He’ikai teu toe ‘alu au ki ‘api ‘oku ou ilifia au ia

0

Meihe nusipepa Kele’a:

Kuo puke ‘e he kau Polisí ha tamai ta’u 40 mei Nukunuku ‘o faka’ilo ki he hia tā fakatatau ki he malumalu ‘o e Lao ki he Malu’i ‘o e fāmilí. Ko e tā ko ení na’á ne fakahoko pē ki hono ki’i ‘ōfefine ‘oku fakafuofua ki he ta’u 4-5 ‘a hono ta’umotu’á.

Ko e tukuaki’i eni na’e lahi mo tōtu’a ‘a e tautea na’e fakahoko ‘e he tamai ko ení fakatatau ki he fakamatala ‘a Sharon Nora Fiu ‘o Vaotu’ú ‘a ia na’e siotonu ‘i he kumi mo’ui ange ‘a e ki’i ta’ahiné ki he ‘api na’e lolotonga ‘i aí lolotonga ‘ene kau atu ki ha ki’i fakataha fakafāmili (reunion) na’e fakahoko ki Nukunuku ‘i he ‘aho Sāpate ‘aho 23 ‘o ‘Aokosí.

‘I he’ene fakamatalá, na’á ne pehē na’e faka’ohovale kia kinautolu lolotonga ‘enau polokalamá mo ‘enau ma’u me’atokoní fakafuofua nai ki he taimi 4:00pm efiafi ‘o e ‘aho Sāpaté ‘a e lele ange ‘a e ki’i ta’ahiné kuo fetoto’i si’ono ki’i fofongá pea ‘ikai kei hā mai mo hono le’ó ‘i he tangí mo e ui tokoni ki he tangata’eiki ‘o e ‘apí ko Sāmiu hono hingoá.

Na’e pehē ‘e Sharon, na’e ‘ikai ke toe hoko atu ‘a e lea ‘enau feohi’angá ka nau ‘ohovale pē ‘i he sio ki he tu’unga faka’ofa pehē na’e ‘i ai ‘a e ki’i ta’ahiné.

“ Na’á ku faka’ofa’ia lahi ‘aupito au ia he na’e toto ‘atā e mata e ki’i ta’ahiné pea ko ‘ene lelé ko e lele mate mo e ilifia ‘aupito, ‘aupito pea ko ‘ene leá na’e ‘ikai mei ongó mai ‘i he’ene ui tokoní…” ko e fakamatala ia ‘a Sharon ki he Kele’á.

Na’e toe pehē ‘e Sharon, ia na’á ne toki ‘ilo kimui na’e tulimui mai pē ‘a e ongo mātu’á ia ‘i he’ena tamá ‘a ia ‘oku fakafuofua ‘oku ‘osi nai ‘a e ‘api ‘e taha pea hoko mai e ‘api ‘o Sāmiú na’e lele ki ai ‘a e leká. Na’á na kaila atu ki he tamaiki pē na’e ōmai ki he fakataha fakafāmilí na’a nau nofo ‘i he ve’e halá.

“Na’e lele mai ‘a e ki’i leká, na’e ‘i ai pē tamaiki na’e ōmai ‘i he’emau reunion na’a nau hanga ‘ekinautolu ‘o puke atu ‘a e ki’i leká he na’e kaila mai ongo mātu’á ke puke ange e ki’i ta’ahiné. Na’e ‘osi puke ia ‘e he tokotaha ‘a e ki’i leká, pea ‘i he toe sio atu ‘a e tokotaha na’á ne puké ki he mata ’ita mai ‘a e ongo mātu’á pea ne toe tukuange ‘e ia ‘a e ki’i ta’ahiné ‘o homo mai mei ve’e hala ‘o hū mai ki he loto’apí mo kaila pē “Sāmiu keu mo’ui ko Sione…tā au ‘e Sione”

‘I hono faka’eke pē ko e hā e me’a na’e hokó, na’e ‘ikai ke ne mei malava ‘o fakamatala ‘i he’ene tangí, ka na’á ne pehē pē “ko Sione (tamai) ne tā au, ilifia au, ‘ikai toe ‘alu au ki ‘api ‘e tā au‘e Sione ‘ikai teu toe ‘alu au ki ‘api he teu mate au …” ko e to’e ia mo e tangi ‘a e ki’i ta’ahiné kia Sharon mo e ongo fa’ē na’á na ‘oho atu ‘o puke mai ‘a e ki’i ta’ahiné.

“Na’á ku hū atu au mo e ki’i ta’ahiné mo e ongo fa’é ki he loki he ‘api ‘o Samiú ‘o mau tafitafi’i e totó mei he mata e ki’i ta’ahiné he na’e pihi mai e totó hono ongo ihú pea ‘omai mo e ‘aisi poloka o lolololo’aki hono ngutú kuo masipisipi ‘o lavea pea toto pea tafitafi’i hono ki’i sinó he kuo likoliko pea tui mo hono vala na’e ‘omai he ta’ahine e ‘api ke fetongi ki ai, ‘oi hoto fakapō he ‘ete sio ki he ngaahi fu’u makamakalava he tu’á, keté mo e ki’i sino e ki’i ta’ahine valevale pehē. Kuó u tangi peá u ‘uma atu ki he ki’i ta’ahiné ke na’a he kuo si’i malu pea he’ikai ke toe ha’u ‘a Sione ia ki loki…” ko e fakatumutumu ia ‘a Sharon ‘i he’ene siotonu ki he tu’unga na’á ne si’i ‘i aí.

‘I hono faka’eke’eke ‘a e ki’i ta’ahiné ki he ‘uhinga na’e tā ai ia ‘e he’ene tamaí na’á ne pehē ko e ‘ita ‘i he’ena va’inga’aki mo hono ki’i tuonga’ané ‘ene telefoní pea na’á ne tā ‘aki ia ‘a e leta.

‘Oku hā foki ‘i hono ki’i tu’á mo hono sinó ‘a e makamakalava ‘o e tā na’e faí tuku kehe ange ‘a e pupula hono ngutú mo hono ‘ulú ka ko e konga ‘o e ‘ata ko iá ‘oku ‘ikai ke paaki atu ia koe’uhí ko e tu’unga faka’ofa na’e ‘i ai ‘a e ki’i fofonga ‘o e ki’i ta’ahiné.

Kaekehe na’e fai leva ‘a e fetu’utaki ki he kau Polisí ‘o a’u ‘o lele mo ha fefine ‘e taha ki he ‘apitanga polisi pē ‘i Nukunukú ka na’e pehē ‘e Sharon na’e fu’u fuoloa ‘enau tali ki he kau Polisí kenau a’u angé.

Lolotonga ‘enau talitalí, na’e a’u mai ‘a e tamaí (Sione) ‘i he ‘apí ke fakafoki ange ‘ene tamá (mamahí) ka na’e tuli ia ‘e Sāmiu ke hopo ki hala ‘ikai ke toe ‘oatu ‘a e ki’i ta’ahiné pea ‘oku ne ‘osi fetu’utaki ki he kau Polisí kenau ōmai ‘o ‘ave he ‘oku fu’u fakavalevale ‘aupito ‘ene tā na’e fakahoko ki hono ‘ōfefiné.

“Ko ‘eku sio atu ko ki he motu’á (tamai) ‘oku kuku hono ongo tuké hangē ‘oku kilikiliá pea ‘oku tauta’a ‘i he’ene ‘itá hangē ‘oku ‘ita ki ha fu’u siana lahí ‘ene tōtōlilí”

Kaekehe na’e iku tu’u pē ‘a e tamaí pea ne tafoki ‘o ‘alu ka na’e toe uiui ange ‘i he tu’a lokí ‘a e fa’ē ka na’e ‘ikai pē ke toe fie foki ki’i ta’ahiné ia pea iku fekau atu ke ‘alu ia he ko ‘enau tali pē ki he kau polisí ke ‘ave ‘ena ki’i ta’ahiné

Na’e kei tatali pē ‘a e ‘apí ki ha a’u ange ‘a e kau Polisí pea na’e pehē ‘e Sharon na’e iku pē ‘o mātuku ‘enau reunion ‘oku te’eki pē ke a’u ange ha Polisi ia.

“A’u ē ‘o mātuku ‘emau kau reunion pea ‘alu mo e fa’ē ia ‘e taha na’a mau nofo mo e ki’i ta’ahiné ‘i he lokí pea lolotonga ‘emau kei talí na’á ku kole ki he kaume’a ‘oku ‘anautolu ‘a e ‘apí ke ‘oatu pē ki lotofale ‘o fakamo’ui ‘a e TV ke sio faiva pē ai kau foki au ki ‘api he na’e puke ‘eku ki’i tamasi’í…”

Na’e fetu’utaki ‘a Sharon ki he he senitā Totonu ‘a e kakai fefiné mo e fānaú ‘i Halalevá kia Lola Koloamatangi fekau’aki mo e keisí koe’uhí ‘okú ne hoha’a fekau’aki mo e ki’i ta’ahiné ka na’e fetu’utaki ‘a Lola ia ki he kau Polisí pea na’a nau fakahā kuo nau ‘osi fai ‘a e ngāue ki ai pea kuo fakalelei’i ‘a e ongo mātu’á mo ‘ena ki’i tamá pea kuo fakafoki ai pē ‘a e ki’i ta’ahiné ki honau apí.

Na’e ‘ikai ke fakafiemālie kia Lola ‘a e ngāue ko ení pea na’á ne toe feinga ke fetu’utaki ki he ‘Eiki Minisitā mo e Komisioná. Na’e pehē ‘e Sharon na’a ne ma’u ha fetu’utaki kimui meia Lola mo e ‘ōfisi ‘a e Crown Law kuo ‘osi puke ‘e he kau polisí ‘a e tamaí ‘i he efiafi Mōnité pea ‘ave leva ‘a e ki’i ta’ahiné mo ‘ene fa’ē ki he fale hūfangá (Halaleva) ke tokanga’i mo tauhi kinaua ai.

‘I he fakamatala kuo tuku mai mei he kau Polisí na’e fakahā ai ‘e he ‘ōfisa tukuange ongoongó, Telēsia Adams ki he Kele’á kuo ‘osi kakato ‘a e ngaue ‘a e kau Polisí ki he hia ko ení pea ‘oku ‘osi fakamavahe’i mo e ki’i leká mei ai pehē foki ki hono ‘oatu ha’ane tohi ta’ofi ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he malu’i ‘o e familí ke ‘oua na’a toe ‘alu ‘o ofi ki hono ‘ōfefiné.

Na’e hā ai pē ‘a e tamai ko ení ‘i he fakamaau’angá ‘i he ‘aho Tu’apulelulu ‘aho 27 ‘o ‘Aokosí ka na’e ‘ave ‘a e pepá ni ‘o paaki ‘oku te’eki mahino ‘a e tūkunga ‘o e hopó.

Comments

comments

Share.