SOME COME TO THE HOUSE WITH ANGRY HEARTS – SAYS HON. POHIVA TU’I’ONETOA

0

FROM KELE’A NEWSPAPER:

Omi pē ni‘ihi ki Fale Alea mo e loto tāngiá ‘ikai fiema‘u ‘enautolu e langafonuá!

Na‘e fakahā ‘e he Minisitā Polisi lolotongá, Dr Pōhiva Tu‘i‘onetoa ‘a ‘ene fakama‘ala‘ala ki he ngaahi tukuaki‘i kuo tufaki ‘i he ngaahi kautaha ongoongó ‘o fekau‘aki eni mo e pa‘anga ‘ovataimi na‘e totongi ki he kaungāué ‘a e Potungāue ‘Atitá, lolotonga ‘ene ‘Atita Senialé. Ko e kaveinga foki ko ‘ení na‘e toutou ‘ohake ‘i Fale Alea ‘i he pule‘anga motu‘á pea kuo toe ‘ohake eni ‘i he pule‘anga lolotongá. ‘Aia na‘e fehu‘ia ‘e he Fakafofonga Fale Alea Vava‘ú, Samiu Vaipulu. ‘I he‘ene fakamatala ki he Kele‘á na‘a ne pehē ai, ko e pa‘anga ‘oku tukuaki‘i ko e $35,000. Ko e pa‘anga eni na‘e totongi mai ‘e he Kautaha NZ, ko e taha e kau Tānaki Pa‘anga lalahi ‘a e Sosaieti Fakatahataha ‘a Tonga (TCF) i he taimi na‘e tamate‘i ai ‘a e Sosaietí. Ko e ni‘ihi koe omi pē mo e loto tangia kae ‘ikai fie Langafonua. Kaekehe ‘i he fakama‘ala‘ala ‘a Pōhivá, ko e ‘Ofisi ‘Atita, na‘a nau ‘atita ki he TCF.

Ko e me‘a eni ‘i he 2010 he taimi na‘a ku nofo ai au ‘o fili Fale Alea he ‘uluaki fili Fale Alea Fakatemokalati. Pehē foki na‘e ‘iai ‘a e kole fakavavevave ko e me‘a fakafakamaau‘anga ke fakama‘op‘opo ‘a e ni‘ihi kehe ‘oku mo‘ua ki ai (Creditor) ‘a e TCF mo ‘enau ngaahi totonu taautaha mo honau kalasi fa‘afa‘ahinga. Ko e ngāue lahi eni ia he kuo ‘osi matuku ‘e kau ngāue ia ‘a e TCF, ko e ki‘i tokosi‘i pe oku toe. Na‘e pau ke talaange ki he kautaha ko ‘eni kapau ‘oku nau fiema‘u ‘a e ngāue ke fai kuo pau ke fai ‘a e konga lahi ‘o e ngāue ‘i tu‘a taimi ‘o e ngaue fakapule‘anga. Pea ko e fakafuofua ki hono totongi ko e $35,000. ‘o ‘uhinga ke totongi mai kimu‘a pea toki fai hā ngāue. Ko e ‘ai pe ke fakapapau’i ‘oku ma’u mai ‘a e totongi na’a hola e kautaha ia hili hono li atu ‘a e lipooti ola ‘o e ngaue.

Ko e taha ko e ‘uhinga hono ‘ai mamafa ke mahino oku mau mo’ua kimautolu ki he’emau ngaue anga maheni, pea kapau ‘oku ne kei fiema’u aipe ‘a e ngaue fakahoko, the company has to pay the price in advance. Kaikehe, na’e fai eni ia ‘oku ou ‘i tu’a au pe a na’e ‘ikai ke u kau ai au. Ka ‘oku ou poupou peseti ‘e 100 ki he me’a na’e fai. “ If someone wanted us to do audit after working hours, It was not cheap and that company must be prepared to pay the price…

” Fakatatau ki he lau ‘a Pōhiva “ ‘Oku ‘ikai kene Omi pē ni‘ihi ki Fale Alea mo e loto tāngiá ‘ikai fiema‘u ‘enautolu e langafonuá ma‘u pe na‘e tohi mai ‘a e Sieke ‘i hoku hingoa (Pōhiva Tu‘i‘onetoa) pē ko e ‘Atita Seniale Le‘ole‘o ‘i he taimi ko iá, kapau na‘e pehē hono ‘omai ‘a e sieke ‘e tonu pē, ka ko e me‘a koee ki he kau he ngāue mo e vahevahe ‘o e seniti, na‘e ‘ikai teu kau ai au, he na‘a ku ‘osi ‘i tu‘a au ‘o kemipeni Fale Alea.” “Na‘á ku fanongo na‘e totongi ‘a e $20,000 ki he ngāue ‘i tu‘a taimi pea $15,000 ki he Pule‘angá.

Fakafihi ‘a e Nōpele Niuá- Nōpele Fusitu‘á: Pehē ‘e Pōhiva ko e Fakafofonga Nōpele Niua, “ Ko e fakafihi ‘a e ‘Eiki Nōpele Niua ‘i he fo‘i setesi ‘a e ‘Atita Tau‘atāina ‘i he he‘ene fakamatala felave‘i mo e Governance; koe‘uhí ‘oku fiema‘u ‘e he International Standards On Auditing hili ‘a e tōlalo fakamāmani lahi ‘a e ‘ekonomiká ‘i he 2008, ke ‘i ai ha lau (comment) ‘a e ‘Atita kotoa pē, pe ko e hā ‘ene vakai faka‘atita fakalukufua ki he anga hono pule‘i ‘o e ngāue‘angá (Governance of Organisation) pea mo hono tauhi ‘e he CEO.

Ko e fo‘i sētesi na‘e pehē, “We have not noted any significant breach of legislative requirements.” Kiate au ‘oku ‘uhinga ‘a e ‘Atita Tau‘atāina ‘o pehē: ‘i he me‘a na‘a nau vakai ki ai pea ‘i he‘ene fakamaau faka‘atita , ‘oku ‘ikai ‘iai hā me‘a ke fai ki ai ha hoha‘a.” Pē ko hano uesia ‘a e tu‘utu‘uni mo e fiema‘u faka Fale Aleá, ko Pōhiva ia ki he Kele‘á. ‘I he hono atu ‘ene laú na‘a ne pehē ai, “ ‘Oku faka‘uhinga fakalao ‘a e ‘Eiki Nōpele ia, kapau na‘e ‘iai ha fanga ki‘i tōnounou na‘e ‘ilo‘i, ‘omai pē ia ke me‘a ki ai ke ne toki fai ‘e ia ‘a e fo‘i fakafuofua ko ia pē ‘oku mahu‘inga pē ‘ikai.

Ha‘u a Nōpele Fusitu‘á ‘o sivi faka‘atita‘i e lipooti: Ko hono fakalea ‘e taha, Ke ha‘u ‘a e Nōpele ‘o fai ‘a e sivi faka‘atitá ka e malōlō ‘a e motu‘a ‘Atita Tau‘atāina ia, neongo ko e motu‘a ‘Atita Tau‘ataina ‘oku ‘i ai ‘ene llaiseni faka‘atitá; ka e tukuange ia ki he ‘eiki Nōpele ke ha‘u mo ‘ene laiseni fakalao ‘o fai ‘a e ‘Atitá, he ‘e tonu ange ia? ‘E lava pē ke tau pehē, na‘e ‘ikai ha maumau lao iiki ia ‘oku ‘ilo‘i ( We have not noted any significant…) ‘i hono faka‘uhinga ‘o e sētesi mei he ‘Atita Tau‘ataina pē na‘á ne ‘ilo‘i hā me‘a iiki ‘oku maumau pē ‘ikai. Kaekehe ‘e toki ma‘u ‘a e aofangatuku mei he ‘Atita Tau‘atāina he na‘e ‘ikai ke ne ‘omai ‘e ia hā me‘a pehē, ke u ‘ilo ki ai pea fai ki ai ha‘aku tali.

Totongi Tukuhau (withhoding tax) ‘i he ngāue ‘ovataimi: Na‘á ku ki‘i fakapikopiko he tipeiti he me‘a ko ‘eni he na‘e totonu ke ‘alu ‘a e nōpele ‘o lau e Lao pē ko hai ‘oku ne to‘o ‘a e tukuhau ta‘ofi.

Ko e ‘Atita Seniale pē ko e feitu‘u na‘a mau ngaue ‘ovataimi ki ai, ‘i he taimi na‘a nau totongi ai kimautolu. Na‘e ‘ikai teu to‘o ‘e au ha tukuhau mei he vahe ‘ovatime ‘a e kaungāue, he ‘oku ‘ikai ha‘aku fatongia pehē ‘o‘oku ‘i he laó, ko e me‘a ia ‘a e ngaahi poate mo e fakafofonga kautaha na‘a nau kole mai kiate kimautolu ke mau ngaue ‘ovataimi ange ke lava ‘enau ngāue. Toe pehē foki ‘e Pōhiva, “Na‘á ku mei pehē atu ko e kaveinga ‘o e ‘ovataimi, ko e ‘isiu lahi ia ‘a e Fale Alea mo honau ngaahi Sea ‘o e Fale Alea mei he kuo hilí, ‘a e me‘a ko e houa ‘e taha tatau mo e ‘aho ‘e taha mo e ta’e totongi tukuhau ta’ofi.

Hala e ma‘u ‘a Samiu Vaipulu: Ko e tu‘utu‘uni ngāue ‘oku lau ki ai ‘a Samiu Vaipulu, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai hā tu‘utu‘uni pehē ia ki he ngāue faka‘atita pea ‘oku fepaki ia mo e Konisitutone ke tau ngāue fakasēvaniti ta‘e totongi ki ha taha. “Manatu‘i ko e kole ngaue ‘ovataimi ko ‘eni, ko e fai pē ia mei he ngaahi poate pē ngaahi pisinisi ‘a e pule‘anga he ‘oku nau fakamatala pa‘anga mavahe kinautolu mei he Pule‘angá; pea na‘e fa‘a hoko ‘enau tōmui ‘o laulau ta‘u, a‘u ‘o ta‘u 5 pē lahi ange.

Pea ko e kole mai ke ‘atita‘i he uike ‘e ua pē tolu koe fakavalevale lahi. Kuo pau ke fai ‘a e ngāue ‘i tu‘a taimi pea kuo pau ke u supavaisa mo siofi ke tonu ‘o ‘oua te u lipooti ‘a e me‘a, ‘ou pehē ‘oku tonu, kae taá ko e ‘oku hala ia, tupu mei he ngāue fakavavevave. Te u kei taliui ‘i hoku lakanga ko e ‘Atita, ki ha hala ‘o e lipooti ‘atita na‘e falala ki ai hā taha ‘o makatu‘unga ai ha‘ane fai tu‘utu‘uni pea iku ‘o mole fakapa‘anga ai; ‘oku ‘ikai kau ai ‘a e kaungāue ia. ‘Oku nau ‘ata kinautolu, ‘osi pē ma‘u ‘enau vahe. Ko e ‘Atita Seniale pē ‘oku fakafalala ki ai ki he‘ene fakamo‘óni, he ko ia ‘a e ‘Atita Polofesinale kuo laisení, ‘o kapau ‘e fekuki ha mole mo ha taha ko ‘ene faitu‘utu‘uni fakafalala he lipooti ‘a e ‘Atita.

‘Ikai ha lao ‘e maumau: ‘I he fakamatala ‘a Pōhivá, ‘oku ‘ikai ha lao ia ‘e maumau ‘i he tukuaki‘i na‘ed fakahoko ki he lipooti ‘atita na‘e fakahokó. Pea ‘oku ‘ikai ko ha Public fund ‘a e seniti ‘oku ma‘u ‘i tu‘a taimi. ‘Oku hoko pē ‘eni, kapau ‘e kole mai ha kautaha fakapule‘anga ke fai, pea kuo pau ke fai ‘a e aleapau ki ai, pea toki kamata ‘a e ngāue.

Ka ‘ikai ke nau tali ‘a e ngaahi fiema‘u ‘oku ‘oatu ko ‘ene ‘osi ia, ‘e ‘ikai fai hā ngāue ia. Na‘e ‘osi fakangofua pē ‘eni ‘e he Kapineti, ‘o hangē pe ko ‘enau fakangofua ‘a e kau Toketā ‘e ni‘ihi, koe‘uhí ko e tokosi‘i ‘a e kau Toketā; pea ko e me‘a tatau na‘e fai ki he ‘Atita Seniale. ‘I he hiki ‘a e ‘Atita Seniale ki he maluamlu ‘o e Fale Alea, na‘e toe fakangofua ‘e he Sea ‘o e Fale Aleá, koe‘uhi, ko e kole n‘‘e toe fai mai pea fakahoko ki he Sea Le‘ole‘o ‘o e ‘aho ko ia he na‘e mama‘o ki Tu‘apule‘anga ‘a e Seá.

Lahi mole taimi tipeiti mei he Fa‘ahi ‘e taha:  Fakatatau ki he lau ‘a Pōhivá, ‘oku fa‘a loloa ‘o fakamole taimi ‘a e talanoa moe tipeití koe‘uhí ‘oku ‘ikai pē fiema‘u ‘a e mahinó ‘e he ni‘ihi pea koe‘uhinga ia na‘á ku tali ai pē ke foki mai ke mau toki fakalelei ‘i he Komiti ke mahino. ‘I he‘ene laú, kapau na‘e paloti‘i te mau mālohi pe mautolu mei he Pule‘anga he ‘oku mau tokolahi. Ka ‘oku sai ke mau foki ‘o toe sio fakalelei ki ai pea tuku ‘a e omi mo e loto ‘oku ikai ‘aonga ki he langafonua ke tau mole taimi ai ‘i loto Fale Alea

Comments

comments

Share.