Fakatokanga‘i Michael Cheika va‘inga fefeka hūua Rebels, Lopeti Timaní

0

ʻOKU kamata hono fakatokangaʻi ʻe he ngaahi timí ʻa e founga vaʻinga fefeka mo taʻeufi ʻa e Melbourne Rebels pea ʻi he hili ʻenau fakafepakiʻi fefeka e Waratahs, naʻe fakahā ai ʻe he faiako ʻa e Wallabies moe Waratahs, Michael Cheika, ʻoku fefeka ʻaupito ʻa e vaʻinga ʻa Lopeti Timaní pea ko e sitepu hokó ko ʻene feinga ke tuʻumaʻu ʻene lēvolo vaʻingá he tuʻunga ko iá.

Ko e vaʻinga tuʻukimuʻa mo fefeka naʻe fakahoko ʻe he hūua Tonga ʻa e Melbourne Rebels, Lopeti Timani, he fakaʻosinga ʻo e uiké naʻe fakatokangaʻi ʻe he faiako ʻa e Wallabies, Michael Cheika, hili ʻene fakahā fiefia – “ʻOku mahino ʻaupito ʻa e fuʻu fefeka fau ʻene vaʻingá … Ko e meʻa ʻoku fiemaʻu ke ne fakapapauʻí ko ʻene fakahoko ʻa e vaʻinga tatau (fefeka mo tuʻukimuʻa) ʻi he taimi kotoa …”

Naʻe ngāue lahi ʻaki ʻe he Rebels ʻa Lopeti Timani ʻi heʻenau ngaahi lele pulú tautau tefito ki he ngaahi tami naʻá nau fakaofi atu ai ki he laine tataʻo ʻa e Waratahs, ʻa ia naʻe toʻo pulu ai ʻa lopeti Timani ʻi he fihí (rucks) ʻo huuʻi tifeni ʻa e Waratahs ʻo ne fakahoko ʻa e tataʻo hono ua ʻa Rebels. Ko e tataʻó ni ko ʻene tataʻo hono ua ia mei he vaʻinga hono ua ʻa e Rebels, pea naʻe natula tatau tofu pē mo ʻene tataʻo ʻi heʻenau vevelaʻi Crusaders he ʻuluaki takaí.

Ko hono moʻoní, naʻe mālō pē ʻa e mālohi e Waratahs hili hono toutou ʻohofi fefeka maʻu pē ʻe he Rebels ʻenau laine tifení mo ʻenau laine tataʻó ʻi heʻenau taimi ʻohokaí, ʻa ia naʻe takimuʻa ai ʻa Lopeti Timani moe toenga ʻenau kau fouetí. ʻOku ʻikai puli ʻa e vaʻinga tuʻukimuʻa mo fefeka ʻa Lopeti Timaní, taʻu 24, ʻa ia ʻokú ne kau ʻi he kau fika ʻuluaki he tataʻo lahitaha ʻi he Super XV moe tataʻo ʻe ua, pea ʻokú ne fika ua ʻi he lele pulu lahitahá kia Israel Folau moe foʻi lele pulu fakakātoa ʻe 27.

Kaekehe, neongo hono fakahīkihikiʻi ʻe he tokolahi ʻa e vaʻinga tuʻukimuʻa mo fefeka ʻa Lopeti Timaní, ʻoku mahulu atu ʻa e fakahīkihiki naʻe fakahoko ʻe he faiako ʻa e Wallabies, Michael Cheika. ʻOku mahino heni kuo fakatokangaʻi ʻe Michael Cheika ʻa Lopeti Timani pea te ne ngali siofi ʻa e hokohoko vaʻinga atu ʻa Lopeti Timaní. Ko Michael Cheiká ʻoku kau he kau faiako ʻoku nau manako ki he kau vaʻinga lalahí mo fefeká pea ʻoku hā pē ia ʻi heʻene kau vaʻingá moe founga vaʻinga ʻoku lahilahi ngāueʻaki he Waratahs. ʻI heʻene peheé, ʻe ʻikai fai ha ofo kapau ʻoku siofi ʻe Michael Cheika ʻa Lopeti Timani ki heʻene timi Wallabies ki he feʻauhi Ipu ʻa Māmaní pe ko ʻene timi Wallabies ki he kahaʻú hili ʻa e ʻaukolo atu kau vaʻingá ki Falanisē, ʻIngilani mo Siapani ʻi he fakaʻosinga ʻo e feʻauhi Ipu ʻa Māmaní.

Kele’a Sports

 

Comments

comments

Share.