KO E HA KOAA E PALOPALEMA ‘O VILIAMI LATU moe NEPITUNO KIHE PALEMIA?

0

‘Oku ou nofo ‘o fifili pe koe ha ha me’a ‘e nofonofo ai ha fu’u kakai ‘oku taku koe kakai ako mo lotu, ke nau fa’u ha fu’u tohi loi, pea toe feinga ke hiki tatau moe fakamo’oni ‘ae Palemia pea toe kovi ‘ohua angee ko hono toe tufaki he ‘initaneti ke pehe koe fo’i mo’oni.

‘Ihe uike ni kuo tufaki ha tohi ‘ihe website ‘ae tangata falealea malolo ‘a Tonga ko Viliami Latu ‘ihe’ene website ‘oku ui koe Nepituno.  Koe tohi ko’enii ‘oku pehe koaa koe tohi ‘ae Palemia ‘Akilisi Pohiva kihe The Publicity Department of the Communist Party of China, ‘o pehe tokua ‘oku ‘iai ha fu’u palopalema lahi ‘oku hoko ‘i Tonga ‘aia ‘oku hanga ‘ehe paloopalema ko’enii ‘o fakatuai’i ‘ae fo’i liliu fakatemokalati.  Toe pehe ‘oku hanga ‘ehe ngaahi lotuu ‘o fakatuai’i ‘ae ngaue pea ‘oku ‘iai ‘ae fu’u mafai lahi ‘oku pukepuke ‘ehe ngaahi siasi, pea fanongo ange ‘ae kakaii ia kihe kau taki lotuu, moe Tu’ii pea ‘oku totonu ke fai ha ngaue kihe kau takilotu, faka’ataa ‘ae ngaahi pisinisii ke ngaue he Sapate, to’o e mafai ‘oe kau nopele, he ‘oku hoko nautolu koe fakamalohinga e mafai ‘oe Tu’i.  Koe konga lalahi ia ‘oe tohi, pea fakahoko leva ha fakamo’oni ‘i lalo ‘ihe tohi.

Koe fakamo’onii ‘oku hangee ‘oku tamatematee hangee na’e cut and paste, pea pehe pe kihe sitapa.

Ka ‘Iha faka’eke’eke ‘ae polokalama ni moe ‘ofisi ‘oe Palemiaa ne fakaha mai ai ‘ehe ‘ofisi ‘oe PM, na’e te’eki ai tu’otaha ke fakahoko ‘ehe PM ha tohi pehe.

‘Oku ‘iai foki ‘ae mahalo ‘ae ‘Ofisi ‘oe PM, koe tohi ko’enii koe feinga ke fakaongoongo kovi’i ‘ae PM, pea ‘omai ‘ihe taimi hono alea’i ‘oe VONC.

Ko Viliami Latu, koe taha ia he kau fakafofonga falealea moe Minisita Takimamata ‘ihe pule’anga o Tu’ivakano.  Pea koe tokotaha ‘eni na’a ne feinga ke kumi ‘ae fakamaau totonuu ‘ihono va pea moe fakafofonga maloloo mei Vava’u – ‘Etuate Lavulavu.

‘Oku ‘iai ‘ae tui kapau na’e fakahoko ‘ehe Nepitunoo ‘ae founga fai ongoogo totonuu, na’e pau kene ki’i telefoni kihe PM ke ‘omai ha’ane lau felave’i moe tohi ko’eni.  Ka na’e ‘ikai.  Na’e mahu’inga ange kihe Nepitunoo ia ke fai mo li mai ‘ae ki’i tohii he’ene website ke fakangalikovi’i ‘aki ‘ae PM ‘ihe’ene feinga ke fai ‘ae me’a totonu.

Koe ongo tohii ‘ena.  Koe tohi he tafa’aki to’ohemaa koe tohi loi  ia ‘oku tufaki ‘ehe website ‘a Viliami Latu – Nepituno, pea koe tohi ‘e tahaa koe tali ia ‘ae ‘ofisi ‘oe Palemia.

Comments

comments

Share.