Tokoniʻi Sam Tuitupou hono ikunaʻi he Sale Sharks ʻa Saracens

0

NAʻE tuʻukimuʻa mo takimuʻa ʻa e sēkeni Tonga tifeni tuʻukimuʻa ʻa e timi Sale Sharks, Sam Tuitupou, ʻi heʻenau ikunaʻi fakaʻohovale 14-10 ʻa e timi hau ʻa Saracens ʻi he fakaʻosinga ʻo e uiké, ʻaki ʻene fakahoko taha ongo tataʻo ʻenau timí.

Ko e ikuná ni, ko hono fuofua ikunaʻi ia ʻe he Sale Sharks ʻa e Saracens ʻi he feʻauhi Aviva Premiership talu mei heʻenau ikuna fakamuimuitaha ʻi he 2011. Ko e taha ʻeni ha vaʻinga fefeka ʻaupito ʻo tatau pē ongo timí fakatouʻosi, ʻa ia naʻe foki mai niʻihi ʻenau kau vaʻinga naʻe kau atu ki he feʻauhi Six Nations ʻo hangē ko e feesí ʻa ʻIngilani moe Sale Sharks, Danny Cipriani, kaeʻumaʻā ʻa e matatolu ʻa ʻIngilani moe Saracens, Mako Vunipola.

Naʻe mālōlō ʻa e vaʻingá ʻoku taki 14-3 ʻa e Sale Sharks mei ha tataʻo naʻe fakahoko heʻenau sēkení, Sam Tuitupou, ʻi he miniti hono 21 ʻo e vaʻingá. Ko e tataʻo ʻa Sam Tuitupoú mei ha foʻi paasi nounou ʻenau feesí Danny Cipriani ʻo huuʻi ai ʻe Sam Tuitupou ʻa e tifení ʻo ne hangatonu ki he laine tataʻó.

ʻI he hū mai konga hono uá, naʻe ʻā mai ʻa Saracens ʻo nau fakahoko haʻanau ngaahi ʻohokai fefeka mo hokohoko ʻa ia naʻe mālō pē hono taʻotaʻofi ʻe he tifeni ʻa e Sale Sharks ʻa ia naʻe takiʻi ʻe heʻenau sēkení, Sam Tuitupou. Ko e timi pē ʻa Saracens naʻá nau fokotuʻu ha kai ki he papa- tohi-kaí he tuʻungaʻanga uá mei haʻanau tataʻo mo ha ʻaka fakahū.

Mei he feʻauhi Aviva Premiership ai pē he fakaʻosinga ʻo e uiké, naʻe hoko ʻa e foʻi tataʻo naʻe fakahoko ʻe he matatolu ʻa e ʻIkaletahí, Sila Puafisi, ʻi he ʻosi ʻa e taimi kakató ke tokoni ki hono ikunaʻi pōnasi poini ʻe he timi ʻa Gloucester ʻa e London Welsh ʻi he hengihengi Sāpaté.

Ko e tataʻo ʻa Sila Puafisí mei haʻanau tautea ʻi he ʻosi ʻa e taimi kakató ʻa ia naʻe tepiʻi fakavave ʻo ne palauʻi ʻa e tifení ʻo ne taivaʻi e laine tataʻó. Naʻe tuʻukimuʻa ʻaupito vaʻinga fānau Tongá, ʻa ia naʻe vaʻinga ʻa Sione Kalamafoni, Aleki Lutui pea mo Sila Puafisi mei he Gloucester ka e vaʻinga atu ʻa Eddie ʻAholelei mo Taione Vea mei he timi London Welsh.

Kele’a Sports

Comments

comments

Share.