Fepaki Pacquiao mo Mayweather ‘i he fuhu lahi taha ‘o e Senitulí

0

KUO laka hake ʻi he taʻu ʻe nima hono talāngaʻi mo hono alēleaʻi ʻo ha fuhu ʻa Many Pacquiao mo Floyd Mayweather, ka ʻi he ʻaho Falaite kuo ʻosí, naʻe fakamoʻoni ai ʻa e ongo helo fuhu tuʻukimuʻá ni ke na fehangahangai ʻi he ʻaho 3 ʻo Mē, pea ʻoku fehuʻia ai ʻe he niʻihi tokolahi ʻa e ʻuhinga moe ngaahi femahinoʻaki kuo lototaha ai ʻa e ongo tangatá ni ke na hū ki malaʻe fuhu he taʻu ní.

Ko e taha ʻeni ha ongoongo fakafiefia ki he kau mamata mo manako fuhú ʻo tatau pē kau poupou ʻo Mayweather moe kau poupou ʻo Pacquiaó, ʻi he faifai pea lototaha ʻa e ongo helo fuhu tuʻukimuʻá ni ke na fakahoko ʻa e foʻi fuhu kuo fuoloa taʻu ʻa e fakaʻamu mo ʻamanaki ki ai ʻa e kakai ʻo māmaní. ʻI hono fakahā ʻe Mayweather mo Pacquiao kuó na fakamoʻoni ʻi he aleapau fuhú, naʻá na fakatou fakahā ai ʻa ʻena fiefia ke ʻave maʻae kakaí ʻa e fuhu kuo fuoloa taʻu ʻenau fiemaʻu mo tatali kiaí. “Kuo fuoloa fau ʻenau tatalí pea ʻoku ʻi ai ʻenau totonu kihefuhúni,”koelauiaʻa Pacquiaó.

Lolotonga ʻa e ngaahi fiefia ʻi he lototaha ʻa Mayweather mo Pacquiao ke na fehangahangai he malaʻe fuhú, ʻoku kei pulipulia ʻa e ngaahi meʻa lahi ʻo takimuʻa ai ʻa e ngaahi ʻuhinga naʻe fakatefito ai ʻa e faifai pea lototaha e ongo tangatá ni mo ʻena ongo timí kaeʻumaʻā ʻa e ngaahi tafaʻaki ʻokú nau kaunga lahi ki hono fakahoko ʻo ha fuhu ʻo hangē ko e CBS moe Showtime.

Koeolaʻo e fuhú ni ʻe mahino ai ʻa e tokotaha ʻi he ongo tangatá ni ʻe hoko ko e Tokotaha Fuhu-Fakapāuni Tuʻukimuʻataha (best ‘pound-for-pound’ fighters) ʻi hona toʻu tangatá ni, ʻoku kau nai ʻa e makamailé ni ʻi he ʻuhinga naʻe lototaha ai e ongo tangatá ni ke na fuhú? Ko e fuhú ni ʻoku hahanga ke hoko ko e fuhu paʻanga lahitaha ʻi he hisitōliá, ko e ʻuhinga nai ʻeni ʻo e lototahá? Ko e fuhú ni ka mālohi ʻa Mayweather ʻe toe pē ʻene foʻi fuhu ʻe taha peá ne fakatatauʻi ʻa e lēkooti fuhu haohao taʻe ulungia ʻa Rocky Marcianó, ko e ʻuhinga nai ʻeni ʻo e loto ʻa Mayweather?

Ko Floyd Mayweather ʻoku hau ʻi māmani ʻi he pāuni welterweight ʻa e WBC kae hau ʻa Pacquiao ʻiheWBO.Koetaʻu38 ʻeni ʻa Mayweather pea ko ʻene fuhu ʻeni ʻe 47 teʻeki ulungia. Ko Pacquiaó ko hono taʻu 36 ʻeni pea ko ʻene fuhu ʻeni ʻe 57, ulungia ʻe 5, māhanga ʻe ua. Ko e ongo tangatá ni naʻá na mātuʻaki fakaaoao mo tuʻukimuʻa ʻaupito ʻi he taimi naʻe kei ʻi he tumutumú ai ʻena fuhú, ka ʻi he lolotonga ní, ʻoku ʻi ai ʻa e holo ʻi heʻena fuhú fakatouʻosi.

Koeʻuhí ko e ngaahi tuʻunga fakakaukau ʻoku hā atu ʻi ʻolungá ʻoku ʻi ai ʻaetuikoepaʻangáʻae ʻuhinga totonu ki he lototaha ʻa e ongo tangatá ni. ʻUluakí ko Pacquiao, kuo ʻasi ha fakamatala he ongoongó ʻo pehē kuo fakaʻali mai ʻe Pacquiao hangehangē ko ʻene fuhu mo Mayweather ko ʻene fuhu fakaʻosí pē ia peá ne fakafisi mālōlō mei he malaʻe fuhú (kuo ngali feʻunga nai ʻa e paʻanga e ne ala maʻu he fuhu mo Mayweather, paʻanga ofi he $140 milioná) ke ne moʻui ʻaki ʻi he toenga ʻene moʻuí. Pea hangē ko Pacquiaó, ʻe ala maʻu ʻe Mayweather ʻa e paʻanga ofi he $240 milioná ʻa ia ʻe lahi ʻānoa ke moʻui ai ʻa Mayweather mo hono ʻofefiné ʻi ha ngaahi taʻu lahi.

Ko e Mayweather vs Pacquiaó pē ʻe taha ʻi he lolotongá ni moe kahaʻu vavemaíʻealamaʻuaiʻae paʻanga lahi pehe ní. Pea ʻi he ha ngali fefeka ko ʻeni ʻa e ngaahi feinga moe vivili ʻa Pacquiao ke fakahoko ʻa e fuhú ni kaeʻumaʻā ʻene loto fiemālie ke ne maʻu pē pēseti ʻe 40% kae pēseti 60% ʻa Mayweather mei heʻena fuhú, ʻoku hā heni ʻene ngali fuʻu fiemaʻu vivili fakavavevae ʻa e fuhú ni moe paʻanga lahi te ne maʻu mei aí. ʻI he taimi tatau, neongo ʻoku kei toe ongo foʻi fuhu ʻe ua ʻa Mayweather ʻi heʻene konituleki lolotongá ʻa ia kuo fakapapauʻi te ne maʻu ai ʻa e paʻanga ofi he $100 milioná, ʻoku ʻiloʻi lelei pē ʻe Mayweather ko e Pacquiao pē ʻe maʻu ai ʻa e paʻanga ofi he $240 milioná ʻo tatau pē mālohi moe foʻi.

Neongo hono fehuʻia ʻe he tokolahi ʻa e ngaahi moʻoniʻi-meʻa kuo faifai ai pea lototaha ʻa e ongo helo haú ni, ongo faʻahí moe ngaahi kautaha fekauʻakí ke fakahoko ʻa e fuhú ni, ʻe ʻikai liliu ai ʻa e fakahisitōlia moe tuʻukimuʻa ia ʻo e fuhú niʻaiakoefetaulakiʻae ongo tangata ʻoku taku ko e ongo fika ʻuluaki ʻi māmani he fuhu fakapāuní (pound- for-pound), pea hahanga atu ʻa e fuhú ni ke maumauʻi ʻa e ngaahi lēkooti lahi ʻo hangē ko hono mamataʻi lahitahá, ongoongoatahá pea moe paʻanga lahitahá foki.

Ka ko hono moʻoní, ʻoku ʻi ai ʻa e sio fakakaukau ngalikoefuhúnikoe paasipooti ki he matapā hū kituʻa ʻa e ongo haú ni mei he malaʻe fuhú tautau tefito kia Pacquiao ʻa ia kuó ne fakaʻali ngali te ne fakafisi mālōlō mei he malaʻe fuhú ʻi he fakaʻosinga ʻena fuhu mo Mayweather. Pea ko Mayweather, hangē kuó ne fikaʻi ngali te ne malava pē ʻo saiti-sitepuʻi takai holo ʻa Pacquiao ʻo maʻu ʻene paʻanga ofi he $240 milioná mo ikunaʻi e fuhú ʻa ia ko ʻene mālohi fika 48 ia, pea te ne malava pē ʻo fili haʻane ongo foʻi fuhu faingofua ʻe ua (paʻanga siʻisiʻi) ke ne lakasi ʻaki e lēkooti ʻa Rocky Marcianó pea mo hoko ko e taha kau hau tuʻukimuʻataha mo ongoongoataha ʻi he hisitōlia ʻo e fuhú.

Kele’a Sports

 

Comments

comments

Share.