tenau iku kotoa ki tolitoli,hahahah
He ko'eku fkmaau kihe fetukuaki 'ae ogo faha'i ni,he koga ko'eni kou ma'u; 'e win e faha'i ia 'a faifekau Hau fktatau kihe fktotolo kou fai..
Ko hoku ta'u fk'osi 'eni ki hoku mata'itohi he tafa'aki koia,He fktotolo fekau'aki moe gh keisi pehe 'ae gh komiuniti,pea ko 'eku fale'i siasi mou pelu la he'e hili hono ua kae namu tuotua 'etau me'a...hhhh teu ki'i pelu he kae hu mai 'a Nuku'alofa ketau fanogo kihe ola 'ene fekumi kihe 'enau me'a..
12-08-2012, 07:25 PM
Post: #56
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Daphne Taukolonga Koe fakanounoui'i 'a e tali 'a e Patele 'o e siasi Katolika kihe 'uhinga 'oku 'ikai ke vahe hongofulu ai 'a e Siasi Katolika, 'e mahino ange hono fakataataa 'aki 'a e talanoa felave'i mo kinautolu 'oku kei iiki (kauleka). Kapau leva he'ikai ke control 'a e kauleka, pea he'ikai kenau "responsible" kinautolu kiha fa'ahinga ngaue, pe fokotu'utu'u 'e maau ai 'a e nofo faka'api, tenau malele noa'ia holo pe, 'okapau 'e 'ikai nofo hifo 'a e matu'a 'o akonekina kinautolu. 'Oku fa'a 'oange kenau fai 'a e fanga ki'i ngaue faka'api, ko hono akonekina ia kinautolu, pe develop kinautolu kenau responsible kihe 'enau mo'ui 'ihe lolotonga moe kaha'u. Koe fuakava motu'a, na'e fa'a lea 'aki 'ehe kau palofita 'ihe kuonga kehekehe kimu'a 'ia Sisu, 'a e kia kekeva 'a e kakai 'ihe 'afio mai 'a e 'Otua, kae tautefito ki hono fua 'o e kavenga fakalotu, he koe fa'ahinga pule'anga pe system pule'i ia 'o e ngaahi kuonga ko ia. Ko ia ai na'e 'omai 'a e vahe hongufulu 'o apply 'ihe nofo 'a e kau 'Isileli moe hako 'o 'Epalahame, koe 'uhi koe lahi 'a e mamio 'a e kakai 'ihe ngaahi kavenga fakafalelotu, pe tauhi kihe 'Otua 'ihe kuonga 'oe fuakava motu'a. Ko hono apply 'a e vahe hongofulu kihe tauhi 'o e lotu 'ihe kuonga ko iaa, pea 'ikai leva ke toe fai ha longoa'a, pe ko hai 'oku li lahi pe ko hai 'oku li si'i? Ko hono fakalea 'e taha, na'e ifo 'enau lotu 'ihe falelotu na'e langa 'aki 'a e pa'anga, ka koe pa'anga ko ia ko hai kene hanga 'o foaki mai ke fai 'aki 'a e langaa? Ko ia ai, ko 'enau mahu'inga'ia hono langa 'a e falelotu mo fakahoko 'a e ngaahi ouau fakalotu kuopau pe kenau 'oange ha 'inasi ke fai'aki 'a e ngaahi langa ko ia. Na'e mahino ai 'a e poto atu 'oe kakai ko ia he'enau 'arise' moe fakakaukau pe fokotu'utu'u 'o e vahe hongofulu. Na'e hokomai leva 'a Sisu ia 'o fakataataa 'aki 'a e fefine na'ane foaki 'ene fo'i koini 'aki 'a e kotoa hono loto ke fakakakato 'aki hono fakatau'ataina'i faka'aho 'a e kakai 'oku tui kiate ia. Na'e fakalea leva 'ehe Patele, koe fakamatala 'a Sisu kihe fefine ni,'aia kuo mou 'osi 'ohake 'ihe ngaluope ni, koe fakatonulea'i 'e taha, koe fakalotolahi'i ia 'e Sisu hono kau muimui ke 'uluaki fakahoko 'a e fatongia 'o 'api ke lava, pea koe toenga pea 'oange ia ma'ae lotu. Koe akonaki tatau pe na'e tu'u'aki 'e Senituli 'o a'u kihe 'ene pekia ke takitaha kihe kavenga hono 'api pea ka 'iai ha toenga pea koe me'a fa'iteliha ia 'a kita pe'e foaki atu aa ke langa 'aki 'a e lotu ke si'i mo'ui ai moha taha kehe. 'Ihe fakalea 'a e patele, kapau leva 'oku faingofua ange 'a e foaki 'o e vahe hongofulu koe fili fakafo'ituitui pe ia, pea 'oku tuku pe ia kihe fili 'a e kakai, pea kapau koe fakahoko 'a e ngaahi fiema'u 'o 'api 'o lava kotoa pea toki foaki mai 'a e toenga, 'okapau 'oku 'iai ha toenga, koe fili fakafo'ituitui 'a'ataa pe ia. 'Ihe taimi tatau koe malavalava leva 'a e ngaahi fatongia fakatauhi sipi 'o e kau faifekau/patele, pea faingofua pe kihe kakai kenau fakahoko 'enau ngaahi fiema'u 'o 'ikai kau ai 'a e fakauouoo telia na'a 'osi ai 'a e toenga 'o e fakamole faka'aho na'e mei lelei ange ke foaki ma'a lotu. Kapau foki 'e malanga'i ke tuku 'a e fakauoouoo he'ikai ke fakamo'ua mo fakahela'i 'ehe kakai honau ngaahi kainga kehee ke ma'u mai ha me'a ke fai 'aki 'a e fakauooo. 'E toe si'isi'i ange ai moe fakavahavaha'a moe fesiosiofaki, he 'oku iku foki 'o fakalea'i koe mamio he fuakavenga ka koe feinga foki ia 'a e kalasi tokolahi ke malavalava 'a 'api 'o hangee koe talanoa fakataataa 'a Sisu moe taukapo 'a Senituli Koloi. Ko ia ai, fakatatau kihe fakamatala ni, ko 'eku tui fakafo'ituitui, kapau mu'a na'e tuku 'a e fakauouoo 'a e Tokaikolo, kuo lahi atu fau 'enau pa'anga pea 'ikai ke toe fai ai ha fakamaaulau, hehehe. Ko 'eku fifili fakafo'ituitui, koe foaki kihe fale 'o e Tu'i (tulou atu), talamai koe 'alu atu ee 'a hai mo hai ka koe 'oatu 'a e kiluu moe mano moe koloaa, lolotonga ia 'oku nau tu'umalie kinautolu, koe fo'i politika nai 'eni 'oku fai 'ehe Tokaikolo? 'oku ui ia koe feinga tokangaekina. Koe 'ulungaanga fakatangata ia na'e takimu'a taha 'a Senituli hono taa mo fakaanga'i aki 'a e ngaahi siasi kehe 'o Tonga, 'ae fakauouoo! kuo mafaifai 'a e kau taki ia 'o e Tokaikolo he takimu'a ai 'i hono faka'ikai'i 'a e lau 'a Sisu moe taukapo 'a Senituli Koloi! Kuo haa 'a e putu ia 'o Senituli na'e 'ikai fai ai ha ta'ovala moha feipulua moha fakauoouoo? Senituli Koloi, koe ha 'oku 'ikai teke lea mai ai ke tuku 'a e fakauouoo? pe 'oku faka'Otua ange 'a e fakatonulea 'a e kau toketaa tohitapu ia 'o Lavengamalie 'ihe 'aho ni 'i ho'o fakatonulea? Fielau ho'o a'ukai 'ihe 'aho 'e 20, 'ikai teke kai,'ikai teke inu, 'eku siotonu ho'o faingata'a'iaa, na'e 'uhinga nai ia ko ho'o sio mai kihe 'aho ni?
Unlike · 2 · November 28 at 2:51pm


Arturo Vaihola Amen Daphne kataki pe na'u fu'u 'italahi au he fo'i talanoa 'a Laki mor kau Hawaii...kae fkmolemole atu he 'oku ou tokanga atu au Daphne 'oku mahhu'inga moha talanoa 'oku tau fai koe mo'oni ia telia na'a ma'uhala ha kakai hange koho lau Daphne he koe kakai hawaii nae talanoa Laki kiai 'a Tu'i'one Pulotu maheni lelei au.moia pea koe tama Mamonga ia hange koho lau Daphne hage nau tukuhifo 'e nautolu a Senituli he anga 'enau talanoa kakoutui kiho lau mahalo koe fk'aluma ia kihe kau taki Tokaikolo 'oe 'ahoni...Daphne nau lau he nusipepe 'ae fk'eke'ke 'o PISOPE SIONE TAUFA ki mu'a peane pekia na'e 'eke kiai pekoe ha 'ene vakai kihe Siasi Tokaikolo he 'ahoni koe tali 'ae tangata 'eiki kuo he Siasi meihe kaveinga na'e kamata'aki 'e SENITULI KOLOI...mafasia kakai...pane fai ai ki talanoa ne manatu kihe 'ena lele atu mo Senituli ki Ha'apai peana 'alu ki Foa he Sapate moe tuku mai 'ae malanga ku fkfetaulaki mai motu'a fkaafe'i naua kena ha'u 'o kaifakaafe koe tali malie 'a Senituli kihe motu'a...KOE VAKAI 'OKU MOU PAKUPAKU KA MOU FAKAAFE..pehe 'e Sione Taufa he na'e 'ikai ke sai'ia Senituli he sio kihe mafasia 'ae kakai...pea kou tui tatau mo koe Daphne na'e 'ikai ke 'alu a Senituli ia 'o kolepa'anga...Laki malo 'aupito fktlnoa pea kou malie'ia ho veteki folofola 'ikai keu fanogo ho fanga fo'ilili ko'ena 'i 'Amelika hhhhh mhalo pe kuo ha'u fkpotopoto eee..fkmalo atu Daphne fa'a talanoa malie kihe mo'ui 'a Senituli fkmafana 'aupito.
Like · Reply · 41 · November 28 at 6:11pm via mobile

Daphne Taukolonga 'Oku faá ongo mai koe lea á e faáhinga í Lavengamalie tokua kuo ósi á e taimi ó Senituli Koloi pea óku fe'unga pe éne founga áána íhe taimi 'o'ona. 'Oku kei fakatohitapu pe á e to'onga moe ngaahi taukapo á Senituli íhe 1970s 'o aú mai kihe áho ni he koe ma'oni'oni. Naé meá ngaaue áki éhe 'Otua ó hangee óku makeheange 'i hono taimi. Kapau é lau kihe ngaahi ngaue fakaofoo naé makehe atu á e mafai 'o e 'Otua naé fakafou mai ai, ka koe tumutumu taha, ko éne ngaahi akonaki naé haú óne maioio'i á e loto. Kapau naé teketekelili ha taha íhe éne ngaahi akonaki, teéki teu fanongo au ha taha naé talanoa tonu mo Senituli tene fakata'e'aonga'i ha faáhinga talanoa á Senituli pe tene tala naé taéofa á Senituli. Óku motu taha atu á e kau taulaéiki he áho ni, kuo nau fai é kinautolu á e talatukii, ko fee á 'Ofa ia? Na'e malanga 'aki é Senituli, kapau é fotu mai á e Ótua kiate koe ó hangee ha 'Otua tauteaa, ko hono úhinga pe koe hulutu'a ia éne ófa íate koe. Na'aku siotonu í hono fua mai á e ki'i taáhine naé tui'i éhe meálele pea mahino kuo mate, pea leleaki'i mai kia Senituli óku lolotonga malanga kamau tangutu atu íhe fale faiva Hauhau (tu'u ai á Maseia). Na'e fua'i mai á e ki'i taáhine ni, mahalo nai naé ta'u tolu pe fa, ó fuofua pe é Senituli kae hokoatu pe éne malangaa 'a ána. Hala kene hanga ó fai ha lea pe toe mafuhinga makehe ange ke unusual, ko éne fua pe ki'i ta'ahine í hono fua'i atu ki ai kae hokoatu pe éne malanga. Lolotonga pe éne malangaa, kuo maamaalanga hake á e ki'i taáhine, pea tukuhifo é Senituli ki lalo ke lele kihe éne faée, kae hokoatu pe éne malanga, ó a'u kihe tuku. Naé íkai pe kene toe fai é ia ha lea makeheange, koe founga maheni pe éne malanga, 'o a'u kihe tuku. He did not make a big deal about it! Fefe á e áho ni? kapau koha taha éni íhe taakanga ó e falukunga kakai naé tataki mai é Senituli (Tokaikolo) fakatatau kihe natula óe áho ni, é viki'i pe tokotaha fakamo'ui ke a'u kihe fo'i sai 'aupito? ofa atu pea malo áe vahevahe kau fefine moe kau tangata. mei Sene, 'Aositelelia
Like · 1 · November 29 at 2:23am
Write a reply...

Arturo Vaihola Malo malo Daphnengaahi manatu melie ke fai kia Senituli Koloi koe fu'u koto tapuaki ne ma'u he kakai he taimi koia pea nau fanogo tonu pe au he talanoa tatau na'e fai mai hoku aunty koe fakamou'i mahaki ia 'oku fai he kakai 'i Tongani he taimini koe 'ilongalelei maipe koe fai ia ke tu'umalie ai heku 'ai mai ia tepehe kita ia ko Sisuu vakai pe 'oku loi kae kei ngaue 'aki pe 'ihe huafa 'o Sisu fakatupu kata he taimi 'e ni'ihi pea lele hake moe 'ita he ha mai 'ae loi moe fie Sisu Daphne...koe mo'oni nau hanga use ee hingoa 'o Sisu ke nau tu'umalie ai ka 'oku malie talanoa kihe founga faifkmo'ui 'Senituli n'ae tui mo'oni ia kihe ivi fau fkmo'ui 'o Sisu pea mo'ui aipe kakai ia pea na'a ne fai ta'etotongi he koe me'a'ofa ia 'ae 'Otua...ka koe Tokaikolo he 'ahoni kuo lahi 'enau fkmu'omu'a ee tangata he 'Otua koe me'a ia nau talangofua kakato ai kihe fo'i pea moe fo'i na'e 'ae taki tau sio atu fk'ofa ka no gaahi pehe'i but at the sametime nau fu'u to pe nautolu kihe fkvalevale he na'e 'osi fkteunga 'ehe 'Eiki 'ae tangata moe fefine kotoa pe 'aki 'ae fo'i 'atamai kenau lava o fkkaukaulelei ka'oku ta'x'aonga pe fo'i 'okani ia koi 'ikai fai ne ngaue ka 'oku hange Siasi ia ha play station 'o controll atu pe hhhhh....Daphne tokolahi ia nau kei tala pe nautolu 'osi ma'u 'enau pa'anga 'oku vahe koaa 'Tisema te sio atu kita mo fakakau peku nau kei poto koaa he vakai kuo ongo mai kuo mole pa'a
Like · Reply · 1 · November 29 at 6:52am via mobile

Daphne Taukolonga Arturo, 'oku mahino kiate au ho'o manako ke fanongo kihe ngaahi talanoa lelei felave'i moe fa'ahinga 'Otua 'oku ongo mai kihe kakai na'e te'eki tenau sio pe a'usia 'a e ivi faka'Otua na'e faka'inasi 'aki 'a Senituli Koloi 'ehe 'Otua. 'Oku 'iai 'a e ngaahi akonaki lahi 'a Senituli na'aku fakatokanga'i mai 'e au 'i muli ni koe ngaahi 'ulungaanga pe ia 'oe kakai 'ihe Uesite, ka na'e ako'i 'aki ia 'a e kakai 'o Tonga 'e Senituli. 'Oku mahino ai 'a e faikehekehe lahi 'a e 'ulungaanga (customs) moe culture 'ae Uesite meihe 'ulungaanga (customs) 'a e kakai Tonga. Na'e kau 'ihe 'ene malanga hono ako'i 'a e kakai 'ihe mo'ui fakapotopoto. Na'ane fakamatala kihe tele 'o e talo pe me'akai, kete fakapotopoto'i kae tuku hono tele maumaui'i. 'Oku fefe 'a e 'aho ni, kuote 'ohovale kita kuo 'omai 'a e ngatu ia 'o fola ke kaka ai 'a e me'alele 'ae Hou'eiki pea ngaahi 'a e me'akai ia 'o maumau, kae fefe 'a e kakai 'oku si'i fusimo'omo he feinga ke tulituli ke fakatoli'a 'a e mo'ui fakauooooo! hehehe, ofa atu
Like · Reply · 2 · November 29 at 1:56pm

Kasinga S Tonga Tau lotu pe ke lahi ke fkmaama 'ehe 'Eiki 'ae 'atamai 'oe siasi ko eni kenau 'a hake 'o 'ilo 'ae ngaahi me'a kotoa 'oku tala 'e Liufau kianautolu 'oku 'ikai ke mo'oni 'ae ngaahi investment moe insurance 'oku ne lau 'oku 'ikai ha me'a pehe 'I mamani pea koe me'a ia 'oku mo'oni ai he tahaa 'oku Tupu pehe ha me'a ia 'I mamani koe Kautaha pe 'a Hobbs pea kou tui mahalo koe pa'anga 'a Hobbs 'Oku fufui'i ia 'I Lavengamalie fhk he kuo mahino 'oku mo'ua 'a Hobbs kae kei tala pe 'e ma'u 'enau $$$$ fhk
Like · Reply · 1 · November 30 at 3:00pm via mobile

Luseane Kata kataki tuku a mua e fai fkmaau na ova e fkmaau pea hili hono toenga ho ulu hhhhhh malo
Like · Reply · December 1 at 1:45pm

Laki Leaaetoa Luseane kata malo hoo lelei , ke ngali faifekau koe he taimini kuke kau ai he talatuki,hahahaha teke talatukii e kakai 'enau lea he mo'oni ,ka ko hai tene talatukii hono ngaue hala'aki 'ae sii 'ivi 'oe kau masiva,,kapau pe teke toe fklea mai pea oku lelei pe keke lave mai he poini ko ena i olunga, kae 'oua mu'a teke si'i talatuki e kakai he 'oku 'ikai koe poini ia ,, hu mai moha kii fkmatala fekau'aki moe paanga pe 'oku 'osi ma'u koe ifo ia 'ae talanoa ,, 'ofa atu kia koe malo sii afe mai
Like · Reply · 2 · December 2 at 11:15pm

Kasinga S Tonga Hahahaha vhk mo'oni 'a Laki mahalo koha fai fekai eni ia pe koe tikovi haha fhk ..pea koe mo'oni 'ae ivi 'oe kakai mo mautolu ne mau fa'a tanaki pa'anga he taimi Mai koe fkfo'i 'ulu e famili hoooiii te manatu atu kiai koe me'a fkmamahi he mau Kai hamu he taimi lahi kae tuku e seniti ia kihe tanaki pa'anga 'ae siasi kapau pe na'e kole fkmolemole pe 'a Liufau ia ki he'ene Ngaue hala 'aki e kakava 'oe siasi kou tui 'e fiefia ange ai e kakai ia lol 'Ofa atu
Like · Reply · 2 · December 2 at 11:27pm via mobile

Laki Leaaetoa hahaha Kasinga 'oku 'ikai kovi e me'a ia koe talanoa,,, kae lave pe kihe poini ku galo ia 'ia Luseane Kata koe tnews oku tau polave ai pea 'oku 'ata pe ia kiha faahiga taha ke ha'u 'o fai ha'ane lau,, kae sii hu mai ia o talatukii tautolu kou sii ogo'i ilifia au nau winner he lotto 'a uhu he 'ene talatuki,, kau totongi ai leva 'e au e 'u mo'ua kae si'i fiemalie 'ae toenga,,lol
Like · Reply · 1 · December 2 at 11:36pm

Kasinga S Tonga Vhk koia ngalo ia ai koe Tnews NZ oku Tapu 'enau lea pe hu Mai kiai he 'oku 'iai pe 'enau web site 'enau ngaahi business 'oku 'ai ke fokotuu vhk pea ke kataki Laki kole atu pe mu'a ke ke winner he lotto ke fai mo totongi honau mo'ua na'a a'u ki Sanuali hahahaha fhk
Like · Reply · December 2 at 11:44pm via mobile

Laki Leaaetoa kou sai'ia au 'ia luseane he'ene loto lelei kae hu mai ki heni ke tau kii polave , he kou 'ilo 'e 'osi mo sanuali ia 'oku kei fai holo pe talatuki kihe kakai he 'enau lea atu he gaahi fo'i 'eti faiva ko 'eni,,kou tui au kapau te nau tau'aki talatuki pe nautolu 'ia nautolu kuo fuoloa ha winner ha taha 'ia nautolu pea kuo 'osi e mo'ua,,ka koe me'a koee kihe 'enau toe talatuki'i e kakai 'oku lea atu he'ikai ke nau winner nautolu ai he lotto,, hahaha,, te nau toe 'iku nautolu 'o lau e fo'i 'ulu, hahaha ,, koloa pe ha faama pulu ke fai ai ha fktuputupu
Like · Reply · 1 · December 2 at 11:59pm · Edited

Daphne Taukolonga Naé 'iai á e vaka koe Tokomea, naé folau ki Haámoa mei Tongatapu, meá pango íkai teu ma'u á e fakaikiiki he naáku kei si'i íhe taimi ko ia, ka naé kei mo'ui á Senituli. Na'e álu atu á e ni'ihi koe kainga ó e faáhinga na'e mole íhe Tokomea, pea talaange é Senituli, kuo fiu ia he lotu íkai ke 'omai ha tali pe óku kei mo'ui ha taha 'ia kinautolu he Tokomea. 'Ihe taimi tatau, ne álu atu ai á e famili, koe mole á e fefine, pea fekau é Senituli ke fakatahataha'i mai á e famili, pea íkai tenau lototaha kenau fakatahataha mai, pea talaange é Senituli, sai ia, mou ooo aaa, heé taki kimoutolu éhe kulii kihe sino ó e fefine, pea 'alu atu á e famili ó maú mai kuo ósi tautau mai á e fefine ni íhe maea. Pea álu á e fefine é taha, koe ósi ia hono kumi fakapuleánga éne faée, kae íkai ke ma'u. Na'e talamai éhe fefine ni naé álu kia Senituli, ne a'u atu ki Tatakamotonga kihe ápi ne íai á Senituli kuo efiafi hifo. Naé hili pe éne fakamatala kia Senituli á e pulia éne faée, pea talaange é Senituli, ke tali kae huu ki hono loki. Naé fuoloa á e pulia á Senituli, pea ósi ha mei houa nai é tolu pea toki huumai. Naé talaange leva é Senituli kihe fefine ni, kuo fakahaa ange éhe Ótua, neongo éne tauhi á e ngaahi tu'utuúni moe ouau kotoa óe lotu, mo éne áukai laulau áho, mo éne maú á e ngaahi feohiánga kotoa ó e kulupu lautohitapu, (ne toki ui kimui koe Tokaikolo), ka 'oku kei taéfieauna pe ia. Ne fekau leva é Senituli ke álu ó kole fakamolemole ki hono fanga tokoua kotoa, mo hono tuongaáne, pea koe lava pe ia, pea koe ma'u ia éne fa'e. Talamai naé lava pe kole fakamolemole á e fefine ni ki hono fanga tokoua mo hono tuongaáne moe uingaki'i mai ko éne fa'e kuo ma'u. Naé álu atu pe á e foha ó e tuongaáne éne faé ó maú mai éne faé óku tangutungutu mai pe íhe fuú ákau 'íhe mata kolo. Fakatatau kihe ngaahi felauaki ko éni felave'i moe Tokaikolo, koe tokolahi taha ó e kakai óku nau valoki'i á e Tokaikolo óku íkai totonu ke ui ia koe fakamaau'i fakamala'ia, he koe kakai naá nau 'ilo mo anga 'ihe inu ó e vai mo'onia meihe matavai naé keli ó fakafou mai 'ia Senituli Koloi. 'Oku tau ófa kotoa, ka koe fakafotunga eee ó e ófa é taha koe talatuki, koe fakafotunga ófa é taha koe valoki. Mo'oni á e lea á e kakai ó Foa é ni'ihi, ko ho'o 'uli'i vai he naáke keli vai???????
Like · Reply · 2 · December 3 at 1:43am

Zayin Moala Finau 'E tokoua....manieeeee ko eku toki fanogo eni he me'a ko eni....pea oku ou ogoi 'ae me'a okuke fkmatala....koe 'Otua ia 'ia tekitautolu.....'oku mahuiga foki ke hokomai ha me'a pea tau tui koe 'Eiki oku lea mai...koe Eiki ke fktonutonu etau fonoga.....pea tau hakule leva etau moui.....na'a 'oku 'IAI HA HALA 'OMI MALA....kihe siasi, fonua moe famili......fakamalo atu
Like · Reply · 1 · December 3 at 8:53am

Laki Leaaetoa malie lahi Daphne Taukolonga ho'o vahevahe ,, 'ikai ke fai ha ofo, 'ofa atu pea 'ofa ke hokohoko atu aipe 'ae gaue lelei oku fai, ofa atu
Like · Reply · December 3 at 9:43pm

Arturo Vaihola koe 'uhinga 'a Luseane ke hili ee kulo hono 'ulu pea 'aluatu ee fanga kulii moe fangapuaka 'o kai ai mhk...koe me'a fkleimatu'a pe talatuki ia Luseane laka ki Lavenga fkmaau kotoa kau Leimatu'a ai 'o mou 'ohua ki Leimatu'a ee pea kohai ki'i songa'i me'a ko koe keke talatuki kihe kakai moe ngelitete'e pea 'e foki atu pe homou talatuki 'o hili kotoa homou fanga fo'i'ulufua 'ulufolalalahi ta'x taiamita.
Like · Reply · 1 · December 4 at 9:28am via mobile

Luseane Kata Hey fakamolemole atu he oku ou kole atu koe ha koa e mea ke tuputamaki ai? malo pe ae akonaki pea kou ilo pe mai he ngaahi lea oku ke omai hoo tohi koe kalisitiane mo'oni koe he oku ha pe i hoo lea pea malo koau koe Leimatu'a pea kou fkmalo atu i hoo tohi pea ngali ia mahalo koe u lea pe ia nae ako'i kia koe pea foki kotoa atu pe ia ka koe tokotaha pea kataki ikai keu ilo e au koe ka oku lava pe keu iloa atu koe taha fefe koe i hoo ngaahi lea toto atu oku fai aki hoo tipeiti he me'a ni ofa ke tapuaki'i koe mo ne fai ho fkmaama malo moe ofa lahi
Like · Reply · Friday at 11:11am

Tnews NZ e faifai pea teu pehe koe koe otua oku tau lotu kiaii koe otua palaku mo talatuki ihomo fa'a ngaueaki e talatuki moe fakamanamana he etau ngaahi talanga oku fai, fakaamu pe ke tau ilo oku ikai ke pehe ae natula ia oe otua pea e ikai aupito ke mae ha la'i fulufulu'i moa he nfaahi talatuki oku tau fai, tau lalaga pe tautolu he kaveinga pea kapau kuo maha etau tangai tipeitii pea te male'ei hake o maloloo he tapa'i lainii o puhipuhi manava ai kate toki hu mai, peace my friends !
Like · Reply · 2 · Friday at 12:33pm via mobile

Oboyz Tuilotolava setita malo e tau moe gaue fkofoofa moe gaue oku fai pea kou sio kihe tohi ae leimatua koena kia au oku faigataa ke fkmaaui ia he oku malie ene fkmatala ka oku ikai ha mea oku aogo hage kia au oku mamahi e kaunaga koena pea toki tonu ai etau fkhua oku fai ko ete mamahi pe ha mea pea ta oku mooni leva kai kehe koe fkloto lahi pe ia ki he gaue oku fai ofa atu moe talamonu kihe fatogia oku fkhoko.
Unlike · Reply · 1 · Friday at 1:06pm

Arturo Vaihola koia foki Setita fekau atu kau talatuki kenau 'uluaki to'o pela honau tefito'imata pea nau toki ala atu kihe pilau he mata honau kaunga'api pe koe 'ai mai he kohai koaa ne 'ilo atu ia mo 'enau ha'u mei leimatu'a koe me'a ke talamo'oni kihe jurj kuo mou kai ee pa'anga kaingalotu kae tuku aa homou la'efefeka he loi he koe me'a ia 'oku ta'aki ai moutolu pea koe ola ena hono akonaki'i mou3 ke loi mo kaikakava kakai...Luseane laka 'o lea kihe LO ee...heku. 'ikai 'ilo atu ha taha ia koe ok.
Like · Reply · Friday at 1:29pm via mobile

Zayin Moala Finau kehe, koe ha koaaaa pehe ai....tau fiefia pe koe 'Otua oku tau lotu ki ai koe 'Otua 'oe kakai kotoa pe...'o 'uhiga kakai pe oku nau tali hono 'ALO Pele 'ofa'anga pe taha na'e fakatupu, ka ko "Sisu Kalaisi" tokotaha pe.....pea na'a mo ia ka koho KALUSEFAI...tau lave monu ai gaahi ahoni......pea oku ikai ai ke tau tui kihe gaahi lea, fkmanamana pe talatuki....kaikehe tau fiefia pe oku tau mau ha 'Otua oku 'ofa tatau pe kihe 'Ene kakai.....
Like · Reply · 1 · Friday at 2:09pm

Arturo Vaihola Amen GOD IS SO BIG......pea koe 'Otua ia 'o mamani fulipe 'ai pea tau pehe 'e tautolu koha 'Otua ia 'o Liufau henau toutou talatuki....gosh me'a koe lea fie 'Otua eee...tokanga'i nau fekau a VICTOR MATAELE hena ke ha'u 'o sipela'i atu kalasi kehekehe 'oe Palofita loi 'o Liufau mate he kata he fanga fu'u fo'i ma'ufakaha ngalivale ne moufai mo lohiaki'i ee fonua 'ai mo mou ki'i 'ongo'i ngalivale aa.
Like · Reply · 2 · Friday at 3:48pm via mobile

Taufa Vainikolo Aturo tuku ho'o mafana vave na'a toe foki mai 'a QueenA mei fa'itoka ka koe.hhhh
Like · Reply · 2 · Friday at 4:57pm

Tnews NZ nae feunga pe e ngaahi lea talatukii ia moe taimi koee tau tui taipa aii taimi ni kuo tau lalahi pea kuo tau ilo e leleioe kovi hooooi
Like · Reply · 2 · Friday at 6:09pm via mobile

Luseane Kata Fkmolemole atu kiate koe Aturo Vaihola koe ha koa ha fu'u me'a oku hange ai ha talanoa ha kauleka ho'o laulau ta'anga pehe koa. oku ou ohovale he oku ikai keu anga au he fanongo ha ngaahi lea ta'efe'unga pehe pea ko eku uhinga eku pehe atu ikai keu fiemau e au ae ngaahi lea nake fai mai kia au kae tuku ai pe e koe hifo ka koe kapau ke saiia pe koe he sio mo fanongo kiai k oku ikai ko ha aku talatuki atu aku. kataki mu'a o ki'i tu'u hifo pea koe mooni koe Otua ia o mamani kotoa ikai ko ha Otua pe ia ha tokotaha pea kapau ko hotau Otua kotoa pea oku tau 'ai ke mahino pea ha atu ae Otua oku tau ma'u he lea oku tau ngaue 'aki. Tauange kene fai ae fkmaama i hotau loto ke oua hoko ae me'a ni ko ha me'a ke puli ai e fofonga 'oe 'Eiki malo 'aupito moe ofa lahi
Like · Reply · Friday at 6:22pm

Viliami S. Langi 'E ala 'ae 'Eiki kihe uipi 'okapau te tau vale fuoloa mo tu'o lahi!
Like · Reply · Yesterday at 2:06am

Poloseki Helu 'Oku Totonu ke fei mo 'asi mai ha OLA 'OE FEOHI MOE FOLOFOLA 'AE 'OTUA 'aee 'oku tau 'ui koe TOHITAPU'' he TA"U 'eni 'e fihangofulu 'e tau feohi moia kuo fua mai ia koe fehangahangai 'ihe Tau 'ikai kue tui koe fotunga ia 'oe feohi moe FOLOFOLA , ko Paula mei 'Efeso ki Kolinito he kuo kongokonga e Siasi kuo mou mea'i kotoa pe . Konga kia Paula , kia 'Apolosi , kia Kifasi , Fktete Loufusi pe koe 'alu hangatonu . Pea Akonaki fkTohitapu ai 'ae 'Apositolo kihe 'uhinga 'oku hoko ai 'ae me'ani Kolinito koho'o mou mavahe meihe Makatu'unga' na'e To Pou 'aki , Fkva'e 'aki , 'ae Siasi'- KO SISU KALAISI "" ko'etau foki pe kiai kuo Ha mai e Fofonga 'oe 'EIKI" he Kosipeli Si'ene Malanga he Mo'unga 'oku ou tui ke tau foki kiai he 'oku 'iai e ngaahi Lea to mei hono fofonga , 'Ae Fa'a Kataki , Fkma'uma'u , Fefkmolemole 'aki , Fetukulolo 'aki Ha'i aki 'ae 'OFA . Mahalo koe Sitepu Lelei taha ia ke tau hoko kiai . Fk'apa'apa Lahi atu kihe Lotofale 'oe Taha 'oe ngaahi Siasi ho tau ki'i fonua kihe Tangta 'Eiki Palesiteni mo si'o Hoa moe Kainga Lotu , kae pehe kia faifekau Hau , kou fkmolemole atu he'e kaunoa ka 'oku ongo pe kia kimautolu he 'oku tau fekau'aki he fononga pilikimi . kou 'Ofa Lahi atu pe moe fktauange ke tau Lotua fkkatoa ke Lava ke Ta'ofi 'ae fe'auhi ko'eni ka tau hoko pe 'o Taha 'ihe 'EIKI ' .
Unlike · Reply · 1 · Yesterday at 9:46am · Edited

Zayin Moala Finau KATAKI PE BRO....HELU...TOE FAKAMAHINO MAI ANGE HO UHIGA KO ENI "ke tau Lotua fkkatoa ke Lava ke Ta'ofi 'ae fe'auhi ko'eni" KATAKI PE FAIFEKAU......HAHAHAHAHA 'OFA ATU
Like · Reply · Yesterday at 10:02am

Arturo Vaihola Na'e 'osi pe ho lea talatuki pea ko'eni kuoke talamai na'e 'ikai teke talatuki mai koe pea 'oku 'ikai ha ofo ai he kuo mou anga pe kimoutolu kihe mio'i pea kapau mou loi he me'a 'oku mau sio kiai eg...kuo mole $ 'ae siasi ka mou kei kaivi maipe he loi 'oku 'osi ma'u pa'anga pe....Luseane koe fkkauleka ena mou fai 'ae vakai pe kuo 'ikai kei ha mai ha anga fklotu he taki kae kei fkfefeka pe ia he fie heka he sea 'oe Palesiteni koe fie talanoa fkkakai lalahi pea 'ai ke mahino koe kakai lalahi lea mo'oni mo kole fkmolemole aa kihe kaingalotu pea foki aa ki 'api kae nounou...'e Vainikolo Taufa hala keu 'ilo ha me'a ke 'au'aupinati mai ki ai kau Queen A pea vakai atu na koha fu'u palepalengakau ena ia 'oku fakahingoa ko kuini Z uehe ko A....mhk.
Like · Reply · 11 hours ago via mobile

Arturo Vaihola Pea kapau Luseane koho 'uhinga mai keu kolefkmolemole atu hell no na'e ikai ke ai haku kovi atu ia 'aku pea koho pehe 'oku 'ikai teke fie fanongo mai kihe 'eku lea koe lea atu koho fo'i tohi ke fksi'isi'i mau fai fkmaau he'e hili hono toe 'ia koe...koe hili mahino koho talatuki pea koe mala'e eni ia pau ke fisifisi'i hotau kete kete tali tali 'ae melie moe kona 'e ha'u meihe kakai kotoa pe he ope...kou tui mahalo naku sai keke laka pe koe ki falelotu fai ai ho ngaahi fo'i ma'ufkha ko'ena 'e sweet kia koe moho 'api pe he koe u'u pe 'ae pi kohono hoka....pea kuo 'osi akonaki'i au keu 'ilo lelei moe kovi pea 'oua teu loi mo kaka..mo kai ha mo'ui ha kakai kou tui au Luseane kate lava'i 'e kita ngaahi me'a koena kou lave atu kiai koe Lotu ia maumautaimi hate malanga malie mo veteki loloto folofola mo tala kihe kaingalotu ke 'oua loi mo kaiha'a kate kai ha'a pe kita mo loi koe toki fklolomataha ia me'a koe vala mai 'aki ee lotu kete toitoi mai ai kete tu'umalie hooi koe fu'u kuonga maama eni tuku aa hono fkpulo'i si'i kakai.
Like · Reply · 9 hours ago via mobile

Kasinga S Tonga Malo Malo Tnews NZ oku toe 'iai ha tau update pls thanks lol
Like · Reply · 9 hours ago via mobile

Luseane Kata kataki koe oku ikai keu uhinga atu au keke kole fkmolemole mai kiate au oku ikai keu kau au ho'o me'a pea ko ena kou oswi fkmahino atu kake kei hot mai pe oku ke fuu loto fkpo'uli he taha nake fanongo mai nau ai hanbgatonu kia koe ko eku ai pe aku ki he u tohi ko ena i olunga pea nau fiemalie pe kinautolu he oku sai pe talanoa kae talanoa he lea lelei moe fetoka'i'aki. kou fktatau atu pe hoo mea nae omi hoo tohi kapau nae hili e kulo ho ulu pea kai ai e puaka moe kuli nae ikai keu pehe au talu eku tupu pea kai toe ha lea taefeunga hoo ai ho'o tohi sai koe oku ikai keke ngeli ko ena ke ai mai kau talaatu koe lelei taha pe eni ae '
Like · Reply · 3 hours ago

Luseane Kata 'Eiki nae omi aki hono imisi pea 'ai keke ilo nae fau he eiki hono imisi 'o'ona kake 'ai e koe koe ngeli kau ka lea pehe atu ka koe ikai ko hoo lele moe ita tuku a e lea vale pea oku ikai koe lotu ke fai pe i falelotu pre ko api koe lotu oku ata ia ki he potu kotoa pe ke talaki ai pea ko ete ilo'i e lelei moe kovi oku ha atu ki tu'a he mo'ui ka oku ikai ke kehe mea oku tau fkmatala moe mea oku ha atu he moui fklata hoo fkmatala e folofola ka oku ou kole atu toe ai ke fklotu e fkfotunga he haofanga malo
Like · Reply · 2 hours ago

Arturo Vaihola Me'a koho tohi koho 'uhinga katoa mai kia mautolu na'e tohi i olunga pea nae ikai keu lau lotu atu au koeku uhinga atu kihe anga e lotu ho mou fai lau eku tohi keke mahinoi moe taemahino...pea tuku aa hoo ukuloloto naa kelo ho ulu hange ha taha ukumokohunu mhk...tuku aa laulotu he taha ku ha mai ha fua e taha pea koho fiha nae totongii aki koe e Liufau keke hau o tohi o talatukii mai kimautolu.??kapau e kumi hake mahalo ke kau koe he sisuu liufau foohake he kata....pea kohai koaa Luseane nane puke ho nima ho tohimai o lau mai kia au koe fuu link ena ae tnews ku ataa falahi atu kia koe lol...hl fkpouli atu ko koe pe nake sii fkpouli o talatukii mai kimautolu kou ilo temau mouilelei ho foi talatuki pea kou pehe e au koho uhinga mai e hili kihe hili ee kulo ae puaka mate he kata toe kii fkfoki atu pe ho talatuki kia koe moho timi heku osi fuoloa pe ha mata mai ngaahi leatalatuki oku mou fai ia tekimoutolu pe kii fksiosio hake pe Luseane kiho mou timi peku osi foki atu pe ho talatuki kiai ee fhk....pea tuku lauimisi ia mahalo koe imisi ena ia o lusefa heku mou toonga lusefa mai moutolu o hungry money pea kuo osi taai mai pe dollar sign ia he lae oe taki kotoa moho mou timi ukumokohunu fhk.
Like · Reply · about an hour ago via mobile

Luseane Kata koe mea ia oku ou lau ko hoo tetenga koa he mea ae siasi koe ha ho kaunga kiai? pea oku ikai keu mau au ha paanga ke uhinga ai eku tohi mou fua hifo pe ka moutolu kapau ko ko moutolu ikai koho mou ita lele fkholomui he lea atu ae kakai pea ke ilo ia he aho ni koe tangata moe fefine kotoa pe kuo fktupu mai ki mamani koe fktupu he "Otua hono tatau mo hono 'imisi kae vakai na ko ha imisi kehe ena ia hhhh....... mtk pea ko ena kuo mou lea ki he kau taki e siasi he ta sign koa e tola ko homou toe ita ka ko hai koa nane fknofo koe keke fakamaaui e me'a homau siasi mea kaunoa'ia mo'oni ko Mote e hhhhh..........fhk....tokanga nake hanga he ita pea hoko mai e alo'i ke kei mo'ua pe hono fkmaau'i holo e mea mau siasi hhhhhhhh
Like · Reply · 35 minutes ago

Tnews NZ Kou nofo 'o lau mo lau 'ae talanga ni, pea 'oku ha'u kiate au 'ae fakakaukau ko'eni, 'oku lavea 'ae ngaahi kupuu kapau 'e lavea ha kupu 'e taha. koe taimi koee 'oku fiema'u pa'anga ai 'ae siasii pea 'oku 'ikai koe tokaikoloo pe, 'oku nau fakatangi mai kihe community ke nau tokoni 'ihe ngaahi dinner moe ngaahi feinga pa'anga kehekehe...pea 'oku 'iai 'emau kau atu kiai he na'e mole ai 'emau seniti moe seniti 'a homau ngaahi famili pea pehe kihe ngaahi tokakava kehekehe 'ihe siasi. 'Oku 'ikai koe ta'x'ofa 'eni kihe siasi ka koe feinga ke toe lelei ange mo toe 'atakitu'a ange 'ae ngauee kae lava ke lele lelei 'a hono sino ha maii 'ihe mamani ko'eni 'oku tau fetaangutu'i ai.
Like · Reply · 26 minutes ago

Tnews NZ 'Oku ou tui 'oku mamahi'i 'ehe tokolahi ia e siasi Tokaikoloo 'a e sino 'oe tangata'eiki Palesiteni tapu pe moia, ka tau manatu foki na'e 'ikai ke ui kitautolu ia kiha siasi ke tau oo 'o mamahi'i ha tangata pe koha siasi...na'e ui kitautolu ke tau mamahi'i 'ae 'Eiki ko Sisu Kalaisi. 'Oku ou tui lahi, kapau na'a tau mamahi'i kotoa 'ae 'Eikii mo 'ene mo'uii kuo fuoloa kaaliu 'ae feinga 'ae taha kotoa pe ke kumi ke ma'u 'ae mo'onii he koe me'a ia 'oku fiema'u taha 'ehe 'Eikii. koe totonu mo e mo'oni.
Like · Reply · 24 minutes ago

Tnews NZ 'Oku 'iai 'ae ni'ihi 'oku nau talamai kiate au 'oku 'ikai ke nau kataki'i 'eku fa'a lea kia Liufau. Ko 'eku fehu'ii, he koe ha e kehekehe 'o Liufau mo Jo Blo, Arturo, Luseane, Zayiun, Poloseki 'esitelaa???? 'oku tau tatau kotoa pe 'ihe 'ao 'oe 'Otua mafimafi. 'Ihe'ene pehe, 'oku 'ikai koha fu'u loko me'a ia kiate au...in addition, pea 'oku 'ikai ke 'uhinga 'eku 'omai 'e au 'ae Palesitenii 'ihe'eku ngaahi ongoongoo ke pehe ai 'oku ou ta'x'apasia kiai...'oku ou pehe ke to'o mu'a 'etau siofi 'etautolu 'ae fakafo'ituituii ka tau fekumi katoa ke ma'u 'ae mo'oni 'oe ngaahi me'a 'oku fai hono tukuaki'i kiai 'ae siasii moe Palesiteni....
Like · Reply · 20 minutes ago

Arturo Vaihola E mea ka kumi hake ko koe ia luseane moho famili hala
Like · Reply · 10 minutes ago via mobile
12-09-2012, 12:32 PM
Post: #57
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
kuo 'osi taimi ke to'o mai ha fu'u leta fuhu 'o tuku'i atu ka Hau mo Saulala ke na ki'i patoo ka tau sio hano tuki fakatekefili 'e Hau e fu'u Palesiteni! TongueLightbulbAngelUndecidedBig GrinHuh
12-09-2012, 02:06 PM
Post: #58
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
(12-09-2012 12:32 PM)Kehekehe Wrote:  kuo 'osi taimi ke to'o mai ha fu'u leta fuhu 'o tuku'i atu ka Hau mo Saulala ke na ki'i patoo ka tau sio hano tuki fakatekefili 'e Hau e fu'u Palesiteni! TongueLightbulbAngelUndecidedBig GrinHuh

[b][size=large]'Eheheeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Tuku e fuhu leta koe me'a ia finematu'aa...Iky ngali kinaua moe leta fuhu...

Kuo ha kapau te na tau'aki hukevala pe 'oku fe'unga mo kinaua...Ko 'ena ha'u pe 'o tau'aki huke'i hono tupeni ki 'olunga ......
12-09-2012, 06:55 PM
Post: #59
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
Ko fe koaa 'a Qa ia 'oku toe holomui ai,QA kai toumohomoho 'ata'ataa pe e?'oua toe mata'i fiepoto moe valegagau la'ifau,Fai pe ho'o ki'i fie poto kiho famili pe,'oua toe kapa holo he koe mogomoga pe he 'elia 'oku ke 'iai tene tali ho'o ki'i fokotutu'uu,hahahahahaha sai e?.....QA teu ki'i malolo kilisimasi atu ki hena keta kilimasi mo ta faikava ai,ha'u ki he kalapu Fofo'anga keta pati ai,pea teke toki 'ilo ai au e?ka 'ikai pea ke talamai pe ha kalapu pe ha paaka keta fesiofaki ai e?
Pea teke toki 'ilo ai e tu'akolo 'oku tonu ke gata pe ai ho'o kaaimumu'a mo ho'o mata'i fiepoto.....ok teu 'i hena fai 'eku ki'i fktotolo he uike kaha'u..
12-09-2012, 07:03 PM
Post: #60
RE: Information Surfaces Regarding Planned Tokaikolo Church Investments And Projects
'oi eee 'oi eee Kavameni ko te fe ko te QA ko te temenio??? 'oieee 'oieeee QA fiepoto pe teke fefe pe he kavameni?

Sai ia 'etefefe QA na'a tingi pe koe 'e Kavameni ko ho kote fiepoto eeeeee?
« Next Oldest | Next Newest »
Thread Closed  Post Thread 

[-]
Share/Bookmark (Show All)
Facebook Bebo Twitter MySpace Wordpress Digg Linkedin Delicious

View a Printable Version
Send this Thread to a Friend
Subscribe to this thread |
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Forum Jump: