A NOBLE’S DAUGHTER DEMANDS WHALE’S TOOTH IS HERS!

0

FROM KELE’A NEWSPAPER:

‘I he Kele‘á ‘o e ngaahi uike kuo maliu atuu na‘e tuku atu ai ‘e he Kele‘á ha ongoongo felave‘i mo e tofua‘a na‘e hake ‘i Kolonga ‘i he Sapate 22 ‘o Ma‘así ni pē. ‘Oku hā foki ai ha tokotaha ko Kepu Noa mei Kolonga na‘á ne heka ‘i funga ‘ulu ‘o e tofua‘á mo e tokí ‘o toke e kakano ‘o e tofua‘á, kae tu‘u hake mei lalo ‘a e tokotaha ko Mateaki Pulu. Kaekehe na‘e mama mai ki he Kele‘á ha fakamatala falala‘anga ‘o tukuaki‘i ‘a e ‘ofefine ‘o e Nōpele ma‘u tofi‘á, Nuku, ki hono ‘ave ‘a e nifo ‘o e tofua‘á (kalasi ‘oku ngāue‘aki ‘e he kakai Fisí ki he‘enau kahoa fakalangilangi-Tabua). ‘Oku tukuaki‘i ,ko e fo‘i nifo ‘e 48 fakakatoá ‘o ‘ikai ke kau ki ai ‘a e nifo ‘i he loungutu ‘olunga ‘o e tofua‘á. Pea ‘i he fakamuimui tahá, kuo tuku atu mei he Fakafofonga Laó, ‘Ofa Pouono, ha tohi ‘eke ki he ‘ofefine ‘o e nōpele kae pehē ki ha tokotaha ke totongi fakafoki ange hā pa‘anga na‘e totonu ke ma‘u ‘e Kepu, ka ‘ikai te nau hoko atu ki he Fakamaau‘angá. Pehē ‘i he fakamatalá ‘oku ma‘u ‘e he Kele‘á, na‘e ‘iai ‘a e alea ‘i he taha ‘o e kau toke tofua‘á ‘o fakahā, na‘e me‘a ange ‘a e ‘ofefine ‘o e nōpele ke ‘oange ‘a e nifó, koe‘uhí ‘oku ‘iai ‘a e Kautaha ‘e 2 mei ‘Amelika ke tu‘uaki kianautolu. Ka ‘ikai ke ma‘u, ‘e toe ‘omai ‘a e nifó.

Na‘e feinga fetu‘utaki ‘a e Kele‘á ki he ‘ofefine ‘o e Nōpele Ma‘u Tofi‘a ‘o Kolongá, ka na‘e ‘ikai ke faingāmalie ‘o kau ai ‘a e telefoni fika 33191, ‘oku ongo mo‘ua mai pē ‘o tatau mo e fika 27800-ko e ‘api ia ‘o e Nōpelé ‘i Kapetā. Na‘e toe feinga a‘utonu ‘a e Kele‘á ki he ‘apinofo‘anga ‘i Kapetā, ka na‘e fakahā ‘e he tokotaha ai, ‘oku ‘i Hihifo pē ‘a e Ta‘ahiné pea ‘i he taimi ‘e ni‘ihi ‘e ‘i Kolonga ka ‘oku ‘ikai kene ma‘u ha fika ki ai. Na‘e toe fakahā ‘e tokotahá ni ki he Kele‘á ki ha tokotaha ‘i he Hala Hihifó ‘okú ne ma‘u ki he fika telefoni ke fetu‘utaki ai ki he ‘ofefine ‘o Nōpelé ka na‘e ‘ikai ke hoko. Hela lahi au mo fe‘ao mo e ha‘aha‘a e kovi ‘a e tofua‘a-kae ‘ikai ha‘aku ‘inasi ‘e ma‘u. ‘I ha faka‘eke‘eke ‘a e Kele‘á mo Kepu Noa, na‘á ne pehē ai, na‘e lolotonga ‘ena ngāue mo Mateaki ki hono toke ‘a e tofua‘a na‘e fakahā ange ‘e Mateaki, ‘oku kole mai ‘e he ‘ofefine ‘o Nōpele ke ‘oange ‘a e nifó. Na‘e ‘ave ‘a e nifó pea mau tali ai ‘o a‘u ki he ‘aho Monité mo e ‘ikai pē. Ko e hui ‘o e tofua‘a na‘e fakatau ia ki he tokotaha Kolonga pē ‘o ma‘u ai ‘a e pa‘anga ‘e $10,000 pea ko nautolu pē na‘e pule ki he huí mo e pa‘anga.

Na‘e fakaheka ‘e tamaiki na‘e toki kau mai ‘i hono to‘o ‘e kinoha‘a e tofua‘a, ka na‘e ‘ave kinautolu ‘o fakakonaa‘i ‘i he paá ‘i Nuku‘alofa pea fakaiku keé koe mole ‘enau seniti na‘e vahe angé. Pehē ‘i he fakamatala ‘e taha ‘oku ma‘u ‘e he Kele‘á, ko e pa‘anga pē ‘e $4,000 tupu na‘e vahe ki he tamaikí. Katoa ‘a e vahe ko ení na‘e ‘ikai ke kau ai ‘a Kepu ia. Pehē ‘e Kepú,na‘e hili pē ‘a ‘ene fainga hono toke mo feinga‘i ‘a e nifo ‘o e tofua‘a, pea na‘e puke. Na‘á ku tokoto mo fakahā ange ki hoku tuofefiné, ka ui mai ke vahe e seniti ki he huí pea talaange kou puke ke ‘omai pē ‘eku seniti. Ko e seniti na‘e vahe he Tusité, pea na‘á ku ‘alu ‘o kole kia Mateaki ke ‘omai ha‘aku ki‘i tola ke kumi ha‘aku fo‘i sikaleti, ka na‘e fakahā mai ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha seniti kuo ‘osi ia. Hili eni hono fakahā ‘e ha ni‘ihi kia Kepu ko ‘ene seniti kuo ‘osi vahe ka ‘oku ‘ia Mateaki. Na‘e feinga ‘a e Kele‘á ke fakapapau‘i ‘a e lau ko ‘ení ka na‘e ‘ikai ke ma‘u ha faingāmalie kia Mateaki ke ‘omai ‘ene tafa‘akí ki he mo‘oni ‘o e ngaahi tukuaki‘í. Kaekehe ‘i he fakamatala ha taha falala‘anga ki he Kele‘á na‘á ne pehē ai na‘e ‘iai ‘a e ngaahi me‘alele, Hiace hinehina na‘a nau fakaholo ki he ‘api ‘o e Nōpele ‘i he ‘efiafi Monite kuo ‘osí. Hili eni hono fakahā ‘e Kepu ki he Kele‘á ko e nifó na‘e ‘ave me‘alele ki mui sopu ‘i he uike kuo ‘osí ‘o fakahifo ‘o fakaheka ki he me‘alele Hiace hinehina.

Ko e fehu‘i mo e fifilí koe hā ‘oku fakamalohi‘i pehē ai hono fa‘ao ‘a e nifó kae ‘ikai ke ‘oange hā ‘inasi ‘o Kepu? Ne toe pehē foki ‘e Kepu ki he Kele‘á ko e nifo ‘olunga ‘o e tofu‘á na‘e ‘ave fakataha pē ia mo e hui ‘o e fo‘i ‘ulú, ko e nifó lalahi pē na‘e ‘ave ia ‘e Tangikiná, ‘ofeine ‘o Nukú. Kapau na‘a nau fiema‘u nifo,hā ne ‘ikai ke nau hū ai ki he loto kete tofua‘á lolotonga ‘ene namu ha‘aha‘a? Ka ‘i he hahanu ‘a e fā‘é ‘a Kepú na‘a ne pehē ai, ‘oku ne tokanga mo faka‘ofa‘ia hono fohá he ko ia na‘e hela lahitaha hono feinga‘i ‘a e fu‘u tofua‘a talu mei he ‘aho Sapaté. Ko e lava pē ‘oku ‘ikai kenau toka‘i mai ke ‘omai pē ā ha‘ane ki‘i ‘inasi. Kuo tala ia pē ‘oku fēfē fau hoku pakupaku keu ‘eke pa‘anga ki he hou‘eikí. Na‘a nau lohiaki‘i hoku fohá pea nau vahe ‘a e huí, he na‘e fakatu ia. Hala ke ‘iai ha pa‘anga ‘e taha ‘e kau ai hoku fohá. Na‘a ‘ikai ke fie ofi ha taha ki he fu‘u tofua‘a ko ‘ene namu ha‘aha‘a, ka na‘e ngāue pē hoku fohá. Ko eni kuo ongona mai ‘e tuli kimautolu mei Kolongá ni. Pea hangē hangē ka kau ai mo e famili ia hoku hoá.

Na‘e ‘ikai ke nau kau kinautolu ai. Ne ha‘u ‘a Kepu ‘o fakahā mai ‘oku ‘ikai ke ma‘u ha‘ane ‘inasi ‘e taha ‘i tofua‘á pē ‘oange pē ha‘ane sēniti mei he pa‘anga na‘e fakatau‘aki ‘a e huí. Ko e fehu‘i leva heni, ko hai na‘e ‘alu ‘o alea e fakatau ‘o e huí? Ko e kau toke tofua‘a pē ko e ‘ofefine pē ‘o e Nōpelé?  Kuo a‘u eni ‘o ‘ita mai ‘a e kakai ‘e ni‘ihi kiate au, ‘o pehē ‘oku ou kumi ‘eku totonu, ‘okú ou kumí, koe faka‘ofa hoku fohá ‘ene helá. Launga‘i ki he kau polisí Na‘á ku heka pasi mei Kolongá ni ‘o laungā ki he ‘api polisi ‘i Hahaké ni, ka na‘a nau fakahā mai keu ‘alu ‘o kumi loeá. Ko e hā na‘e ‘ikai ke ngāue ai ‘a e kau polisí ‘o fakahoko honau fatongia fakakonisitutone kae fekau ke kumi loea? Kaekehe na‘e fetu‘utaki ‘a e Kele‘á ki he kau polisí pea na‘e fakahā mei ai, na‘e ō ange pē ‘o kumi fale‘i pea na‘a nau fale‘i ke kumi ha‘ane loeá. Ha ē me‘a ‘oku faingata‘á he ngāue ki he ‘ofefine ‘o Nuku?

Ko e tu‘unga lolotonga leva ‘oku tuku atu ‘a e ‘aho ki he ‘ofefiné ‘o Nukú ka ‘ikai ‘e a‘u ‘a e fakatonutonu ki he nifo tofua‘a ki he fakamaau‘angá. ‘I ha lau ha mataotao mei he Potungāue Toutaí ‘oku ne pehē ai ko e ‘elia ‘oku ma‘u ai ‘a e tofua‘a koe ‘elia ia ‘o e pule‘angá pea ‘oku ‘ikai ha kaunga ki ai ‘a e Nōpelé mo hono ‘ofefiné. Ko hai pē na‘e hela lahi taha ai ‘oku ‘iai ‘ene totonu ki he huí mo e nifó.

Comments

comments

Share.