TŌ FOLOFOLA HUUFI FALE ALEA ‘O TONGA, 28 MĒ 2015 ‘E HE’ENE ‘AFIO, KING TUPOU VI

0

GOVERNMENT OF TONGA
MEDIA RELEASE
(‘Aho 28 ‘o Me, 2015)

‘Eiki Sea, ‘oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi ‘oku ‘āfio ‘i hotau lotolotongá ‘i he’etau to e tu’uta lelei mai ki he ‘aho ko ‘ení. Pea ‘oku ke laumālie lelei pē pea pehē ki he ‘Eiki Palēmiá mo e Hou’eiki ‘o e Kapinetí, kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpelé mo e kau Fakafofonga ‘o e Kakaí.

‘Oku māhino ‘a e ngaahi ngāue mahu’inga ‘oku teuteu ki ai ‘a e Fale Aleá ‘i he ta’u ní ‘o kau ki ai ‘a e tu’unga faka-pa’anga ‘o e fonuá. ‘Oku ‘i ai foki mo e ngaahi taumu’a ‘a e Pule’angá ki he fakahoko ‘o e pule lelei, kaveinga mo e ngāue ke holoki ‘a e tu’unga mo’ui ‘oku masivesivá pea ke tokangaekina ‘a e sekitoa faka-sōsialé ‘o tautēfito ki he mo’ui lelei ‘a e kakai ‘o e fonuá pea mo e fakalakalaka ‘o e akó mo e ‘ilo faka-tekinolosiá.

‘Oku mahu’inga foki ke to e lelei ange ‘a e founga mateuteu ‘a e fonuá ki he ngaahi fakatāmaki fakaenātulá mo e ngaahi pole ‘o e fēliuliuaki ‘o e ‘eá pea pehē ki hono faka’ai’ai e ngāue’aki ‘o e ngaahi ma’u’anga ivi ‘oku tu’uloá.

‘Oku māhino ‘oku ‘i ai ‘a e mo e ngaahi ngāue lalahi ‘e fiema’u ke fakahoko ke fakalaka ange ‘a e founga fēfononga’akí pea mo e fētu’utakí pea pehē ki he teuteu ‘a e fonuá ki he sipoti ‘a e Pasifikí ‘i he 2019.

‘Eiki Sea ‘oku to e mahu’inga ange ke hoko atu hono tokangaekina ‘e he Pule’angá ‘a e ngaahi sekitoa mahu’inga ki he kakai ‘o e fonuá ‘o tautēfito ki he ngōué, toutai mo e takimamatá.

Ko ia ‘oku ‘i ai ‘a e fakamālō ki he ngaahi tokoni ‘oku fakahoko mai ke langa hake ‘a e fonuá mei he ngaahi Pule’anga mulí kau ki ai ‘a e Pule’anga ‘Aositelēliá, Nu’usilá, Lēpapulika ‘o e Kakai ‘o Siainá mo e Pule’anga ‘o Siapaní pea pehē foki ki he ngaahi kautaha fakatu’apule’anga ‘o hangē ko e ‘Iunioni ‘o ‘Iulopé mo e Pangikē ‘o Māmani.

‘Oku tau teuteu atu ki he katoanga ‘o e Hilifaki Kalauní pea ‘oku ‘i ai ‘a e fakamālō ki he ngaahi ngāue kotoa kuo fakahoko ‘e he Pule’angá mo e fonuá.

‘Oku ou ‘ofa atu kiate kimoutolu hono kotoa mo e talamōnū ki he fakataha alea ‘o e ta’u ní.
(‘Aho 28 ‘o Me, 2015)
“TŌ FOLOFOLA HUUFI FALE ALEA ‘O TONGA, 28 MĒ 2015 ‘E HE’ENE ‘AFIO, KING TUPOU VI.”
‘Eiki Sea, ‘oku ou tuku ‘a e fakafeta’i ki he ‘Otua Mafimafi ‘oku ‘āfio ‘i hotau lotolotongá ‘i he’etau to e tu’uta lelei mai ki he ‘aho ko ‘ení. Pea ‘oku ke laumālie lelei pē pea pehē ki he ‘Eiki Palēmiá mo e Hou’eiki ‘o e Kapinetí, kau Fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nōpelé mo e kau Fakafofonga ‘o e Kakaí.

‘Oku māhino ‘a e ngaahi ngāue mahu’inga ‘oku teuteu ki ai ‘a e Fale Aleá ‘i he ta’u ní ‘o kau ki ai ‘a e tu’unga faka-pa’anga ‘o e fonuá. ‘Oku ‘i ai foki mo e ngaahi taumu’a ‘a e Pule’angá ki he fakahoko ‘o e pule lelei, kaveinga mo e ngāue ke holoki ‘a e tu’unga mo’ui ‘oku masivesivá pea ke tokangaekina ‘a e sekitoa faka-sōsialé ‘o tautēfito ki he mo’ui lelei ‘a e kakai ‘o e fonuá pea mo e fakalakalaka ‘o e akó mo e ‘ilo faka-tekinolosiá.

‘Oku mahu’inga foki ke to e lelei ange ‘a e founga mateuteu ‘a e fonuá ki he ngaahi fakatāmaki fakaenātulá mo e ngaahi pole ‘o e fēliuliuaki ‘o e ‘eá pea pehē ki hono faka’ai’ai e ngāue’aki ‘o e ngaahi ma’u’anga ivi ‘oku tu’uloá.

‘Oku māhino ‘oku ‘i ai ‘a e mo e ngaahi ngāue lalahi ‘e fiema’u ke fakahoko ke fakalaka ange ‘a e founga fēfononga’akí pea mo e fētu’utakí pea pehē ki he teuteu ‘a e fonuá ki he sipoti ‘a e Pasifikí ‘i he 2019.

‘Eiki Sea ‘oku to e mahu’inga ange ke hoko atu hono tokangaekina ‘e he Pule’angá ‘a e ngaahi sekitoa mahu’inga ki he kakai ‘o e fonuá ‘o tautēfito ki he ngōué, toutai mo e takimamatá.

Ko ia ‘oku ‘i ai ‘a e fakamālō ki he ngaahi tokoni ‘oku fakahoko mai ke langa hake ‘a e fonuá mei he ngaahi Pule’anga mulí kau ki ai ‘a e Pule’anga ‘Aositelēliá, Nu’usilá, Lēpapulika ‘o e Kakai ‘o Siainá mo e Pule’anga ‘o Siapaní pea pehē foki ki he ngaahi kautaha fakatu’apule’anga ‘o hangē ko e ‘Iunioni ‘o ‘Iulopé mo e Pangikē ‘o Māmani.

‘Oku tau teuteu atu ki he katoanga ‘o e Hilifaki Kalauní pea ‘oku ‘i ai ‘a e fakamālō ki he ngaahi ngāue kotoa kuo fakahoko ‘e he Pule’angá mo e fonuá.

‘Oku ou ‘ofa atu kiate kimoutolu hono kotoa mo e talamōnū ki he fakataha alea ‘o e ta’u ní.

Comments

comments

Share.