Me’a ‘a e Palēmia’, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva, ke fakahā fakafonua ‘a e Polokalama ‘o e Hilifaki Kalauni ‘o ‘Ene ‘Afio’, Kingi Tupou VI

0

(‘Aho 28 ‘Epeleli, 2015)
Tulou mo e la’a ‘o e ‘Otu Tongá,
Tapu mo e Hou’eiki ‘o e fonuá.
Pea tala-mo-kāpui
‘A e ngaahi Ha’a, ‘oku fa’a aofaki ‘i Pangaí,
Mo e Tonga kotoa ‘oku me’a mai,
Mei he Ongo Niuá, Vava’u Lahi, ‘Otu Ha’apaí,
Funga Fonuá, Tonga ‘Eiki.
Mo ha tapa pē ’i he kolopé,
‘Oku a’u atu ki ai, ‘a e fakahoha’a ni.

Matafi e tonga, mei Langi Na, Kae ‘atā ke u fakahoko atu ‘a e ngaahi polokalama tefito kuo fatu, ke faka-monū pea faka-lāngilangi’i ‘a e mata’ikoloa ‘a e Tongá, ‘oku kānokato ai ‘a hono ngaahi tāpuaki ‘o e Lotú, Fonuá, mo e Pule’angá, ‘a ia ko e ouau Hilifaki Kalauni‘o e Tu’i Kanokupolu, hono Uofulu-mā-fā, ‘a ‘Ene ‘Afió, Kingi Tupou Ono, pea mo hono ‘Ohoaná, ‘Ene ‘Afió, Kuini Nanasipau’u.

Ko e makatu’unga ‘o e kātoanga ni, ‘oku fakatoka ia ‘i he pongipongi Tokonaki, ‘Aho 27 ‘o Sune, 2015, ‘aki ‘a e Ouau Tukufakaholo ‘o e fakanofo Tu’i Kanokupolú, ‘a ia ko e Taumafa Kavá.

‘Oku hākailangitau foki, ‘a e Potungāue Akó, mo e ngaahi ‘Apiakó ke nau fakahoko ‘a e polokalama makehe ‘i he pongipongi Pulelulu, ‘aho 1 ‘o Siulaí, ‘i he mala’e Teufaivá.

‘Oku fiefia foki mo e hou’eiki Nōpelé, ke fakahoko ‘a e Taumafa fakalāngilangi ‘i he ho’atā Tu’apulelulu, ‘aho 2 ‘o Siulaí. Pea hoko atu ‘a e polokalama ‘o e ‘ahó, ki he ngaahi fakame’ite, ‘a ia ko e faiva tu’ufonuá.

‘I he efiafi Falaite, ‘aho 3 ‘o Siulaí, ko e fakaafe faka-Pule’anga ia ‘e fakahoko ‘e he Tama Pilinisi Kalauní, ko e talitali ‘o e kau fakaafe mei mulí.

Pea ko e ouau toputapu ‘o e Hilifaki Kalauní, ‘e fakahoko ia ‘i he pongipongi Tokonaki, ‘aho 4 ’o Siulaí, ‘a ia ko e ‘aho ‘oku fakamanatu faka-Pule’anga faka-ta’u ai ‘a e ‘aho ‘alo’i ‘o e Hau Toka ‘o e ‘Otu Tongá. ‘Oku fakatāpui ia ‘i he Falelotu Senituli ‘o e Siasi Uesiliana Tau’atāina ‘o Tongá.

Ko e taumafa ho’atā fakalāngilangi ‘o e ‘ahó,‘oku fakahoko pē ia ‘i he Fangatapú, ‘i he Palasí.
‘E fakama’u ‘a e polokalama ‘o e ‘aho ko iá ’aki a e taumafa efiafi, ‘e fakahoko ‘i he ‘ulu’i ‘ōfisi ‘o e Konga-kau Tautahi ‘a ‘Ene ‘Afio, ‘i Toulikí.

Pea ko e ngaahi faka-ngeingei ‘o e ‘ahó, ‘oku kau ki ai, ‘a e ouau tu’ufonua ko ia ko e tūpakapakanava ‘a e fanau akó, kae’uma’ā ’a e ouau fakaholo sio’anga ko ia ‘oku taku faka-Pilitānia, ko e “fireworks”.

‘I he pongipongi Sāpate, ‘aho 5 Siulai, ko e ouau lotu fakafeta’i ia. Pea hoko atu ki he fakaafe taumafa ho’atā, ‘a ia ‘e fakahoko ‘e he Ta’ahine Pilinisesí, Angelika Latufuipeka Halaevalu Mata’aho.

Ko e pongipongi Mōnite, ‘aho 6 ‘o Siulaí ‘oku fakava’e’aki ‘a e polokalama Laka-Fakatē ‘a e ngaahi Kongatau Malu’i ‘a ‘Ene ‘Afió.
Pea ‘oku mau loto māfana, ‘a e kau Minisitā, mo e kau taki ‘o e ngaahi Potungāué, mo e kau ngāue faka-Pule’angá, ke fakahoko ‘a e ouau taumafa ho’atā ’o e ‘ahó.

Pea ‘e toki aofangatuku ‘a ‘etau kātoangá, ‘aki ‘a e faka’ali’ali makehe mo fakaholo mamata ko ia ‘a e ngaahi Konga- Tau Malu’i ‘a ‘Ene ‘Afió, ‘a ia ‘oku taku faka-Pilitānia ko e Military Tatoo ‘i Mala’e Pangai Lahi ‘i he taimi 7 efiafi ‘o e Tūsite, ‘aho 7 ‘o Siulai, 2015.

Hou’eiki mo ho hotau kāinga Tonga kotoa pē, ‘ofaange ‘a e ‘Otua ē, ke tau fe’inasi’aki ‘i ha kātoanga ‘oku fai teunga ‘aki ‘a e lotú, fiefia, melino mo e uouongatahá.

Leveleva e malanga kau tatau atu.

NGATA’ANGA

Comments

comments

Share.