KO HO’O MOU NGAAHI ‘ULU’I ONGOONGO MOE NUSIPEPA KELE’A KIHE UIKE NI:

0

1.  Koe tofi’a ‘o hai ‘a Patangata – Pule’anga pe Fakafanua?  Na’e tofi ta’efakalao nai ‘ehe Pule’angaa ‘a  Patangata pe ‘ikai?  Vakai kihe peesi 7 kihe ngaahi fakaikiiki

2.  Kole mokopuna ‘o Tamale kia Filipe Tohi ke ‘oua ‘e ‘ainoa‘ia‘i ‘enau koloa tukufakaholo koe “LALAVA” – Details on page 19

3.  Palomesi ‘ae National ‘e hiki 8% ‘ae kau vahe penefiti ‘e ni’ihi, vakai kihe fakaikiikii pe ‘oku ke kau ai pe ‘ikai – peesi 23 kihe fakaikiiki.

4.  ‘Utu ‘ehe Pule’anga e loli mo e Excavator toe ‘eke e laumano ke totongi – Kautaha Lavulavu – Details he peesi 3

5.  Vakai kihe talanoa malie kihe ‘uhinga ne ma’u ai ‘ehe Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tongaa ‘ae ‘api ko Toloa – Details page 5

6. Huufi ‘e he tama Tu‘i, Kingi Tupou VI faama sola Mata ‘o e La‘a – Details on page 216.

7.  Ko e liliu Faka-Tonga eni ‘o e Konivesio ki hono ta‘ofi hono fakafaikehekehe‘i ‘o ha‘a fefine (CEDAW) ‘i hono to‘o hangatonu mei he ki‘i tohi na‘e fa‘u ‘e he fekau‘aki ‘a fafine katolika (Catholic Womens League) pea mo e Regional Rights Resource Team (RRRT) ‘i he 2005 – Fakaikiiki he peesi 10 – 14

8.  ‘E ma’u mei fe ‘ae $20 miliona kihe Sipoti 2019? – vakai kihe lau Faka’etita ‘ihe peesi 8

Koe konga pe ‘ena ho’omou ngaahi ‘ulu’i ongoongo moe nusipepa Kele’aa kihe uike ni, Koe pepa Kele’a koia kihe Monite uike kaha’uu kuo ‘osi tufa atu ia ‘i ‘Aokalani ni ‘ihe ‘aho ni mo ‘apongipongi.  Teke ma’u ia mei he ngaahi falekoloa angamaheni, pea kapau ‘oku ke nofo ‘i Nu’usila ni ka ‘oku ke fielau nusipepa Kele’a ka ‘oku ‘ikai a’u atu ‘ae Kele’aa ki ho feitu’u, kataki ka ke fakafetu’utaki mai kihe ‘ofisi ‘oe Kele’a kia Setita Millar ‘ihe 09 2392511 pe koe mobile: 021733189.

 

 

Comments

comments

Share.