‘Uhinga ‘oku ‘ikai ke u poupou ai ki he CEDAW: Mateni Tapueluelu

0

TOHI ‘AE FAKAFOFONGA FALEALEA TONGATAPU 4 – MATENI TAPUELUELU ‘IHE KELE’A:

Te u fakatulou mo e kakai e fonua ka u to’o ‘a e faingamalie ko eni ke u taliui ai kiate kimoutolu ki he ‘uhinga ‘oku ‘ikai ke u poupou ai ki he CEDAW pe ko e Konivesio ke Ta’ofi ‘a e Kotoa e Ngaahi Fakafaikehekehe ki he Kakai Fefine.

Ko e Konivesio eni ‘a e kakai fefine ‘o fakataumu’a ke fakatau’ataina’i kinautolu mei he ngaahi ha’aha’a ‘o e pule kovi ‘a tangata. Pea ‘oku ‘iai ‘a e ‘uhinga. ‘Oku ‘iai e ngaahi fonua ‘oku tu’utu’uni’i pee kohai ‘e mali mo e kakai fefine. ‘Oku ‘iai e ngaahi fonua ‘oku tapu ia ai ke nau faka’uli ha me’alele. ‘Oku ‘iai e ngaahi fonua ‘oku tuku nautolu he ‘aa puaka ‘o kapau ‘e ma’u nautolu he ‘etisi. Pea ‘oku ‘iai e ngaahi fonua ‘oku fakatau e fanau fefine ta’u 13 ki he pa’umutu.

Ko e konga matu’aki si’isi’i pee eni ‘o e ngaahi ha’aha’a pea ‘oku te’eki ke u lave ki hono paa’usi’i fakasaikolosia kinautolu, na’e tupu ai ‘a e feinga e kakai fefine ke nau vete fakakolope ‘a e ngaahi fakapona ko ia ‘o fakafou ‘i he UN pe Pule’anga Fakatahataha kae lava ke fatu lao honau ngaahi fonua takitaha ‘o vete honau popula mo hono nau ngaohi kovia. Ko e meimei peseti ‘e 95% ‘o e CEDAW te u pehee ko e ngaahi kupu matu’aki funga ni mo’oni. Ka…

Maumau e ‘Elili mo e Loka

Me’apango pee ‘oku ‘iai e ngaahi kupu ‘oku hanga ‘e he ngaahi fakalea ‘o e ’u kupu ko ia ‘o fakaava ‘a e matapaa ke heva atu ‘a e tau’ataina ‘oku kumi ‘e fefine ki he fa’iteliha mo e maumau fakamolale. Hangee ko eni.

‘I he ‘atikolo pe kupu 16 ‘o e Konivesio ‘oku ha ai kuo pau ke fatu lao ‘a e ngaahi pule’anga memipa ke fakapapau’i ‘oku to’o ‘a e ngaahi fakafaikehekehe kotoa ki he kakai fefine ‘i he mali, nofo famili pea ke tatau hono ngaahi faingamalie mo e tangata.

Ko e kupu ko u tokanga ki ai ko e 16 (b) ‘aia ‘oku pehe hono fakapalangi.

Article 16

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:

(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;

‘Oku ‘uhinga eni ke ma’u ‘e he kakai fefine ‘a e totonu tatau mo e kakai tangata ke nau fili tau’ataina honau hoa mali (spouse) pea ke nau mali pee ‘i he ‘enau fili tau’ataina mo kakato ki ai.

Fo’i kupu faka’ofo’ofa eni he ‘oku ta’ofi ai ‘a e fakamalohia e kakai fefine ke nau mali mo ha taha ‘oku tuhu’i atu ke nau mali mo ia.

Ka ko e me’a ko u tokanga ki ai ko e pehee ke nau tau’ataina ke fili honau hoa mali (spouse). Ko e lea spouse ‘oku ‘uhinga ia ki he partner pe hoa. ‘Oku ‘ikai ke pehee mai ia kenau tau’ataina ke nau fili honau husband pee husepaniti – ke mahino ko e hoa tangata!

Ko e me’a ‘oku malie he ‘oku toki haa ‘a e lea husepaniti ia ‘i he kupu si’i (g) ‘o e kupu 16 tatau ‘i lalo hifo pee he kupu si’i (b) ne tau lave ki ai ‘i ‘olunga, ‘aia ‘oku fakalea ‘o pehee,

(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;

Ko ‘eku fehu’i pe ko e haa na’e ’ikai ke ngaue ‘aki ai ‘a e lea husepaniti ‘i ‘olunga he kupu si’i (b) he taimi ‘oku ‘ai ai ke fili ‘e he kakai fefine honau mali? Kae ngaue’aki ia ‘a e fo’i lea ‘uhinga faalahi ko e spouse?

‘Aia ko hono fakaava fakapoto ia ‘o e matapaa ‘aki hono pehee mai ke nau fili honau hoa mali! Kae ‘ikai ke pehee mai honau hoa husepaniti!

Ko hono Fakatu’utamaki

‘Oku ‘iai ha fo’i peau ‘oku hake fakakolope holo ‘oku ui ko e humanism pe ko e faka’uhinga mo e to’onga ‘a e tangata (human) ‘o ‘ikai kau ai ha fakalavelave ki ha ‘Otua (deity). Ko e faka’uhinga ko eni ‘oku ne fakakakato pee ‘e ia ‘a e ngaahi fiema’u ‘a e tangata pee. ‘Aia kuo iku ai ‘o mali e tangata mo e tangata, fefine mo e fefine pea faka’ataa mo e fakatootama.

Ko e fo’i peau ko eni ‘oku ne taa’i ‘a ‘Iulope – pea ‘e a’u mai ki Tonga ni. Ka a’u mai kuo tau faka’ataa ‘a e CEDAW ‘e hanga ‘e kau fefine nofo fefine ‘o hopo’i ‘a e fo’i matapaa ko eni ke faka’ataa fakalao ‘i he lao fakafonua. He ‘oku ‘uhinga pee ‘a e spouse ia ki he mali pe hoa – ‘ikai ke pau ia ko ha tangata.

‘Oku hangee eni ha fo’i hidden escape door pe matapaa ke fai ai ha hola fakapulipuli ‘a mui ‘aia ‘e toki ‘ilo pee ia hano ‘eke’i fakalao pau.

Te u ‘oatu ha fakataataa. ‘I hono talaki ko ia ‘a e Konisitutone ‘o Tonga ‘i he 1875 ‘oku haa ai ‘a e kupu ko eni ki he tau’ataina ki he lotu.

“5. ‘Oku ngofua mo ‘ataa ki he kakai kotoa pe ke fai ‘enau lotu mo tauhi ‘a e ‘Otua ‘o hangee ‘oku nau loto ki ai pea ‘o hangee ‘oku tala ‘e honau konisenisi pea ke fa’a fakataha ke fai ‘enau lotu ‘i he ngaahi potu ‘oku nau tu’utu’uni ki ai. Ka ‘e ‘ikai ngofua ke me’a ngaue’aki ‘a e tau’ataina ni ke fai ‘a e ngaahi me’a ‘oku kovi mo fakalielia pea lau ko e lotu ‘a e ngaahi me’a ‘oku ‘ikai hoa mo e lao mo e melino ‘a e fonua.”

Mahalo pee na’e te’eki ke haa ‘asinisini he taimi ko ia ‘e a’u mai ki he 2000 kuo hake ‘a e lotu Mosilemi he kolope pea ‘e tukuaki’i lahi e lotu ko ia ki he tautoitoi fakamamani lahi mo e fakapoo lahi ‘o fakatonuhia’i ‘aki ‘a e lotu.

Na’e teu ke langa ‘a e falelotu Mosilemi he fonua ni pea na’e ‘oatu ha fale’i mei he ongo va’a fakamalu’i ‘a e fonua ke ta’ofi ‘i he ‘uhinga fakamalu’i (security). Ka ko e taimi ‘oku kumi hake ai ‘a e Konisitutone ‘oku ava e matapaa ia ai he kupu 5 he ‘oku ‘ikai ko e lotu Mosilemi kotoa pee ‘oku nau poupoua ‘a e tautoitoi.

Ko e me’a ko ia ‘oku fai ki ai e fakalika, na’e toka he mokoi ‘a e ‘Uluaki Faa ke tau’ataina ‘a e Tonga ki he ‘ene lotu Kalisitiane – ka na’e ‘ikai ke tohi’i pehe’i ia. He ko e lotu ia na’e lau ‘e he ‘Uluaki Faa ko e lotuu ‘a e lotu Kalisitiane. Na’e te’eki ha lotu kehe ia he fonua he taimi ko ia. Ko e lotu pee ‘a e lotu Kalisitiane. Pea tohi’i ia ai ke tau’ataina ‘a e Tonga ki he’ene lotu – ‘o ava ia ai ki he ngaahi lotu ‘oku tukuaki’i ki he ngaahi to’onga fakaehaua pea mo tu’u malele ngofua ki he taamate ‘i he hingoa e lotu.

Kapau na’e loka songo ‘a e matapaa ‘o pehee ke tau’ataina ‘a e Tonga ki he ‘ene lotu Kalisitiane – na’e malu mo’oni.

‘Oku pehee ‘a e fo’i matapaa ‘oku fakaava fakapoto ‘i he CEDAW ‘o ui ke tau’ataina ‘a e fefine ke ne fili hono spouse – pe hoa. Ko e spouse ‘oku ‘uhinga pee ia ki he hoa mali. ‘Oku ‘ikai ke ne tala fakapapau mai ‘e ia pe ko e uaifi pe husepaniti.

Lolotonga ‘ene tu’u fakaava ko ia, ‘oku ‘osi mahino ‘i he Konivesio ko eni ko e fefine ia te ne fai ‘a e fili mali he ko e Konivesio eni ‘a e kakai fefine. Ko e ha leva na’e ‘ikai ai ke ‘ai ke mahino te ne fili hono husepaniti – ke mahino ko e tangata te ne fili.

Hangee pe ko hono vakili hake ‘etau Konisitutone ‘o ‘ilo ha mataavaivai ‘i hono talaki ‘i he 1875, ‘e pehee tofu pee hano vakili hake ‘e he to’u tangata ‘i he kaha’u pe kohai na’a ne faka’ataa ‘a e CEDAW ‘o ava ai ‘a e matapaa ke toki fao’i ‘e he kaha’u pea mali ai ‘a e fefine mo e fefine. ‘E toki fakatotolo fakafoki mai ia ‘o ma’u ki he fuofua pule’anga ‘o e kakai ‘i he 2015!

Ko e ‘uhinga ia ‘eku fakahaa atu, “Maumau e ‘elili mo e loka.”

Fefe fakatotama?

Hange tofu pee ko ia ko e faka’uhinga ‘i ‘olunga ki he mali ‘a fefine mo fefine, ‘oku ‘ikai ke fakalea’i tonu pehe mai ia. Ke ‘ata ke mali ‘a fefine mo fefine pea ‘ataa ke fakatotama. Ka ‘oku fa’o loto ia ‘i he kakano ‘o e ngaahi lea ke toki faka’uhinga’i. Pea toki mo’oni ai ‘a e lea, “The devil hides in the details.” ‘Oku toi ‘a e fili ‘i he fakaikiiki.

‘Oku ha ‘a e lave ki he kaveinga ni ‘i he kupu 12 ‘o e Konivesio ‘o pehee.

Article 12

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.

Fakatokanga’i ‘a e konga fakamuimui ‘oku pehee ai ke faka’ataa ‘e he pule’anga ‘a e kakai fefine ki he ngaahi sevesi fakamo’ui lelei pea kau ai ‘a e palani fakafamili pe family planning.

Ko hono faka’uhinga’i ko ia ‘o e family planning ‘oku pehe ni.

A program to regulate the number and spacing of children in a family through the practice of contraception or other methods of birth control.

Ko e faka’uhinga ia ‘a e American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2011 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.

‘Aia ‘oku ‘uhinga ia ki he ngaahi polokalama ke ne pule’i ‘a e tokolahi mo e fakavahavaha e fanau ‘i ha famili ‘o fakafou ‘i he founga ta’efakanatula (contraception) pe ko ha ngaahi founga kehe ‘o e pule’i e fakafanau.

Mou tokanga’i hono tuku fakaava mai ‘a e matapaa ke toki teke’i ai ‘a e faka’uhinga he ‘oku kau ‘a e fakatootama ‘i he fakavaha fanau! Kapau foki ‘e pehee mai ia ke kau ai ‘a e fakatotama ‘e fakafepaki’i lahi ia. Ka ‘oku fufuu’i ia ‘i he fu’u fo’i lea kapa mo kapui ko e family planning.

‘Oku pulia ‘a e kinoha’a ‘oku toitoi mei he kaha’u ko e te’eki ke mataatonu ‘a e Tonga ‘i he tutu’u e fanau pepee ‘o laku he veve! ‘Oku lau mano e fanau pehe ni ‘oku tamate’i ‘i ‘Amelika pea laku kongokonga.

Ko e taimi ‘oku fakalea’i fakatonga ai e ngaahi ‘atikolo ‘o e CEDAW ‘oku ‘ikai ke toe fu’u ongo mahino ia. ‘Oku mahino ange pee hono lau fakapilitania he ‘oku ofi ange ia ki he uho ‘o e ‘uhinga. Ko e lea family planning ko e lea muli ia. Pea ko e aka hono kamata’anga mo e anga hono natula ‘e ‘ilo pee ia ‘i muli. Ko e Va’a Family Planning ko ia ‘a Tonga, ko e ki’i va’a fale’i pee ia ‘i he faka’uhinga ‘a Tonga. Ko e taimi ‘e ha’i ai tautolu ‘e ha Konivesio fakavaha’apule’anga ‘e fao’i ‘a e ‘uhinga ‘o e Family Planning ki he tuukunga totonu.

Kulukia Fakamolale

‘Oku lahi e ngaahi sekitoa hotau sosaieti ‘o kau ai ‘a e politikale, ‘ekonomika, sosiale – pea ‘oku kau ai mo e sekitoa lotu pe fakamolale.

Ko e langa ngaue ‘o e ‘aho ni, ‘oku feinga ‘a e fa’ahinga e tangata ke fakapapau’i ‘oku tau ngaue’aki e koloa e ‘aho ni pea toe ha konga ki he kaha’u telia e to’utangata e kaha’u, kae ‘oua ‘e ‘auha pee ia ‘i he ‘etau keina he ‘aho ni. Ko e founga langa fakalakalaka eni ‘oku ui ko e sustainable development.

‘Oku tau tokanga ke tau paasi ki he to’u tangata he kaha’u ha kaha’u ‘oku ‘iai ha toenga koloa fakanatula ke nau mo’ui ai. Pea paasi atu ha sekitoa politikale, ‘ekonomika mo sosiale te nau malu mo tu’uloa ai. Pea ‘oku hilioo ai ‘a e fiema’u ke fakapapau’i ‘oku tau paasi atu ha sekitoa molale ‘oku malu hono fa’unga.

Kapau te tau paasi atu ha fa’unga fakamolale ‘oku ‘osi avaava pea tu’ulaveangofua, ‘oua ‘aupito na’a ma’olunga ‘etau ‘amanaki ki ha sosaieti ‘e tu’uloa.

‘Aho ni ‘oku polepole’aki ‘e he pule’anga lolotonga ‘ene taumu’a ngaue ‘aki ‘a e “Pule Lelei”. ‘I he ‘elito ‘o e visone ko eni ko e faitotonu ki he lelei fakalukufua. Pea ‘i he fauniteni ‘o e visone ko ia ‘oku tu’u fakamakatu’u ai ‘a e molale. ‘Oku fepakipaki kovi leva – pea te u pehee pee ‘oku haa falesi – ke tau talanoa he “Pule Lelei” ka tau faka’ataa ‘a e matapaa ke uesia lahi ai ‘a e molale ‘i he kaha’u (moral corruption).

‘Oku ‘ikai ke maliuliu e natua hotau ‘Otua

Fakamolemolea ‘a e angahala ko au kau lave atu pee ki he’eku ma’u. ‘Oku ‘ikai ke maaliuliu ‘a e ‘Otua ‘oku tau tauhi ki ai. Ko ia pee ‘i he ‘aneafi, ko ia ai pee he ‘aho ni pea ko ia ai pee ‘a pongipongi. Pea kapau na’e vela ‘a Sotoma mo Komola ‘i he mali ‘a e fa’ahinga tatau (same sex marriage) ko u tui ‘e ‘ikai pee ke toe kehe ia he ‘aho ni. Ko e ha’aha’a ‘o e faka’otua mate, ‘e mahua mai ki mamani kapau te tau fili he hala ko ia.

‘I he’ene pehee, ko e me’a ‘oku kaunga ki he molale, ‘oku ‘ikai lava ia ke paloti’i fakatemokalati! Moral issues cannot be voted democratically.

Fefe ngaahi kupu ‘oku tuku fakatafa’aki?

‘Oku ‘ikai ke mahino ia ki au ko fee kotoa e ngaahi kupu ‘o e Konivesio ‘oku tuku fakatafa’aki ‘e he pule’anga, ka ‘oku ‘iai ‘a e me’a ‘oku mahino kiate au. Na’a ku kau atu ki he fakataha ‘a e Ngaahi Totonu ‘a e Tangata na’e fakahoko ‘i Nadi Fisi ‘i Fepueli ta’u ni – ‘o kau ai ‘a e CEDAW.

Na’e mahino mei ai ko ‘ene fakamo’oni pee ha founa ‘o tali kakato ha Konivesio ‘a e Pule’anga Fakatahataha ‘aia ‘oku tau memipa ai, ‘oku pau leva ke lipooti fakata’u 4 ‘a e pule’anga ko ia ki he UN. ‘Oku ui ia ko e Periodic Review.

Pea ‘e hanga ‘e he ngaahi fonua kehe ‘o teke pee teke pee ‘a e ngaahi fonua ‘oku te’eki ke nau tali kakato ‘a e Konivesio ke nau tali kakato.

‘Oku toe faka’ataa ‘i he ‘atikolo 29 ‘o e Konivesio kapau ‘e ‘iai ha faka’uhinga’i ‘o e Konivesio pe ko hano fakahoko (application) ‘o e Konivesio, ‘e kehekehe ai ha ongo fonua, te na ‘apalai leva ki ha fakatonutonu hange ha hopo fakaloto’i Kovinesio pee, pea ka hili ha mahina ‘e 6 ‘oku ‘ikai ola pea ‘e lava ha pule’anga ‘e taha ‘o ‘apalai ki he Fakamaau’anga Fakavaha’apule’anga ke fai ha hopo!

Sai tau pehee kuo tali kakato ‘e Nu’usila ia ‘a e CEDAW. Pea tau tali fakakonga ‘e tautolu ‘o ‘ikai tali e mali ‘a e fefine mo e fefine. Tau pehee kuo puna mai ha ongo fefine mali mei Nu’usila pe ko ha fonua pee kuo nau tali kakato ke mali ‘a e fefine mo e fefine ki Tonga ni ka na’a na ‘osi mali fakalao naua he fonua ko ia. Tau pehee kuo na fie nofo pe ngaue ‘i Tonga pea ‘ikai tali ia he lao ‘e na mali na’e fai fakalao hona fonua ne nau tali kakato ‘a e CEDAW. Te na lava naua ‘o launga ki hona fonua ke launga’i ‘a Tonga ni ‘oku tau tali fakakonga ‘a e CEDAW.

‘I he kuonga ni ‘oku fe‘unu’aki ‘a e kakai ‘i mamani pea kuo hoko e muli ko e Tonga mo ma’u paasipooti Tonga.

‘Oku ‘ikai ai totonu ke tau matavalea kae kamata hono toli atu ‘a e kalauni ‘etau molale. Me’apango ko e ‘ikai lava e kau mate ‘o foki honau laumalie ki honau sino ‘aunga ka nau toe ‘asi mai ‘o tala mai ‘a e me’a ‘oku tali mai he tafa’aki ‘e taha. Ka ne lava ia, pehee te tau fai e lea ‘iloa:

“He’ilo moutolu, ka ko au te u tauhi ki he Fale ‘o Sihova.”

‘E ngutuhua ange ke tau masiva faka’ekonomika ‘i ha’atau masiva fakamolale.

Fefe ngaahi fonua ‘oku ‘ikai kenau tali ‘a e CEDAW ka

‘oku hoko pee fakasotoma mo e fakatootama ai? Mo e pehe ‘oku lolotonga hoko ni pe fakasotoma mo e fakatotama ‘i Tonga ni?

Ko e me’a kehe ‘a e hinga fakataautaha ‘a e fa’ahinga e tangata, ko e me’a kehe ‘a e ala atu e kau taki fakafonua ke fakaava e matapaa ke fakalao’i ‘i he kaha’u.

Ko e ala atu pee kau taki fakafonua ‘o fakaava pehe’i e matapaa ke too ai e kakai, ‘oku kovi ange ‘enau faihala he founga ko ia.

Ko e tali ia na’a ne ‘oange ki a Pailato. ‘Oku angahala lahi ange ‘a ia na’a ne ‘omai au ki a koe.

Fakapolitikale’i nai ‘a e Fakafepaki ki he CEDAW?

‘Oku mahino kiate au ‘oku ‘iai e ni’ihi ‘oku nau fakafepaki’i ‘a e CEDAW ‘i he ‘uhinga fakapolitikale pea ‘i he laumalie ‘oku ‘ikai lelei. ‘Oku toe mahino kiate au ‘oku ‘iai e ngaahi nima malohi ‘oku nau fakafepaki ke pukepuke hanau lelei. ‘Oku mahino kiate au ‘e lava ha siasi ‘o fakafepaki’i ‘a e CEDAW koe’uhi ko e fo’i fa’unga tonu e siasi ko ia. Pea ‘oku mahino kiate au ‘oku ‘iai e ni’ihi ‘oku nau fakafepaki ko e muimuinoa pee he tala fakataki lotu ‘oku fai kiate kinautolu.

Ka kiate au, ‘oku ou fili ke ‘oua te u poupou ki he CEDAW ‘i he ‘ilo’ilo pau (conscious decision) mo e makatu’unga fakamolale. ‘Oku ‘ikai ke u poupou ke fakaava ‘a e matapaa ‘e fakahehema ai ‘a e to’utangata ‘o e kaha’u ki he faka’otua mate.

The way forward

Koe’uhi ko e ngaahi fungani ‘i he ngaahi kupu kehe ‘o e CEDAW, ‘oku ‘ikai taau ai ke tau pii’i fakataha pee ‘a e vai ‘uli mo e pepee ki tu’a.

Ko ia ai ko e taha ‘o e halafononga te tau lava ‘o fou ai ki he kaha’u ‘oku ou fokotu’u atu ke:

1. ‘Oua mu’a te tau tali ‘a e CEDAW.

2. Faka’ilonga’i ‘a e ngaahi kupu ‘oku fepaki mo e molale ‘o tuku fakatafa’aki ia.

3. Fakahoko ha ako fakafonua ke mahino ki he kakai.

4. To’o mai leva ‘a e ngaahi kupu kehe ‘e tokoni ki hono fakaivia e kakai fefine ‘o fatu ha lao fakalotofonua ke ne fakamanava’i ia ke malu ai si’otau kakai fefine.

Kapau he ‘ikai ke tali eni ‘e he tafa’aki ‘oku nau fakafepaki’i ‘a e CEDAW ‘e ta’e’uhinga leva ‘a hono lau mai ‘a e ngaahi kupu pee ko ee ‘oku ‘ikai ke sai – he ‘e iku pii’i kotoa ‘a e vai ‘uli mo e pepee ki tu’a.

Pea kapau ‘e vili pee ‘a e ni’ihi ‘oku nau poupou ki he CEDAW ke tau tali ‘a e Konivesio CEDAW kae toki fatu ai ha lao, taa ko e ‘uhinga totonu ‘o e feinga ki he CEDAW ia ko e pa’anga ‘e ‘omai ‘i he’etau tali ‘a e CEDAW. He tau mai aa ‘e ‘iai ha pa’anga pehee ia ‘e ma’u he taimi te tau fatu lao fakalotofonua ai ‘a e me’a tatau ta’etali ‘a e CEDAW.

Mole ke mama’o ha feinga ke fakasi’ia ha mamahi ha kakai fefine. Pea ‘oku ‘iai ‘a e fakamalo ki he ngaahi sekitoa ‘oku nau tokangaekina e kakai fefine mo honau faingataa’ia. ‘Oku tau kumia ha founga ‘e lava ai ke solova hotau palopalema kae taimi tatau ‘oua ‘e ‘oange ha faingamalie ki a Lusefaa ke heka mai ia he vaka fakalao ko ia ke lava ai ‘e he pule’anga ‘o fakamalohia fakalao ‘ene founga ‘i he kaha’u ‘o tatau ai pee pe ko e ha hono fuoloa.

Faka’osi

Na’e ongo na pee ‘e tali ‘e he pule’anga ‘a e CEDAW pea ui e fakataha ‘a e Paati Temokalati ‘Otu Motu Anga’ofa. Na’a ku kole fakamaatoato ai ke fakafoki ‘a e CEDAW ke fai ha talanoa ki ai ‘a e fonua he ‘oku ‘ikai ke mahino ia kiate kinautolu.

Na’e a’u ‘a e fakakikihi he fakataha fakapaati ko eni ‘o tau ‘aki hiki e le’o. Ka na’e ‘ikai ke tali ‘eku kole. Ko e ta’u eni ‘e 14 ‘eku hoko ko e ‘Etita he nusipepa kehekehe ‘e 3, na’e te’eki ke mahino kia au ia ‘a e CEDAW. Pea ‘e fefee ‘alaa ai ‘a e kakai?

Ko ‘ene toki laka mai pee ‘a e kakai ki Fale Alea, ‘o tatau ai pee pe ko e toko fiha, pea toki a’u e fekau ke fakakaukaua fakalukufua ‘a e Konivesio te ne kapa mo kapui ‘a e fonua.

‘I he’ene pehee ko u kole ai ki he pule’anga ‘i he loto faka’apa’apa mo’oni ki he Minisita e Ngaahi Me’a Fakalotofonua. Fakamolemole mu’a ‘oua te mou ‘itengia homou motu’a ni, ka mou holomui mu’a mei he kaveinga ni. Fakatauange ke ‘oua ‘e lau eni ko ha ulungia ka ko e faka’ilonga ‘a e ma’olunga ‘etau fengaue’aki mo e kakai – kakai ko ia ‘oku tau taku ko honau pule’anga eni ‘oku tau fakalele.

‘I he uike kaha’u te u ‘oatu ai e konga ‘a e ngaahi lipooti mei he Komiti CEDAW pea ‘e mahino mei ai ‘oku nau teke ke faka’ataa ‘a e fakatotama mo e pa’umutu he ngaahi fonua memipa.

‘Oku ou kole fakamolemole atu ki ha kakai ‘oku ou fakafofonga’i ‘oku ‘ikai ke tau tui tatau he kaveinga ni. Ko ‘eni ‘a e leleitaha ‘oku ou fili ki ai ‘i he faka’apa’apa ki he’ene fekau ‘oku tau toutou lea ‘aki ‘i he’ene lotu.

“Ke hoko mai ho pule’anga

“Ke fai ho finangalo ‘i mamani

“Hange pe ko ia ‘i Hevani…”

‘I he loto faka’apa’apa mo’oni

Mateni Tapueluelu

Fakafofonga Tongatapu 4

Comments

comments

Share.