TOKONI’I FAKANAUNAU AKO ‘EHE KAINGA LAPAHA ‘O NU’USILA ‘AE FANAU AKO ‘O LAPAHA

0

ONGOONGO MEI HE KELE’A:

Ko e kalapu sikolasipi a Lapaha oku Pataloni ai ‘a Pōhiva Tu‘ionetoa, Palesiteni ‘a Palekuola Kavaefiafi, Tauhipa’anga ‘a e Ualako Falemaka mo e kau memipa tokolahi.

‘Oku taumu‘a ke tokoni‘i fakanaunau ako ‘a e tokotaha Lautohi Pule‘anga ‘a Lapaha. Ko e ta’u eni e tolu hono fai ‘a e tufa nauanau he ta’u hokohoko ‘e tolu. Na’e fai ‘a e tufa naunau he ‘aho Tusite ko hono 2 Fepueli 2016. Pea na’e iai Faifekau Uesiliana ‘o Lapaha Vili Vete ‘o fai ‘a e lotu, ‘iai mo e Ofisakolo Saimone Toutai ‘o fai ‘a e lea fakamālō, Pea fai ‘a e fakamatala ngāue ‘e he Palesiteni Palekuola Kavaefiafi, pea lea talitali ‘a e Ongo matapule tauhifonua, ko Tongo mo Katoa ki Fonua Motu. Na’e fakaafe fakalangilangi peé ‘a e Fakafofonag Fale Alea ‘o Tongatapu 10 ko Pōhiva Tu‘i‘onetoa, ka ko e Minisita Polisi mo e Fefakatau‘aki mo e Takimamata.

Na‘e mafana ‘aupito ‘a e fakataha he na’e ‘iai kotoa ‘a e fanau ako, Pule ako Na’a Ngungutau mo e kau faiako, pea mo e matu’a tauhi fanau.

Na’e folau foki ‘a e Palesiteni mo e Tauhipa’anga ki Nu‘usila ‘o fai ‘a e kole naunau ki he kalasi taha ‘o a’u ki he kalasi sivi. Pea ‘oku fai ‘a e fakamālō lahi aupito ki he kainga Lapaha ‘o Auckland NZ mo e ngaahi kalapu Lapaha ‘i NZ ‘i ho‘omou tokoni. Talamonu atu ke ma’u ha ta’u fo’ou ngāue monu’ia he ta’u 2016.

Comments

comments

Share.