Ko ho’o mou ngaahi ‘ulu’i ongoongo moe nusipepa Kele’aa kihe uike ni

0

1.  Tukuaki’i ne hola ‘a Tevita Tupou he fakatu’utamakii kae mate ‘ene pasese…details page 3

2.  Kuo fokotu’u ha komisoni fakatu’i ke nau fakatotolo’i ‘ae ‘alunga ‘oe ngaahi paasipooti Tonga Fakatipilometika ne foaki kihe Siaina….fakaikiikii ‘ihe peesi 5

3. Ko hai ‘oku loi pea toe mio’i?  Ko ha fakatau me’alele $11,500 ‘i Nu’usila kae ma’u ‘ehe famili ‘i Tonga TURNS UGLY….koe fakaikiikii ‘ihe peesi 11 & 13

4.  Na’e fakahā ‘e he Fika 8 mālie ‘a Siapani, ‘Amanaki Mafi ki he Kele’a na’e ‘osi fetu’utaki mai ‘i he 2012 kia Mana ‘Otai, ke va’inga ma’ae ‘Ikale Tahi….vakai kihe fakaikiikii ‘ihe peesi 7

5.  Launga’i ha Faiako kihe alakovi moe ta ‘ae fanau ako….details page 9

6.  Tu‘utu‘uni e Fakamaaú ke halaia ongo talavou na‘á na tā e Siaina ‘o lī halavao ‘i Veitongo he ta‘u kuo ‘osí…details on page 10

7.  Fokotu’utu’u ke maina’i (mining) ‘ae maka koloa ‘a Tonga…details he peesi 15

Koe konga pe ‘ena ‘oe ngaahi ‘ulu’i ongooongo kihe uike ni, ‘aia ‘oku tufa atu ‘i ‘Aokalani ni he ‘aho ni Pulelulu mo ‘apongipongi foki.

Comments

comments

Share.