Kātoanga Fakamānatu e ta‘u 25 ‘o e Sia- si Metotisi Tonga ‘o Pukekohe, Aotearoa!

0

IMG_1662W

Ne fakahoko ‘ehe Siasi Metotisi Tonga ‘o Pukekohe, ‘i ‘Aokalani, hano fakamanatu ‘oe 25 ta’u ‘o e fakahoko fatongia ‘a honau Siasii ‘ihe Sapate kuo ‘osii (22/02/2015). Ne hake ‘ae falelotuu ‘ihe kakai Tonga mei he ngaahis Siasi Tonga kehe ‘i Pukekohe, kau atu foki kiai moe si’i kakai Tonga ne kau hono kamata’i mai ‘ae Siasi ni talu mei he 1990.

Koe fakamatala malie mo’oni na’e fakahoko ‘ehe si’i kakai na’a nau kamata’i mai ‘ae Siasi. Pehe ‘ehe fefine ko Silia Sio ‘iha’ane lea ‘ihe ma’u me’atokoni ‘oe ‘aho: Koe siasi ni, na’e fokotu’u ia ‘e he Palesiteni malooloo ‘ae Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga – Dr. ‘Alifeleti Mone, lolotonga ia ‘ae hoko ‘a Mone koe Faifekau pule kihe Siasi Metotisi Tonga ‘a Nu’usila. Ka koe talanoa maliee na’e anga pehe ni: Koe ki’i ta’ahine ko’ena ‘oku ou faitaa’i atu ‘i ‘olungaa ko hono hingoaa koe Malenitina ‘Uluakiafua, koe ki’i ta’ahine ia ne makatu’unga ai e fokotu’u ‘oe Siasi Metotisi ‘o Pukekohe. ‘Ihe ta’u 1990, na’e lele atu ai e ongo matu’a ‘a Malenitinaa ki ‘Aokalani kihe ‘api ‘oe Palesiteni Malooloo ke kole kene hanga ‘o papitaiso ‘a Malenitina ‘ihe Malanga Sapatee ‘i ‘Aokalani. Na’e fehu’i mai leva ‘ehe Faifekauu, pe ‘oku ‘iai ha kakai Tonga ‘i Pukekohe. Na’e tali atu ‘ehe ongomatu’aa ‘oku ‘iai pe ki’i kakai Tonga ai ka ‘oku tokosi’i. Na’e fakaha ange leva ‘ehe Faifekauu kenau foki ki Pukekohe ‘o talatala holo kihe ki’i kainga Tonga ‘iaii kenau fakataha pe kiha feitu’u he Sapate koiaa ka ne lava mai ‘o papitaiso pe ‘a Malenitina ‘i Pukekohe pea mo fokotu’u aipe ha ki’i Siasi Tonga ke taataanaki mai kiai e kainga Tonga.

Na’e foki mai leva ‘ae ongomatu’aa ‘o fakaafe’i ha fanga ki’i famili Tonga na’a na ‘ilo ‘oku nau nofo ‘i Pukekohe. ‘O fakatatau kihe fakamatala ‘a Siliaa, na’e langa pe ‘ae fu’u teniti ‘i tu’a ‘ihe ‘api ‘oe ongomatu’a ‘a Malenitinaa ko Sekope (R.I.P) pea mo Mele ‘Uluaki’afua, pea lava mai kiai moe ngaahi famili Tonga ‘e 4 pe 5 nai. Koe ngaahi famili Tonga ‘eni ne nau kamata’i mai ‘ae Siasi Metotisi ‘o Pukekohe. Sekope & Mele ‘Uluaki’afua, Pau mo Mele Sakisi (hou’eiki ‘oe Siasi), Sio & Silia Wailase pea moe ongo famili kehe ‘e ua ka ‘oku ‘ikai keu ma’u kiai he taimi ni. Na’e me’a mai leva ‘a Faifekau Dr. ‘Alifeleti Mone ‘o fakahoko hono fakaava ‘oe lotu ni, pea fakahoko moe papitaiso ‘o Maletina ‘Uluaki’afuaa pea ne fakahingoa ai pe ‘ae potu Siasi Tonga ‘o Pukekohee ko “TALAFEKAU HE FUAKAVA FO’OU”.

‘Ihe ‘aho ni, kuo fu’u tangata ‘ae Siasi ‘o Talafekau He Fuakava Fo’ou ‘i Pukekohe. Mei he famili ‘e toko 4 he ta’u 1990, kihe famili nai ‘eni 20 tupu ‘oku nau lotu mo memipa ‘ihe Siasi ni. Na’a ku lava atu foki ‘o ma’u lotu ‘ihe Siasi Metotisi ko’enii ‘ihe malanga fakamanatu ‘oe ta’u 25 ‘oe Siasi, koe faifekau ‘ae Siasii he taimi ni, ko Faifekau Sunia Ha’unga mei Haveluloto pea koia pe na’a ne fakahoko ‘ae malanga fakamanatu ‘oe ‘aho. Na’e fakamafana ‘aupito ‘ae ngaahi ‘ata na’e taataanaki mai mei he kamata’anga ‘oe fokotu’u ‘oe ki’i siasi ni, pea koe lava ‘eni ‘ae ta’u ‘e 25, kuo kehe ‘aupito ‘ae ‘ata ‘oe Siasi. Koe siasi koee na’e tokosi’ii kuo hake ‘ae falelotuu ‘ihe taimi ni. Koe ki’i ta’ahine koee na’e kei pepee ‘ihe 1990, kuo fu’u fefine ‘ihe taimi ni.

Ne hili pe ‘ae malanga fakamanatuu pea na’e fakaafe’i kotoa ‘ae Siasii moe kau ‘a’ahii kihe Hall ‘oe Pukekohe High School kihe ma’u me’atokoni ai, he koe loto pe ia ‘oe Siasii ke ‘oua ‘e fai ha katoaga fakauouoo kae fakamanatu fakalaumalie pe ‘a honau ta’u 25. Koe katoanga faka’ofo’ofa hono malanga pea mo hono ‘etimosifia pea pehe pe kihe polokalama ma’u me’atokoni.

Comments

comments

Share.