‘UHINGA NE MA’U AI ‘EHE SIASI UESILIANA TAU’ATAINA ‘O TONGAA E ‘API KO TOLOA

0

Written by Setita Millar:

Ko e taha e ‘analaiso malie ‘ehe fakafofonga lao Tonga ‘i Nu’usila ni ko Loea Nalesoni Tupou ‘ae ‘uhinga na’e ma’u ai ‘ehe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tongaa ‘ae ‘api ko Toloa. Pehe ‘e Nalesoni Tupou, na’e ‘iai ‘ae hopo ‘ihe vaha’a ‘oe uitou ‘o Nopele Sioeli Pangia, ko Siu Pangia pea mo Nopele Kalaniuvalu ‘ihe fakamaau’anga Kelekelee ‘ihe ‘aho 7 & 25 ‘o ‘Epeleli 1937, ‘e Fakamaau Hon. Justice Raguar Hyne. Koe loea ma’ae talatalaaki ko Uili Vea pea koe loea ma’ae Faka’iloaa ko Molitoni Finau.

‘Oku mahu’inga foki ‘ae ‘analaiso na’e fakahoko ‘e Loea Nalesoni Tupouu he ‘oku hoko ‘ene ngaahi fakamatalaa koe tuhulu kihe ngaahi tefito’i Palopalema ‘oku fa’a fehangahangai moe kakai Tonga ‘ihe taimi lahi:

 1. Koe lisi ‘oha kelekele ‘e ha Nopele
 2. Koe liliu ‘oe tofi’a
 3. Koe monomono kihe Tohi Fika 1 ‘oe Lao Kelekele 1927
 4. Koe hoko ‘ae lisii koe koloa fakafo’ituitui (kupu 5,9 & 41, Lao Kelekele 1927);
 5. Lao kihe koloa Tupufakaholo 1915.

Koe hopo ko’eni ‘ihe vaha’a ‘o e Uitou mo Nopele Kalaniuvalu:

 1. Koe ‘eke ‘ehe uitou, Siu Pangia ‘o felave’i moe kelekele ‘oku tu’u ‘i Nuku’alofa ‘oku ‘iloa ko Fongoloa. Koe kelekele ko enii na’e lisi ia pe totongi ki hono husepaniti, Sioeli Pangia lolotonga ‘ene kei laumalie.
 2. Na’e tu’utu’uni ‘ehe Fakamaau’anga ko e Talatalaaki, ‘oku totonu ke ne ma’u ‘ae kelekele ko Fongoloa, he koe konga ia ‘oe kelekele fakafo’ituitui mei hono husepaniti kuo pekia.
 3. Koe ngaahi mo’oni’i me’a ‘oe hopo ko’eni, ‘oku fakaha atu ia he tu’utu’uni ‘ae Fakamaau ‘o anga pehe ni:

Koe tu’utu’uni koee ‘ae Fakamaau, na’a ne tali ‘ae kole ‘ae Uitou (Siu Pangia) ke hoko atu ‘ae totongi lisi ‘o Fongoloaa kiate Ia neongo kuo pekia ‘a hono husepaniti. Manatu’i koe ‘eke na’e fakahoko ‘ehe Uitouu ko ‘ene ‘eke mei he nopele ko Kalaniuvalu ‘o felave’i moe ‘api ko Fongoloa, ‘i Nuku’alofa, Tongatapu, ‘aia koe lahi ‘oe konga kelekele ko enii ko e ‘eka ‘e 8, lute ‘e 2 moe 4.5 pesesi. Ko Sioeli Pangiaa, koe nopele ia ‘o Lapaha, na’a ne pekia he ‘aho 29 ‘o Me 1935, ka na’e ‘ikai ke ‘iai ha’ane fanau ka ko hono hoaa pe, ‘aia ne kei mo’ui pea fakauitou hili e pekia ‘a Sioeli Pangia pea na’e ‘ikai foki ke ‘iai ha tohi tuku ‘a Sioeli Pangia. Ka ‘ihe ‘aho 12 ‘o Sune 1935, na’e tu’utu’uni ai ‘e Fakamaau’anga Lahii pea foaki moe ngaahi tohi fakamafai felave’i mo e koloa ‘ae pekia, ke foaki ia kihe uitou, Siu Pangia. Koe ngaahi me’a na’e tohi ‘ihe tohi koloa ne foaki ‘ehe Fakamaau’anga kia Siu Pangia neongo ‘oku kau ai ‘ae ngaahi fale ‘ihe ‘api ko Fongoloa, ka na’e ‘ikai ke kau ai e ‘api lisi ko Fongoloa he ngaahi koloa ‘oe ‘Eiki Nopele kuo pekia. Na’e pehe ‘ehe uitou, ‘o fakatatau kihe ‘analaiso ‘ae Loea, na’a ne pehe koe ‘uhinga na’e ‘ikai ke kau ai ‘ae kelekele lisi ko’eni koe’uhi he na’a ne ma’u ‘ae fakahinohino mei he Failesisita koia ‘oe Fakamaau’anga ke ‘ou ‘e kau ‘ae kelekele koenii he lisi ‘oe koloa ‘a hono husepaniti. ‘A ia ‘oku mahino mai ai ‘oku ‘iai ‘ae fetokehekehe’aki ‘ihe konga kelekele ko’eni. Na’e totongi leva ia ‘ehe Uitou.

‘Ihe ta’u tatau pe, ka ‘i Sepitema ‘aho 9, na’e tohi ai ‘ae Minisita Fonua kihe uitou ‘o fakamalo ange kihe totongi ‘oe lisi pea na’e ‘oange moe tohi tali totongi kihe sovaleni ‘e 3, silini ‘e 8 koe totongi ia mei he koloa ‘oe pekia kihe ‘api lisi ko Fongoloa. Na’e kole leva ‘ae uitou ke ‘ai ‘o ‘eke kihe Fakamaau’anga Kelekele ke kumi ‘ene totonu. ‘Ihe taimi ko’enii ko e Nopele ko Kalaniuvalu, na’a ne ma’u ‘e ia ‘ae tofi’a ‘o Nopele Sioeli Pangia pea na’e kasete’i ‘oe foaki ‘oe ngaahi tofi’a koiaa kia Kalaniuvalu ‘i Siulai 1935. Ko Kalaniuvalu na’e nofo ‘i Fongoloa pea ‘oku ‘iai ‘ae ‘eke tokua ‘o pehe koe ‘api koe Fongoloaa koe konga ia ‘oe tofi’a ‘o e nopele kuo ne pekia, Sioeli Pangia pea ‘oku totonu ke ‘omai ia kiate ia (Kalaniuvalu). Na’e fai ‘ae ‘eke ko’eni ‘a Kalaniuvalu, ‘o makatu’unga ia ‘ihe ngaahi tohi na’a ne ‘ave kihe Fakamaau’anga ‘o tautefito kihe ngaahi tu’utu’uni fakakapineti.

Koe ngaahi me’a leva ‘eni ‘oe Fakatonutonu: Koe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga na’a nau fakatau ‘ae lisi ‘oe ‘api ko Fongoloa mei he pule’ang aTonga kihe pa’anga sovaleni ‘e ono afe. Na’e toki ‘ilo ki mui keo kelekele ko’enii ‘oku ‘ikai ke ne lava ‘e ia ‘ae me’a na’e fakataumu’a kiai, he na’e fakataumu’a kihe ‘apiako kolisi nofo ma’u, pea ‘iha tohi he ‘aho 2 ‘o Sune 1925, na’e fakaha ai ‘ehe Palesiteni ‘oe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tongaa ‘ae palopalema koia ‘oe ‘api ni mo ha’ane kole pe ‘e lava nai ke fetongi ‘ae konga ‘api ko’eni ko Fongoloaa kiha konga kelekele ‘e ‘aonga kiha ngoua. Na’e toe fakaha foki ehe Palesitenii ‘iha’ane tohi, kuo ‘osi loto lelei ‘a Nopele Sioeli Pangia ke ‘oange hono tofi’a ko Toloa ke lisi ‘ehe Siasi ‘iha mahu’inga koe peni ‘e 2 kihe ‘eka, ‘ihe ta’u kotoa pe. Koe holoki ‘eni ‘e Sioeli Pangia mei he totongi anga mahenii he koe totongi lisi ‘oe ‘api ko Toloaa kimu’a atuu na’e peni ‘e 4 kihe ‘eka. Na’e talanoa leva ‘ae Palemia ‘o Tongaa moe ‘Eiki Fakamaau Lahi pea ‘iha tohi ‘ihe ‘aho 19 Sanuali 1926, na’e tu’utu’uni ai ‘ehe Fakamaau’anga Lahi, ‘ae ngaahi tu’utu’uni ko’eni:

 1. ‘I he’eku tali koia ‘ae mahu’inga ‘oe lisi ko’eni kihe peni ‘e 4 kihe ‘eka, ‘oku hoko ia koe totongi fe’unga ia kihe kelekele ko’eni;
 2. Na’e toe tu’utu’uni ‘ae kapineti pea loto fakataha kiai ‘a Nopele Sioeli Pangia kiha ngaahi fokotu’u ke ‘oua ‘e toe maumau pe kovi ange ai ‘ae totonu ‘ae ‘ea kene ma’u ‘ae ngaahi koloa tupufakaholo. Pea kapau na’e pehe ‘e malava ke ‘ave ‘ae lisi ‘o Fongoloa kia Sioeli Pangia, pea he’ikai lava ma’u ‘e Sioeli Pangia ha totongi huhu’i koe’uhi koe holo ‘ae totongi lisi, koe’uhi ‘e malava pe ‘e Sioeli pangia ia kene hanga ‘o tukuatu ‘aupito ‘ae kelekele koeni ‘aki ha’ane fakatau kimu’a pea he’ikai ke ma’u ai ha koloa ia ‘ae ‘ea kihono tofi’a.
 3. Pea ‘ihe ‘aho 28 ‘o Sanuali 1926, na’e tu’utu’uni ai ‘ae kapineti, ke ‘ave ‘ae lisi ‘o Fongoloaa ma’a Sioeli Pangia pea koe lisi koia kimu’a atu, ‘e tamate’i ia ka ‘e tu’utu’uni kia Sioeli Pangia, he’ikai ke ngofua kene foaki pe ‘ave kitu’a ‘ae lisi koeni, ka kuopau ke ‘alu ia he tupufakaholo ‘a hono hako. Pea koe ‘api ko Toloaa ke lisi ia ‘ehe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga pea ke ngaue’aki pe ia kihe ngaahi ‘uhinga fakaako.

Ne ‘osi pe mei ai ha fo’i mahina ‘e taha ‘aia koe ‘aho 22 ia ‘o Fepueli 1926, na’e tu’utu’uni ai ‘ae Palemia kihe Palesiteni ‘oe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘o fakaha ange ‘ae loto ‘ae pule’anga ke fakahoko ‘ae fetongi ‘api pea kuopau ke kau atu ai moe ngaahi me’a ni he fetongi’api moe aleapau.

Kuopau ke tukuange atu ‘ehe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tongaa ‘a ‘enau lisi ‘o Fongoloa, kae fa’u ha lisi fo’ou ‘o Fongoloa pea ‘ave ia kihe hingoa ‘o Sioeli Pangia he toenga ‘oe taimi moe lisi ne fai kimu’a atu pea mo ha tu’utu’uni ke ‘oua ‘e foaki ‘aupito kitu’a ‘ae ‘api ko enii ke mole.

Na’e toe fakamahino foki ‘ihe tohi tu’utu’uni ko’eni ‘ae Palemiaa kihe Palesiteni, koe ‘api koia ko Toloa ke ngaue’aki pe ia kihe ngaahi ‘uhinga fakaako ka ‘e holoki ‘ae totongi lisii ‘oe ‘api, ‘o hange koe ngaahi aleapau ‘e fai kiai.

Na’e tali lelei ‘ehe Palesiteni ‘oe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘ae ngaahikupu ‘oe aleapau ko’eni, ‘ihe’ene tohi na’e faka’aho kihe ‘aho 17 ‘o Ma’asi 1926, pea ‘ihe ‘aho tatau pe, na’e fakaha leva ‘ehe Palemia kihe Minisita Fonua, ‘o tali ‘ae ngaahi kupu ‘oe aleapau, ‘o hange koia ‘oku fakaha atu ‘i ‘olunga pea ke ‘ave leva ‘ae lisi ke fai ha ngaue kiai kihe ‘api ko Toloa moe ‘api ko Fongoloa.

Na’e teuteu’i leva ‘ehe Minisita Fonua ‘ae tohi aleapau lisi felave’i pea mo Fongoloa ‘o ‘asi ai ‘ae ngaahi kaveinga ko’eni, koe ngaahi fakamo’oni ia ‘o fakatatau kihe tu’utu’uni ‘ae Kapineti: ‘Ihe kakano ‘oe tohi aleapau ko’enii na’e ha ai koe lisi ‘o fongoloa, ke ‘osi pe ia he ‘aho 23 ‘o Me 1972.

Koe ngaahi fehu’i leva ‘eni ne fai kiai ‘ae tokanga ‘ae Fakamaau’anga he ‘oku hoko ‘a Fongoloa koe konga ia ‘oe tofi’a ‘o Nopele Sioeli Pangia. ‘Ihe kupu 9 ‘oe lao Kelekele, 1927, ‘oku ne fakamatala ai ‘o pehe:

“Ko e kelekele kotoa pe, ‘oku ‘osi fakamahino’i ‘ihe tohi fika 1 ‘oe Lao, ‘aia ‘oku ‘asi ai ‘ae ngaahi kelekele moe tofi’a ‘oe kau pekia mei he kau nopele moe kau matapule pea ‘oku fakaha mahino ai honau ngaahi hingoa katoa”.

‘Ihe tafa’aki koia ‘o Nopele Sioeli Pangia, ko hono tofi’a e na’e ma’u ‘e Kalaniiuvalu ‘o kau ai ‘e ngaahi kolo ko Lapaha, Hoi, Nukuleka moe Makaunga ka ‘oku ‘ikai kau ai ‘a Ha’amene’uli, Hamula pea mo Toloa. ‘Aia koe ngaahi kelekele ko’enii ‘oku te’eki ai ke fakalahi pe fakasi’isi’i ‘o fakatatau kihe lao.

‘Oku mahino he ngaahi fakamo’oni meihe Fakamaau’anga, koe taumu’a koia ‘ae kapineti kihe ‘api ko Fongoloa, ke hoko ia konga e tofi’a ‘oe nopele kuo ne pekia, Sioeli Pangia, ‘aki ha ngaahi ‘uhinga koe totongi huhu’i ia kihe holoki koia ‘oe totongi lisi ‘oe ‘api ko Toloa.

Kaikehe ‘ihe feinga koia ke hoko ‘a Fongoloa koe konga e tofi’a ‘oe tofi’a ‘o Sioeli Pangia, na’e totonu leva ke ‘asi ‘ae monomono koia, ‘ihe tohi Fika 1 ‘oe Lao Kelekele fakatatau kihe koloa ‘ae pekia. Na’e ‘ikai ke fai ‘ae monomono ia koia. ‘Oku ‘iai ‘ae palakalafi makehe ‘oe aleapuu ‘oku fakaha mai mei he palakalafi koia, ‘oku ‘iai ‘ae fakaataata ‘ae tokotaha koia ‘oku ne ma’u ‘ae lisi kihe’ene tufaki atu ‘pe ko’ene foaki atu ‘ae lisi ki tu’a. Koe tohi koeni na’e fai ia ‘ihe ngaahi tohi pe ‘oku tu’utu’uni kiai ‘ae lao. Koe kovinanite koeni, kapau ‘oku mo’oni, ‘oku ne fakasi’isi’i ‘ae mafai ‘oe tokotaha ‘oku ne ma’u ai ‘ae lisi, hono ‘ea mo hono kau fakafofonga he kaha’u, ka ‘oku ‘ikai kene fakamahino’i mai ‘e ia ke fakatolonga ‘ae ‘api koeni kihe hako ‘o Sioeli Pangia, ‘o fakatatau kihe fiema’u fakalao ‘ae kapineti.

Toe pehe ‘e Nalesoni Tupou ‘ihe’ene ‘analaiso, koe’uhi kuo ‘osi ‘iai pe ‘ae taimi pau ‘oe aleapau ko eni, pea ‘ihe’ene pehe, ‘oku hoko leva ‘ae kelekele koeni koe koloa fakafo’ituitui pea ‘e hoko leva ‘ae ‘api ia koeni koe koloa fakafo’ituitui ‘ae tokotaha pekia, pea ‘e he’ikai malava ke ‘ave ae ‘api ia ko Fongoloa he koe tofi’a ia ‘oe nopele kuo pekia, Sioeli Pangia pea ‘oku ‘ikai leva ke tali ‘ehe Fakamaau’anga ia ‘ae taukapo, Kalaniuvalu.

Toe pehe ‘e Nalesoni, koe tukufakaholo koia kiha tofi’a ‘oku fai ia ‘ihe tu’utu’uni ‘ihe Kupu 5 ‘oe Lao Kelekele pea koe tupufakaholo koia kihe tofi’a moe tu’utu’uni ‘oku ‘omai ‘ehe Kupu 41 ‘ehe Lao ‘oe Kelekele. Koe ‘eaa ‘oku ne ma’u ‘ae tofi’a koia. Ka na’e malolo foki ‘a Sioeli Pangia ia na’e ‘ikai ke ‘iai ha’ane tohi tuku pea koe tokotaha koia tene ma’u ‘ae ngaahi koloa fakafo’ituitui ‘oku ‘ave fakahangatonu pe ia kihe tokotaha koia ‘oku kole ke ‘omai ‘ae mafai ‘oe tohi koloa, ‘aia koe Uitou.

Koia ai ‘ihe aofangatuku ‘oe ‘analaiso malie na’e fakahoko ‘e Loea Nalesoni Tupou, na’a ne pehe ai, ‘oku tu’utu’uni ‘ehe Fakamaau’anga ke ‘oange ‘ae mafai koia ‘oe koloa tupufakaholo ‘oe pekia kihe uitou ‘o fakatatau kihe Lao ‘oe tohi Koloa, 1915 pea ‘oku totonu ke ‘oange ‘ae ngaahi koloa ‘ae pekia, kihe uitou, ‘o hange ne fakaha atu ‘i ‘olunga, ‘o kau ai ‘a Fongoloa.

Koe loea na’a ne fakafofonga’i ‘a Siu Pangia (Uitou) koe motu’a ko Uili Vea mei Tongaleleka, Ha’apai. Na’e ‘iai hono foha ko Leni Filipe Vea na’a ne pekia ‘i Nu’usila ni ‘ihe 2008 koe, tangata’eiki ia ‘a Loea Nalesoni Tupou. Koe loea ‘a Nopele Kalaniuvalu ko Molitoni Finau. Koe taha ia e kau tangata tu’ukimu’a ‘oe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga ‘ihe ngaahi ta’u koia.

Kapau ‘e ‘iai ha me’a mahu’inga ke tau ma’u mei he ki’i fakamatala ‘analaiso ko’eni ‘a Loea Nalesoni Tupou, koe kupu’i lea ‘ihe lea fakapilitania ‘oku pehe:

“It was held that the plaintiff was entitled to Fongoloa as part of the personal estate of her husband”.

‘Oku te’eki ai foki ke fakafepaki’i ‘ae hopo ko’enii moe lao ‘iha ngaahi hopo kimui ni mai mei he 1937 ‘o a’u mai kihe ‘aho ni pea ‘oku te’eki ai ke fa’u ha lao ke liliu ‘ae lao koenina’e tu’utu’uni ‘ehe Fakamaau’anga ‘ihe 1937 – ke ma’u ‘ehe uitou ‘ae koloa fakafo’ituitui ‘a hono husepaniti kuo ne pekia.

Koe tangata ‘ae Sioeli Pangia na’a ne loto ‘ofa ‘aupito mo holoki ‘ae lisi koia ‘ae ‘api ko Toloa ‘ihe taimi ne totongi ‘api lisi ai ‘ehe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga. ‘Oku mahino mei he talanoa, na’e fai ‘ae fetongi ‘api ko’eni ‘a Fongoloa pea mo Toloa ‘o ‘alu ai ‘ae Siasi Uesiliana moe Kolisi ki Toloa ‘ihe konga kimu’a ‘oe 1926 pea toki pekia ‘ae Nopelee ‘ihe 29 ‘o Me 1935.   ‘Aia na’e ‘ave ‘ae lisi ‘oe ‘api ko Toloa kihe Siasi Uesiliana ‘ihe 1926 pea totongi lisi leva ‘ae Siasi kihe nopele (Sioeli Pangia) ‘o a’u kihe’ene pekia. Na’e ‘uhinga ‘ae ma’u ‘ae ‘api ko Toloa, koe’uhi koe ‘ikai ke lelei ‘ae ‘api ko Fongoloa kihe taumu’a ngaue ‘ae Siasi koe fiema’u ke fokotu’u ha ‘apiako mo ha kelekele ke fai ai ha ngoue. Pea ‘oku ma’u loua ‘ae ongo taumu’a koiaa ‘ihe ‘api ko Toloa.

Pea koe faka’osii leva, koe taha ‘eni e ngaahi me’a ‘oku tau fifili kiai tautautefito kihe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga, hili ‘ae pekia ‘a Sioeli Pangia, na’e ‘ikai ke ‘iai hano ‘ea pea koe ha hono ‘uhinga na’e ‘alu ai ‘a hono tofi’a ki a Nopele Kalaniuvalu.

End.

Comments

comments

Share.