Fakatau me’alele $7 mano e Poate Taulanga?

0

Na‘e tuku atu ‘i he uike kuo ‘osí ha fakamatala fekau‘aki mo ha kautaha Sri Lanka ko e Aitken Spence Shipping Limited na‘a nau ‘i Tongá ni ‘o fai hā alea mo e kau ma‘olunga pea mo e ni‘ihi mei he pule‘angá fekau‘aki mo fakahifo mo e fakaheka ‘o e ngaahi uta ‘i he Uafu Kuini Saloté (International). Kaekehe ‘i he fakamatala kuo ma‘u ‘e he Kele‘á ‘oku ‘amanaki ke a‘umai ha me‘alele pa‘anga ‘e $ 7 mano ‘a e Poate Taulangá. ‘Oku fiema‘u ‘a e me‘alele ke mamafa hono mahu‘inga kae lava ai ‘a e ngāué pe ‘oku ‘iai ha ‘uhinga kehe ke hamolemole pē ‘a e fuafatongia ai?tau toki lave ki ai amui ‘i he ongoongó ni.

Felave‘i mo e kauataha Aitken, ne fakahā ‘e he ma‘unga fakamatala ‘a e Kele‘á ne ‘i heni ‘a e ni‘ihi ko ení ke nau tongia ‘a e fatongia ‘o e fakahifo mo e fakaheká pē ko ‘enau ma‘u ‘a e fo‘i ngāue ko ení ‘a ia ne ui kimu‘a atu ko e Port Services ka na‘e ‘ikai ke toe ngāue ‘i he 2004. Pehē ‘i he fakamatala ‘oku ma‘u ‘e he Kele‘á ‘oku ‘iai ‘a e teke malohi mei he Poaté Taulangá koe‘uhí ‘oku ‘iai ‘a e fakatu‘otu‘a ‘e fua ‘e he kautaha fo‘ou ko eni ‘a hono fakalelei‘i ‘o e uafú pea ‘e hao ai ‘a e pa‘anga ‘a e Poate Taulangá.

Ko e hā ‘a e mo‘oni ‘o e fakamatalá ko ení ne ‘ikai ke ma‘u ha faingamalie mei he Poaté ke fai ha lave ki ai.

‘E toe leleiange fakahoko fatongia ki he fakaheka mo e fakahifó-Hon Poasi Tei

Kaekehe na‘e fakahā mei he Minisitā Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule‘angá, Hon Poasi Tei, ne ‘ikai ke ‘i heni ‘a e Aitken ke fakatau ‘a e uafú ka ko e vakai‘i pē.

‘I he‘ene me‘á na‘a ne pehē ai-

‘Oku ‘ikai ko ha fakatau ‘o e uafu, pea ‘oku ‘ikai ha palani peheé ‘a e Pule‘angá.Ko e kautaha ko ‘ení ko e Aitken Spence Maritime Ltd mei Sri Lanka, ‘a ia ‘oku ‘omai kinautolu ke nau fai e vakai‘i (study) pē fakatotolo ki he ngaahi founga ‘e lava ‘o fakalelei‘i‘aki ‘a e ngāue ki he fakahifo mo fakaheka uta ‘i he uafú. Ko e kautaha foki ‘eni ‘oku nau fai e ngāue tatau ‘i he uafu ‘i Suva, Fisií.

‘I he mahino ‘oku ‘i ai e tupu 2.5% ‘i he ‘Ekonomiká, ‘oku mahino ‘e faka‘a‘au ke lahi ange ‘o meimei liunga ua ‘a e koloa humaí mo e koloa hū atú ‘i he kaha‘ú. ‘Oku mahu‘inga leva ke siofi ke leleiange mo e vaveange e ngāue ki hono tokanga‘i, fakahifo mo fakaheka ‘o e ngaahi utá, ‘a ia tene lava ke holoki e fakamole ki he kau Hú-koloa maí (Importers) mo e kau Hū-koloa atú (Exporters), pea ‘e ma‘ama‘a ange ai e koloa hūmaí ki he kakai ‘o e fonuá, pea pehē ki he koloa hū atu ki tu‘apule‘angá.

‘E leleiange ai e ngāué (efficiency), ka ‘e holo leva ‘a e fakamole ki hono fakahokoó, pea mahino ‘e lahi ange ai e seniti ‘e ala ma‘u ‘e he Pule‘angá koe ‘inasi (dividend) mei he Poate Taulangá. ‘I he lele-lōlōá, ‘e manakoa ange leva ‘a e taulanga ‘o Tongá koe‘uhí ko e ma‘ama‘aange ‘a e ngaahi ngāue fakahifo/fakaheká pea ‘e malava ke lahiange e ngaahi vaka uta koloa mo e koloa ‘e tau mai ki Tonga nií, pea ko e tokoni lahi ‘eni ki he ekonomika ‘o e fonuá.
‘I hono fakahoko ‘o e fakatotolo ni, ‘oku fai ai pē e sio peé ‘e lelei ange ke tuku e ngāue ki ha kautaha makehe (‘a ia ‘e fou he tu‘uaki mo e fe‘au‘auhi ki ai), pe ‘e fatu ha va‘a makehe (subsidiary) ‘o e poaté kene fakalele ‘eni kae fakangāue‘i ai e kaungāue ‘oku nau lolotonga fakahoko e ngāué ni ‘i uafú.

‘Oku te‘eki ke kakato e ngāueé ni he taimi ni, ka ‘e fakahaá ke mea‘i ‘e he kakai ‘o e fonuá ‘i ha‘ane kakato.

Tupu peseti 2.5 ‘ekonomiká pea fakatau me‘alele $ 7 mano e Poate Taulanga?

Makehe mei he fakahifo uta mo e fakaheka utá ‘i Uafú mo e alea pea mo e Poate Taulangá, kuo mama mai ha fakamatala ki he Kele‘á ‘oku ‘amanaki ke a‘umai ha me‘alele fo‘ou ‘a e taha ‘o e kau taki ma‘olunga ‘i he Poate Taulangá pea ‘oku tukuaki‘i ‘oku nofo pē ‘eve‘eva atu ‘i he pa‘anga ‘e $7 mano ‘a hono mahu‘ingá.

Ko e fifilí mo e fehu‘í, ko e me‘alele lelei mo masani ‘aki ia ‘e fiha ‘oku ma‘u ‘e he taha ‘o e kau taki ma‘olunga ko ení?

Na‘e fakahā mei he taha ‘o e ngaahi kautaha me‘alele lelei taha ‘i Tongá ní (Asco) ki he Kele‘á, mahina kuo maliu atú, na‘e ‘iai ‘a e faka‘eke‘eke mei he Poate Taulangá ke ‘oange ha Talamahu‘inga (Quotation) ki he me‘alele ‘a e Asco pea na‘e fakahā ai ki he Poaté ‘oku ‘i he pa‘anga ‘e $7 manó.

Na‘e lōlōngo mei ai ‘a e teuaki me‘alele fo‘ou ‘a e Poate Taulangá ka ko eni kuo fakahā ‘e a‘u mai ‘a e me‘alele fo‘ou ‘a e taki ma‘olunga ‘i he Poate Taulangá ki honau ‘ofisí ‘i he Pulelulu(29 ‘o Siulaí).

Ko e hā ‘uhinga ‘o e me‘alele fo‘ou ‘oku ‘ikai ha ‘ilo ki ai ngata pē ‘i he ni‘ihi ‘oku teke veimau ‘i he Poaté Taulangá.

Comments

comments

Share.