TU’UTU’UNI ‘A E ‘EIKI TU’I FAKAMAAU LAHI (Paulsen) KI HE HOPO HONO FAKA’ILO ‘OE PSA, SG & KELE’A ‘EHE TONGASAT

0

Kuo fakaha ‘ehe Tonga PSA ‘ae ola ‘oe  Tu’utu’uni ‘a e ‘Eiki Tu’i Fakamaau Lahi, Paulsen, fekau’aki mo e hopo koia hono faka’ilo ‘ehe Tongasat ‘ae PSA, SG fakataha mo e nusipepa Kele’a pehe foki kihe kau ngaue ma’u lakanga ‘ae nusipepa Kele’a, ki he paaki ‘oe ngaahi fakamatala fekau’aki mo e ta’etotongi ‘ae tukuhau ‘oe pa’anga humai (Income Tax Arrears) ‘ae Tongasat.

Pehe ‘ehe Sekelitali Seniale ‘ae Tonga PSA ko Mele ‘Amanaki ko e Tu’utu’uni pe ‘eni ki he preliminary submissions ‘ae ongo tafa’aki ke toki fakapapau’i pe ‘oku ‘iai ha makatu’unga lelei ke hoko atu ha hopo pe ‘ikai, ‘aia na’e anga pehe ni:

1. Ko e fokotu’u mei he kau Talatalaaki (Tongasat, Semisi Panuve pea mo Lucy ‘Ana ‘Ilaiu) ke ‘omai ‘ae kau Faka’iloa (Lautala Pohiva, Mateni Tapueluelu, Paula Mafi, ‘Ofa Vatikani, Mele ‘Amanaki, PSA, John Doe) ke faka’eke’eke (ke ‘ilo pe ko hai na’a ne ‘omai ‘ae fakamatala mei he Tukuhau Vahenga) ‘oku ‘IKAI KE TALI (dismissed).

(Fakatokanga’i ko John Doe, ko e hingoa pe ia na’e fokotu’u ‘ehe Tongasat ‘o kau ‘ihe faka’ilo ke fakafofonga’i ‘aki ‘ae tokotaha ‘oku nau pehe na’a ne ‘ave ‘ae fakamatala ‘ihe Tukuhau ‘ae Tongasat kihe PSA moe Kele’a).

2. Ko e ngaahi ‘eke kotoa ‘ae ongo Talatalaaki fika 2 moe 3 (Semisi Panuve mo Lucy ‘Ana ‘Ilaiu) ki he kau Faka’iloa (he maumau kuo hoko ki hona ongoongo) kuo TAMATE’I (struck out he na’a tau fokotu’u to Strike it Out).

3. Fekau’aki mo e Tongasat, na’e ‘ikai ke Tamate’i ‘enau ‘eke kae toe tukuange ‘ehe Fakamaau ‘a honau faingamalie ke toe fakahu ange ha Tohi ‘Eke (Statement of Claim) hili ha ‘aho ‘e 42 mei he ‘aho na’e fai ai ‘ae Tu’utu’uni (19 May) pea ke nau fakakakato ‘ae ngaahi fiema’u ‘a e ‘Eiki Fakamaau Lahii.

4. Ko e Tu’utu’uni (‘a Fakamaau Cato), ki he kau Faka’iloa ke fakahu ha’anau Fakamatala Taukapo (statement of defense) kuo to’o (discharged). Ka kuopau ke fakahu ha Fakamatala Taukapo ‘ae kau Faka’iloa hili ‘enau ma’u ‘ae toe Tohi ‘Eke (hono ua) ‘ae Faka’iloa hili ha ‘aho ‘e 28 mei hono ma’uu.

5. Na’e ‘iai mo e ngaahi fokotu’u mei he kau Faka’iloa ka ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha tu’utu’uni kiai he taimi ni (kae ‘oua leva ke toki ‘omai ‘ae Tohi ‘Eke ‘oku ha he Fika 3 ‘i ‘olunga);

6. Kuo tukuange (discharged) ‘ae Tu’utu’uni (na’e fai ‘e Fakamaau Cato) he ‘aho 26 ‘o ‘Akosi moe 14 ‘o Novema (kihe kau Faka’iloa ke ‘oua toe paaki ha me’a felave’i ko e Tukuhau ‘ae Tongasat).

7. ‘E toki fakahoko ati ‘ae ‘aho ke fai ai ha toe talanoa (conference) ki he hopo ni hili ha ma’u ‘ae Fakamatala Taukap ‘ae kau Faka’iloa (ki he Tohi ‘Eke hono 2 ‘ae Talatalaaki).

‘Oku te’eki ai ke ‘osi ‘ae hopo ni ka ‘ihe tu’unga ko ‘eni ‘ae tu’utu’uni kuo fai ‘ehe Tu’i Fakamaau Lahii ‘oku tau FAKAFETA’I PE KIHE ‘OTUA HE’ENE KAU MAI KI HE NGAUE ‘OKU TAU FAI. ‘Oua ‘e tuku ho’omou lotu’i mai ‘etau ngauee..

Koe ki’i fakatokanga mei he PSA:  Fakatokanga atu ai pe ke ‘oua na’a mou talanga’i ‘ae hopo ni he ‘oku te’eki ai ke ‘osi. Ko e tuku atu pe ‘ae Tu’utu’uni ko ‘eni ke mou ‘ilo ‘ae tu’unga ‘oku ‘iai ‘etau hopoo.

Comments

comments

Share.