‘ULUNGIA E TOKAIKOLO – FOAKI ‘EHE FAKAMAAU ‘AE KOLOAA MA’AE FEOHI’ANGA MO’UI FO’OU ‘A KOLOMOTU’A

0

Written by Setita Millar | 9th September, 2017 | 7:05pm

Kuo fakaha ‘ehe fakamaau’anga kelekele ‘a Tongaa ‘ihe ‘aho ‘uluaki ‘o Sepitema nii ‘ae ola ‘oe hopo na’e tuku telinga kiai ‘ae Tonga kotoa ka koe hopo ‘ihe va ‘oe Talatalaakii koe Siasi Tokaikolo ‘Ia Kalaisi International pea moe kau faka’iloa ‘e toko 4 ‘aia koe Faka’iloa fika ‘uluakii ko Pohiva Tu’i’onetoa, Faka’iloa fika ua ko Kava Fa’oliu, Faka’iloa fika 3 koe Sione Havili Maile pea faka’iloa fika 4 ko Mo’uifo’ou ‘ia Kalaisi Fellowship, pea ke ma’u ‘ehe faka’iloa fika 4 ‘aia koe Feohi’anga Mo’uifo’ouu ‘Ia Kalaisii ‘ae lisi kelekele, falelotu mo hono naunau pea pehe foki kihe ongo ‘api nofo’anga ua ‘aia ‘oku tu’u ‘ihe tafa’aki fakahihifo ‘oe hala Vuna, ‘i Halaano, Kolomotu’a.   Koe hopo foki ko’enii koe hoko atu pe ia ‘ahono ‘eke’i fakalao ‘ehe Siasi Tokaikoloo ‘a ‘enau totonu kenau ma’u fakalao ‘ae koloa kelekele, falelotu moe ongo ‘api nofo’anga ‘e ua ‘aia ‘oku tu’u ‘i Halaano, Kolomotu’a pea na’e kei ngaue’aki ‘ehe Feohi’anga Mo’uifo’ou. Koe hopo natula tatau pe foki ‘eni moe hopo koia he ta’u ‘e ua kuo ‘osii ‘ihono ‘eke’i fakalao ‘ehe Siasi Tokaikoloo ‘ae koloa kelekele falelotu moe ‘apinofo’anga ‘oku tu’u ‘i Ha’ateiho pea ne ikuna kafakafa ai ‘ae Tokaikolo. Ka koe ha nai e ngaahi makatu’unga ne ikuna ai ‘ae Feohi’anga Mo’uifo’ou ‘ia Kalaisii ‘ihe hopo ko’eni:

‘O fakatatau kihe lau ‘ae Fakamaauu – Fakamaau Scott, na’a ne pehe na’e fakatefito pe ‘ene faitu’utu’unii mei he ngaahi mo’oni’i me’a ne fakamo’oni’i pepa ne tuku ‘ihono ‘ao pea kau ai moe ngaahi mo’oni’i me’a lalahi ko’eni:

‘Uluaki: Ko hono fehu’ia ko hai na’a ne fili ‘ae Palesitenii – Liufau Saulala ke ne hoko koe taki ‘oe Siasi Tokaikolo he hiliange ‘ae pekia ‘ae Founder – Late Rev. Senituli Koloi.

Ua: Koe ngaahi mo’oni’i me’a fakatokateline ne tukuaki’i kuo hiki ‘ae Tokaikoloo mei he tefito’i tokateline na’e lalanga’aki ‘ae Siasi ‘ehe Founder.

Tolu: Koe tokolahi taha ‘oe kakai ne nau tanaki pa’anga mo langa ‘a Kolomotu’aa koe kakai pe ia ‘oku nau nofo pe kinautolu ‘i Kolomotua.

Fa: Koe ngaahi me’a fakapa’anga ‘ae Siasi ne tukuaki’i koe aka tefito ia ‘oe mavahe ‘ae kakai mei he Tokaikolo.

Nima: Ko hai leva ‘oku totonu ke ne ma’u fakalao ‘ae koloa ‘i Kolomotu’a.

  1. Koe hopo malie ‘eni he ‘oku hangee kiate au na’e ‘alu ‘ae hopoo ‘o kamata mei kamata’anga. Koe founga koia na’e hoko hake ai ‘a Dr. Liufau Saulala ‘o ne hoko koe taki ‘oe Siasi Tokaikoloo, hiliange ‘ae pekia ‘a Late Senituli Koloi koe Founder ia ‘oe Siasi mo Lavengamalie. Ne ha foki ‘ihe tohi tu’utu’uni ‘ae fakamaauu na’e ikai fili ‘eha taha ‘a Liufau kene taki ‘ae Feohi’anga Tokaikolo ‘Ia Kalaisi ‘aia ‘oku ‘iloa ‘ihe ‘aho ni koe Siasi Tokaikolo ‘ia Kalaisi. Pehe ‘ehe kau Faka’iloa, koe anga pe ‘ae mahalo’i ‘e Liufau koe loto ia ‘o Senituli Koloii kene tongi e tupee pe hoko koe taki ‘o Tokaikolo. Ne fakamo’oni mai foki kiai ‘a e ki’i tohi na’e fa’u ‘e Sangstar Saulala kihe hisitolia ‘oe Siasi Tokaikolo mo Lavengamalie, ‘aia na’a ne pehe ai koe liliu koia ‘oe takii hili e pekia ‘a Faifekau Senituli Koloii na’e makehe, he na’e ‘ikai muimui he founga anga maheni. Na’e ‘ikai ha fili, pea na’e ‘ikai ha kau kanititeiti ‘e fili mai ke fai mei ai ha fili ‘oe takii. Ne hoko atu ‘a Sangstar ‘o ne pehe, koe ‘Otua koee na’a ne fakaha kia Senituli Koloi ke fokotu’u ‘ae Feohi’anga Tokaikolo, koe ‘Otua tatau pe ia na’a ne fakaha ke taki ‘a Toketa Saulala. ‘Ihe tu’unga koiaa ne hoko ai ‘ae ngaahi mapakipaki ‘ihe Tokaikolo. Pehe ‘ehe kau Faka’iloaa koe mapaki ‘uluakii koe hoa ‘o Faifekau Koloi moe ni’ihi kehe, he na’a nau ta’efiemalie kihe foungaa ‘aia na’a nau pehe ne fili pe ‘e Liufau ‘a Liufau kene hoko koe taki. Na’a nau pehe, koe fakamahamahalo ‘eni ‘a Liufau ka na’e ‘ikai ke ‘iai ha lea pehe ia ‘a Senituli Koloi.

Ne ‘iai nai ha kaunga ‘ae ‘isiu ko’enii kihe ‘eke kelekele na’e faii pe ‘ikai? Koe tali kiaii “’IO” ‘ihe uhinga ko’eni. Na’e ‘iai e feinga ‘e kau faka’iloaa ke fakamo’oni’i ‘ae tu’unga pule fakaaoao ‘ae Takii kihe ngaahi me’a kotoa pe ‘ae Siasi, ‘o ‘ikai ke ne toe tali ha le’o ‘oha taha. ‘Ihe’ene ‘uhinga pehee ne pule tokotaha ai pe ‘ae takii kihe fakalele ‘oe siasi, ngaue’aki ‘oe pa’anga ‘ae siasii moe ngaahi ‘elia kehe pe ne kau ‘ihono ‘ohake ‘ihe fakamaau’anga.

  1. Koe ngaahi me’a fakatokateline: Na’e lahi ‘ae nofo ‘ae ongo fa’ahii ‘o fakafekiki’i pe ko hai ‘oku kei nofo he tokateline totonu ‘oe kosipeli na’e fatu mo lalanga ‘aki ‘ehe founder ‘oe Siasi Tokaikoloo Senituli Koloi ‘ae Siasi. Pehe ‘ehe fa’ahi ‘ae kau Faka’iloaa kuo hiki ‘ae Siasi Tokaikoloo ‘o nofo ‘enau falalaa ‘ihe tanaki pa’anga, pisinisi, fua kavenga lalahi.  ‘Iha tali kiai ‘ae Palesiteni, na’a ne pehe, na’e ‘ikai kene faka’ataa ha langa, tanaki pa’anga pe kaipola pe koha toe fua kavenga ‘ihe ‘uluaki ta’u ‘e 5, ka na’e ‘uhinga ‘ene fakahoko ‘ae ngaahi ngaue ko’eni, koe’uhi, ke tokoni kihe fakalele ‘oe akoo moe Siasi. Na’e hoko atu foki ‘ae Palesitenii ‘o pehe koe fakamole lahi taha ‘ae Siasii ‘oku ‘ave ia kihe ‘apiako ko Lavengamalie. ‘Aia ‘oku nau tali ai ‘ae ngaahi me’a’ofa pa’anga mei muli pea moe pa’anga ma’u mei he ngaahi feinga pa’anga hangee koe pasaa ‘ae akoo ‘I Lavengamalie.

Na’e a’u mai foki ‘ae fakafekikii kihe uho ‘oe tui fakakalisitiane ‘oe pehe ‘ehe kau Faka’iloaa kuo hiki ‘ae Tokaikolo mei he tui totonu ‘aia koe tui na’a ako’i‘aki kinautolu ‘ehe ‘e Senituli Koloi, ko hotau fakamo’uii kuo pau ke taliui ‘ae tokotaha fakafo’ituitui ka ne nau pehe ne kehe ‘aupito ia mei he mo’oni na’e malanga’i ‘ehe Palesitenii koe mo’ui ta’engataa pe koe ma’u hotau fakamo’uii ‘oku fai fakafamili ia ‘o ‘ikai fakafo’ituitui ‘o hangee nai ko Noa. Pehe ‘ehe kau faka’iloa, neongo ‘oku pehe koe fale ‘o Noaa ka ‘oku fa’u ‘aki ‘ae fale ‘o Noaa ‘ae fakafo’ituitui , pea ‘e kei taliui fakafo’ituitui pe ‘ae taha kotoa ki hono ‘Eiki.

  1. Na’e tui ‘ae Fakamaau, koe tokolahi taha ‘oe kakai ne nau fakamole ma’ae langa ‘o Kolomotu’aa koe kakai Kolomotu’a pe ia, pea koe tokolahi tahaa ‘oku nau kei nofo pe kinautolu ‘i he siasi ‘o Kolomotu’a. Pehe ‘ehe Palesiteni ‘oe Tokaikoloo koe 34% na’e mapaki ‘o muimui ‘ia Sione Maile, kae pehe ‘e Mafi Taufa, koe mapaki koia ‘ihe 2013, koe mapaki ‘aki ia hono fa, ‘aia ne mapaki ai ‘ae 55% tupu. Koe taha foki ‘eni ‘ae tu’unga, ‘oku ‘iai ‘ae tui na’a ngaue’aki ‘ehe Mo’uifo’ouu kenau toe ‘eke’i fakalao ‘ae koloa koia ne ‘osi ma’u ‘ehe Tokaikoloo ‘ihe hopo mo Ha’ateiho. ‘Iha fepotalanoa’aki moe taha ‘ihe kau tangata mei he Feohi’anga Mo’uifo’ou ‘a Kolomotu’aa ka ‘oku ‘ikai kene loto ke ‘omai hono hingoa, na’a ne pehe ne nau ‘osi fakahoko ha talanoa mo ‘enau loeaa ke fakahoko hano toe ‘eke’i ke fakafoki mai ‘ae koloa ‘a Ha’ateiho, ka ‘oku ne pehe, ‘e toki mahino ‘eni hili ha’anau fakataha moe kau taki ‘oe siasii pea pehe foki kihe loea. ‘Oku mahino’i foki ‘ehe polokalama ni, ne ‘osi a’u ‘ae hopo’i ‘o Ha’ateihoo kihe Fakamaau’anga Tangi, pea moe kei ma’u pe ‘ehe Tokaikolo. ‘Oku si’isi’i ha tui ‘oku toe ‘iai ha matapa ke toe fai ai hano ‘eke. Kaneongo ia, ‘oku te’eki ai ke mahino kakato mai pe koe ha ‘ae sitepu ‘e hoko atu kiai ‘ae Mo’uifo’ou.
  2. Koe ngaahi me’a fakapa’anga ‘ae siasi: Na’e lahi foki ‘ae ngaahi fakamatala fepakipaki moe ta’emo’oni ne ‘ohake ‘ehe Fakamaau felave’i ‘eni moe ngaahi fakamatala fuakava ne ‘ikai mo’oni mo fepakipaki ne ‘oange ‘ehe Palesitenii ke tali ‘aki ‘ae ngaahi tukuaki’i ‘ae kau Faka’iloaa ‘o pehe na’a ne kau ‘ihe ngaahi sikemi fakapisinisi ‘o tupu ai e mole fakapa’anga lahi ‘ae Siasi. Na’e fakamatala fuakava foki ‘ae Palesitenii
  • na’e ‘ikai ke ‘iai ha’ane kaunga pe felave’i fakapisinisi pea moe Mr. Hobbs.
  • Na’e ‘ikai ha’ane kaunga pe felave’i moe kautaha pisinisi na’e ui koe Manatech
  • Na’a ne toe fakapapau foki na’e ‘ikai ha’ane kaunga kihe kautaha malu’i na’e ui koe JIL pea ‘oku ‘ikai ke lesisita ha kautaha pehe ni ia ‘i Tonga:

Ka ‘ihe ngaahi fakamo’oni pepa ne ma’u ‘ehe kau faka’iloaa na’e lava ke fakamo’oni’i ai ‘ae ngaahi me’a ko’eni:

  1. Koe kautaha Manatech – ‘Aee ne faka’ikai’i ‘ehe Palesitenii ‘oku ‘ikai ha’ane kaunga pe kakunga kiai, ne toe ma’u pe foki moe fakamo’oni pea koe Palesitenii koia ia ‘ae Regional Director ‘ae Manatech.
  2. Koe kautaha malu’ii JIL ne ma’u ‘a hono fakamo’oni na’e lesisita ia ‘i Tonga ‘ihe 2014, Pea koe Owner ‘oe JIL koe Maseia Holdings Co. Ltd. Koe vahevahe ‘oe shares: Koe 50% ma’ae Maseia Holdings ‘aia ‘oku nofo he malumalu ‘oe Siasi Tokaikoloo, pea koe peseti leva ‘e 50% ‘e tahaa ‘oku ma’u ia ‘e Dr. Liufau Saulala.
  3. Na’e toe faka’ikai’i foki ‘ehe Palesitenii na’e ‘ikai ke ‘iai ha’ane kaunga pe felave’i fakapisinisi mo Hobbs, ka ko’ene kaungame’a pe ‘ihe lotuu ke ma’u ‘ae fakamo’ui ‘o Hobbs. Pehe ‘ehe Fakamaau, koe palopalema ia ‘oku fehu’iaa, koe ‘ikai ke ‘iai ha fakamo’oni ke talamai pe koe fe feitu’u na’e ‘ave kiai ‘ae $250,000 ‘ae Siasi. Koe me’a pe ‘oku nau ma’uu koe tohi ‘ae Sekelitali ‘ae Palesiteni Melenaite Fifita kia Hobbs, ‘o ‘eke pe koe ha e me’a ‘oku hoko kihe’enau poloseki moe Merrill Lynch, pea fefe ke ‘omai ha $100,000 he ‘oku nau faingata’a’ia fakapa’anga…na’e ‘ikai ke toe ‘iai ha tali kiai ‘ae talatalaaki. Pehe ‘ehe Fakamaau, pe koe ha pe ha toe tali ‘ae Talatalaakii ka koe me’a ‘oku mahino mei he ngaahi fakamo’onii ne hoko ‘ae kaungame’a ‘ae Palesitenii mo Hobbs kihe mole lahi fakapa’anga ‘ae Siasii mo hono kau memipa.

Faka’osi, te tau foki mai kihe Siasi ‘o Kolomotu’a: Ko ha kii puipuitu’a nounou ‘o felave’i moe ‘api ‘oku fai hono ‘eke’i. Na’e ‘iai foki ha tatau ‘oha ongo ki’i tohi ‘e ua na’e fa’u koe hisitolia ia ‘o hono “ma’u” moe “langa” ‘oe ‘apisiaisi ‘o Kolomotu’a.

‘Ihe 2002: Na’e lotu pe ‘ae kau memipa ‘o Kolomotu’aa ki Haveloto. Ne makatu’unga ai ‘enau fiema’u ke langa ha nau falelotu ‘o honau ki’i kainga lotuu ‘iha feitu’u pe ‘i Kolomotu’a. ‘Ihe Sepitema aipe ‘oe 2002 kihe Sanuali ‘oe 2003, ne ‘apalai ai ‘ae uitou ko Neomai Holani kihe Minisita ‘oe Kelekele, ke momoi ha konga ‘e 7 hono ‘api tukuhauu ‘aia ‘oku fe’unga ia moe ‘eka ‘e 1, rood ‘e 1 moe perces ‘e 10, ‘o fakataumu’a kihe ngaue ‘ae Siasi Tokaikolo ‘o Kolomotu’a. Na’e tali ‘eni ‘ehe kapineti ‘ihe Sanuali ‘oe 2003.

‘O fakatatau kihe fakamatala fuakava ‘ae Palesiteni ‘oe Siasi Tokaikoloo Dr. Saulala, na’a ne pehe ‘ihe 2002/2003 ne fakalea ange kiai ‘ae kau memipa ‘o Kolomotu’a, ‘oku nau fiema’u ke langa hanau falelotu, kenau mavahe kiai. Toe pehe ‘ehe Palesitenii na’e ‘uhinga ‘ae fakalea na’e fai ange kiai ‘ehe kainga ‘o Kolomotu’a koe’uhi, he na’a nau fiema’u ke fai ha kumi pa’anga ke tokoni kihe langaa pea na’a ne fiefia pe kene tali lelei ‘ae kole ‘ae kau memipa ‘o Kolomotu’a.

‘O fakatatau kihe hisitolia ‘o langa ‘oe siasi ‘o Kolomotu’aa ‘aee ne ha ‘ihe ki’I tohi D2 moe D3, pea ne ‘ohake kotoa pe ‘eni ‘ihe tohi faitu’utu’u ni ‘ae Fakamaau, na’e ‘iai ‘ae ngaahi feinga pa’anga na’e fakahoko ‘I San Francisco ‘o fakataumu’a kihe langa ‘oe falelotu ‘o Kolomotu’a. Toe pehe ‘ehe tohii, na’e folau atu ai ‘ae Faka’iloa ‘uluakii Pohiva Tu’i’onetoa moha tohi kole ‘aia na’e fakamo’oni hingoa kiai ‘ae Palesiteni, Liufau Saulala, koe tohii ke tokoni ‘a e kainga Tokaikolo ‘o San Francisco kihe feinga pa’anga ko’enii. Na’e tali lelei ‘ae kole ko’enii ‘ehe Faifekau Sea ‘o ‘Amerika, Faifekau Holomesi Mahe. Na’e ma’u mei ai ‘ae $25,000 ‘Amelika, pea na’e ngaue’aki ‘ae pa’anga ko’enii ki hono fakatau mai ‘ae konga kelekele ‘e 7 ma’ae Siasi ‘o Kolomotu’a. Na’e tokolahi foki ‘ae kau fakamo’oni mei he Tokaikoloo mei ‘Amelika pea mo Nu’usila ni foki, na’a nau pehe, na’e ‘uhinga pe ‘enau foakii koe fakakaukau ko’enau tokonii ‘e tokoni kihe ngaue moe langa ‘ae Siasi Tokaikolo. Kae pehe foki ‘ehe ni’ihi mei Mo’uifo’ouu ‘aia na’a nau kau he motu mai kihe Mo’uifo’ou, na’e fakahoko ‘ae ngaahi tanaki pa’anga ia ko’enii kuo ‘osi kamata ‘ae longolongoa’a felave’i moe ta’efiemalie ‘ae ni’ihi kihe founga ne ngaue’aki ‘ehe Palesitenii kihe tanaki ‘oe ngaahi pa’anga kimu’a. Na’e hoko atu ‘ae kau Faka’iloaa ‘o pehe koe lahi taha ‘oe pa’anga ia na’e tanaki ‘i ‘Amelika koe pa’anga na’e tanaki ‘ehe famili pe ‘o kainga Kolomotu’aa pea pehe kihe kainga ‘oe kakai ne nau kau he motu mai mei he Tokaikoloo kihe Feohi’anga Mo’uifo’ou.

Na’e kamata ‘ae langa ‘o Kolomotu’aa ‘ihe 2007, na’e ‘uluaki ngaue’aki ‘ae naunau langa na’e fakatau atu mei Nu’usila, ‘aki ‘ae pa’anga na’e tanaki mei he ngaahi koniseti na’e fakahoko ‘i Nu’usila. Na’e ‘ikai fe’unga ‘ae naunau na’e ‘omai mei Nu’usila, ne tu’unga ai ‘ae toe fiema’u ha naunau ke faka’osi ‘aki ‘ae langaa, koia ai na’e fakahoko leva ‘e Pohiva Tu’i’onetoa ha kole no $130,000 mei he pangike Westpac, na’e tali ‘eni ‘ehe Pangikee in principle, ka nau kole kihe ‘Ulu’i ’ofisi ‘oe Tokaikoloo ‘iha tohi kihe Palesitenii Dr. Saulala, mo e tauhi pa’angaa late Faifekau Manatu Tu’iono pea mo Faifekau Sione Maile, ke nau malu’i pe kaulenitoa ‘ae no ‘a Kolomotu’a.

‘Ihe Ma’asi 2008, ne ma’u ai ha tali mei he Tokaikoloo ‘oku ‘ikai kenau loto ke

nau malu’i ‘ae no. Koia ne hu mai leva ‘ae Pangike langa fakalakalaka ‘a Tongaa ‘oe tali ‘ae kole no ‘o ‘uluaki kamata ‘aki ‘ae $130,000 pea toe fakalahi kihe $202,600 kae malu’i ‘ehe kau memipa ‘e toko 4 ‘oe siasi pe ‘o Kolomotu’aa kau ai ‘a Pohiva Tu’I’onetoa mo Hepeti Takeifanga. Na’e fakamatala fuakava foki ai ‘a Faifekau Kava Fa’oliu, mo fakapapau, na’a ne kau he kau langa ‘oe falelotu ‘o a’u kihe’ene ‘osi. Pehe ‘e Kava, na’a ne ‘ilo pau, koe katoa ‘ae ngaahi fakamole kihe langa ‘oe ngaahi falee na’e fua pe ia ‘ehe kau memipa ‘o Kolomotu’a. ‘Ihe fakamatala ‘a Hepeti Takeifanga, na’a ne pehe ai, na’e ‘ikai ‘aupito ha tokoni fakapa’anga ‘ae Siasi pea mo e Tokaikolo kihe langa na’e fai. Na’e ‘ikai foki ha taimi tenau sio ai ‘oku ‘a’ahi ange ha taha ‘o vakai kinautolu ‘ihe langa na’e fai. Pea koe langaa koe fai pe ‘e kinautolu. Koe no ko’eni meihe Pangike Langa Fakalakalaka, ne ta pe ia ‘e kolomotu’a tautautefito kihe tokofa na’a nau malu’i ‘ae no. ‘Ihe 2013, koe ta’u ia ne ‘osi ai ‘ae no ko’enii hono ta fakafoki kihe pangike.

‘Ihe 2009, koe ta’u ia na’e huufi mo tapuaki’i ai ‘ae kelekele moe falelotu ‘o Kolomotu’a, pea na’e fakahoko ia ‘ehe Palesiteni ‘oe Tokaikoloo Dr. Liufau Saulala pea tokoni kiai ‘a Faifekau Sione Havili Maile. Ne mahino foki mei he tohi faitu’utu’uni ‘ae Fakamaau, na’e ‘iai ‘ae $5,000 na’e foaki ‘ehe Siasi Tokaikolo kihe Siasi ‘o Kolomotu’a koe me’a’ofa. Na’e ‘iai foki moe palomesi ‘ae Palesitenii tene ‘oange pea moe $10,000 ka na’e faka’ikai’i pe ia ne ‘ikai ‘ave ‘ae pa’anga koia.

‘Ihe 2013, ne hu ai kitu’a ‘a Sione Maile mei he Tokaikoloo moe tokolahi ‘o nau fokotu’u ‘ae Feohi’anga Mouifo’ou ‘Ia Kalaisi.  Makatu’unga ‘ihe ngaahi mo’oni’ime’a ko’eni ‘i ‘olungaa ne faitu’utu’uni ai ‘ae Fakamaauu ke foaki ‘ae Kelekele, falelotu mo hono naunau pea moe ongo ‘api nofo’anga ‘e ua ‘oku fai kiai ‘ae hopo ke ma’u ia ‘ehe Faka’iloa fika 4 ‘aia koe Feohi’anga Mo’uifo’ou ‘Ia Kalaisi, ‘aia ‘oku memipa kakato ai ‘ae Faka’iloa fika 1, 2 moe 3.

‘Oku mahino mai ‘ihe malanga ‘ae Palesitenii ‘i ‘Aokalani ‘ihe Sapate kuo hilii, ‘e toe fai pe ‘ae tangi ‘ae Siasi Tokaikoloo he ‘oku nau kei tui pe ko ‘enau koloa.  ‘Oku mahino’i foki ‘ehe polokalama ni, ‘e totongi ‘ehe Tokaikoloo ‘ae ngaahi fakamole ‘ae Mo’uifo’ouu kihe hopo na’e toki ‘osi.

Koe loea ‘ae Tokaikoloo ko William Clive Edwards pea koe loea ‘ae Mo’uifo’ou ko Laki Niu.

End.

 

 

 

 

Comments

comments

Share.