Tonga PM’s media advisor, Kalafi Moala, writes I am a bipolar woman gouging at the PM – Dr. Teena Brown tweets

0

Tonga PM’s media advisor, Kalafi Moala fights back at outspoken Dr. Teena Brown’s strong criticism of Tonga’s Prime Minister Hon. Samiuela ‘Akilisi Pohiva.  In an article Moala writes: Kapekape’i ‘Eiki Palemia ‘e ha fefine ‘atamai vaivai!  He went on to say that Dr. Teena Brown often swears at Tonga’s Prime Ministers:

Below is Kalafi’s article.

Ko e fefine ‘eni ‘oku ne ui e Pule’anga ko e Zoo
KUO hanga ‘e ha fefine hafekasi Tonga ‘o toutou kapekape’i ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tongá, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva. Pea ‘oku ‘ikai ko ‘ene ‘ulaki kapekape’i pē ‘eni ha Palemia ‘o Tonga. Na’a ne kapekape’i pe foki mo e Palemia kimu’a, Lord Tu’ivakano, ‘a ia ‘oku ne fa’etangata’aki. Pea na’a ne toe fakamaa’i ia mo manuki’i lahi.

Ko e fefine ko ‘eni ko Dr. Teena Brown Pulu, ko e faiako he ‘Univesiti AUT ‘i ‘Okalani, ka ko e fefine ni ‘oku ne puke faka’atamai he fokoutua ‘oku ui ko e “bipolar”.

‘Oku ne ngāue’aki hono lakanga faiako ko ha taha ia ‘oku ne faitohi fakaanga lahi ki he Pule’anga Tongá, pea kapekape ki he ‘Eiki Palemia – Palemia kimu’a, Lord Tu’ivakano mo e Palemia Lolotonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva.

‘Oku sai pe foki ‘a e fakaanga ia, ka ko e fakaanga ‘a e fefine ni ‘oku makatu’unga he fakamatala ta’emo’oni, pea toe fonu he manuki, siolalo, mo e feinga ke fai atu ha taaufehi’a ki he ‘Eiki Palemia.

‘Oku tatau aipe pe ko e hā e fefeka ‘o ‘ete fakaanga ki ha Palemia, Pule’anga, pe ha taha pe, kā ‘oku ‘ikai ke te ngāue’aki ha kapekape he ‘oku ta’etaau ia, pea ‘oku ne toe faka’atamai kitu’a ‘a hoto ‘ulungaanga mo e loto ‘oku fai’aki ‘ete tohi pe lea.

Ko e taha e kapekape na’a ne fakahoko ki he Palemia kimu’a ko e “kai %#&” pea ne toutou ngāue’aki ‘a e lea tatau ki he Palemia lolotongá.

‘Oku ta’eufi pea ta’e’uhinga ‘a e taaufehi’a ‘a e fefine ni ki he ‘Eiki Palemia mo hono Pule’angá, pea ko e konga lahi ‘o ‘ene ngaahi fakaanga ‘oku makatu’unga ‘i he ngaahi ma’uhala mo e fakamatala ta’emo’oni.

‘Oku taku foki ‘e he fefine ni ko e tokotaha ‘ekatemika ia, kā ko e lahi e me’a ‘oku ne tohi ki ai mo fakaanga, ‘oku ‘ikai ha’ane felalave’i mo e faka’ekatemika, kā ‘oku ofi ‘i he fakakaukau mo e ngāue fakamitiume pe fakalou’akau (witchcraft).

‘Oku toe kakaha ange ‘a e fakaanga ‘a Teena Brown Pulu ki he Pule’anga lolotongá, he ‘oku ne ui ko e “Zoo” pe ko e feitu’u koee ‘oku tauhi ai ‘a e fanga manu, ke mamata’i ‘e he kakaí, mo ma’u mei ai ha’anau malie.

‘Oku kehe ‘a e ngaahi fakamatala ‘a Teena Brown Pulu mo e me’a mo’oni koee ‘oku hoko. ‘Oku ‘ikai ke ne fakatotolo’i tonu ha me’a, ka ‘oku ne ma’u konga pe ta’emo’oni ha me’a pea ne mio’i leva ke ma’u ai ‘ene fakamatalá. ‘Oku ‘ikai ko ha to’onga faka’ekatemika ‘eni, ka ko e to’onga ‘o e ‘atamai maumau.

Ko Teen Brown Pulu na’e fa’ele’i ia ‘i Nu’usila ki he ongo matu’a, ko e tamai, Semi Pulu mei Kolonga, pea ko e fa’e Patricia, ko e hafekasi Tonga/Pilitania mei he famili Brown. Ko Patricia foki ko ‘ene fa’e mei he famili Kaho, ‘a ia ko e felave’i toto ia mo Lord Tu’ivakano.

Kā, ko e anga ta’efaka’a’apa ‘a Teena Brown Pulu kia Lord Tu’ivakano mo hono kapekape’i, na’e kehe atu pe. Pea ‘oku mamahi lahi heni e famili ‘o e ‘Eiki Nopelé mo e Palemia kimu’a.

‘I he hoko mai ‘a Samuela ‘Akilisi Pohiva, kuo toe hikito hake ia ‘o kalasi kehe, he na’a ne fehi’a pe ia ‘ia ‘Akilisi mo e Temo kimu’a.

‘Oku mālie ‘a e founga ngāue ‘a Teena Brown Pulu, he ‘oku ne fehi’a ki he hou’eiki ka ‘oku ne ngāue’aki kinautolu ki he me’a koee ‘oku ne fiema’ú.

‘I he’ene ‘a’ahi fakamuimui ki Tonga ni, ‘i he ta’u ni, na’a ne ‘a’ahi ai kia Nopele Fielakepa, Komanita ‘o e Kau Tau ‘a ‘Ene ‘Afio, pea ne tohi ai ha fakamatala hikihiki’i ‘o Fielakepa mo e Sotia.

Kā, ko e lahi e tohi ‘a Teena Brown Pulu he ngaahi ‘aho ni ‘oku fekau’aki ia mo e Pule’anga lololotongá, kae tautefito ki he’ene ‘ohofi e Palemia he me’a kotoa pe.

‘Oku ‘i ai foki ‘a e tafa’aki fakapolitikale ‘o Teen Brown Pulu, he ‘oku ne poupou’i malohi ‘a Lord Sevele mo hono Pule’anga he taimi na’a ne Palemia ai.

Kā, ‘oku ta’e’uhinga ‘a e fakaanga ta’eufi ‘a Teena Brown Pulu, he ‘oku toe fepakipaki pe ‘ene faka’uhinga ki he ngaahi me’a lahi.

‘Oku ‘ikai pe ke ‘i ai ha fa’ahinga lelei faka’ekatemika, fakasosiale, fakapolitikale, pe fakamolale ‘e ma’u mei he ngaahi fakamatala ‘oku fai mai ‘e Teen Brown Pulu.

Ko ‘ene mo’uí, ‘oku fonu he ta’emaau mo e fa’ahinga palopalema kehekehe. ‘Oku kau heni ‘ene nonofo kovi mo e kakai kehekehe; ‘ikai toka’i ha taha; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (‘oku to’o ‘eni ‘ehe TNEWS he ‘oku ‘ikai ke fair ‘a hono fakakau e fanauu he taukape ‘ae kakai lalahi) kae lele pe mo’ui ia ‘a Teen Brown Pulu ‘o hangē koee ‘oku ‘ikai ha me’a ia ‘e hoko fekau’aki mo ia ‘oku kovi.

‘Oku ne nofo he taua ‘o e hikisia mo e ma’olunga ‘o siolalo ki he tokotaha kotoa pe, kae sai tokotaha pe ia.

‘Oku ne laukau’aki ‘a ‘ene famili ‘eiki, kae taimi tatau ‘oku ne toe kapekape’i pe mo lau kovi ki he hou’eiki.

‘Oku ‘ikai ha taha ia ‘oku ‘atamai lelei ‘e ‘ulungaanga pehē. Kā, ko e hoha’a na’a ‘i ai ha taha ‘e tui kiate ia he ko e “bipolar” kuopau ke folo fo’i’akau kae lava ke palanisi, pea ka ‘ikai ‘e suingi mei hema ki mata’u, pea ko e lahi pe angi ‘a e matangí, ko e lahi aipe ia ‘a e suingi ‘oku fai.

‘Oku ‘ikai ke fakakaukau ‘a Teena Brown Pulu ia ‘oku ‘i ai ‘a e fānau ‘a Lord Tu’ivakano mo hono ngaahi tuofafine ‘oku nau ongo’i mamahi he ‘ene kapekape’i pehe’i e ‘Eiki Nopele.

‘Oku ‘ikai fakakaukau ‘a Teena Brown Pulu ia ki he fanau ‘a ‘Akilisi Pohiva mo hono ngaahi makapuna, kae’uma’ā ‘a e lau mano ‘o ‘ene kau poupou, kae ha’u ia ‘o kapekape’i kovi mai ia, ta’e’iai ha kovi ‘a ‘Akilisi Pohiva na’e fai ki ai.

‘Oku lau foki ‘a e Folofola ki he ‘ulungaanga ‘oku ta’etaau: “… tenau ‘ofa kiate kinautolu pe, tenau ‘ofa ki he pa’anga, tenau fielahi, tenau anga ta’etoka’i, tenau lea fie’otua, tenau talangata’a ki he matu’a, ko e kau ta’ehounga, ko e kau anga ta’emolumalu, ko e kau ta’e’ofa-ki-ho’ota, ko e kau ta’efakamolemole, ko e kau faikovi, ko e kau ta’efakama’uma’u, ko e kau anga fakamanu, ko e kau ta’e’ofa ki he lelei, ko e kau lavaki, ko e kau ‘ohonoa, ko e kau loto ‘ao’aofia ‘i he ‘afungi…” (2 Timote 3:2-4).

‘Oku kakato ‘a e ngaahi me’a ni ‘i he ‘ulungaanga ‘o e fefine ko ‘eni ‘oku ne kapekape’i ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga.

Ko Teen Brown Pulu ‘oku ‘ikai lea faka-Tonga, ko e kapekape pe. Pea ‘oku ‘ikai ha’ane ‘ilo ki he anga faka-Tonga, kā ‘oku ne pehē ‘oku ne ‘ilo.

Ko e fehu’í leva, pe kohai koaa ‘oku “Zoo”? Ko e Pule’anga ‘o ‘Akilisi Pohiva pe ko e fefine ko ia ko e “Academic Fraud” ‘a ia ‘oku ui ko Teen Brown Pulu?

Kalafi Moala
Fale’i Fetu’utaki
Palemia ‘o Tonga

Comments

comments

Share.