Palopalema ‘ena nofo mali iku atu ki he pii’i ‘aki e vai vela hono uaifi

0

Oku ‘alu ke toe fakalilifu ange ‘a e palopalema ‘oku hoko ‘i he ngaahi hoa malí tautefito ki he mapuna ‘a e ‘itá ‘o ‘ikai kei lava ‘o mapule’i lelei ‘a e ongo ko iá kae iku atu ki ha fa’ahinga tafa’aki ‘oku fakatu’utāmaki ange ke fakakaukau atu ki ai.

Kuo hā ‘i he fakamaau’angá ha husepāniti ta’u 52 mei Sopu ko Saia Langi Naufahu ‘a ia kuo faka’ilo ia ki he hia fakamamahi ‘i ‘apí ko e fakalavea hili ‘ene pii’i ‘aki ha vai mafana kuo fakalili ‘a hono uaifí ta’u 47 fakafuofua ki he taimi 6 pongipongi ‘o ‘aho Mōnite 24 ‘o ‘Aokosí ‘i hona ‘apí pē ‘i Sopu.

Fakatatau ki he fakamatala kuo tuku mai mei he kau Polisí ki he Kele’á, na’e ‘i ai pē ‘a e palopalema ‘a e ongo mātu’á ni ‘o tupu ai ‘ena kē ‘o taki atu ai ki hono pii’i ‘aki ‘e he Husepānití ‘a e vai velá si’ono uaifí lolotonga ‘oku ne kaukau ‘i hona fale kaukaú.

Na’e puke ai pē ‘a e tangata’eikí ni ‘o tauhi ‘i he ‘apitanga Polisi ‘i Nuku’alofá ‘o ne hā ‘i he fakamaau’anga Polisí ‘i Nuku’alofá ‘i he ‘aho 31 ai pē ‘o ‘Aokosí.

Na’e toloi ‘ene hopó ke toki hoko atu ‘i he ‘aho 12 ‘o ‘Okatopá ni ka na’e tali ‘e he fakamaaú ke malu’i kitu’a ‘a e faka’iloá ke toki hā ‘i he fakamaau’angá ‘i he ‘aho kuo tuku atu ‘i ‘olungá.

Kaekehe ‘oku faingamālie pē ‘a e mamahí ‘a ia ko hono uafí pē ka na’e leleaki’i ki he falemahaki Vaiolá ‘i he pongipongi pē na’e hoko ai ‘a e fakatamakí ka na’e hoko ha vela ki hono sinó mei he vai vela na’e pii’i ‘akí.

‘Oku ‘i ai hoha’a ‘a e Potungāue Polisí koe’uhí ko e ‘asi mai ‘a e fa’ahinga tautea ko ení hangē ko ia na’e ‘uluaki hoko ‘i ha palopalema ‘i Navutoka ‘i konga kimu’a ‘o e ta’ú ní ‘a ia na’e pii’i ‘aki ai ‘e he husepāniti hono uafí ha ngako vela lolotonga ‘oku ne mohe.

Kaekehe ko e faingata’a ‘i Sopú ‘oku mahino ko e palopalema pē ‘i he’ena nofo malí ‘o kau ai mo ha ngaahi pōpoaki he telefoní pē ko e (text messages) ‘a e uaifí ‘one langa’i nai ai ‘a e ‘ita ‘a e Husepānití ke fakahoko ‘a e hiá ni.

‘Oku faka’ilo foki ‘a e faka’iloá ni ‘i he malumalu ‘o e Lao Malu’i ‘o e Fāmilí, ‘a ia ‘oku kaunga eni ki he ngaahi tā fakamamahi ‘oku hoko ‘i ‘apí hangē ko hono tā ‘o e fānaú mo hono pā’usi̒í ‘oku malumalu kotoa ia ki he lao

Comments

comments

Share.